Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

far

 • 1 ультраправый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {!! ultrared: فراقرمز، فراسرخ، ـ(infrared) آن طرف اشعه قرمز}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ультраправый (-ая, -ое, -ые)

 • 2 до II

  ............................................................
  1. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  تاحد، تا، تاحدود، بمیزان
  ............................................................
  [!! down to earth: واقع بین، عملی، حقیقی، واقعی، اهل عمل]
  ............................................................
  ............................................................
  5. till
  ( prep. & conj.) تا، تا این که، تاآنکه، تا وقتی که
  (vt. & vi. & n.) کشت کردن، زراعت کردن، زمین را کاشتن، دخل پول، کشو، دخل دکان، قلک، یخرفت
  ............................................................
  (conj.) تا، تا این که، وقتی که، تا وقتی که
  ............................................................
  (conj. & adv.) پیش از، قبل از، پیش، جلو، پیش روی، درحضور، قبل، پیشتر، پیش آنکه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. about
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  13. so far
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > до II

 • 3 доползать (I) > доползти (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) عمل خزیدن، خزیدن، سینه مال رفتن، شنال کرال
  ............................................................
  (past: crept ; past participle: crept
  (v.) خزیدن، مورمور شدن

  Русско-персидский словарь > доползать (I) > доползти (I)

 • 4 заводить (II) > завести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  3. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  5. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، حاصل کردن، اندوختن، پیدا کردن
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن
  ............................................................
  11. start
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (v.) پایان یافتن، منتج به نتیجه شدن، پایان دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводить (II) > завести (I)

 • 5 недалеко

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недалеко

 • 6 недалёко

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недалёко

 • 7 поскольку

  ............................................................
  (conj. & adv.) بعد از، پس از، از وقتی که، چون که، نظر به این که، از این رو، چون، از آنجایی که
  ............................................................
  بدرجه ای که، از آنجایی که، تا آنجایی که
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поскольку

 • 8 близко

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близко

 • 9 вблизи

  ............................................................
  1. not far off/away
  ............................................................
  2. near/close by
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > вблизи

 • 10 вдоль

  ............................................................
  (adv. & adj.) از درازا، از طول، بلند، دراز
  ............................................................
  (adv.) همراه، جلو، پیش، در امتداد خط، موازی با طول
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вдоль

 • 11 гораздо

  ............................................................
  1. much
  (adv. & adj. & n.) زیاد، بسیار، خیلی بزرگ، کاملا رشد کرده، عالی، عالی مقام، تقریبا، به فراوانی دور، بسی
  ............................................................
  2. far
  (adv. & adj. & n.) دور از (با off یا out یا away)، بسیار، بمراتب، زیاد، خیلی، دور دست، بعید، بعلاوه

  Русско-персидский словарь > гораздо

 • 12 далеко

  ............................................................
  1. far
  (adv. & adj. & n.) دور از (با off یا out یا away)، بسیار، بمراتب، زیاد، خیلی، دور دست، بعید، بعلاوه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. 1)
  ............................................................
  5. 2)

  Русско-персидский словарь > далеко

 • 13 дальневосточный (-ая, -ое, -ые)

  صفت Far-Eastern

  Русско-персидский словарь > дальневосточный (-ая, -ое, -ые)

 • 14 дальний (-яя, -ее, -ие)

  ............................................................
  (adj.) دور، فاصله دار، سرد، غیر صمیمی
  ............................................................
  ............................................................
  3. long
  (adv. & adj. & n.) دراز، طولانی، طویل، مدید، کشیده، دیر، گذشته از وقت
  (vt. & vi.) اشتیاق داشتن، میل داشتن، آرزوی چیزی را داشتن، طولانی کردن، (در شعر) مناسب بودن

  Русско-персидский словарь > дальний (-яя, -ее, -ие)

 • 15 далёкий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  (adj.) دور، فاصله دار، سرد، غیر صمیمی
  ............................................................
  2. long
  (adv. & adj. & n.) دراز، طولانی، طویل، مدید، کشیده، دیر، گذشته از وقت
  (vt. & vi.) اشتیاق داشتن، میل داشتن، آرزوی چیزی را داشتن، طولانی کردن، (در شعر) مناسب بودن
  ............................................................
  (adj.) دور، دوردست، بعید، پرت، دور دست، جزیی، کم، متحرک
  ............................................................
  (adj.) ناهمسان، ناهمانند، ناجور، بی شباهت، غیر مشابه، مختلف، دگرگون
  ............................................................
  ............................................................
  6. far
  (adv. & adj. & n.) دور از (با off یا out یا away)، بسیار، بمراتب، زیاد، خیلی، دور دست، بعید، بعلاوه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > далёкий (-ая, -ое, -ие)

 • 16 добрасывать (I) > добросить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > добрасывать (I) > добросить (II)

 • 17 договариваться (I) > договориться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. come to an agreement/understanding
  ............................................................
  (vt.) گفتگو کردن، مذاکره کردن، به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات)، طی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > договариваться (I) > договориться (II)

 • 18 докатиться (II) (св)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vi. & n.) رسیدن به، نائل شدن به، کشش، حصول، رسایی، برد
  ............................................................
  ............................................................
  3. sink
  (past: sank, sunk ; past participle: sunk
  (v.) چاهک، فرو رفتن، فروبردن، دست شویی آشپزخانه، وان دستشویی، رسوخ، ته نشینی، حفره یا گودال، نزول کردن، غرق شدن، ته رفتن، نشست کردن، گود افتادن

  Русско-персидский словарь > докатиться (II) (св)

 • 19 долетать (I) > долететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) رسیدن به، نائل شدن به، کشش، حصول، رسایی، برد
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > долетать (I) > долететь (I)

 • 20 доплывать (I) > доплыть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) رسیدن به، نائل شدن به، کشش، حصول، رسایی، برد
  ............................................................
  6. swim
  (past: swam ; past participle: swum
  (vt. & vi. & n.) شنا کردن، شناور شدن، شنا، شناوری

  Русско-персидский словарь > доплывать (I) > доплыть (I)

См. также в других словарях:

 • far — far …   Dictionnaire des rimes

 • far — [ far ] (comparative far|ther [ farðər ] or fur|ther [ fɜrðər ] ; superlative far|thest [ farðəst ] or fur|thest [ fɜrðəst ] ) adjective, adverb *** Far can be used in the following ways: as an adverb: Have you traveled far today? after the verb… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • far — 1. far from + noun. This is a common way of expressing denial or rejection of a proposition: • The American dream seems as far from reality as my Communist dream Guardian, 1986. Its function as metaphor is more strongly evident in the variant… …   Modern English usage

 • far — [ far ] n. m. • 1799; breton fars, de l a. fr. fars « farci », du lat. farsus, p. p. de farcire « remplir, bourrer » ♦ Sorte de flan compact, généralt aux pruneaux, fait dans le Finistère. Far breton. ⊗ HOM. Fard, phare. ● far nom masculin (latin …   Encyclopédie Universelle

 • far — [fär] adj. FARTHER, farthest: see also FURTHER, FURTHEST farther [ME farr, fer (> dial. form fur) < OE feorr, akin to OHG ferro < IE base * per , forward, beyond > L per, Gr per] 1. distant in space or time; not near; remote 2.… …   English World dictionary

 • far — ► ADVERB (further, furthest or farther, farthest) 1) at, to, or by a great distance. 2) over a long way in space or time. 3) by a great deal. ► ADJECTIVE 1) situated at …   English terms dictionary

 • Far — Far, adv. 1. To a great extent or distance of space; widely; as, we are separated far from each other. [1913 Webster] 2. To a great distance in time from any point; remotely; as, he pushed his researches far into antiquity. [1913 Webster] 3. In… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Far — may refer to:* Far East, or South and Southeast Asia ** Far Eastern Republic ** Far Eastern Federal District * FAR Manager, a Win32 Norton Commander clone * FAR Rabat, a Moroccan football club * Far infrared astronomy * Far pointer, in computer… …   Wikipedia

 • FAR — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  Pour les articles homophones, voir Fard, fart, phare et FHAR …   Wikipédia en Français

 • Far — Far, a. [{Farther}and {Farthest}are used as the compar. and superl. of far, although they are corruptions arising from confusion with further and furthest. See {Further}.] [OE. fer, feor, AS. feor; akin to OS. fer, D. ver, OHG. ferro, adv., G.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Far — (englisch für „fern“) steht als Abkürzung für: Failure Analysis Request, ein Prozess oder Formular zum Melden von Fehlern z. B. in Produkten Falschakzeptanzrate (auch False Acceptance Rate o. ä.), ein Begriff aus der Informatik Fasci d Azione… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»