Перевод: с испанского на болгарский

conozco+a+todos+sus+hermanos

 • 1 ajilimójili

  m 1) сос от чесън и други подправки; 2) pl разг. аксесоари, допълнения; con todos sus ajilimójilis прен., разг. с всичко необходимо.

  Diccionario español-búlgaro > ajilimójili

 • 2 alfiler

  m 1) карфица, топлийка; 2) скъпоценна карфица; 3) pl пари за тоалет (на жена); con todos sus alfilers (de veinticinco alfilers) прен., разг. наконтен; no caber un alfiler разг. игла не може да падне; no estar con sus alfilers прен. в лошо настроение; pegado (prendido, preso) con alfilers прен., разг. нестабилен, неустойчив.

  Diccionario español-búlgaro > alfiler

 • 3 bacalao,

  bacallao m зоол. треска (вид риба); cortar el bacalao, прен., разг. вземам връх; командвам; te conozco bacalao, разг. познавам и зъбите ти.

  Diccionario español-búlgaro > bacalao,

 • 4 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 5 carda

  f техн. 1) разчепкване, влачене на вълна; 2) дарак, чесало, чесалка; 3) разг. упрек, укор; todos somos de la carda прен., презр. всички сме от един дол дренки.

  Diccionario español-búlgaro > carda

 • 6 cumplir

  1. tr 1) изпълнявам; 2) завършвам; 3) навършвам (години); 4) осигурявам, снабдявам; 2. intr 1) изпълнявам дълга си; 2) служа в армията; 3) подходящ съм, имам значение; 3. prnl 1) потвърждавам се, реализирам се; 2) изпълвам се, навършвам се, изтичам (за срок, време); cumplir con uno оказвам внимание някому; cumplir con todos отдавам всекиму заслуженото; por cumplir само от учтивост.

  Diccionario español-búlgaro > cumplir

 • 7 junto,

  a 1. adj 1) свързан, близък; 2) който действа едновременно, заедно; todos junto,s всички заедно; junto, con заедно с; 2. adv 1) близо; 2) заедно; de por junto,, por junto, натрупване, запасяване с провизии; en junto, общо, изцяло; junto, a близо до; до.

  Diccionario español-búlgaro > junto,

 • 8 lado

  m 1) страна; 2) страна, посока; al lado de до, редом с; a un lado встрани, настрани; por todos lados навсякъде, отвсякъде, от всички страни; 3) страна, повърхност (медал, тъкан); 4) място, местност; 5) геом. страна (на фигура); 6) прен. страна, аспект; por otro lado от друга страна, от друга гледна точка; 7) генеалогична линия; del lado paterno по бащина линия; 8) pl покровители, съветници; dejar a un lado а) оставям настрана, отмятам; б) прен. не обръщам внимание, изключвам от разговора; hacerse a un lado отмествам се, оттеглям се настрана; mirar de (de medio) lado прен. а) гледам отвисоко; б) поглеждам скришом; comerle un lado a uno прен., разг. подяждам някого, живея за негова сметка; dar de lado a uno прен., разг. изоставям някого, лицемерно го избягвам; echar a un lado прен. изоставям, захвърлям встрани; estar del otro lado на другата страна съм, от противниковия лагер, партия; застъпвам различни идеи; ir cada uno (cada cual) por su lado прен., разг. всеки по пътя си; взаимно не се разбираме; ir de un lado para otro непрекъснато щъкам насам-натам.

  Diccionario español-búlgaro > lado

 • 9 matar

  1. tr 1) убивам, умъртвявам; 2) гася (огън, вар); 3) прен. разорявам, унищожавам; 4) прен. уморявам, дотягам; 5) жив. смекчавам тон; 6) карт. бия, убивам (чужда карта); 7) шахм. давам мат; 8) правя матов; 9) слагам пощенски щемпел върху залепените марки; 10) намалявам скоростта; силата на нещо; 11) прен., разг. утолявам глад, жажда и т. н.; 12) прен. отчайвам, изненадвам; 13) прен. причинявам неудобство; este niño me mata con tantas preguntas това дете ме убива с толкова въпроси; 14) прен. насилвам, притискам, потискам; matar el tiempo прен. убивам времето; estar a matar con alguien прен. във вражда съм с някого; màtalas callando прен. ловък човек; 2. intr извършвам клане на свине; 3. prnl 1) изпълнявам непосилна работа; 2) мъча себе си, самоубивам се, опечалявам се; 3) претрепвам се от работа; entre todos la matamos прен., разг. присмял се хърбел на щърбел; matarse por una cosa прен. умирам за нещо, мило и драго давам; Ўque me maten si...! разг. да ме убият ( Господ да ме убие), ако не е истина!

  Diccionario español-búlgaro > matar

 • 10 modo

  m 1) способ, маниер, начин; a (al) modo de като, по начин, подобно на; de modo que така че; de un modo o de otro така или иначе; del mismo modo по същия начин, също така; de cualquier modo както и да е, по всякакъв начин; de ningún modo по никакъв начин; de todos modos въпреки всичко, във всеки случай; en cierto modo в известна степен; ni modo М. по никакъв начин; sobre modo крайно, извънмерно, извънредно; 2) ред, форма; 3) умереност, въздържаност (в говор, постъпка); 4) вежливост, възпитание; malos modos лоши маниери, неучтивост; 5) грам. наклонение; 6) муз. строй, тоналност; modo imperativo заповедно наклонение; modo indicativo изявително наклонение; modo infinitivo инфинитив; modo subjuntivo условно наклонение; modo verbal грам. глаголно наклонение; a mi (tu, su, nuestro, vuestro) modo според мен (теб, него, нас, вас); cada uno tuene su modo de matar pulgas proverb всеки си е бамбашка; така знае баба, така бае.

  Diccionario español-búlgaro > modo

 • 11 noche

  f 1) нощ, мрак, тъма; noche toledana прен., разг. безсънна нощ; noche cerrada дълбока нощ; media noche полунощ; a buenas noches прен., разг. а) без да виждам; б) без да разбирам, без да чувам, без да знам; в неведение (с гл. estar, dejar, quedarse); Noche Vieja новогодишна нощ; alta noche поет. полунощ; 2) прен. безутешност, тъма, непрогледност и т. н.; 3) вечер; bien entrada la noche късно вечерта; hacerse de noche свечерява се, стъмва се; Ўbuenas noches! а) добър вечер! б) лека нощ!; noche de perros прен., разг. кошмарна нощ (с гл. pasar, tener); noche de verbena нощно увеселение; noche intempesta поет. късна доба; primera noche ранните нощни часове; a buenas noches прен., разг. тайно, по тъмно; a la noche, chichirimoche, y a la mañana, chichirinada днес едно, утре друго; ayer noche вж. anoche; de la noche a la mañana прен. бързо, от днес за утре; de noche нощем, през нощта, нощно време; de noche todos los gatos son pardos прен., разг. нощем всички котки са сиви (нощем трудно може да се преценява); hacer noche en alguna parte пренощувам; hacerse noche una cosa а) прен. нещо изчезва от ръцете ми или го открадват; б) прен., разг. потъвам в забрава; noche y día прен. винаги, непрекъснато; денем и нощем; pasar la noche en claro (en blanco) прен. будувам, не спя нощем; temprano es noche прен., разг. преждевременно, рано ( когато се иска нещо).

  Diccionario español-búlgaro > noche

 • 12 palillo

  m 1) клечка за зъби; 2) муз. палка на барабан; 3) дебела нишка върху тютюнев лист; 4) pl кастанети; 5) шиш (за плетене на дантели); 6) прен. много слаб човек; 7) прен., разг. несъществена, маловажна част от нещо; tocar todos los palillos прен. опитвам всички средства.

  Diccionario español-búlgaro > palillo

 • 13 poro

  m 1) пора (на кожата); sudar por todos los poros прен. силно се потя; 2) техн. шупла.

  Diccionario español-búlgaro > poro

 • 14 refinamiento

  m 1) изисканост, изтънченост; con todos los refinamientos de la elegancia с безупречна елегантност; 2) рафинираност; 3) настървеност.

  Diccionario español-búlgaro > refinamiento

 • 15 registro

  m 1) регистър; 2) регистриране, регистрация; 3) списък, ведомост; 4) запис, опис; 5) отчет; 6) муз. регистър; 7) претърсване, митническа проверка; 8) лента в книга (за отбелязване на страници); echar (tocar) todos los registros прен. правя всичко възможно, пускам в ход всички средства; registro de contabilidad икон. отчетен регистър; registro mercantil търговски регистър; registro civil граждански регистър.

  Diccionario español-búlgaro > registro

 • 16 sacramento

  m 1) църк. тайнство; 2) клетва; 3) тайна; Santísimo Sacramento Светото тайнство; con todos los sacramentos прен. по правилата, с всичко необходимо.; últimos sacramentos последно причастие.

  Diccionario español-búlgaro > sacramento

 • 17 santo,

  a 1. adj 1) свят; 2) целебен (за лекарство); 3) простодушен; 4) свещен, неприкосновен, чист; 5) посветен на Бога; Tierra Santa Божи гроб; Semana Santa Страстната седмица; Santo Oficio Светата инквизиция; 6) според божиите закони; 7) употребено с някои имена, подсилва значението им: hizo su santo,a voluntad изпълни волята му; se echó en el santo, suelo хвърли се право върху пода; todo el santo, día цял ден; 8) много твърд, непропусклив (за тухла); 2. m 1) светец, светия; светЈ; 2) образ на светец; 3) разг. винетка, гравюра и т. н. на книга; 4) имен ден; 5) вулг., жарг. информатор (в престъпния свят); 6) Ч. кръпка на дреха; 7) воен. име на светец като парола; Todos los Santos Вси Светии; Santaclós Дядо Коледа; quedarse para vestir santo,s прен., разг. оставам стара мома; santo, y seña воен. парола и отговор; їa santo, de qué? с каква цел, в името на какво; откъде-накъде?; no es santo, de mi devoción прен. този човек не ми е по сърце; encomendarse a buen santo, прен. търся помощ, покровител; írsele a uno el santo, al cielo прен. забравям какво искам да кажа или да направя; desnudar a un santo, para vestir a otro прен. вземам от един, за да дам на друг; ощетявам някого в полза на друг; tener el santo, de cara (espaldas) прен. имам успех, върви ми (всичко става наопаки); rogar el santo, hasta pasar el tranco proverb изтъка си платното, ритна кросното; llegar y besar el santo, прен., разг. бързо, на раз-два.

  Diccionario español-búlgaro > santo,

 • 18 sentido,

  a 1. adj 1) чувствителен, възприемчив; 2) прочувствен; 3) обидчив; 4) спукан, пукнат, счупен; 2. m 1) чувство; сетиво; 2) чувствителност, възприемчивост; 3) съзнание, разум; 4) смисъл, значение; цел; 5) посока, страна, направление; calle de un solo sentido, еднопосочна улица; 6) вредителски инстинкт (при животно); 7) Амер. слепоочие; 8) геом. посока; 9) лингв. значение (на текст, дума); интерпретация; doble sentido, двусмислие, двоен смисъл; perder uno el sentido, припадам; губя съзнание; en todos los sentido,s във всички направления; sentido, común здрав разум; costar un sentido, прен. струвам много скъпо; abundar en un sentido, а) твърдо съм убеден в мнението си; б) споделям чуждо мнение; con todos los cinco sentido,s прен. с пълно внимание.

  Diccionario español-búlgaro > sentido,

 • 19 trapo

  m 1) парцал, дрипа; 2) платна (на кораб); 3) разг. плащ на тореадор; 4) парцал, голяма снежинка; 5) театрална завеса; 6) плат, тъкан; 7) парцал за бърсане; 8) pl разг. дамски дрехи, парцали; a todo trapo adv букв., прен. с пълна пара, с всички сили; estar (quedar, acabar...) como (hecho) un trapo прен., разг. като парцал съм (от умора); ir uno como (hecho) un trapo разг. обличам се като дрипльо; poner a uno como (hecho) un trapo разг. обиждам, нападам някого; sacar los trapos sucios (todos los trapos sucios) a relucir разг. изваждам кирливите ризи на някого; soltar uno el trapo прен., разг. прихвам да се смея; избухвам в плач.

  Diccionario español-búlgaro > trapo

 • 20 viento

  m 1) вятър; hace viento духа вятър; ràfaga de viento порив на вятъра; viento de costado страничен вятър; viento de proa, viento contrario насрещен вятър; viento en popa, favorable попътен вятър; 2) въздух, атмосфера; 3) миризма, обоняние (на животни); 4) прен. тщеславие, горделивост; 5) прен. подбуда, импулс; 6) прен., разг. вест, новина, слух; 7) странично въже (на палатка, в цирка и др.); 8) разг. газове; 9) мор. посока; vientos alisios пасати; dar al viento прен., разг. разтръбявам новина; echarse el viento прен. утихвам, успокоявам се (за вятър); llevarse el viento una cosa а) прен. непостоянно, нестабилно нещо; б) прен., разг. неразумно и бързо пропилявам нещо; instrumento de viento муз. духов инструмент; beber los vientos por una persona прен. спешно се нуждая от някого; contra viento y marea прен. въпреки всички препятствия; moverse a todos vientos прен. непостоянен съм; tomar el viento прен. тръгвам по следата на дивеч (по миризмата му); a los cuatro vientos на вси страни, във всички посоки; proclamar a los cuatro vientos прен. разтръбявам на всички страни; quien siembra vientos, recoge (cosecha) tempestades proverb който сее ветрове, жъне бури.

  Diccionario español-búlgaro > viento

См. также в других словарях:

 • José Antonio Alemparte Vial — Diputado Provincial 1827 – 1829 Intendente de Concepción 1831 – 1837 …   Wikipedia Español

 • Episodios de Naruto — Anexo:Episodios de Naruto Saltar a navegación, búsqueda La serie de anime Naruto está basada en un manga de igual título. La serie sigue el argumento del manga al menos hasta la fuga de Sasuke. En ese punto, en el manga se narra el Kakashi Gaiden …   Wikipedia Español

 • Revolución mexicana — Revolución Mexicana …   Wikipedia Español

 • Sebastián Piñera — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. Sebastián Piñera Echenique …   Wikipedia Español

 • Amalia Domingo Soler — Saltar a navegación, búsqueda Amalia Domingo Soler, fue una destacada espiritista española del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuya obra, trabajo y divulgación del espiritismo o doctrina espírita fue la más remarcable en España en su época,… …   Wikipedia Español

 • Porfirio Díaz — Mori …   Wikipedia Español

 • Caso Strauss-Kahn — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor …   Wikipedia Español

 • Los Baby's — Los Baby´s Datos generales Origen Panabá, Yucatán, México Información artística Género(s) Rock and Roll …   Wikipedia Español

 • Buenaventura de Fidanza — Saltar a navegación, búsqueda San Buenaventura O.F.M. Por Francisco de Zurbarán Obispo y confesor …   Wikipedia Español

 • Manuel José García — Ferreyra Manuel José García Ferreyra, según retrato del artista francés Narcisse Edmond Joseph Desmadryl …   Wikipedia Español

 • Álvaro Uribe Vélez — Saltar a navegación, búsqueda «Uribe» y «Álvaro Uribe» redirigen aquí. Para otras acepciones véase Uribe (desambiguación) y Álvaro Uribe (desambiguación). Álvaro Uribe Vélez …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.