Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

выходить

 • 1 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 2 выходить

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > выходить

 • 3 издаваться

  Русско-турецкий словарь > издаваться

 • 4 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 5 вываливать

  несов.; сов. - вы́валить
  1) разг. dökmek; boşaltmak ( опоражнивать)
  2) прост. ( выходить толпой) hürya dışarı çıkmak

  Русско-турецкий словарь > вываливать

 • 6 выводиться

  soyu tükenmek; kullanılmaz olmak,
  tarihe karışmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́вестись
  2) ( выходить из употребления) kullanılmaz olmak; kalkmak; geçmişe karışmak ( об обычаях)
  3) ( исчезать) yok olmak; çıkmak ( о пятнах)

  Русско-турецкий словарь > выводиться

 • 7 выйти

  сов., см. выходить 1), 2), 3), 5), 6), 7)

  Русско-турецкий словарь > выйти

 • 8 выступать

  ilerlemek; çıkmak,
  hareket etmek; söz almak,
  konuşmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́ступить
  1) ( выходить вперёд) çıkmak; ilerlemek
  2) (отправляться в путь и т. п.) çıkmak; hareket etmek

  выступа́ть в похо́д — geziye çıkmak; sefere çıkmak

  3) тк. несов., ирон. ( важно шагать) fıstıki makam yürümek
  4) тк. несов. ( выдаваться) çıkıntı oluşturmak

  дом выступа́ет на метр вперёд — ev caddeye bir metre tecavüz ediyor

  ба́лка выступа́ет из стены́ на 30 см — putrel duvardan 30 sm dışarı çıkık / çıkmış

  5) в соч.

  выступа́ть из берего́в — taşmak

  6) (появляться, проступать - о сыпи, пятнах и т. п.) dökmek

  у неё вы́ступили слёзы на глаза́х — gözlerinden yaş geldi

  у него́ на лбу́ вы́ступил кру́пный пот — alnı boncuk boncuk terledi

  у неё на губа́х вы́ступила лихора́дка — dudağı uçukladı

  7) ( публично) söz almak, konuşmak; (sahneye) çıkmak

  выступа́ть по ра́дио — radyoda konuşmak

  выступа́ть на собра́нии — toplantıda söz almak

  выступа́ть с отчётным докла́дом — rapor okumak

  вы́ступить по телеви́дению — televizyondan bir konuşma yapmak

  вы́ступить в печа́ти со статьёй — basında bir yazı yayınlamak

  выступа́ть с проте́стом — protestoda bulunmak

  выступа́ть за мир — barıştan yana olmak

  выступа́ть про́тив войны́ — savaşa karşı çıkmak

  выступа́ть в соревнова́ниях — yarışmalara katılmak

  выступа́ть в тяжёлом ве́се (о борце)ağır sıklette güreşmek

  выступа́ть за национа́льную сбо́рную (кома́нду) — milli formayı giymek, milli olmak

  выступа́ть с ле́кциями — konferans(lar) vermek

  выступа́ть с конце́ртами — konser(ler) vermek

  выступа́ть в ро́ли Га́млета — Hamlet rolüne çıkmak

  выступа́ть в ро́ли / в ка́честве адвока́та кого-чего-л.avukatlığını yapmak

  под како́й бы личи́ной он ни выступа́л... — hangi kisveye bürünürse bürünsün...

  ••

  вы́ступить в похо́д про́тив чего-л.bir şeye karşı sefer açma

  Русско-турецкий словарь > выступать

 • 9 забываться

  unutulmak,
  küllenmek; dalmak
  * * *
  несов.; сов. - забы́ться
  1) unutulmak; küllenmek

  тако́е не забу́дется! — öyle şeyler unutulmaz!

  боль утра́ты ста́ла забыва́ться — kayıbın verdiği acı küllenmeye başladı

  2) врз dalmak

  забыва́ться трево́жным сном — kuşkulu bir uykuya dalmak

  забыва́ться в мечта́х — rüyalara dalmak

  больно́й забы́лся — hasta daldı

  не забыва́йся! — haddini bil!; kendine hakim ol!

  Русско-турецкий словарь > забываться

 • 10 прогуливать

  прогуля́ть час — bir saat içinde gezinmek

  2) ( не выходить на работу) özürsüz işe gelmemek

  прогу́ливать уро́ки — okulu asmak

  Русско-турецкий словарь > прогуливать

 • 11 разливаться

  несов.; сов. - разли́ться
  1) ( проливаться) dökülmek
  3) перен. ( распространяться) yayılmak; dökülmek

  в разли́вшейся тишине́ — çevreye yayılan sessizlik içinde

  Русско-турецкий словарь > разливаться

См. также в других словарях:

 • ВЫХОДИТЬ — 1. ВЫХОДИТЬ, выхожу, выходишь, несовер. (к выйти). 1. Итти откуда нибудь, покидать пределы чего нибудь. Выходить из дому. Войска выходят из города. 2. Появляться, показываться где нибудь (уйдя откуда нибудь). Выходить в поле. Выходить на дорогу,… …   Толковый словарь Ушакова

 • ВЫХОДИТЬ — 1. ВЫХОДИТЬ, выхожу, выходишь, несовер. (к выйти). 1. Итти откуда нибудь, покидать пределы чего нибудь. Выходить из дому. Войска выходят из города. 2. Появляться, показываться где нибудь (уйдя откуда нибудь). Выходить в поле. Выходить на дорогу,… …   Толковый словарь Ушакова

 • ВЫХОДИТЬ — 1. ВЫХОДИТЬ, выхожу, выходишь, несовер. (к выйти). 1. Итти откуда нибудь, покидать пределы чего нибудь. Выходить из дому. Войска выходят из города. 2. Появляться, показываться где нибудь (уйдя откуда нибудь). Выходить в поле. Выходить на дорогу,… …   Толковый словарь Ушакова

 • выходить — Уходить, выбывать, выбегать, выскакивать, выбираться, выбрести, вышмыгнуть, вырваться. Выбресть на (надлежащую) дорогу. Нельзя высунуть носа на улицу (по причине мороза или дурной погоды). Горожане высыпали из города. Насилу выбрался, вырвался,… …   Словарь синонимов

 • ВЫХОДИТЬ —     Выходить во сне из каких бы то ни было дверей означает всевозможные трудности и препятствия в делах, которые давно пора или привести в надлежащий порядок, или вовсе закрыть.     Выходить из машины, автобуса и т. д. – знак успешного… …   Сонник Мельникова

 • ВЫХОДИТЬ — (выйти). В. в море выходить на судне из порта, гавани и пр. В., выйти из ветра придерживаться настолько круто к ветру, что паруса обезветриваются. В. из дока (То come out of dock), В. из порта, гавани, с рейда В. под своими машинами; если же с… …   Морской словарь

 • выходить —     ВЫХОДИТЬ/ВЫЙТИ     ВЫХОДИТЬ/ВЫЙТИ, высаживаться/высадиться, разг. вылезать/вылезти и вылезть, разг. слезать/слезть, разг. сходить/сойти …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • Выходить — I в ыходить сов. перех. разг. 1. Обойти всё, побывать во многих местах; исходить. 2. см. тж. выхаживать I 1. II в ыходить сов. перех. разг. 1. Заботливым уходом добиться выздоровления больного. отт. Вынянчить, выкормить, вырастить, воспитать кого …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Выходить — I в ыходить сов. перех. разг. 1. Обойти всё, побывать во многих местах; исходить. 2. см. тж. выхаживать I 1. II в ыходить сов. перех. разг. 1. Заботливым уходом добиться выздоровления больного. отт. Вынянчить, выкормить, вырастить, воспитать кого …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Выходить — I в ыходить сов. перех. разг. 1. Обойти всё, побывать во многих местах; исходить. 2. см. тж. выхаживать I 1. II в ыходить сов. перех. разг. 1. Заботливым уходом добиться выздоровления больного. отт. Вынянчить, выкормить, вырастить, воспитать кого …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • ВЫХОДИТЬ — ВЫХОДИТЬ, ожу, одишь; оженный; совер., что (разг.). То же, что исходить 1. В. все опушки, все тропинки. II. ВЫХОДИТЬ, ожу, одишь; оженный; совер., кого (что). Заботами, уходом вернуть в здоровое, нормальное состояние. В. раненого, больного. В.… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»