Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

oynamak

 • 1 всколыхнуться

  oynamak,
  kımıldamak
  * * *
  сов.
  1) oynamak, kımıldamak
  2) перен. harekete gelmek

  Русско-турецкий словарь > всколыхнуться

 • 2 играть

  oyun
  * * *
  несов.; сов. - сыгра́ть
  1) oynamak; oynaşmak

  игра́ть в футбо́л — futbol oynamak

  сыгра́ть конём — шахм. atı oynatmak

  он де́сять раз игра́л в соста́ве национа́льной сбо́рной — on defa milli olmuştu

  2) тк. несов. oynamak; oynaşmak

  де́ти лю́бят игра́ть — çocuklar oynamaktan hoşlanır

  в углу́ игра́ли котя́та — köşede kedi yavruları oynaşıyordu

  не игра́й со спи́чками! — kibritle oynama!

  игра́ть чьей-л. жи́знью — перен. birinin hayatıyla oynamak

  игра́ть на пиани́но — piyano çalmak

  сыгра́й како́й-нибу́дь вальс — bir vals çal / geç

  4) театр. (sahneye) çıkmak; rol oynamak / almak; oynamak ( о спектакле)

  игра́ть Оте́лло — Otello'ya çıkmak

  он игра́л в ра́зных города́х — çeşitli şehirlerde sahneye çıkmıştı

  в э́том фи́льме он игра́ет Мо́царта — bu filmde Mozart'ı canlandırıyor / oynuyor

  сы́гранные им ро́ли — oynadığı roller

  5) перен. sömürmek

  игра́ть на религио́зных чу́вствах кого-л. — birinin dinsel duygularını sömürmek / tahrik ve istismar etmek

  6) тк. несов. ( пениться - о вине) köpürmek
  7) тк. несов. oynaşmak

  на стене́ игра́ли причу́дливые те́ни — duvarda acayip şekilli gölgeler oynaşıyordu

  на его́ лице́ игра́ла улы́бка — yüzünde bir tebessüm belirip belirip kayboluyordu

  ••

  игра́ть с огнём — ateşle / barutla oynamak

  игра́ть слова́ми — kelimeler üstünde oynamak

  игра́ть на би́рже — borsada oynamak

  игра́ть на́ руку кому-л.birinin ekmeğine yağ sürmek

  Русско-турецкий словарь > играть

 • 3 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 4 танцевать

  dans etmek,
  oynamak
  * * *
  dans etmek; oynamak

  танцева́ть по́льку — polka oynamak

  Русско-турецкий словарь > танцевать

 • 5 двигаться

  hareket etmek,
  devinmek; ilerlemek,
  yürümek; oynamak,
  kımıldamak
  * * *
  1) hareket etmek, devinmek, hareket halinde olmak / bulunmak; yürümek; ilerlemek ( вперёд)

  су́дно дви́галось ме́дленно — gemi yavaş yol alıyordu / ilerliyordu

  е́сли дви́гаться с тако́й ско́ростью... — bu hızla yürünse / seyredilse...

  наконе́ц дви́нулась и э́та диви́зия — nihayet bu tümen de harekete geçti

  2) в соч.

  вре́мя дви́жется вперёд — vakit ilerliyor

  э́то де́ло совсе́м не дви́жется — bu iş yerinde sayıp duruyor

  3) oynamak, kımıldamak

  не дви́нуться с ме́ста — yerinden kımıldamamak

  стре́лка не дви́жется — ibre oynamıyor

  ••

  дви́гаться по слу́жбе — ilerlemek, terfi etmek

  Русско-турецкий словарь > двигаться

 • 6 зашевелиться

  kıpırdamak,
  oynamak
  * * *
  сов.
  kıpırdamak; kımıldamak; oynamak; bir kıpırdanma başlamak перен.

  Русско-турецкий словарь > зашевелиться

 • 7 переигрывать

  несов.; сов. - переигра́ть
  1) ( играть повторно) bir daha / tekrar çalmak (вальс и т. п.); bir daha / tekrar oynamak (матч, партию)
  2) разг. ( об артисте) abartılı oynamak

  Русско-турецкий словарь > переигрывать

 • 8 проиграть

  сов.
  2) oynamak; çalmak

  проигра́ть час в футбо́л — bir saat futbol oynamak

  проигра́ть час на скри́пке — bir saat keman çalmak

  Русско-турецкий словарь > проиграть

 • 9 протанцевать

  Русско-турецкий словарь > протанцевать

 • 10 разыгрывать

  несов.; сов. - разыгра́ть

  он бы́стро разыгра́л дебю́т — шахм. açılış hamlelerini çabuklukla oynadı

  он ма́стерски разыгра́л э́ту па́ртию в ша́хматы — bu satranç partisini ustalıkla sonuçlandırdı

  3) ( в лотерею) koymak

  что бу́дет разы́грано в вещеву́ю лотере́ю? — eşya piyangosuna neler konacak?

  4) (изображать собой кого-что-л.) taslamak

  не разы́грывай из себя́ геро́я! — yiğitlik taslama!

  5) разг. ( одурачивать) oyun etmek / oynamak; işletmek
  ••

  разыгра́ть фарс — oyun sahnelemek, senaryo sergilemek

  Русско-турецкий словарь > разыгрывать

 • 11 ставить

  несов.; сов. - поста́вить
  1) dikmek; oturtmak; koymak

  ста́вить столб — bir direk dikmek

  ста́вить свечу́ / све́чку — тж. перен. bir mum dikmek

  ста́вить ва́зу на стол — vazoyu masaya oturtmak

  ста́вить кни́ги на по́лку — kitapları rafa sıralamak

  ста́вить кого-л. к станку́ — tezgah başına koymak

  ста́вить часовы́х — nöbetçi dikmek / koymak

  ста́вить кого-л. на коле́ни — тж. перен. birine diz çöktürmek

  их поста́вили в ряд — onlar sıraya dizdiler

  3) разг. koymak, getirmek

  кого́ поста́вим на э́ту рабо́ту? — bu işe kimi koyalım?

  его́ поста́вили дире́ктором — onu müdür koydular

  поста́вить кого-л. во главе́ организа́ции — örgütün başına geçirmek

  поста́вить кого-л. у вла́сти — iktidara / işbaşına getirmek / geçirmek

  он поста́влен на ва́жный пост — önemli bir mevkiye getirildi

  4) koymak; bırakmak

  ста́вить ве́щи на ме́сто — eşyaları yerli yerine koymak

  ста́вить что-л. на о́го́нь — ateşe koymak / sürmek / vurmak

  ста́вить маши́ну перед до́мом — arabayı evin önünde bırakmak

  поста́вить ча́йник? — çaydanlığı oturtayım mı?

  5) kurmak, tesis etmek; dikmek; yerleştirmek

  им поста́влен па́мятник — onların adına bir anıt dikilmişti

  ста́вить высоково́льтную ли́нию — bir yüksek gerilim hattı kurmak

  ме́жду дома́ми поста́вили забо́р — evlerin arasına tahta duvar çekildi

  6) koymak; vurmak; çekmek

  ста́вить компре́сс — kompres koymak

  ста́вить ба́нки — şişe / vantuz çekmek

  ста́вить запла́ты — yama vurmak

  ста́вить клеймо́ — damga vurmak

  ста́вить подкла́дку на что-л. — bir şeye astar geçirmek, bir şeyi astarlamak

  ста́вить зна́ки препина́ния — noktalama işaretlerini koymak, noktalamak

  поста́вь свою́ по́дпись и да́ту — imzanı ve tarihi koy

  каку́ю отме́тку тебе́ поста́вили? — sana ne not verdiler?

  8) ( делать ставку) ortaya koymak / sürmek; (üzerine) oynamak тж. перен.

  ста́вить не на ту ло́шадь — перен. yanlış ata oynamak

  ста́влю де́сять про́тив одного́, что... — bire karşı on ortaya koyarım ki...

  ста́вить предложе́ние на голосова́ние — öneriyi oya koymak

  э́то ста́вит нас перед сло́жной пробле́мой — bu, bizi karmaşık bir sorunla karşı karşıya getiriyor

  вопро́с до́лжен быть поста́влен ина́че — sorun başka bir biçimde ortaya konulmalıdır

  поста́вить себе́ цель... —...mayı amaç edinmek

  ста́вить усло́вие — bir koşul / şart koşmak / koymak

  жизнь ста́вит но́вые пробле́мы — hayat yeni sorunlar getiriyor

  план ста́вит перед на́ми сле́дующие зада́чи — plan bize şu görevleri yükler

  вопро́с, поста́вленный на обсужде́ние — tartışmaya sunulan sorun

  10) sahnelemek, sahneye koymak; yapmak; örgütlemek

  ста́вить "Га́млета" — "Hamlet"i sahnelemek

  фильм поста́влен по рома́ну Го́рького — filim Gorki'nin bir romanından uyarlandı

  кто поста́вил э́тот та́нец? — bu dansı kim sahneye koydu?

  ста́вить о́пыты — deneyler yapmak

  11) sokmak, düşürmek

  ста́вить кого-л. в тру́дное положе́ние — zor duruma sokmak / düşürmek

  ста́вить что-л. вне зако́на — yasa dışı etmek

  ста́вить что-л. под контро́ль — denetim altına sokmak / almak

  э́то ста́вило эконо́мику страны́ в зави́симое положе́ние — bu, ülkenin ekonomisini bağımlı bir hale getiriyordu

  12) в соч.

  что ему́ ста́вят в вину́? — onu neyle / ne yapmakla suçluyorlar?

  ••

  ста́вить часы́ — saati ayar etmek

  ста́вить реко́рд — rekor kurmak

  ста́вить что-л. вы́ше всего́ — herşeyin üstünde tutmak

  поста́вить что-л. на про́чную осно́ву — sağlam bir temele oturtmak

  поста́вить что-л. под уда́р — tehlikeye düşürmek

  он тебя́ ни во что́ не ста́вит — seni hiçe sayar

  ста́вить что-л. в пове́стку дня — gündeme getirmek

  поста́вь себя́ на на́ше ме́сто — kendini bizim yerimize koy

  поста́вь (каку́ю-нибудь) другу́ю пласти́нку — başka bir plak çal / koy

  Русско-турецкий словарь > ставить

 • 12 ходить

  yürümek; gezmek,
  dolaşmak; işlemek; giymek,
  takmak
  * * *
  1) врз gitmek; yürümek; gezmek; dolaşmak; devam etmek; (ziyaretine) gitmek

  ребёнок ра́но на́чал ходи́ть — çocuk erken yürüdü

  малы́ш то́лько у́чится ходи́ть — bebek emekliyor / sıralıyor

  больно́й на́чал ходи́ть — hasta gezmeye başladı

  ходи́ть пешко́м — yürümek

  ходи́ть по́ лесу — ormanı dolaşmak

  ходи́ть из угла́ в у́гол — köşeden köşeye gidip gelmek

  наверху́ кто́-то хо́дит — yukarıda biri geziyor

  ходи́ть вокру́г чего-л.bir şeyin çevresinde dolanmak

  ходи́ть на охо́ту — ava gitmek / çıkmak

  ходи́ть по магази́нам — çarşı pazar dolaşmak

  ходи́ть в шко́лу — okula gitmek / devam etmek

  ходи́ть на ле́кции — konferanslara devam etmek / gitmek

  ходи́ть в теа́тр — tiyatroya gitmek

  ходи́ть по музе́ям — müzeleri dolaşmak

  раз в неде́лю он хо́дит к врачу́ — haftada bir doktora gidiyor

  ходи́ть в го́сти — konuk / misafir gitmek

  он бо́льше к нам не хо́дит — bize gelmez / uğramaz oldu

  туда́ хо́дит авто́бус? — oraya otobüs işler mi?

  авто́бус хо́дит туда́ три ра́за в день — otobüs oraya günde üç posta yapar

  3) ( о часах) işlemek
  4) (в чем-л.) giymek; gezmek, dolaşmak; takmak

  ходи́ть в пальто́ — palto giymek

  ходи́ть без пальто́ — paltosuz gezmek

  ходи́ть в чёрном — karalar giymek

  ходи́ть в очка́х — gözlük takmak

  здесь в ве́рхней оде́жде не хо́дят — burada palto ile dolaşılmaz

  5) ( в игре) oynamak; oynatmak; hamle yapmak шахм.

  ходи́ть с да́мы — kızı oynamak

  ходи́ть королём — şahı oynatmak

  конь так не хо́дит — at böyle yürümez

  вам ходи́ть — hamle sırası sizde (в шахматах, шашках); el sizde ( в картах)

  6) разг. ( быть в обращении) geçmek

  э́ти де́ньги уже́ не хо́дят — bu para artık geçmiyor

  э́ти де́ньги в их стране́ не хо́дят — bu para onların ülkesinde geçersizdir

  7) разг. olmak,...lık etmek / yapmak

  с утра́ хожу́ голо́дный — sabahtan beri aç duruyorum

  когда́ он ходи́л в председа́телях... — başkanlık ettiği sıralarda...

  ходи́ть за больны́м — hastaya bakmak

  ходи́ть за ребёнком — çocuğa bakmak

  ••

  э́та дета́ль станка́ хо́дит вверх-вниз — tezgahın bu parçası bir yukarı bir aşağı gider gelir

  Русско-турецкий словарь > ходить

 • 13 шевелиться

  kımıldamak,
  oynamak,
  kıpırdamak
  * * *
  несов.; сов. - шевельну́ться, однокр.
  1) kımıldamak, oynamak, kıpırdamak

  ли́стья шевеля́тся от ве́тра — esintiden yapraklar kımıldıyor

  2) перен. uyanmak

  шевели́тся наде́жда — ümit uyanıyor

  ••

  шевели́сь! — разг. elini çabuk tut!

  Русско-турецкий словарь > шевелиться

 • 14 активный

  aktif,
  faal,
  enerjik
  * * *
  I
  etkin; aktif; işlek

  акти́вная оборо́на — aktif savunma

  акти́вное уча́стие в чём-л.etkin bir biçimde katılma

  игра́ть акти́вную роль — etkin bir rol oynamak

  по́льзоваться акти́вной подде́ржкой масс — yığınların aktif desteğine sahip olmak

  фигу́ры бе́лых бы́ли бо́лее акти́вны в чём-л.шахм. beyazın taşları daha işlekti

  ••

  экономи́чески акти́вное населе́ние — faal nüfus

  II бухг., в соч.

  акти́вный бала́нс вне́шней торго́вли — dış ticaret dengesi

  Русско-турецкий словарь > активный

 • 15 бабка

  nine; kocakarı; aşık kemiği
  * * *
  I ж
  1) ( бабушка) nine
  2) разг. ( старуха) kocakarı
  II ж, врз
  aşık (-ğı)

  игра́ть в ба́бки — aşık oynamak

  Русско-турецкий словарь > бабка

 • 16 баловаться

  yaramazlık etmek
  * * *
  1) ( шалить) yaramazlık etmek

  не балу́йся со спи́чками! — kibritle oynama!

  Русско-турецкий словарь > баловаться

 • 17 белый

  beyaz,
  ak
  * * *
  1) beyaz; ak
  2) → сущ., м Beyaz (Muhafız)
  3) (бе́лые) → сущ., мн., шахм. beyazlar

  коро́ль бе́лых — beyaz şahı

  игра́ть бе́лыми — beyazlarla oynamak

  4) этн. beyaz
  ••

  бе́лый хлеб — beyaz / has ekmek

  бе́лое вино́ — beyaz şarap

  бе́лые но́чи — beyaz gece(ler)

  бе́лые стихи́ — uyaksız koşuk

  бе́лый медве́дь — kutup ayısı, beyaz ayı

  средь бе́ла дня — güpegündüz

  вы́бросить бе́лый флаг — beyaz bayrak çekmek

  выдава́ть чёрное за бе́лое — akı kara, karayı ak göstermek

  бе́лая де́нежка на чёрный день — погов. ak akçe kara gün içindir

  Русско-турецкий словарь > белый

 • 18 вальсировать

  Русско-турецкий словарь > вальсировать

 • 19 ведущий

  önde gelen; baş,
  ana
  * * *

  веду́щие де́ятели нау́ки — önde gelen bilim adamları

  2) baş, ana

  игра́ть веду́щую роль — baş rolü oynamak

  веду́щая те́ма муз.ana tem

  3) тех., в соч.

  веду́щее колесо́ — motris tekerlek

  веду́щая шестерня́ — ana dişli

  Русско-турецкий словарь > ведущий

 • 20 война

  savaş
  * * *
  ж
  savaş, harp (-bi)

  игра́ть в войну́ (о детях)savaş oyunu oynamak

  Русско-турецкий словарь > война

См. также в других словарях:

 • oynamak — oynamak. I, 225. 226, 240; I I, 114, 226; II I, 131, 377 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • oynamak — nsz 1) Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor. H. R. Gürpınar 2) Herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek Babalar çocuklarının yanında rakı içer,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kumar oynamak — 1) ortaya para koyarak talih oyunu oynamak Kazanacağından emin olmadıkça kumar oynamak deliliktir. A. İlhan 2) mec. olumlu sonuçlanması şüpheli olan bir işe bile bile girişmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aşık atmak (veya aşık oynamak) — aşık kemiğiyle oyun oynamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • şıkır şıkır oynamak — 1) canlı bir biçimde oynamak 2) mec. çok sevinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tandem oynamak — sp. kalecinin önünde savunmak amacıyla duran iki oyuncu paslaşarak oynamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • uzatmaları oynamak — 1) bir görevde son zamanlarını yaşamak 2) sp. oyunda uzatma dakikalarını oynamak 3) mec. ölmek üzere olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cirit oynamak — 1) cirit oyununu oynamak Bu dallardan kendimize atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Ö. Seyfettin 2) istediği biçimde, keyfince davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kâğıt oynamak — iskambil kâğıtlarını kullanarak çeşitli oyunlar oynamak Birkaç soba etrafında çay içiyorlar, tavla ve kâğıt oynuyorlar. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kozunu oynamak — elindeki en üstün ve son imkânı kullanmak Artık iki taraf da son kozlarını oynamak, sonlarının üzerine yürümek zorunda idiler. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • büyük oynamak — 1) çok para koyarak kumar oynamak 2) mec. büyük risk ve beklentilerle bir işe girişmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»