Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

oynamak

 • 1 активный

  aktif,
  faal,
  enerjik
  * * *
  I
  etkin; aktif; işlek

  акти́вная оборо́на — aktif savunma

  акти́вное уча́стие в чём-л.etkin bir biçimde katılma

  игра́ть акти́вную роль — etkin bir rol oynamak

  по́льзоваться акти́вной подде́ржкой масс — yığınların aktif desteğine sahip olmak

  фигу́ры бе́лых бы́ли бо́лее акти́вны в чём-л.шахм. beyazın taşları daha işlekti

  ••

  экономи́чески акти́вное населе́ние — faal nüfus

  II бухг., в соч.

  акти́вный бала́нс вне́шней торго́вли — dış ticaret dengesi

  Русско-турецкий словарь > активный

 • 2 бабка

  nine; kocakarı; aşık kemiği
  * * *
  I ж
  1) ( бабушка) nine
  2) разг. ( старуха) kocakarı
  II ж, врз
  aşık (-ğı)

  игра́ть в ба́бки — aşık oynamak

  Русско-турецкий словарь > бабка

 • 3 баловаться

  yaramazlık etmek
  * * *
  1) ( шалить) yaramazlık etmek

  не балу́йся со спи́чками! — kibritle oynama!

  Русско-турецкий словарь > баловаться

 • 4 белый

  beyaz,
  ak
  * * *
  1) beyaz; ak
  2) → сущ., м Beyaz (Muhafız)
  3) (бе́лые) → сущ., мн., шахм. beyazlar

  коро́ль бе́лых — beyaz şahı

  игра́ть бе́лыми — beyazlarla oynamak

  4) этн. beyaz
  ••

  бе́лый хлеб — beyaz / has ekmek

  бе́лое вино́ — beyaz şarap

  бе́лые но́чи — beyaz gece(ler)

  бе́лые стихи́ — uyaksız koşuk

  бе́лый медве́дь — kutup ayısı, beyaz ayı

  средь бе́ла дня — güpegündüz

  вы́бросить бе́лый флаг — beyaz bayrak çekmek

  выдава́ть чёрное за бе́лое — akı kara, karayı ak göstermek

  бе́лая де́нежка на чёрный день — погов. ak akçe kara gün içindir

  Русско-турецкий словарь > белый

 • 5 вальсировать

  Русско-турецкий словарь > вальсировать

 • 6 ведущий

  önde gelen; baş,
  ana
  * * *

  веду́щие де́ятели нау́ки — önde gelen bilim adamları

  2) baş, ana

  игра́ть веду́щую роль — baş rolü oynamak

  веду́щая те́ма муз.ana tem

  3) тех., в соч.

  веду́щее колесо́ — motris tekerlek

  веду́щая шестерня́ — ana dişli

  Русско-турецкий словарь > ведущий

 • 7 война

  savaş
  * * *
  ж
  savaş, harp (-bi)

  игра́ть в войну́ (о детях)savaş oyunu oynamak

  Русско-турецкий словарь > война

 • 8 ворота

  bahçe kapısı; kale
  * * *
  мн.
  1) avlu kapısı, kapı

  крепостны́е воро́та — kale kapısı

  2) спорт. kale; kapı ( в слаломе)

  ли́ния воро́т — avut çizgisi

  вы́бить мяч за ли́нию воро́т — topu avuta atmak

  ••

  дать от воро́т поворо́т — kapıdan (geri) çevirmek

  игра́ть в одни́ воро́та — "tek kapı" oynamak

  Русско-турецкий словарь > ворота

 • 9 вприсядку

  в соч.

  пляса́ть вприся́дку — çömelip nöbetleşe bacak atarak oynamak

  Русско-турецкий словарь > вприсядку

 • 10 всколыхнуться

  oynamak,
  kımıldamak
  * * *
  сов.
  1) oynamak, kımıldamak
  2) перен. harekete gelmek

  Русско-турецкий словарь > всколыхнуться

 • 11 второстепенный

  ikincil,
  ikinci dereceden,
  sıradan
  * * *
  ikincil, ikinci derecede(n); sıradan ( заурядный)

  второстепе́нные персона́жи рома́на — romanın ikinci kişileri

  второстепе́нный вопро́с — ikinci dereceden / ikincil bir sorun

  зада́ча второстепе́нной ва́жности — ikincil önem taşıyan bir görev

  игра́ть второстепе́нную роль — ikinci derecede bir rol oynamak

  Русско-турецкий словарь > второстепенный

 • 12 двигаться

  hareket etmek,
  devinmek; ilerlemek,
  yürümek; oynamak,
  kımıldamak
  * * *
  1) hareket etmek, devinmek, hareket halinde olmak / bulunmak; yürümek; ilerlemek ( вперёд)

  су́дно дви́галось ме́дленно — gemi yavaş yol alıyordu / ilerliyordu

  е́сли дви́гаться с тако́й ско́ростью... — bu hızla yürünse / seyredilse...

  наконе́ц дви́нулась и э́та диви́зия — nihayet bu tümen de harekete geçti

  2) в соч.

  вре́мя дви́жется вперёд — vakit ilerliyor

  э́то де́ло совсе́м не дви́жется — bu iş yerinde sayıp duruyor

  3) oynamak, kımıldamak

  не дви́нуться с ме́ста — yerinden kımıldamamak

  стре́лка не дви́жется — ibre oynamıyor

  ••

  дви́гаться по слу́жбе — ilerlemek, terfi etmek

  Русско-турецкий словарь > двигаться

 • 13 двойной

  çifte,
  çift,
  ikili
  * * *
  врз
  çifte; çift; ikili

  двойны́е две́ри — çifte kapı

  двойно́й гнёт — çifte baskı

  двойна́я зада́ча — çifte görev

  двойно́е са́льто — спорт. çift salto

  двойная игра́ — ikili oyun

  вести́ двойну́ю игру́ — ikili oynamak

  приноси́ть двойну́ю по́льзу — çifte yarar sağlamak

  уплати́ть в двойно́м разме́ре — iki katını ödemek

  пресле́довать двойну́ю цель — bir çifte amaç gütmek

  Русско-турецкий словарь > двойной

 • 14 дрогнуть

  üşümek,
  buz kesmek
  * * *
  I несов.; сов. - продро́гнуть
  üşümek ( зябнуть); ayaz / buz kesmek ( мерзнуть)

  продро́гнуть до косте́й — soğuk iliğine işlemek / geçmek

  II
  1) ( вздрогнуть) titremek; oynamak

  се́рдце у неё дро́гнуло — yüreği oynadı

  не дро́гнуть — yılmamak

  неприя́тель дро́гнул — düşman dayanamayıp çekilmeye başladı

  Русско-турецкий словарь > дрогнуть

 • 15 зашевелиться

  kıpırdamak,
  oynamak
  * * *
  сов.
  kıpırdamak; kımıldamak; oynamak; bir kıpırdanma başlamak перен.

  Русско-турецкий словарь > зашевелиться

 • 16 играть

  oyun
  * * *
  несов.; сов. - сыгра́ть
  1) oynamak; oynaşmak

  игра́ть в футбо́л — futbol oynamak

  сыгра́ть конём — шахм. atı oynatmak

  он де́сять раз игра́л в соста́ве национа́льной сбо́рной — on defa milli olmuştu

  2) тк. несов. oynamak; oynaşmak

  де́ти лю́бят игра́ть — çocuklar oynamaktan hoşlanır

  в углу́ игра́ли котя́та — köşede kedi yavruları oynaşıyordu

  не игра́й со спи́чками! — kibritle oynama!

  игра́ть чьей-л. жи́знью — перен. birinin hayatıyla oynamak

  игра́ть на пиани́но — piyano çalmak

  сыгра́й како́й-нибу́дь вальс — bir vals çal / geç

  4) театр. (sahneye) çıkmak; rol oynamak / almak; oynamak ( о спектакле)

  игра́ть Оте́лло — Otello'ya çıkmak

  он игра́л в ра́зных города́х — çeşitli şehirlerde sahneye çıkmıştı

  в э́том фи́льме он игра́ет Мо́царта — bu filmde Mozart'ı canlandırıyor / oynuyor

  сы́гранные им ро́ли — oynadığı roller

  5) перен. sömürmek

  игра́ть на религио́зных чу́вствах кого-л. — birinin dinsel duygularını sömürmek / tahrik ve istismar etmek

  6) тк. несов. ( пениться - о вине) köpürmek
  7) тк. несов. oynaşmak

  на стене́ игра́ли причу́дливые те́ни — duvarda acayip şekilli gölgeler oynaşıyordu

  на его́ лице́ игра́ла улы́бка — yüzünde bir tebessüm belirip belirip kayboluyordu

  ••

  игра́ть с огнём — ateşle / barutla oynamak

  игра́ть слова́ми — kelimeler üstünde oynamak

  игра́ть на би́рже — borsada oynamak

  игра́ть на́ руку кому-л.birinin ekmeğine yağ sürmek

  Русско-турецкий словарь > играть

 • 17 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 18 исполнять

  несов.; сов. - испо́лнить
  1) yerine getirmek; icra etmek; uygulamak

  исполня́ть постановле́ние / реше́ние — kararı uygulamak

  исполня́ть прика́з — emri yerine getirmek

  испо́лнить свою́ угро́зу — tehdidini yerine getirmek

  он испо́лнил свой долг — görevini yaptı

  2) oynamak; icra etmek; seslendirmek (о певце, музыканте); okumak (тк. о певце); çalmak (тк. о музыканте)

  кто исполня́ет э́ту роль? — театр. bu role kim çıkıyor?

  была́ испо́лнена програ́мма из произведе́ний Чайко́вского — Çaykovski'nin yapıtlarından oluşan bir program sunuldu

  Русско-турецкий словарь > исполнять

 • 19 каверза

  ж, разг.
  entrika; oyun

  подстро́ить ка́верзу кому-л.birine oyun oynamak

  Русско-турецкий словарь > каверза

 • 20 карта

  harita
  * * *

  морски́е ка́рты — deniz haritaları

  2) ( игральная) kağıt (-)

  игра́ть в ка́рты — kağıt / iskambil oynamak

  ••

  смеша́ть / спу́тать чьи-л. ка́рты — birinin planlarını altüst etmek

  Русско-турецкий словарь > карта

См. также в других словарях:

 • oynamak — oynamak. I, 225. 226, 240; I I, 114, 226; II I, 131, 377 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • oynamak — nsz 1) Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor. H. R. Gürpınar 2) Herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek Babalar çocuklarının yanında rakı içer,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kumar oynamak — 1) ortaya para koyarak talih oyunu oynamak Kazanacağından emin olmadıkça kumar oynamak deliliktir. A. İlhan 2) mec. olumlu sonuçlanması şüpheli olan bir işe bile bile girişmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aşık atmak (veya aşık oynamak) — aşık kemiğiyle oyun oynamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • şıkır şıkır oynamak — 1) canlı bir biçimde oynamak 2) mec. çok sevinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tandem oynamak — sp. kalecinin önünde savunmak amacıyla duran iki oyuncu paslaşarak oynamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • uzatmaları oynamak — 1) bir görevde son zamanlarını yaşamak 2) sp. oyunda uzatma dakikalarını oynamak 3) mec. ölmek üzere olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cirit oynamak — 1) cirit oyununu oynamak Bu dallardan kendimize atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Ö. Seyfettin 2) istediği biçimde, keyfince davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kâğıt oynamak — iskambil kâğıtlarını kullanarak çeşitli oyunlar oynamak Birkaç soba etrafında çay içiyorlar, tavla ve kâğıt oynuyorlar. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kozunu oynamak — elindeki en üstün ve son imkânı kullanmak Artık iki taraf da son kozlarını oynamak, sonlarının üzerine yürümek zorunda idiler. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • büyük oynamak — 1) çok para koyarak kumar oynamak 2) mec. büyük risk ve beklentilerle bir işe girişmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»