Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

происходить

 • 1 происходить

  несов.; сов. - произойти́
  1) ( случаться) olmak, olup bitmek; meydana gelmek; yer almak

  что тут происхо́дит? — ne oluyor burada?

  мы не зна́ем, что там происхо́дит — orada olan bitenden haberimiz yok

  никаки́х измене́ний не произошло́ — bir değişme olmadı

  произошла́ оши́бка — bir yanlışlık oldu

  происше́дшие в го́роде инциде́нты — şehirde meydana gelen olaylar

  он не мог пости́чь происходя́щее — olanları kavrayamıyordu

  уви́дев, что происхо́дит... — olan biteni görünce...

  ме́жду ни́ми произошёл тако́й разгово́р — aralarında şöyle bir konuşma geçti

  расскажи́ о слу́чае, кото́рый произошёл с тобо́й — başından geçen olayı anlat

  2) (возникать как следствие чего-л.) ileri gelmek; çıkmak; gelmek

  пожа́р произошёл от коро́ткого замыка́ния — yangın elektrik kontağından çıktı

  3) чаще несов. (быть какого-л. происхождения) gelmek

  он происхо́дит из рабо́чих — işçi kökenlidir

  он происхо́дит из бе́дной семьи́ — yoksul bir aileden gelmedir

  пове́рье о том, что э́то пле́мя происхо́дит от ти́гра — kavmin kaplandan türediği inancı

  Русско-турецкий словарь > происходить

 • 2 бывать

  olmak: bulunmak,
  olmak; gitmek,
  uğramak; gelmek
  * * *
  1) (происходить, случаться) olmak

  быва́ет и ху́же — beteri de olur

  быва́ет (и так), что... —...dığı (da) oluyor / olur

  все э́то быва́ло и ра́ньше — bütün bunlar önceleri de oluyordu

  с кем не быва́ло! — kimin başından geçmemiş ki!

  э́та боле́знь быва́ет и у дете́й — bu hastalık çocuklarda da olur / görülür

  ле́гче / про́ще не быва́ет — daha kolayı can sağlığı

  2) (находиться, быть) olmak, bulunmak

  по утра́м я быва́ю до́ма — sabahları (hep) evdeyim

  днём нас до́ма не быва́ет — gündüzleri evde yokuz

  3) gitmek (ходить, ездить); uğramak ( заходить); gelmek (приходить, приезжать)

  в го́роде он быва́ет ре́дко — şehre seyrek iner

  ••

  боле́зни как не быва́ло — hastalıktan eser kalmadı

  смотрю́: сосе́да - как не быва́ло — bir de baktım ki yanımdaki sır olup gitmiş

  как ни в чём не быва́ло — hiç bir şey olmamış gibi; bozuntuya vermeden, istifini bozmadan ( не смутившись)

  Русско-турецкий словарь > бывать

 • 3 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 4 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 5 произойти

  сов., см. происходить

  Русско-турецкий словарь > произойти

См. также в других словарях:

 • ПРОИСХОДИТЬ — ПРОИСХОДИТЬ, произойти, статься, сделаться; | делаться, производиться. Что у вас происходит? что делается. Завтра будут происходить торги, опасаюсь, что произойдут неприятности между ними, будут, выйдут. На пороховом заводе произошел взрыв.… …   Толковый словарь Даля

 • происходить — Проистекать, вытекать, выходить; быть из чьего рода. Ср. быть …   Словарь синонимов

 • ПРОИСХОДИТЬ — ПРОИСХОДИТЬ, происхожу, происходишь, несовер. 1. несовер. к произойти. «У матушки происходило объяснение с отцом.» А.Тургенев. Что там происходит? 2. от кого чего, из чего. Принадлежать к кому чему нибудь по рождению, быть какого нибудь… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПРОИСХОДИТЬ — ПРОИСХОДИТЬ, ожу, одишь; несовер. 1. см. произойти. 2. Быть какого н. происхождения (в 1 знач.). П. из крестьян. 3. То же, что проистекать. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • происходить — возникать вести начало давать начало — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы возникатьвести началодавать начало EN originate …   Справочник технического переводчика

 • происходить — I.     ПРОИСХОДИТЬ/ПРОИЗОЙТИ     ПРОИСХОДИТЬ/ПРОИЗОЙТИ, выходить/ выйти II. происшествие …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • происходить — ▲ находиться в (состоянии) ↑ динамический происходить с кем чем существовать динамически (что с ним происходит?). развернуться. разыгрываться. совершаться. идти. проходить. течь. протекать (протекает процесс). по... (потрескивать). несовершенный… …   Идеографический словарь русского языка

 • происходить в результате — проистекать — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом Синонимы проистекать EN result …   Справочник технического переводчика

 • происходить (откуда) — ▲ следовать (из чего) ↑ (быть) в, действительный происходить (это происходит от неумения). производить (# название слова от чего). производный. вести [брать] начало от кого чего. дать [положить] начало чему. иметь какие корни (глубокие… …   Идеографический словарь русского языка

 • Происходить — несов. перех. и неперех.; неперех. 1. Возникать, являться как следствие, результат чего либо. отт. Возникать в результате развития, преобразования чего либо. 2. Принадлежать по рождению к какому либо сословию, классу и т.п.; вести от кого либо… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • происходить — происходить, происхожу, происходим, происходишь, происходите, происходит, происходят, происходя, происходил, происходила, происходило, происходили, происходи, происходите, происходящий, происходящая, происходящее, происходящие, происходящего,… …   Формы слов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»