Перевод: с испанского на болгарский

la+carta+llegó+a+su+destino

 • 1 carta

  f 1) писмо; carta abierta отворено писмо; carta amorosa любовно писмо; carta blanca карт бланш, най-широки пълномощия; carta certificada препоръчано писмо; carta credencial акредитивно писмо (дипломат); carta de felicitación поздравителна картичка; carta monitoria предупредително писмо; carta de pésame съболезнователно писмо; carta privada частно писмо; carta de recomendación препоръчително писмо; 2) разпореждане на съдебни органи; 3) грамота, документ, свидетелство; carta de cambio полица, менителница; carta de naturaleza документ за натурализиране на чужденец; carta de aviso икон. авизо; carta de crédito икон. акредитив; carta confirmada икон. потвърден акредитив; carta inicial икон. първоначален акредитив; carta monetario икон. паричен акредитив; carta sobre mercancías икон. стоков акредитив; carta subsidiaria икон. вторичен акредитив, субсидия; 4) харта; Carta de la ONU Устав на ООН; 5) геогр. карта; carta mural стенна карта; 6) pl карти за игра; 7) меню; jugar la última carta изигравам последния си коз; echar las cartas гледам на карти; jugar a cartas vistas прен. играя с открити карти.

  Diccionario español-búlgaro > carta

 • 2 destino

  m 1) вж. destinación; 2) участ; 3) съдба; 4) стечение на обстоятелствата; 5) служба, длъжност; 6) кабинет, работно място; 7) историческа мисия.

  Diccionario español-búlgaro > destino

 • 3 acusar

  1. tr 1) обвинявам, вменявам във вина; 2) издавам, изказвам; 3) отбелязвам, зачерквам; 4) мъмря, укорявам, карам се (на някого); 5) потвърждавам, уведомявам; acusar recibo de una carta потвърждавам получаването на писмо; 6) откривам, показвам; 7) спорт. показвам лоша кондиция или подготовка; 8) обмислям последиците от получен удар; 9) юр. правя пълно изложение на обвинението; 2. prnl 1) издавам се; 2) признавам се, изповядвам се.

  Diccionario español-búlgaro > acusar

 • 4 adjunto,

  a 1. adj присъединен, приложен; carta adjunto,a приложено писмо; profesor adjunto, преподавател към катедра, факултет; 2. m 1) помощник, заместник; 2) добавка, прибавка; 3) грам. определително прилагателно.

  Diccionario español-búlgaro > adjunto,

 • 5 agarrar

  1. tr 1) хващам, улавям; 2) закрепвам; 3) вземам; 4) разг. хващам болест, заразявам се; 5) прен. притискам, изненадвам някого (нужда, неприятност, сън); 6) прен. постигам желаното; por fin agarró el destino que pretendía най-накрая постигна това, което искаше; 2. intr пускам корени, прихващам се; 3. prnl 1) вкопчвам се (в нещо, някого); 2) загарям (ядене); 3) прен., разг. повалям някого, хващам (за болест); 4) прен., разг. счепквам се, скарвам се; Ўagàrrate!, Ўagàrrense! приготви се, пригответе се! (за изненада, опасност).

  Diccionario español-búlgaro > agarrar

 • 6 blanco,

  a 1. adj 1) бял; 2) бял (за раса); 3) по-светъл; 4) чист; papel blanco, чиста (неизписана) хартия; 5) разг. страхлив; arma blanco, хладно оръжие; carta blanco, пълномощно; dar carta blanco, прен. давам карт бланш, предоставям пълна свобода на действие; 2. m 1) индивид от бялата раса; 2) белогвардеец, бял; 3) бял цвят; 4) празно място, дупка; 5) мишена (за стрелба); цел, по която се стреля; 6) бяло поле на страница; 7) прен. мишена, цел; dar en el blanco, улучвам в целта; 8) театр. интермедия; 9) бяло петно на животно; en blanco, а) прен., разг. с разбити надежди (с гл. dejar, quedarse); б) прен., разг. без да разбирам нищо от това, което чета или чувам (с гл. quedarse); hacer blanco, улучвам целта.

  Diccionario español-búlgaro > blanco,

 • 7 certificado,

  a 1. adj удостоверен, препоръчан; carta certificado,a препоръчано писмо; 2. m писмено удостоверение, уверение, свидетелство, сертификат; certificado, de calidad икон. сертификат за качество; certificado, de control икон. контролен сертификат; certificado, de depósito икон. депозитен сертификат; certificado, de identificatión bancaria икон. извлечение за банкова самоличност; certificado, de seguro икон. свидетелство за застраховка; certificado, de origen икон. свидетелство за произход ( на стока).

  Diccionario español-búlgaro > certificado,

 • 8 certificar

  f удостоверявам, потвърждавам; certificar una carta пращам препоръчано писмо.

  Diccionario español-búlgaro > certificar

 • 9 crédito

  m 1) съгласие, одобрение; 2) вяра, доверие; 3) кредит, заем, дълг; carta de crédito кредитно писмо; tarjeta de crédito кредитна карта; abrir crédito откривам кредит; comprar (dar, tomar, vender) a crédito купувам (давам, вземам, продавам) на кредит; crédito a corto plazo икон. краткосрочен кредит; crédito a largo plazo икон. дългосрочен кредит; crédito bancario икон. банков кредит; crédito de exportación икон. експортен кредит; crédito extraordinario икон. извънреден кредит; crédito garantizado икон. обезпечен кредит; crédito bancario directo икон. пряко банково кредитиране; crédito hipotecario икон. ипотечен кредит; crédito libre de tasas икон. безлихвен кредит; crédito limpio икон. чист акредитив; crédito por aceptación икон. акцептен кредит; crédito renovable икон. възобновяем кредит; créditos congelados блокирани кредити; 4) тежест, влияние, авторитет; gozar de crédito имам авторитет, радвам се на авторитет; 5) репутация, гаранция, икономическо положение; dar crédito вярвам, доверявам се; sentar (tener sentado) uno el crédito ползвам се с добро име; crédito público обществено доверие.

  Diccionario español-búlgaro > crédito

 • 10 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 11 encomienda

  f 1) поръчение; 2) препоръка; 3) похвала, възхвала; 4) защита, покровителство; 5) командорство (чин и длъжност); 6) доходи от земя, дадена на командор на военен орден; 7) пожизнена рента; 8) pl поздрави, много здраве; carta de encomienda препоръчително писмо.

  Diccionario español-búlgaro > encomienda

 • 12 fecha

  f 1) дата (ден и място) на писмо; 2) дата, време; de fecha reciente скорошен, неотдавнашен; 3) просрочване, забавяне; esta carta ha tardado tres fechas това писмо е закъсняло с три дни; 4) настоящият момент, ден (понякога и pl); Hasta la fecha no ha habido noticias До днес (досега) няма новини; fecha de vencimiento краен срок, падеж; fecha ut retro вече споменатата в текста дата; fecha ut supra датата от началото на писмото.

  Diccionario español-búlgaro > fecha

 • 13 gratulatorio,

  a adj поздравителен; carta gratulatorio, поздравително писмо.

  Diccionario español-búlgaro > gratulatorio,

 • 14 hora

  f 1) час; їqué hora es? колко е часът?; 2) време за нещо; 3) последните мигове от живота (с гл. llegar); llegó la hora настъпи моментът; дойде времето; es hora de време е да; a la hora dada в уреченото време; 4) pl мит. сезоните, деца Зевс и Темида; 5) Ч. смъртоносна болест; Ўa buenas hora mangas verdes! прен., разг. след дъжд качулка; hora de la modorra точно преди зазоряване, по време на най-дълбокия сън; hora de verano лятно часово време; hora hache точният час за започване на действие; hora punta час пик; пиково време; hora suprema смъртният час; hora tonta лениво, празно време; horas bajas прен. период на обезсърчаване, депресия; hora muertas прен. мъртво време; a buena hora в подходящия момент; a la hora веднага, в момента, точно навреме; a última hora в последния момент; cada hora непрекъснато, винаги; dar hora насрочвам час; dar la hora а) отброявам часовете (за часовник); б) казвам колко е часът; в) прен. по него си сверявам часовника (безупречен е, точен, съвършен); en hora mala ненавреме, в неподходящ момент; en su hora когато му дойде времето; ganar horas прен. печеля време; hacer horas а) запълвам си времето; б) работя извънредно; hacerse hora de una cosa настъпва времето за нещо; la hora de la verdad прен. решителният момент, часът на истината; pedir (tomar) hora a uno моля да ми се определи час за среща; poner en hora сверявам часовник; por hora вж. cada hora; sonar la hora de algo прен., разг. удари часът за нещо; tener uno sus horas contadas прен. дните ми са преброени.

  Diccionario español-búlgaro > hora

 • 15 identidad

  f 1) идентичност, тъждественост; cartilla (carta, chapa, documento, carnet, tarjeta, cédula) de identidad документ, удостоверение за самоличност, лична карта; 2) мат. равенство, тъждество.

  Diccionario español-búlgaro > identidad

 • 16 llegar

  1. intr 1) пристигам, идвам; 2) трая определено време; 3) на ред съм; 4) постигам целта си, успявам да стана; llegó a ser general стана (успя да стане) генерал; llegar hasta la vejez доживявам до старост; 5) докосвам, стигам до; el pelo le llega hasta la cintura косата Ј стига до кръста; 6) настъпва, започва (време, период); 7) достигам до; el gasto llegó a mil pesetas разходите стигнаха до хиляда песети; 8) с някои глаголи означава реализиране на действието, което те означават; llegó a oír чу; llegó a entender разбра; 9) стигам до финала (при надбягвания); 10) достатъчен съм, стигам (за пари); 11) оставям дълбоко впечатление (книга, филм и т. н.); 12) с неутралните eso, tanto и предл. a означава стигам до някакъв предел, граница, степен; es capaz de llegar a eso способен е да стигне дотам; 2. tr 1) съединявам, събирам; 2) приближавам едно до друго; сближавам; 3. prnl 1) приближавам се; 2) стигам до близко място; 3) съединявам се, долепям се; el que primero llega, ese la calza proverb който превари, той натовари; llegar uno lejos прен. очаква ме блестящо бъдеще; ще стигна далече (по-често ирон.); llegar y besar el santo прен., разг. раз-два и хоп! (бързина, с която се постига нещо); no llegar una persona o cosa a otra прен. не мога да се меря с някого (нещо); llegar a las manos разг. стигам до бой.

  Diccionario español-búlgaro > llegar

 • 17 pie

  m 1) крак, лапа; 2) поставка, подложка; 3) стебло, стрък (на растение); 4) крак (на мебел); 5) жив. основен цвят; 6) поез. стъпка; 7) театр. подаване на суфльора; 8) стъпка (мярка за дължина); 9) заключителна част, край; 10) основание, предлог, повод; 11) утайка; 12) основа (на тъкан); 13) ходило на чорап; 14) стил, начин на съществуване или действие; estaba en pie de guerra намираше се във военна готовност; 15) край и бяло поле под текст; al pie de la carta в края на писмото; 16) pl противоположната част на началото; a los pies de la cama в долния край на леглото; 17) име или титла на лице, към което е адресирано посланието; 18) обяснение или кратък коментар под снимка или гравюра; 19) основна (или челна) част от нещо; pie de ejército ядро на войската; 20) pl с прил. muchos, buenos и др. означава лекота на походката; siete pies de tierra прен. гроб; al pie близо, до; al pie del àrbol до дървото; al pie de la cuesta прен. в началото на нещо трудно и дълго; al pie de la letra буквално, точно; стриктно; a pie juntillas а) със събрани крака; б) прен. уверено, сигурно, упорито, убедено; acentar uno el pie а) стъпвам сигурно; б) прен. действам предпазливо, зряло; caérsele algo o alguien a los pies a uno прен., разг. преставам да уважавам, да ценя, да имам доверие на нещо или някого; cojear uno del mismo pie que otro прен. имам същите недостатъци като друг; de a pie пехотинец (за войник); meter un pie прен., разг. започвам да напредвам; pie ante pie стъпка по стъпка; recalcarse el pie навяхвам си крака; tomar uno pie de una cosa прен. позовавам се или се оправдавам с нещо; a pie пеша; a pie firme твърдо; de (en) pie прав; dar pie прен. давам повод; estar de pie стоя прав; no poderse tener en pie прен. съвсем съм изтощен; ponerse de pie ставам, изправям се; a cuatro pies на четири крака; arrastrar los pies прен. не ме държат краката (от старост); írsele los pies a uno букв., прен. подхлъзвам се; haber nacido de pie прен. роден под щастлива звезда; no tener pies ni cabeza прен. безреден, несвързан, хаотичен.

  Diccionario español-búlgaro > pie

 • 18 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

См. также в других словарях:

 • Destino — ► sustantivo masculino 1 Futuro ya trazado e irreversible: ■ nunca se sabe lo que el destino te puede deparar. SINÓNIMO hado 2 Lugar, real o figurado, al que va dirigida una persona o cosa: ■ el tren con destino a Madrid salió con retraso.… …   Enciclopedia Universal

 • Juana de Arco — Para otros usos de este término, véase Jeanne d Arc (desambiguación). Santa Juana de Arco Virgen y Mártir Nombre …   Wikipedia Español

 • Cartas escritas en Suecia — Cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca Saltar a navegación, búsqueda Título, en la página principal de la primera edición de Cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca (1796) Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia,… …   Wikipedia Español

 • Persecución de los judíos durante la Primera Cruzada — Saltar a navegación, búsqueda La llamada a la Primera Cruzada desencadenó una serie de persecuciones contra los judíos en los que grupos de cruzados procedentes de Francia y Alemania pertenecientes á las clases sociales más bajas (campesinos en… …   Wikipedia Español

 • Todos los Personajes de Harry Potter — Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter Saltar a navegación, búsqueda J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. En la serie Harry Potter , escrita por J.K. Rowling, Hay mas de 600 personajes, acontinucacion estan todos. Esta lista… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Combate del Callao — La exactitud de la información en este artículo o sección está discutida. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. Combate del Callao …   Wikipedia Español

 • Correo aéreo — Saltar a navegación, búsqueda Impresión de correo aéreo en un sobre (Tailandia) El correo aéreo es el correo transportado por una aeronave. Generalmente llega a destino más rápido que el correo terrestre, y suele ser más caro el envío. El correo… …   Wikipedia Español

 • Historia de Talaván — La Historia de Talaván (Cáceres, España) puede conocerse desde las evidencias del Paleolítico Inferior, si bien los asentamientos localizados se corresponden con poblados prerromanos de la Edad del Hierro, con evidencias de una posterior… …   Wikipedia Español

 • Guerras Romano-Sasánidas — El Imperio romano y sus vecinos en el siglo II. Las Guerras Romano Sasánidas fueron una serie de conflictos militares que enfr …   Wikipedia Español

 • Mohammed Abdullah Hassan — Esta página o sección está siendo traducida, razón por la cual puede haber lagunas de contenidos, errores sintácticos o escritos sin traducir. Puedes colaborar con Wikipedia continuando con la traducción desde el artículo original …   Wikipedia Español


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.