Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

be+lost

 • 1 затерявшийся

  lost
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود

  Русско-персидский словарь > затерявшийся

 • 2 заглядываться (I) > заглядеться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заглядываться (I) > заглядеться (I)

 • 3 затерять (I) (св)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  (past: mislaid ; past participle: mislaid
  (vt.) گم کردن، جا گذاشتن (چیزی)

  Русско-персидский словарь > затерять (I) (св)

 • 4 лишиться (II) (нсв)

  فعل lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > лишиться (II) (нсв)

 • 5 лишся

  lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > лишся

 • 6 проигрывать (I) > проиграть (I)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، کشیدن، تن در دادن به، رنج بردن
  ............................................................
  { spoilage:
  (n.) تاراج، غارت، ضایعات}
  ............................................................
  5. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > проигрывать (I) > проиграть (I)

 • 7 просаживать (I) > просадить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) برباد دادن، تلف کردن، ولخرجی، اسراف
  ............................................................
  2. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > просаживать (I) > просадить (II)

 • 8 проспорить (II) (св)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  2. lose a bet/wager
  ............................................................
  (vt.) بحث کردن، گفتگو کردن، مشاجره کردن، دلیل آوردن، استدلال کردن

  Русско-персидский словарь > проспорить (II) (св)

 • 9 проторговать (I) (св)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. sell
  (past: sold ; past participle: sold
  (v.) فروش و معامله، فروختن، بفروش رفتن

  Русско-персидский словарь > проторговать (I) (св)

 • 10 растерять (I) (св)

  فعل lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > растерять (I) (св)

 • 11 ронять (I) > уронить (II)

  ............................................................
  1. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن
  ............................................................
  4. shed
  (past: shed ; past participle: shed
  (v.) ریختن، انداختن افشاندن، افکندن، خون جاری ساختن، جاری ساختن، پوست انداختن، پوست ریختن، برگ ریزان کردن، کپر، آلونک
  ............................................................
  5. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن

  Русско-персидский словарь > ронять (I) > уронить (II)

 • 12 сбиваться (I) > сбиться (II)

  ............................................................
  (adv. & adj.) منحرف، غلط، کج، چپ چپ، بدشکل، به طور مایل، زشت
  ............................................................
  2. be/get pushed aside
  ............................................................
  3. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) (ج.ش.) نوعی ماهی پهن، لغزش، اشتباه، درگل تقلا کردن، بال بال زدن، دست و پا کردن

  Русско-персидский словарь > сбиваться (I) > сбиться (II)

 • 13 терять (I) > потерять (I)

  فعل lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > терять (I) > потерять (I)

 • 14 теряться (I) > потеряться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  (vt. & vi.) یکی کردن، ممزوج کردن، ترکیب کردن، فرورفتن، مستهلک شدن، غرق شدن، ادغام کردن
  ............................................................
  4. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن
  ............................................................
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود
  ............................................................
  6. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، شیب پیدا کردن، رد کردن، نپذیرفتن، صرف کردن (اسم یاضمیر)، زوال، انحطاط، خم شدن، مایل شدن، رو بزوال گذاردن، تنزل کردن، کاستن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، نقصان یافتن، کم کردن یا شدن، کاستن
  ............................................................
  (vt. & vi.) سست کردن، ضعیف کردن، سست شدن، ضعیف شدن، کم نیرو شدن، کم کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  10. flag
  (v.) پرچم، بیرق، علم، دم انبوه و پشمالوی سگ، زنبق، برگ شمشیری، سنگ فرش، جاده سنگ فرش، پرچم دار کردن، پرچم زدن به، با پرچم علامت دادن، سنگفرش کردن، پائین افتادن، سست شدن، از پا افتادن، پژمرده کردن
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > теряться (I) > потеряться (I)

 • 15 утерять (I) (св)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  (past: mislaid ; past participle: mislaid
  (vt.) گم کردن، جا گذاشتن (چیزی)

  Русско-персидский словарь > утерять (I) (св)

 • 16 утрачивать (I) > утратить (II)

  فعل lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > утрачивать (I) > утратить (II)

 • 17 гибнуть (I) > погибнуть (I)

  ............................................................
  1. die
  جفت طاس
  (vi.) مردن، درگذشتن، جان دادن، فوت کردن
  (n.) طاس، طاس تخته نرد، مهره، سرپیچ، بخت، قمار، (مج.) سرنوشت
  (vt.) به شکل حدیده یا قلاویز درآوردن، با حدیده و قلاویز رزوه کردن، قالب گرفتن، سر سکه
  ............................................................
  (vi.) مردن، هلاک شدن، تلف شدن، نابود کردن
  ............................................................
  { killer:
  (n.) کشنده، قاتل}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود

  Русско-персидский словарь > гибнуть (I) > погибнуть (I)

 • 18 заблудиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заблудиться (II) (св)

 • 19 забытый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (v.) فراموش کردن، غفلت کردن
  ............................................................
  { neglect: ـ(vt. & n.) فروگذاری، فروگذار کردن، غفلت، اهمال، مسامحه، غفلت کردن}
  ............................................................
  3. lost
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود

  Русско-персидский словарь > забытый (-ая, -ое, -ые)

 • 20 залюбоваться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > залюбоваться (I) (св)

См. также в других словарях:

 • Lost : Les Disparus — Lost Les Disparus Titre original Lost Autres titres francophones Perdus (Québec) Lost (Belgique, Suisse) Genre Drame, aventure, science fiction, mystère …   Wikipédia en Français

 • Lost in Translation (film) — Lost in Translation Theatrical release poster Directed by Sofia Coppola Produced by …   Wikipedia

 • Lost Lake — is a popular name for a lake.Canada;In British Columbia *Lost Lake near Abbotsford, see Chadsey Lake *Lost Lake (Mackenzie) [http://www.bchydro.com/pwcp/pdfs/reports/pwfwcp report no 114.pdf] near Mackenzie, British Columbia *Lost Lake (Powell… …   Wikipedia

 • Lost Highway (Bon Jovi album) — Lost Highway Studio album by Bon Jovi Released June 8, 2007 ( …   Wikipedia

 • Lost Lake — ist der Name mehrerer Seen. in Kanada: In British Columbia: Lost Lake (Mackenzie) Lost Lake (Powell River) Lost Lake (Whistler) In anderen Provinzen: Lost Lake (Ontario) Lost Lake (Saskatchewan) Lost Lake (Quebec) in den Vereinigte Staaten In… …   Deutsch Wikipedia

 • LOST PROPERTY — (Heb. avedah u meẓi ah; lit. lost and found ). The Basis of the Law Lost property, called avedah, is property which has passed out of its owner s possession and whose whereabouts are unknown to him. Both criteria must exist together for the… …   Encyclopedia of Judaism

 • Lost counties, cities, and towns of Virginia — Lost counties, cities and towns of Virginia are those which formerly existed in the English Colony of Virginia, or the Commonwealth of Virginia after it became a state.This article focuses on the some of the lost cities, counties, and towns (both …   Wikipedia

 • Lost asteroid — Lost asteroids or lost planets are asteroids that observers lose track of after discovering. Many early lost asteroids were rediscovered in the 1980s and 1990s, but a number of asteroids and other types of small Solar System bodies continue to be …   Wikipedia

 • Lost Odyssey — Обложка европейского издания Разработчик Mistwalker, feelplus Издатель Microsoft Game Studios …   Википедия

 • Lost lands — are continents, islands or other regions believed by some to have existed during prehistory, but to have since disappeared as a result of catastrophic geological phenomena or slowly rising sea levels since the end of the last Ice Age. Lost lands …   Wikipedia

 • Lost Odyssey — Entwickler Mistwalker, feelplus Publisher …   Deutsch Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»