Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

lost

 • 1 затерявшийся

  lost
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود

  Русско-персидский словарь > затерявшийся

 • 2 заглядываться (I) > заглядеться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заглядываться (I) > заглядеться (I)

 • 3 затерять (I) (св)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  (past: mislaid ; past participle: mislaid
  (vt.) گم کردن، جا گذاشتن (چیزی)

  Русско-персидский словарь > затерять (I) (св)

 • 4 лишиться (II) (нсв)

  فعل lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > лишиться (II) (нсв)

 • 5 лишся

  lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > лишся

 • 6 проигрывать (I) > проиграть (I)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، کشیدن، تن در دادن به، رنج بردن
  ............................................................
  { spoilage:
  (n.) تاراج، غارت، ضایعات}
  ............................................................
  5. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > проигрывать (I) > проиграть (I)

 • 7 просаживать (I) > просадить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) برباد دادن، تلف کردن، ولخرجی، اسراف
  ............................................................
  2. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > просаживать (I) > просадить (II)

 • 8 проспорить (II) (св)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  2. lose a bet/wager
  ............................................................
  (vt.) بحث کردن، گفتگو کردن، مشاجره کردن، دلیل آوردن، استدلال کردن

  Русско-персидский словарь > проспорить (II) (св)

 • 9 проторговать (I) (св)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. sell
  (past: sold ; past participle: sold
  (v.) فروش و معامله، فروختن، بفروش رفتن

  Русско-персидский словарь > проторговать (I) (св)

 • 10 растерять (I) (св)

  فعل lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > растерять (I) (св)

 • 11 ронять (I) > уронить (II)

  ............................................................
  1. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن
  ............................................................
  4. shed
  (past: shed ; past participle: shed
  (v.) ریختن، انداختن افشاندن، افکندن، خون جاری ساختن، جاری ساختن، پوست انداختن، پوست ریختن، برگ ریزان کردن، کپر، آلونک
  ............................................................
  5. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن

  Русско-персидский словарь > ронять (I) > уронить (II)

 • 12 сбиваться (I) > сбиться (II)

  ............................................................
  (adv. & adj.) منحرف، غلط، کج، چپ چپ، بدشکل، به طور مایل، زشت
  ............................................................
  2. be/get pushed aside
  ............................................................
  3. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) (ج.ش.) نوعی ماهی پهن، لغزش، اشتباه، درگل تقلا کردن، بال بال زدن، دست و پا کردن

  Русско-персидский словарь > сбиваться (I) > сбиться (II)

 • 13 терять (I) > потерять (I)

  فعل lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > терять (I) > потерять (I)

 • 14 теряться (I) > потеряться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  (vt. & vi.) یکی کردن، ممزوج کردن، ترکیب کردن، فرورفتن، مستهلک شدن، غرق شدن، ادغام کردن
  ............................................................
  4. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن
  ............................................................
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود
  ............................................................
  6. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، شیب پیدا کردن، رد کردن، نپذیرفتن، صرف کردن (اسم یاضمیر)، زوال، انحطاط، خم شدن، مایل شدن، رو بزوال گذاردن، تنزل کردن، کاستن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، نقصان یافتن، کم کردن یا شدن، کاستن
  ............................................................
  (vt. & vi.) سست کردن، ضعیف کردن، سست شدن، ضعیف شدن، کم نیرو شدن، کم کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  10. flag
  (v.) پرچم، بیرق، علم، دم انبوه و پشمالوی سگ، زنبق، برگ شمشیری، سنگ فرش، جاده سنگ فرش، پرچم دار کردن، پرچم زدن به، با پرچم علامت دادن، سنگفرش کردن، پائین افتادن، سست شدن، از پا افتادن، پژمرده کردن
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > теряться (I) > потеряться (I)

 • 15 утерять (I) (св)

  ............................................................
  1. lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن
  ............................................................
  (past: mislaid ; past participle: mislaid
  (vt.) گم کردن، جا گذاشتن (چیزی)

  Русско-персидский словарь > утерять (I) (св)

 • 16 утрачивать (I) > утратить (II)

  فعل lose
  (past: lost ; past participle: lost
  (vt. & vi.) گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار و غیره)، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > утрачивать (I) > утратить (II)

 • 17 гибнуть (I) > погибнуть (I)

  ............................................................
  1. die
  جفت طاس
  (vi.) مردن، درگذشتن، جان دادن، فوت کردن
  (n.) طاس، طاس تخته نرد، مهره، سرپیچ، بخت، قمار، (مج.) سرنوشت
  (vt.) به شکل حدیده یا قلاویز درآوردن، با حدیده و قلاویز رزوه کردن، قالب گرفتن، سر سکه
  ............................................................
  (vi.) مردن، هلاک شدن، تلف شدن، نابود کردن
  ............................................................
  { killer:
  (n.) کشنده، قاتل}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود

  Русско-персидский словарь > гибнуть (I) > погибнуть (I)

 • 18 заблудиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заблудиться (II) (св)

 • 19 забытый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (v.) فراموش کردن، غفلت کردن
  ............................................................
  { neglect: ـ(vt. & n.) فروگذاری، فروگذار کردن، غفلت، اهمال، مسامحه، غفلت کردن}
  ............................................................
  3. lost
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود

  Русско-персидский словарь > забытый (-ая, -ое, -ые)

 • 20 залюбоваться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > залюбоваться (I) (св)

См. также в других словарях:

 • LOST — Lost, les disparus Cet article a pour sujet le feuilleton télévisé américain Lost. Pour une définition du mot « lost », voir l’article lost du Wiktionnaire. Lost, les disparus …   Wikipédia en Français

 • Lost — may refer to:The ABC television series: * Lost (TV series), a drama television series which follows the lives of plane crash survivors who land on a mysterious island ** , a video game based on the television seriesIn other cinema or television:… …   Wikipedia

 • Lost — Lost, a. [Prop. p. p. of OE. losien. See {Lose}, v. t.] 1. Parted with unwillingly or unintentionally; not to be found; missing; as, a lost book or sheep. [1913 Webster] 2. Parted with; no longer held or possessed; as, a lost limb; lost honor.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • lost — [lôst, läst] vt., vi. pt. & pp. of LOSE adj. 1. a) destroyed or ruined physically or morally b) Theol. damned; reprobate 2. not to be found; missing 3. no longer held or possessed; parted with …   English World dictionary

 • lost — past and past participle of LOSE(Cf. ↑lose). ● be lost for words Cf. ↑be lost for words ● be lost on Cf. ↑be lost on ● get lost! Cf. ↑get lost! …   English terms dictionary

 • Lost in Oz — is a 2002 television pilot for a planned series, an original sequel to The Wizard of Oz, inspired by the Oz books of L. Frank Baum. The series was planned to start September 1, 2002 but was cancelled, perhaps because the special effects required… …   Wikipedia

 • Lost — bezeichnet eine chemische Stoffgruppe, die vor allem als Kampfgas eingesetzt wird, siehe Loste die Stammverbindung dieser Stoffgruppe, auch Senfgas genannt eine US amerikanische Fernsehserie, siehe Lost (Fernsehserie) einen US amerikanischen… …   Deutsch Wikipedia

 • lost — adj 1: not made use of, won, or claimed lost opportunity costs 2: unintentionally gone out of or missing from one s possession or control 3: ruined or destroyed physically; also: in an unknown physical condition or location a lost ship Merria …   Law dictionary

 • lost on — not appreciated or understood by (someone) The jokes were lost on me. [=I didn t understand the jokes] The meaning of her remark wasn t lost on him. The message was lost on those for whom it was intended. • • • Main Entry: ↑lost …   Useful english dictionary

 • Lost — (англ. потерянный) может означать: Остаться в живых (телесериал) американский телесериал. Lost сингл британской группы Coldplay. Lost сингл шведской группы Dead by April. См. также Lost: Via Domus …   Википедия

 • lost on — (you) not understood by you. Civilization developed because ideas and technology were exchanged between cultures – a truth that is lost on many of us. Usage notes: often used in the form not lost on someone clearly understood by someone:… …   New idioms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»