Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

bang

 • 1 бах!

  bang!

  Русско-персидский словарь > бах!

 • 2 трах

  bang!

  Русско-персидский словарь > трах

 • 3 бряк

  bang! crash!

  Русско-персидский словарь > бряк

 • 4 бабахнуть (I) (св)

  فعل bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف

  Русско-персидский словарь > бабахнуть (I) (св)

 • 5 барабанить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. drum
  (vt. & vi. & n.) چلیک، طبل، دهل، ظرف استوانه شکل، طبل زدن، طبله
  ............................................................
  (tatoo=)
  خال کوبی، خال سوزنی، خال کوبیدن
  ............................................................
  (v.) ذکر کردن، به طور سریع ورد خواندن، تند تند حرف زدن، لهجه محلی
  ............................................................
  4. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > барабанить (II) (нсв)

 • 6 бахнуть (I) (св)

  ............................................................
  1. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  2. slap
  (adv. & vt. & vi. & n.) باکف دست زدن، سیلی، تودهنی، ضربت، ضربت سریع، صدای چلب چلوپ، سیلی زدن، تپانچه زدن، زدن

  Русско-персидский словарь > бахнуть (I) (св)

 • 7 бахнуться (I) (св)

  ............................................................
  1. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  2. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن

  Русско-персидский словарь > бахнуться (I) (св)

 • 8 брякать (I) > брякнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) تو تو کردن، تلق تلق کردن، وراجی کردن، خر خر کردن، خر خر، تق تق، جغجغه
  ............................................................
  (v.) جرنگ جرنگ، صدای جرنگ، صدای جرنگ جرنگ کردن، طنین داشتن، دارای طنین کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) صدای جرنگ جرنگ، طنین زنگ، جرنگ جرنگ کردن، طنین زنگ ایجاد کردن، جرنگیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چکاچاک (صدای زنجیر)، چکاچاک کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) صدای جرنگ جرنگ، صدای شیپور، صدای بهم خوردن اسلحه، صدا کردن
  ............................................................
  6. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > брякать (I) > брякнуть (I)

 • 9 бух

  ............................................................
  1. bang!
  ............................................................
  2. boom!

  Русско-персидский словарь > бух

 • 10 грохнуться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > грохнуться (I) (св)

 • 11 захлопывать (I) > захлопнуть (I)

  ............................................................
  1. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  2. slam
  ضربت سنگین، صدای بستن در و امثال آن باصدای بلند، دررا با شدت بهم زدن، بهم کوفتن

  Русско-персидский словарь > захлопывать (I) > захлопнуть (I)

 • 12 захлопываться (I) > захлопнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > захлопываться (I) > захлопнуться (I)

 • 13 колотить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن
  ............................................................
  2. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  3. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (v.) کوبیدن، از پوست درآوردن، کتک زدن، کوزل کوبی
  ............................................................
  5. give a drubbing/hiding
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > колотить (II) (нсв)

 • 14 постучать (I) (св)

  ............................................................
  1. tap
  (v.) شیر آب، ضربت آهسته، ضربات آهسته و پیوسته زدن، شیر آب زدن به، از شیر آب جاری کردن، بهره برداری کردن از، سوراخ چیزی را بند آوردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  3. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  (v.) آغل حیوانات گمشده و ضاله، آغل، بازداشتگاه بدهکاران و جنایتکاران، استخر یا حوض آب، واحد وزن (امروزه معادل 453.69243 گرم میباشد)، لیره، واحد مسکوک طلای انگلیسی، ضربت، کوبیدن، آرد کردن، به صورت گرد در آوردن، بامشت زدن

  Русско-персидский словарь > постучать (I) (св)

 • 15 стукаться (I) > стукнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف

  Русско-персидский словарь > стукаться (I) > стукнуться (I)

 • 16 стучать (II) (нсв)

  ............................................................
  1. tap
  (v.) شیر آب، ضربت آهسته، ضربات آهسته و پیوسته زدن، شیر آب زدن به، از شیر آب جاری کردن، بهره برداری کردن از، سوراخ چیزی را بند آوردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  3. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  (v.) آغل حیوانات گمشده و ضاله، آغل، بازداشتگاه بدهکاران و جنایتکاران، استخر یا حوض آب، واحد وزن (امروزه معادل 453.69243 گرم میباشد)، لیره، واحد مسکوک طلای انگلیسی، ضربت، کوبیدن، آرد کردن، به صورت گرد در آوردن، بامشت زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) جو جو یا تلق تلق کردن، صدای بهم خوردن اشیایی مثل بشقاب
  ............................................................
  (vt. & n.) تندتند حرف زدن، تند و ناشمرده سخن گفتن، پچ پچ کردن، چهچه زدن (مثل بلبل)
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تپش، زدن، تپیدن، لرزیدن، تپش داشتن، ضربان
  ............................................................
  8. thud
  (vt. & n.) صدای خفه و آهسته ایجاد کردن، ضربه، ضربه های متوالی، تپ تپ، هف هف

  Русско-персидский словарь > стучать (II) (нсв)

 • 17 трахнуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف

  Русско-персидский словарь > трахнуть (I) (св)

 • 18 хлопать (I) > хлопнуть (I), похлопать (I)

  ............................................................
  1. clap
  (vt. & vi. & n.) کف زدن، صدای دست زدن، ترق تراق، صدای ناگهانی
  ............................................................
  2. slap
  (adv. & vt. & vi. & n.) باکف دست زدن، سیلی، تودهنی، ضربت، ضربت سریع، صدای چلب چلوپ، سیلی زدن، تپانچه زدن، زدن
  ............................................................
  3. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف

  Русско-персидский словарь > хлопать (I) > хлопнуть (I), похлопать (I)

См. также в других словарях:

 • bang — bang …   Dictionnaire des rimes

 • Bang — is commonly used as an onomatopoeia for a sound, mostly that of an explosion.Bang or bangs may refer to: *Fringe (hair), hair that is combed forward and cut short on the forehead, known as bangs in North America *!BANG!, a professional wrestling… …   Wikipedia

 • bang — [ bɑ̃g ] interj. et n. m. inv. • 1953; empr. à l angl. 1 ♦ Onomatopée exprimant le bruit d une explosion violente. 2 ♦ N. m. inv. Déflagration accompagnant le franchissement du mur du son. Les bang des avions supersoniques. Astron. Le grand bang …   Encyclopédie Universelle

 • Bang Pa-In — บางปะอิน Provinz: Ayutthaya Fläche: 229,1 km² Einwohner: 73.630 (2000) Bev.dichte: 321 E./km² PLZ: 13160 …   Deutsch Wikipedia

 • Bang — steht für: Brucellose, eine Infektionskrankheit eine in Kamerun übliche Bezeichnung für Lophira alata (auch: Bongossi) Bang!, ein 2002 erschienenes Kartenspiel von Emiliano Sciarra Bang ist der Familienname folgender Personen: Andreas Bang Haas… …   Deutsch Wikipedia

 • Bang Bo — บางบ่อ Provinz: Samut Prakan Fläche: 245,0 km² Einwohner: 85.208 (2000) Bev.dichte: 348 E./km² PLZ: 10560 …   Deutsch Wikipedia

 • Bang Na — บางนา Daten Provinz: Bangkok Fläche: 18,789 km² Einwohner: 101.590 (2005) Bev.dichte: 5406,8 E./km² PLZ: 10260 …   Deutsch Wikipedia

 • bang — bang·al·ay; bang; bang·i·a·ce·ae; bang·i·a·les; bang·ing; bang·i·oi·de·ae; bang·kal; bang·os; bang·ster; ge·bang; jing·bang; lum·bang; pa·lem·bang; pro·bang; she·bang; bang·er; gang·bang·er; head·bang·er; in·ter·ro·bang; bang·kok; bang·i·a·ceous; …   English syllables

 • bang — ► NOUN 1) a sudden loud sharp noise. 2) a sudden painful blow. 3) (bangs) chiefly N. Amer. a fringe of hair cut straight across the forehead. ► VERB 1) strike or put down forcefully and noisily. 2) make or cause to make a bang …   English terms dictionary

 • Bang Pa In — …   Deutsch Wikipedia

 • !Bang! — Founded 2001 Style American professional wrestling Headquarters Ocala, Florida Founder(s) Dory Funk, Jr. Owner(s) …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»