Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

ни+с+места

 • 1 Какие здесь есть привлекательные места для туристов?

  Turistik yerler nerede? [турист'ик ерл'ер н'эрэдэ]

  Русско-турецкий разговорник > Какие здесь есть привлекательные места для туристов?

 • 2 бронировать

  rezervasyon yapmak,
  yer ayırtmak
  * * *
  I брон`ировать
  несов., сов.
  ( места) rezervasyon yapmak, (yer) ayırtmak

  бронировать (себе́) но́мер в гости́нице — otelde bir oda ayırtmak

  II брониров`ать
  несов., сов.

  Русско-турецкий словарь > бронировать

 • 3 в

  1) (где, в чем)...da; içinde

  в стране́ — ülkede

  в столе́ — masa içinde

  учи́ться в шко́ле — okulda okumak

  он спря́тался в куста́х — çalılar arasına gizlendi

  в э́том зале потоло́к вы́ше — bu salonun tavanı daha yüksek

  вот в э́том суть вопроса — işte sorunun özü bu

  бо́ли в поясни́це — bel ağrıları

  боль в желу́дке — mide ağrısı

  2) (куда, во что)...a; içine

  пое́хать в Москву́ — Moskova'ya gitmek

  положи́ть в стол — masa(nın) içine koymak

  визи́т президе́нта во Фра́нцию — cumhurbaşkanının Fransa'yı ziyareti

  нали́ть воды́ в стака́н — bardağa su doldurmak

  возьми́те ру́чку в пра́вую ру́ку — kalemi sağ eliniz içine alın

  он толкну́л меня́ в плечо́ — omuzumu dürttü

  тот толкну́л его́ в грудь — öteki onu göğsünden itti

  капиталовложе́ния в промы́шленность — sanayi yatırımları

  4) (через, сквозь)...dan

  я ви́дел в зе́ркало, как он вошёл — girişini aynadan gördüm

  смотре́ть в замо́чную сква́жину — anahtar deliğinden bakmak

  я уви́дел тебя́ в окно́ — seni pencereden gördüm

  5) ( когда)...da

  в октябре́ — Ekimde

  в сороковы́х года́х — kırk yıllarında

  в про́шлом году́ — geçen yıl

  в бу́дущем году́ — gelecek yıl

  в тот ве́чер — o akşam

  в пя́тницу — cuma günü

  в три часа́ — saat üçte

  во внерабо́чее вре́мя — çalışma saatleri dışında

  в три дня не сде́лаешь — üç günde yapamazsın

  раз в ме́сяц — ayda bir

  два ра́за в ме́сяц — ayda iki kez

  сто ме́тров в секу́нду — saniyede yüz metre

  бума́га в кле́тку — kareli kağıt

  широ́кий в плеча́х — (geniş) omuzlu

  рука́, со́гнутая в ло́кте — dirsekten bükük / bükülü kol

  он был в нару́чниках — elleri kelepçeliydi

  в жи́дком состоя́нии — sıvı halinde

  преиму́щество в четы́ре очка́ — dört sayılık avantaj

  челове́к в чёрном — karalı adam

  чемпио́н ми́ра в тяжёлом ве́се — ağır sıklet dünya şampiyonu

  де́ти в во́зрасте 10-12 лет — 10-12 yaşlarındaki çocuklar

  7) (при указании веса, размера и т. п.)...lık

  ве́сом в то́нну — bir tonluk

  цено́ю в два рубля́ — iki rublelik

  давле́ние в пять атмосфе́р — beş atmosferlik basınç

  бриллиа́нт в десять кара́т — on kıratlık pırlanta

  под угло́м в 30 гра́дусов — 30 derecelik bir açı altında

  ле́стница в де́сять ступе́ней — on basamaklı merdiven

  8) (при исчислении в мерах веса и т. п.) olarak

  в то́ннах — ton olarak

  в рубля́х — ruble olarak

  9) (при указании расстояния от чего-л.) mesafede, ötede

  в киломе́тре от дере́вни — köyden bir kilometre uzaklıkta / mesafede, köyün bir kilometre ötesinde

  в трёх ми́лях от бе́рега — kıyıya üç mil uzaklıkta

  в пяти́ киломе́трах южне́е го́рода — şehrin beş kilometre güneyinde

  в десяти́ ме́трах леве́е чего-л.on metre solunda

  10) (покрытый, запачканный чем-л.)...lı

  ска́терть в пя́тнах — lekeli masa örtüsü

  лицо́ его бы́ло в мы́ле — yüzü sabunluydu

  у неё ру́ки бы́ли в те́сте — elleri hamuruydu

  он вы́ступит в тяжёлом ве́се (о борце) — ağır sıklette / ağırda güreşecek

  он да́же в очка́х пло́хо ви́дит — gözlükle bile iyi görmüyor

  испо́льзовать что-л. в ли́чных интере́сах — (bir şeyi) kişisel çıkar için kullanmak

  ••

  в двух, трёх,... не́скольких, мно́гих места́х гл. взорва́ть, разорва́ть, ра́нить и т. п.) — iki, üç,... birkaç, birçok yerinden

  опубликова́ть рома́н в двух тома́х — romanı iki cilt halinde yayımlamak

  Русско-турецкий словарь > в

 • 4 видный

  görülebilir; seçkin; boylu boslu,
  endamlı
  * * *
  1) в соч.

  го́ры ви́дны́ издалека́ — dağlar uzaktan görülür

  вдали́ ви́дны́ го́ры — uzakta dağlar görünüyor

  едва́ ви́дный — zor seçilir

  по́езд уже́ ви́ден — tren göründü artık

  опубликова́ть на са́мом ви́дном ме́сте — en göze çarpan bir yere koymak

  посади́ть на са́мое ви́дное место — baş köşeye oturtmak

  карти́на висе́ла на ви́дном ме́сте — tablo görünür yere asılmıştı

  вы́весить на ви́дных места́х — görülebilecek yerlere asmak

  2) ( выдающийся) seçkin, mümtaz
  3) разг. (рослый, статный) boyu bosu yerinde, boylu boslu, endamlı

  Русско-турецкий словарь > видный

 • 5 водиться

  bulunmak,
  olmak
  * * *
  1) olmak, bulunmak; yaşamak ( обитать)

  в э́тих места́х / края́х во́дится разнообра́зная дичь — buralarda çeşitli av kuşları bulunur

  э́та ры́ба во́дится в холо́дных во́дах — bu balık soğuk sularda yaşar, bu soğuk su balığıdır

  за ним э́того не води́лось — böyle halleri yoktu

  так во́дится — âdet böyle

  2) разг.

  я с таки́ми не вожу́сь — böyleleriyle alış-verişim yok

  ••

  как во́дится — âdet olduğu üzere; her zamanki gibi

  Русско-турецкий словарь > водиться

 • 6 где

  nerede
  * * *
  нареч.
  1) вопр. nerede; hani

  где же обе́щанная (тобо́й) кни́га? — hani vadettiğin kitap

  где они́, былые деньки́? — nerede o günler?

  а вы где бы́ли? — тж. перен. ya siz neredeydiniz?

  где ты собира́ла э́ти цветы́? — bu çiçekleri nereden topladın?

  2) места burada, burası

  вот где оши́бка — yanlış burada işte

  у меня́ вот где боли́т — buram ağrıyor

  у тебя́ здесь есть где останови́ться? — burada kalacağın yer var mı?

  3) неопр. bir yerde

  а уви́дишь где, сра́зу сообщи́ — bir yerde görsen derhal haber ver

  4) относ. nerede

  я не зна́ю, где он — nerede olduğunu / bulunduğunu bilmiyorum

  где бы он ни́ был — nerede olursa olsun

  где..., где... — kimi yerde..., kimi yerde...

  где мно́го бы́ло грибо́в, где о́чень ма́ло — kimi yerde çok, kimi yerde pek az mantar vardı

  там, где нет лесо́в... — orman olmayan yerlerde...

  там, где он прошёл... — geçtiği yerlerde...

  города́, где сосредото́чена промы́шленность — sanayin temerküz ettiği şehirler

  о́бщество, где госпо́дствует ча́стная со́бственность — özel mülkiyetin egemen olduğu toplum

  рестора́н, где мо́жно дёшево пое́сть — ucuza karın doyurulacak lokanta

  5) в соч., частицы

  где там / уж! — ne mümkün!

  где уж нам! — ne haddimize!; geçti bizden bu işler! (т.е. поздно по возрасту)

  где ему́ с тобо́й тяга́ться! — seninle boy ölçüşmek onun ne haddine!

  где ему́ други́х учи́ть, когда́ он и са́м-то не зна́ет — kendisi bilmez, nerede kaldı ki başkasına öğretsin

  где ему́ бы́ло знать, что... —...dığını nereden bilsindi

  где ему́ поня́ть?! — onda anlayacak kafa nerede?!

  я стара́лся сдержа́ться, но где там?! — kendimi tutmaya çalışıyordum, ama eldemi?!

  ••

  где попа́ло — rasgele yerde

  где он то́лько не́ был — gitmediği yer kalmadı

  Русско-турецкий словарь > где

 • 7 дикий

  vahşi,
  yabani; müthiş; saçma
  * * *
  1) врз vahşi; yabani; yabanıl ( нелюдимый)

  ди́кие племена́ — vahşi kabileler

  ди́кий каба́н — yabandomuzu

  ди́кие живо́тные — yaban hayvanları, yabani hayvanlar

  ди́кий зверь — vahşi hayvan

  ди́кая у́тка — yaban ördeği

  ди́кая гру́ша — yaban armudu, ahlat

  ди́кие леса́ — vahşi ormanlar

  ди́кие места́ — şenliksiz / ıssız yerler

  ди́кая де́вочка — yabani kız

  крича́ть ди́ким го́лосом — vahşi bir sesle bağırmak

  2) разг. müthiş, dehşetli

  ди́кая боль — müthiş / dayanılmaz bir ağrı

  прийти́ в ди́кий восто́рг — dehşetli sevinmek

  3) ( нелепый) saçma

  ди́ко озира́ться по сторона́м — çevresine ürkek ürkek bakmak

  ди́ко соску́читься по кому-л.разг. birini dehşetli özlemek

  я ди́ко уста́л — разг. müthiş yoruldum

  Русско-турецкий словарь > дикий

 • 8 доисторический

  tarihöncesi,
  prehistorik
  * * *
  tarih-öncesi; prehistorik

  места́ доистори́ческих поселе́ний — prehistorik yerleşme yerleri

  с доистори́ческих времён — tarih-öncesi çağlardan beri

  Русско-турецкий словарь > доисторический

 • 9 достопримечательный

  dikkate değer
  * * *

  достопримеча́тельный факт — özel dikkate değer bir olay

  достопримеча́тельные места́ Подмоско́вья — Moskova yöresinin görülecek yerleri

  Русско-турецкий словарь > достопримечательный

 • 10 захватывать

  tutmak,
  avuçlamak; yakalamak; ele geçirmek,
  istila etmek,
  işgal etmek; gasp etmek,
  zapt etmek
  * * *
  I несов.; сов. - захвата́ть, разг.
  elleye elleye kirletmek; parmaklarıyla kirletmek
  II несов.; сов. - захвати́ть
  1) ( брать) tutmak; avuçlamak ( в горсть); yakalamak ( крепко зажимать)
  2) ( брать с собой) (yanına) almak
  3) ( завладевать) ele geçirmek; zaptetmek; istila etmek (страну, район); işgal etmek ( оккупировать)

  захва́тить власть — iktidarı ele geçirmek

  захва́ти́ть кре́пость — воен. kaleyi zaptetmek

  захва́ти́ть лу́чшие места́ — en iyi yerleri kapmak

  4) ( присваивать) gaspetmek, zaptetmek
  5) (занимать, распространяться на что-л.) istila etmek; tecavüz etmek
  6) разг. ( заставать) yakalamak

  дождь захва́тил нас в лесу́ — yağmur bizi ormanda yakaladı

  7) ( увлекать) kendini kaptırmak, kapılmak

  игра́ захва́ти́ла его́ — kendini oyuna kaptırdı

  ••

  захва́ти́ть пожа́р во́время — yangını henüz çıkarken bastırmak

  у неё дух / дыха́ние захва́ти́ло — soluğu kesildi

  Русско-турецкий словарь > захватывать

 • 11 курортный

  в соч.

  куро́ртный го́род — sayfiye şehri; içmeler şehri

  куро́ртные места́ — dinlenme yerleri

  куро́ртное лече́ние — içmelerde tedavi (görme); kaplıca tedavisi; banyo ( ваннами)

  Русско-турецкий словарь > курортный

 • 12 курящий

  м

  вы куря́щий? — sigara kullanır mısınız?

  Русско-турецкий словарь > курящий

 • 13 ленинский

  Lenin °; Lenin'in; Leninci, Leninist

  ле́нинские места́ — Lenin'in oturup çalıştığı yerler

  ле́нинские дни — Lenin'i anma günleri

  Ле́нинская пре́мия — Lenin Ödülü

  ле́нинская тео́рия социалисти́ческой револю́ции — Lenin'in sosyalist devrim teorisi

  ле́нинский комсомо́л — Leninci Komsomol

  Русско-турецкий словарь > ленинский

 • 14 место

  yer
  * * *
  с
  1) врз yer

  ме́сто и вре́мя — zaman ve mekan

  ме́сто происше́ствия — olay yeri

  ме́сто рожде́ния — doğum yeri; doğduğu yer ( графа анкеты)

  отвести́ ме́сто для строи́тельства — inşaat için yer ayırmak

  в гости́нице мест не́ было — otelde boş yer yoktu

  кого́ назна́чили на э́то ме́сто? — bu yere kim atandı?

  зал на ты́сячу мест — bin kişilik salon

  я́сли на сто мест — yüz kapasiteli kreş

  получи́ть де́сять мест в парла́менте — parlamentoda on üyelik / temsilcilik kazanmak; on milletvekili çıkarmak

  ме́ста́ здесь все равни́нные — buralar hep düzlük

  истори́ческие ме́ста́ — tarihsel yerler

  в на́ших ме́ста́х — bizim memlekette

  2) (отрывок книги и т. п.) parça; yer; pasaj
  3) (места́) мн. ( периферия) taşra örgütleri

  делега́ты с мест — taşra delegeleri

  4) (занимаемое кем-л. положение) yer; mevki; sıra; derece

  заня́ть пе́рвое ме́сто — спорт. birinci gelmek / olmak; birinciliği almak / kazanmak

  они́ раздели́ли пе́рвые два ме́ста — спорт. ilk iki sırayı / dereceyi paylaştılar

  ско́лько у вас мест? — eşyanız kaç parça?

  ••

  де́тское ме́сто — анат. etene

  твоё ме́сто в теа́тре — senin yerin tiyatro

  здесь не ме́сто для игры́ — burası oynamanın yeri değil

  нашёл ме́сто игра́ть! — tam da bulmuşsun oynayacak yeri!

  к ме́сту сказа́ть — yerinde söylemek

  расста́вь кни́ги по ме́ста́м — kitapları yerli yerine koy

  (все) по ме́ста́м! — herkes (yerli) yerine!

  стой, ни с ме́ста! — dur, davranma!

  дела́ ни с ме́ста — işler yerinde sayıp duruyor

  знать своё ме́сто — haddini bilmek

  поста́вить кого-л. на (своё) ме́сто — birine haddini bildirmek

  будь я на ва́шем ме́сте... — ben sizin yerinizde olsam / olsaydım...

  не находи́ть себе́ ме́ста — dokuz doğurmak

  э́тому не должно́ быть ме́ста — buna yer verilemez

  еди́нство вре́мени и ме́ста — zaman mekan birliği

  Русско-турецкий словарь > место

 • 15 насиженный

  в соч.

  крестья́не покида́ли наси́женные места́ — köylüler yerlerini yurtlarını terkediyordu

  Русско-турецкий словарь > насиженный

 • 16 общественный

  1) врз toplumsal; sosyal; toplum °

  обще́ственный строй — toplum düzeni; toplumsal düzen

  обще́ственное созна́ние — toplumsal bilinç

  обще́ственные нау́ки — toplum bilimleri

  обще́ственная со́бственность на сре́дства произво́дства — üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti

  обще́ственная жизнь — toplumsal yaşam

  обще́ственные отноше́ния — toplumsal ilişkiler

  обще́ственное положе́ние — sosyal durum

  обще́ственное мне́ние — kamuoyu

  обще́ственные фо́нды потребле́ния — toplumsal tüketim fonları

  обще́ственные организа́ции — toplumsal örgütler

  госуда́рственные и обще́ственные де́ятели — devlet ve toplum adamları

  институ́т обще́ственного мне́ния Гэ́ллопа — Gallup halk oyu araştırma enstitüsü

  2) kamu °

  обще́ственный поря́док — kamu düzeni, asayiş

  обще́ственный контро́ль — kamu denetimi

  обще́ственные места́ — umumi yerler; umuma açık yerler

  министе́рство обще́ственных рабо́т (в Турции)Bayındırlık Bakanlığı

  Русско-турецкий словарь > общественный

 • 17 оказываться

  несов.; сов. - оказа́ться

  свобо́дных мест не оказа́лось — boş yer yokmuş

  кни́га оказа́лась на ме́сте — kitap yerli yerindeymiş

  что оказа́лось в чемода́не? — bavuldan neler çıktı?

  у него́ оказа́лось сро́чное де́ло — acele bir işi çıktı

  у нас места́ оказа́лись ря́дом — yerlerimiz yanyana düşmüştü

  2) kendini bulmak; düşmek

  оказа́ться пе́ред диле́ммой — bir ikilemle karşı karşıya kalmak

  оказа́ться в опа́сности — tehlikeye düşmek

  оказа́ться на гра́ни гражда́нской войны́ — iç savaşın eşiğine gelmek

  оказа́ться не в состоя́нии управля́ть страно́й — ülkeyi yönetemez hale gelmek

  оказа́ться в смешно́м положе́нии — gülünç duruma düşmek

  арбу́з оказа́лся незре́лым — karpuz ham çıktı

  я оказа́лся прав — benim haklı olduğum ortaya çıktı

  за́втра мо́жет оказа́ться сли́шком по́здно — yarın çok geç olabilir

  его́ уси́лия оказа́лись тще́тными — çabaları boşa gitti

  4) безл. ( выясняться) anlaşılmak

  как оказа́лось — anlaşıldığı gibi

  5) тк. несов., в соч.

  ока́зывается — вводн. сл. meğer

  ока́зывается, портфе́ль пуст — meğer çanta boşmuş

  Русско-турецкий словарь > оказываться

 • 18 паломничество

  с
  hac yolculuğu, hac (- ccı)

  соверши́ть пало́мничество в... —...a hac ziyareti yapmak

  места́ пало́мничества христиа́н — Hıristiyanların hac yerleri

  Русско-турецкий словарь > паломничество

 • 19 побывать

  сов.
  1) dolaşmak; gidip gelmek; ziyaret etmek

  побыва́ть в музе́ях — müzeleri ziyaret etmek

  на́до побыва́ть у больно́го — hastayı yoklamalı

  в каки́х места́х / края́х ты побыва́л? — nereleri dolaştın geldin?

  побыва́ть в настоя́щем бою — gerçek bir savaşa girip çıkmak

  он побыва́л на мно́гих рабо́тах — birçok işlere girip çıkmıştı

  побыва́л он и в машини́стах — lokomotif makinistliği de yapmıştı

  он два́жды побыва́л в нокда́уне — iki kez nokdavn oldu

  он три́жды побыва́л в тюрьме́ — üç kez hapse girip çıkmıştı

  приёмник два́жды побыва́л в ремо́нте — radyo iki kez tamir görmüştür

  Русско-турецкий словарь > побывать

 • 20 под

  1) (ниже кого-чего-л.) altına (на вопрос "куда?"); altında (на вопрос "где?")

  по́д во́ду — su(yun) altına

  под водо́й — su(yun) altında

  по́д го́ру — yokuş aşağı

  стоя́ть под окно́м — pencere dibinde durmak

  2) (под воздействием или в зоне действия чего-л.)...a; altında

  попа́сть под дождь — yağmura tutulmak

  под огнём проти́вника — düşman ateşi altında

  иссле́дование тка́ней под микроско́пом — dolguların mikroskop muayenesi

  3) (при обозначении положения, в которое ставят кого-что-л. при указании условий, которые создаются для кого-чего-л.)...a, altına;...da, altında

  взять под свою́ защи́ту — himayesine almak

  взять что-л. под контро́ль — kontrol altına / kontrole almak

  отда́ть кого-л. под суд — mahkemeye vermek

  под управле́нием кого-л.birinin yönetimi altında

  креди́т под ни́зкий проце́нт — düşük faizli kredi

  под определённым накло́ном — belli bir eğimde

  под давле́нием обще́ственного мне́ния — kamuoyunun baskısı altında / baskısıyla

  находи́ться под угро́зой — tehlikede olmak

  4) (при указании места, к которому направляется или около которого находится кто-что-л.) yakın, yöresinde

  под Москво́й — Moskova'ya yakın (bir yerde), Moskova yakınında / yöresinde

  би́тва под Ку́рском — Kursk meydan muharebesi

  5) (накануне чего-л.) yakın; arifesinde

  под у́тро — sabaha karşı

  ка́к-то под ве́чер — bir akşam üzeri

  под Но́вый год — yılbaşına yakın, yılbaşı arefesinde

  ей под со́рок — yaşı kırka yakın / yaklaşıyor, kırka merdiven dayadı

  6) (при указании на звуки, сопровождающие действие) ile; arasında

  под аплодисме́нты зри́телей — seyircilerin alkışları arasında

  под аккомпанеме́нт роя́ля — piyano eşliğinde

  буты́лка под молоко́ — süt şişesi

  посевна́я пло́щадь под зерновы́ми — tahıl ekim sahası

  пло́щадь под леса́ми и куста́рниками — ormanlık ve çalılık alanlar

  увели́чивать пло́щадь под леса́ми — orman alanını artırmak

  ско́лько ты́сяч гекта́ров за́нято под овоща́ми? — sebzelikler kaç bin hektar?

  8) (при указании на сходство с кем-чем-л.) taklidi

  сде́ланное под бро́нзу — bronz taklidi

  9) (при указании на то, что служит ручательством) ile; karşılığında

  под зало́г (иму́щества) — rehin karşılığında / mukabili

  освобожде́ние под зало́г — kefaletle tahliye

  10) (при указании на отличительный признак или на особые условия совершения действия)...lı

  су́дно под туре́цким фла́гом — Türk bandıralı gemi

  дом под черепи́чной кры́шей — kiremit damlı ev

  статья́ под заголо́вком... —... başlıklı yazı

  под псевдони́мом — takma adla

  опубликова́ть что-л. под свое́й фами́лией — kendi adıyla yayınlamak

  он зарегистри́рован под друго́й фами́лией — başka isimle kayıtlıdır

  под разли́чными назва́ниями — değişik adlarla

  11) (вследствие чего-л.) ile

  под де́йствием тепла́ — ısı etkisiyle

  ••

  что вы понима́ете под надстро́йкой? — üstyapıdan / üst yapı denince ne anlarsınız?

  Русско-турецкий словарь > под

См. также в других словарях:

 • Места (река) — Места болг. Места, греч. Νέστος Река Места в Родопах Протекает по территории …   Википедия

 • Места (Нестос) — Места болг. Места, греч. Νέστος Река Места в Родопах Протекает по территории …   Википедия

 • Места (село в Болгарии) — Село Места Места Страна БолгарияБолгария …   Википедия

 • Места в сердце (фильм) — Места в сердце Places in the Heart Жанр драма Режиссёр …   Википедия

 • Места (значения) — Места: Места река в Болгарии и Греции (Нестос); Места (село, Болгария). Места объединение дворян овцеводов в Испании в 1273 1836 гг.; См. также Место …   Википедия

 • Места в сердце — Places in the Heart Жанр …   Википедия

 • Места погребения — отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требования участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематориями и другими… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Места лишения свободы — МЕСТО, а, мн. места, мест, местам, ср. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Места общего пользования — МЕСТО, а, мн. места, мест, местам, ср. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Места не столь отдаленные — Выражение из российского законодательства до 1917 г., в котором это выражение фигурировало в качестве официального термина. По закону, ссылка в Сибирь была двух видов, что соответствовало более тяжелому и менее тяжелому виду наказания: первое… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Места, в которых нахождение несовершеннолетних не допускается — Места, в которых нахождение несовершеннолетних не допускается, места, нахождение в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественные места …   Официальная терминология


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»