Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

(syllable)

 • 1 syllable

  {'siləbl}
  I. n сричка, прен. дума
  not a SYLLABLE нито дума, нито звук, ни гък
  in words of one SYLLABLE кратко, ясно, безцеремонно
  II. 1. произнасям на срички
  2. книж. изричам, произнасям
  two/three-syllabled word двусрична/трисрична дума
  * * *
  {'silъbl} n сричка; прен. дума; not a syllable нито дума, нито звук(2) {'silъbl} v 1. произнасям на срички; 2. книж. изричам, п
  * * *
  сричка; слог;
  * * *
  1. i. n сричка, прен. дума 2. ii. произнасям на срички 3. in words of one syllable кратко, ясно, безцеремонно 4. not a syllable нито дума, нито звук, ни гък 5. two/three-syllabled word двусрична/трисрична дума 6. книж. изричам, произнасям
  * * *
  syllable[´siləbl] I. n сричка; not a \syllable нито дума, нито звук, ни гък; in words of one \syllable с думи прости, простичко и ясно; II. v 1. произнасям на срички; 2. книж. изричам, произнасям.

  English-Bulgarian dictionary > syllable

 • 2 answer

  {'a:nsə}
  I. 1. отговор
  in ANSWER to в отговор на
  to make no ANSWER не отговарям
  to know all the ANSWERs разг. всичко знам, от всичко разбирам
  2. отговор, решение (на задача)
  3. юр. защита, ответ
  4. муз. реприза
  II. 1. отговарям (на), отвръщам (на)
  ANSWER me this question отговори ми на този въпрос
  not to ANSWER a syllable не отговарям нищо, не казвам ни гък (ни мък)
  to ANSWER the roll/to one's name обаждам се, когато ми извикат името (при проверка)
  to ANSWER the bell идвам, когато ми позвънят
  to ANSWER the door/the bell отварям вратата, когато се звъни
  2. отговарям (на), съответствувам (на), задоволявам (изисквания, цел и пр.)
  3. отвръщам (на), връщам, плащам
  to ANSWER blows with blows отвръщам на удара с удар
  4. успявам, постигам целта
  the plan has not ANSWERed планът се оказа незадоволителен/не успя
  this won't ANSWER с това нищо няма да се постигне
  it ANSWERs to be honest има смисъл/струва си да бъдеш честен
  5. решавам, отговарям на (задача)
  6. отговарям на, отхвърлям (обвинение и пр.)
  7. реагирам на, подчинявам се (на), поддавам се (на) (и с to)
  to ANSWER (to) the helm мор. подчинявам се на кормчията (за кораб), to ANSWER the spur подчинявам се на ездача (за кон)
  answer back отвръшам (грубо, дръзко), защищавам се
  answer for отговарям/гарантирам за, отговорен съм за
  I will not ANSWER for it that не гарантирам/обещавам, че
  he has a lot to ANSWER for има много неща, за които той трябва да отговаря
  8. отговарям/съответствувам на (описание), отговарям/отговорен съм пред
  to ANSWER to the name of наричам се, казвам се
  * * *
  {'a:nsъ} n 1. отговор; in answer to в отговор на; (2) v 1. отговарям (на); отвръщам (на); answer me this question
  * * *
  реагирам; решение; отговарям; отвръщам; ответ; отговор; гарантирам за;
  * * *
  1. 1 will not answer for it that не гарантирам/обещавам, че 2. answer back отвръшам (грубо, дръзко), защищавам се 3. answer for отговарям/гарантирам за, отговорен съм за 4. answer me this question отговори ми на този въпрос 5. answer to answer 7, отговарям/съответствувам на (описание), отговарям/отговорен съм пред 6. he has alotto answer for има много неща, за които той трябва да отговаря 7. i. отговор 8. ii. отговарям (на), отвръщам (на) 9. in answer to в отговор на 10. it answers to be honest има смисъл/струва си да бъдеш честен 11. not to answer a syllable не отговарям нищо, не казвам ни гък (ни мък) 12. the plan has not answered планът се оказа незадоволителен/не успя 13. this won't answer с това нищо няма да се постигне 14. to answer (to) the helm мор. подчинявам се на кормчията (за кораб), to answer the spur подчинявам се на ездача (за кон) 15. to answer blows with blows отвръщам на удара с удар 16. to answer the bell идвам, когато ми позвънят 17. to answer the door/the bell отварям вратата, когато се звъни 18. to answer the roll/to one's name обаждам се, когато ми извикат името (при проверка) 19. to answer to the name of наричам се, казвам се 20. to know all the answers разг. всичко знам, от всичко разбирам 21. to make no answer не отговарям 22. муз. реприза 23. отвръщам (на), връщам, плащам 24. отговарям (на), съответствувам (на), задоволявам (изисквания, цел и пр.) 25. отговарям на, отхвърлям (обвинение и пр.) 26. отговор, решение (на задача) 27. реагирам на, подчинявам се (на), поддавам се (на) (и с to) 28. решавам, отговарям на (задача) 29. успявам, постигам целта 30. юр. защита, ответ
  * * *
  answer[´a:nsə] I. n 1. отговор; to make no \answer не отговарям; to write s.o. an \answer отговарям писмено; in \answer to в отговор на; the \answer is a lemon разг. номерът не минава; 2. отговор, решение (на задача); \answer book ключ отговори); 3. юрид. защита, ответ; 4. муз. реплика; II. v 1. отговарям (на); to \answer a letter отговарям на писмо; to \answer the telephone вдигам телефона; to \answer the door отварям вратата (когато се звъни); to \answer o.'s expectations, ( requirements) отговарям (съответствам) на очакванията (изискванията); to \answer the roll (to o.'s name) обаждам се, когато ми извикат името (при проверка); to \answer the question (за кон) оправдавам очакванията (при състезания); 2. отвръщам на, връщам, отплащам се с; плащам с; to \answer blows with blows отвръщам на удара с удар, отплащам се за удара с удар; 3. успявам, постигам целта; 4.: to \answer back отвръщам дръзко; отговарям се; репча се; 5. казвам се, наричам се; he \answers to the name of John нарича се Джон; 6. отговарям (на задача), решавам; I didn't \answer all the problems не реших всичките задачи; 7. отхвърлям, отговарям (на обвинение); to \answer a charge отхвърлям обвинение; 8. реагирам на, подчинявам се на; to \answer the helm (за кораб) подчинявам се на кормчията; a car that \answers the steering wheel кола, която се управлява леко; 9.: to \answer for гарантирам, отговарям за; отговорен съм за; to \answer for s.o. (for s.o.'s honesty) отговарям (гарантирам) за някого (за честността на някого); I'll \answer for it ( that) гарантирам (сигурен съм), че.

  English-Bulgarian dictionary > answer

 • 3 fall

  {fɔ:l}
  I. 1. падам
  to let FALL изпускам
  the rain fell fast валеше силно
  2. (с) падам, намалявам (се), снишавам се, утихвам, стихвам
  his spirits fell настроението му се развали/спадна
  his voice fell to a whisper гласът му се сниши до шепот
  his face/jaw fell той клюмна
  her eyes fell тя наведе/сведе очи
  3. падам, загивам, бивам убит, рухвам, бивам повален (и прен.)
  4. падам, предавам се (на неприятел), падам (за правителство и пр.)
  5. спускам се, вливам се, падам на гънки/дипли
  6. изкушавам се, съгрешавам, падам морално
  FALLen woman ост. паднала жена, грешница
  7. наставам, настъпвам
  обземам, обхващам (upon)
  fear fell upon them обзе ги страх
  8. падам се
  the lot fell to him жребият се падна на него
  Christmas fell on a Monday Коледа се падна в понеделник
  9. попадам, случвам се (across, among, into, on)
  10. бивам произнесен/казан (from)
  to let FALL споменавам (случайно)
  11. раждам се (за агне и пр.)
  12. в съчет. с a predic
  to FALL asleep заспивам
  to FALL a crying/laughing заплаквам/разсмивам се
  to FALL astern мор. оставам назад, изоставам
  to FALL due фин. датата/денят на падежа ми идва
  to FALL lame окуцявам
  to FALL ill разболявам се
  to FALL silent (за) млъквам
  to FALL vacant овакантявам се
  fall about (laughing/with laughter) разг. превивам се от смях
  fall across срещам случайно, натъквам се на
  fall among попадам (случайно) между
  to FALL among thieves бивам нападнат от разбойници, прен. попадам в лоша среда
  fall apart разпадам се, разделяме се
  fall away напускам, изоставям, изчезвам (и прен), отпадам, западам, гния, отслабвам, линея, крея, опадвам (за зъби), спускам се рязко (за терен)
  fall back отстъпвам, оттеглям се
  fall back on/upon прибягвам до/към, намирам опора/помощ в, воен. отстъпвам към
  fall behind изоставам (with с)
  fall down падам, спущам се, спадам, срутвам се, рухвам, разг. не сполучвам/успявам, претърпявам неуспех
  fall for разг. влюбвам се в, лапвам по, подвеждам се от, хващам се на въдицата на
  fall in срутвам се, събарям се, руша се, падам, хлътвам (за бузи), воен. строявам (се), влизам в/заемам мястото си в строя, изтичам (за срок)
  fall in for пада ми се, идва ми изневиделица
  fall into вливам се в, деля се на, разделям се на
  изпадам (в някакво състояниe)
  to FALL into despair изпадам в отчаяние, отчайвам се
  to FALL into a flutter развълнувам се, нервнича
  to FALL into someone's ways свиквам с нечии навици
  to FALL into debt задлъжнявам
  to FALL into the background оставам в сянка/на заден план
  to FALL into line with-to fall in with
  fall in with срещам случайно, съгласявам се с, солидаризирам се с
  fall off падам, отпадам, изоставам, оттеглям се, отдалечавам се, напускам, отпадам, спадам, отслабвам, намалявам се, мор. губя посока, не мога да бъда управляван (за кораб)
  fall on нападам, нахвърлям се на/върху, попадам на, прибягвам до, пристъпвам към, падам се на (за задължение и пр.)
  to FALL on evil days/times изпадам в нищета/в тежко положение, настъпват черни дни
  fall out падам, изпадам от, изоставам, воен. излизам от строя, случвам се, ставам
  it (so) fell out that така се случи, че
  things fell out well нещата се наредиха добре, излезе добре
  скарвам се, спречквам се (with), отпадам (от училище и пр.), преставам
  to FALL out of a habit отвиквам (от навик)
  to FALL out of conceit with oneself разочаровам се от себе си, преставам да се мисля за кой знае какво
  fall over падам, събарям се, строполясвам се, просвам се
  to FALL over something спъвам се о нещо и падам
  to FALL over oneself надпреварвам се, какво ли не правя, престаравам се (to да)
  to FALL over each other борим се ожесточено, съперничим си, скарваме се
  to FALL over backwards отивам в другата крайност, правя всичко възможно
  fall through пропадам, провалям се (за план и пр.)
  fall to затварям се (за врата), започвам да ям, захващам се, залавям се (за работа), започвам нападение, нахвърлям се
  I fell to wondering почнах да се чудя
  fall together фон. стават еднакви (за звукове), сливат се
  fall under попадам под
  fall upon нападам, натъквам се/попадам на
  to FALL upon someone's ears идвам/стигам до ушите на някого
  to FALL upon something hammer and tongs залавям се за нещо с цялото си сърце
  to FALL upon someone hammer and tongs атакувам/нападам някого ожесточено
  II. 1. падане, прен. падение
  рел. грепохадение (често FALL of man)
  to have a FALL падам
  the FALL of the hammer удар/удряне на чукчето (при наддаване)
  2. срутване, разрушаване, свличане, отсичане, поваляне (на дърво), брой на отсечени дървета, поваляне (и сп.), схватка
  to try a FALL with премервам си силите с
  3. падане (и на правителство, империя), предаване, капитулация, разгром
  4. спадане, понижение (на цени, температура и пр.)
  5. валеж
  FALL of snow снеговалеж
  6. ам. есен
  attr есенен
  7. обик. рl водопад
  8. наклон, склон, пад, мех. височина на пад, налягане (на вода)
  9. мор. фал, разстояние между две палуби
  10. тех. въже на система скрипци
  11. (агнетата от едно) агнило
  12. драперия, воал, воалетка
  * * *
  {fъ:l} v (fell {fel}; fallen {'fъ:lъn}) 1. падам; to let fall и(2) {fъ:l} n 1. падане; прен. падение; рел. грепохадение (често
  * * *
  фал; срутване; стихвам; стеля; събарям; снижавам; спадам; спускам; спадане; рухвам; падане; падение; падам; падам; попадам; предавам; валеж; воалетка; разгром; разрушаване; грехопадение; капитулация; изпадам; наставам;
  * * *
  1. (с) падам, намалявам (се), снишавам се, утихвам, стихвам 2. 1 (агнетата от едно) агнило 3. 1 в съчет. с a predic 4. 1 драперия, воал, воалетка 5. 1 раждам се (за агне и пр.) 6. attr есенен 7. christmas fell on a monday Коледа се падна в понеделник 8. fall about (laughing/with laughter) разг. превивам се от смях 9. fall across срещам случайно, натъквам се на 10. fall among попадам (случайно) между 11. fall apart разпадам се, разделяме се 12. fall away напускам, изоставям, изчезвам (и прен), отпадам, западам, гния, отслабвам, линея, крея, опадвам (за зъби), спускам се рязко (за терен) 13. fall back on/upon прибягвам до/към, намирам опора/помощ в, воен. отстъпвам към 14. fall back отстъпвам, оттеглям се 15. fall behind изоставам (with с) 16. fall down падам, спущам се, спадам, срутвам се, рухвам, разг. не сполучвам/успявам, претърпявам неуспех 17. fall for разг. влюбвам се в, лапвам по, подвеждам се от, хващам се на въдицата на 18. fall in for пада ми се, идва ми изневиделица 19. fall in with срещам случайно, съгласявам се с, солидаризирам се с 20. fall in срутвам се, събарям се, руша се, падам, хлътвам (за бузи), воен. строявам (се), влизам в/заемам мястото си в строя, изтичам (за срок) 21. fall into вливам се в, деля се на, разделям се на 22. fall of snow снеговалеж 23. fall off падам, отпадам, изоставам, оттеглям се, отдалечавам се, напускам, отпадам, спадам, отслабвам, намалявам се, мор. губя посока, не мога да бъда управляван (за кораб) 24. fall on нападам, нахвърлям се на/върху, попадам на, прибягвам до, пристъпвам към, падам се на (за задължение и пр.) 25. fall out падам, изпадам от, изоставам, воен. излизам от строя, случвам се, ставам 26. fall over падам, събарям се, строполясвам се, просвам се 27. fall through пропадам, провалям се (за план и пр.) 28. fall to затварям се (за врата), започвам да ям, захващам се, залавям се (за работа), започвам нападение, нахвърлям се 29. fall together фон. стават еднакви (за звукове), сливат се 30. fall under попадам под 31. fall upon нападам, натъквам се/попадам на 32. fallen woman ост. паднала жена, грешница 33. fear fell upon them обзе ги страх 34. her eyes fell тя наведе/сведе очи 35. his face/jaw fell той клюмна 36. his spirits fell настроението му се развали/спадна 37. his voice fell to a whisper гласът му се сниши до шепот 38. i fell to wondering почнах да се чудя 39. i. падам 40. ii. падане, прен. падение 41. it (so) fell out that така се случи, че 42. the fall of the hammer удар/удряне на чукчето (при наддаване) 43. the lot fell to him жребият се падна на него 44. the rain fell fast валеше силно 45. things fell out well нещата се наредиха добре, излезе добре 46. to fall a crying/laughing заплаквам/разсмивам се 47. to fall among thieves бивам нападнат от разбойници, прен. попадам в лоша среда 48. to fall asleep заспивам 49. to fall astern мор. оставам назад, изоставам 50. to fall due фин. датата/денят на падежа ми идва 51. to fall ill разболявам се 52. to fall into a flutter развълнувам се, нервнича 53. to fall into debt задлъжнявам 54. to fall into despair изпадам в отчаяние, отчайвам се 55. to fall into line with-to fall in with 56. to fall into someone's ways свиквам с нечии навици 57. to fall into the background оставам в сянка/на заден план 58. to fall lame окуцявам 59. to fall on evil days/times изпадам в нищета/в тежко положение, настъпват черни дни 60. to fall out of a habit отвиквам (от навик) 61. to fall out of conceit with oneself разочаровам се от себе си, преставам да се мисля за кой знае какво 62. to fall over backwards отивам в другата крайност, правя всичко възможно 63. to fall over each other борим се ожесточено, съперничим си, скарваме се 64. to fall over oneself надпреварвам се, какво ли не правя, престаравам се (to да) 65. to fall over something спъвам се о нещо и падам 66. to fall silent (за) млъквам 67. to fall upon someone hammer and tongs атакувам/нападам някого ожесточено 68. to fall upon someone's ears идвам/стигам до ушите на някого 69. to fall upon something hammer and tongs залавям се за нещо с цялото си сърце 70. to fall vacant овакантявам се 71. to have a fall падам 72. to let fall изпускам 73. to let fall споменавам (случайно) 74. to try a fall with премервам си силите с 75. ам. есен 76. бивам произнесен/казан (from) 77. валеж 78. изкушавам се, съгрешавам, падам морално 79. изпадам (в някакво състояниe) 80. мор. фал, разстояние между две палуби 81. наклон, склон, пад, мех. височина на пад, налягане (на вода) 82. наставам, настъпвам 83. обземам, обхващам (upon) 84. обик. pl водопад 85. падам се 86. падам, загивам, бивам убит, рухвам, бивам повален (и прен.) 87. падам, предавам се (на неприятел), падам (за правителство и пр.) 88. падане (и на правителство, империя), предаване, капитулация, разгром 89. попадам, случвам се (across, among, into, on) 90. рел. грепохадение (често fall of man) 91. скарвам се, спречквам се (with), отпадам (от училище и пр.), преставам 92. спадане, понижение (на цени, температура и пр.) 93. спускам се, вливам се, падам на гънки/дипли 94. срутване, разрушаване, свличане, отсичане, поваляне (на дърво), брой на отсечени дървета, поваляне (и сп.), схватка 95. тех. въже на система скрипци
  * * *
  fall[fɔ:l] I. v ( fell [fel], fallen[fɔ:lən]) 1. падам; to let s.th. \fall изпускам; the rain \falls fast вали силно; 2. (с)падам, намалявам се, снижавам се (и прен.), утихвам, стихвам; the glass has \fallen барометърът спадна; 3. падам, загивам, бивам убит; рухвам (и прен.); 4. падам, предавам се; the city fell to the enemy градът бе превзет от неприятеля; the government fell after the riots правителството падна след размириците; 5. спускам се; падам на гънки, дипля се (за плат); her hair fell to her waist косата ѝ се спускаше до кръста; her eyes fell тя сведе поглед (очи); 6. падам морално, изкушавам се; a \fallen woman паднала жена; 7. наставам, настъпвам; обземам, обхващам ( upon); night ( silence) fell настана нощ (настъпи мълчание); sleep fell upon them обзе ги сън; 8. (c adj predic) to \fall asleep заспивам; to \fall flat просвам се (за виц), не въздействам по очаквания начин, прозвучавам плоско; to \fall astern мор. оставам назад, изоставам; to \fall due срокът (падежът) идва; to \fall dumb онемявам; to \fall lame окуцявам; to \fall short (of) не стигам, не достигам (за куршум и пр. и прен.); to \fall short of s.o.'s expectations не оправдавам очакванията (на някого); to \fall vacant овакантявам се; to \fall foul of навличам си гнева на, изпадам в немилост пред, предизвиквам неодобрението на; 9. бивам повален; the house fell in an earthquake къщата бе съборена при земетресение; 10. падам се; suspicion fell on the butler подозрението падна върху иконома; the estate \falls to the eldest son имението се наследява от най-големия син; 11. попадам, случвам (се) (с across, into, among, on); the accent \falls on the last syllable ударението пада върху последната сричка; 12. бива произнесен, казан ( from); a curse fell from her lips от устните ѝ се отрони проклятие, тя изпсува; he let \fall that he was leaving той спомена (случайно), че ще замине; 13. ражда се (за агнета и пр.); \fall between two stools, between two stools one \falls to the ground от два стола (та) на земята; \fall foul ( aboard, on board) of мор. сблъсквам се, прен. счепквам се, сдърпвам се с; ост. нападам; to \fall from grace 1) рел. отстъпвам от истинската вяра, погубвам душата си; 2) нарушавам приличието, тръгвам по лоши пътища; to \fall from ( off) the ( water)- wagon разг. започвам да пия отново; to \fall in love with влюбвам се в; to \fall out of the frying pan into the fire от трън, та на глог; to \fall short of the mark не улучвам; не постигам целта си, претърпявам неуспех; to \fall together by the ears скарваме се, хващаме се за косите (за гушата); to \fall to pieces разпръсвам се, разбивам се, разпадам се, счупвам се; his face fell наведе глава, лицето му се помрачи; her gaze fell тя отмести поглед; II. n 1. падане; прен. падение; to have a \fall падам; the \fall of the hammer удар на чукче (при търг); 2. разрушаване, срутване, събаряне (на здание и пр.); отсичане, поваляне (на дърво); брой на отсечени дървета; 3. падане, капитулация; разгром; 4. спадане (на цена, температура и пр.); 5. сп. поваляне на противник (при борба); схватка; to try ( wrestle) a \fall with боря се с; премервам си силите с; изправям се срещу противник; 6. грехопадение; the \fall of man грехопадението; 7. ам. есен; 8. обикн. pl водопад; 9. валеж; \fall of snow снеговалеж; 10. наклон, склон; 11. тех. височина на пад, налягане (на вода); 12. мор. фал; разстояние между две палуби; 13. агнетата от едно агнило; 14. воалетка; to ride ( be heading, be headed) for a \fall яздя лудо, прен. търся си белята; безразсъден съм по отношение на себе си; полит. сам си търся поражението (падането); at \fall of day привечер; to take the \fall ам. sl бивам обвинен (наказан, арестуван), опирам пешкира.

  English-Bulgarian dictionary > fall

 • 4 word

  {wə:d}
  I. 1. дума, слово
  WORD for WORD дума по дума
  attr буквален, дума по дума (зa превод и пр.)
  to a WORD дословно, точно, буквално
  in a WORD с една дума, накратко казано, in a few WORDs с няколко думи, накратко
  in other WORDs с други думи (казано), т. е.
  in the WORDs of... според/по думите на..., както казва...
  to put one's thoughts in WORDs изразявам с думи/давам устен писмен израз на миcлите си
  a man of few WORDs мълчалив/неразговорлив човек
  not to have a WORD to throw at a dog мълча като пън, не си отварям устата, ужасно съм мълчалив
  to make few WORDs of something не говоря много-много/мълча си за нещо
  to get/put in a WORD казвам и аз нещо
  to say/to put in a good WORD for someone казвам една добра дума за/препоръчвам някого
  to put WORDs into someone's mouth казвам/подсказвам някому какво да каже, приписвам някому думи, твърдя, че е казал нещо
  with/at these WORDs при/с/като каза тези думи
  too silly, etc. for WORDs неизказано/безкрайно глупав и пр.
  beyond WORDs неизказан, неизразим, неописуем
  a play upon WORDs игра на думи, игрословица, каламбур
  the last WORD последната/решаващата дума/мнение
  hard WORDs тежки/сурови думи
  hard WORDs break no bones дума дупка не прави
  big WORD s големи приказки, хвалби, самохвалство
  unable to put two WORDs together неспособен да каже две (свързани) думи
  2. често рl разговор, спор
  to have a WORD with поговорвам/поприказвам с
  to have WORDs with споря/карам се/скарвам се с
  to come to high WORDs стигам до обиди
  WORDs ran high спорът/кавгата се разгорещи
  3. дума, обещание
  to give/pledge one's WORD давам дума, обещавам, вричам се
  to keep/break one's WORD удържам/не удържам (на) обещанието си
  a man of his WORD човек, който държи на думата си
  to be as good as one's WORD винаги изпълнявам обещанието си
  to be better than one's WORD правя повече, отколкото съм обещал
  WORD of honour честна дума
  upon my WORD! честна дума! ей богу! I give you/ (you may) take my WORD for it вярвай ми
  to take someone at his WORD повярвам на/хващам се за думите/обещанието на някого
  4. заповед, нареждане
  WORD of command воен. команда
  to give/say the WORD давам нареждане, заповядвам
  5. вест, известие, съобщение
  to send WORD to someone съобщавам някому, уведомявам някого
  WORD came that/of дойде вест, че/за
  the WORD is/WORD has it that съобщава се/говори се, че
  to send/leave WORD that/of изпращам съобщение/оставям бележка, че/за
  I have had no WORD from him не ми е писал/не ми се е обаждал
  6. парола, девиз, лозунг, мото
  7. the WORD (of God), God's WORD рел. Светото писание, християнското учение
  II. v изразявам устно/писмено, правя подбор на думите си
  a politely WORDed suggestion учтиво формулирано предложение
  * * *
  {wъ:d} n 1. дума, слово; word for word 1) дума по дума; 2) attr буквал(2) {wъ:d} v изразявам устно/писмено; правя подбор на думите си;
  * * *
  слово; обещание; дума;
  * * *
  1. a man of few words мълчалив/неразговорлив човек 2. a man of his word човек, който държи на думата си 3. a play upon words игра на думи, игрословица, каламбур 4. a politely worded suggestion учтиво формулирано предложение 5. attr буквален, дума по дума (зa превод и пр.) 6. beyond words неизказан, неизразим, неописуем 7. big word s големи приказки, хвалби, самохвалство 8. hard words break no bones дума дупка не прави 9. hard words тежки/сурови думи 10. i have had no word from him не ми е писал/не ми се е обаждал 11. i. дума, слово 12. ii. v изразявам устно/писмено, правя подбор на думите си 13. in a word с една дума, накратко казано, in a few words с няколко думи, накратко 14. in other words с други думи (казано), т. е 15. in the words of... според/по думите на..., както казва.. 16. not to have a word to throw at a dog мълча като пън, не си отварям устата, ужасно съм мълчалив 17. the last word последната/решаващата дума/мнение 18. the word (of god), god's word рел. Светото писание, християнското учение 19. the word is/word has it that съобщава се/говори се, че 20. to a word дословно, точно, буквално 21. to be as good as one's word винаги изпълнявам обещанието си 22. to be better than one's word правя повече, отколкото съм обещал 23. to come to high words стигам до обиди 24. to get/put in a word казвам и аз нещо 25. to give/pledge one's word давам дума, обещавам, вричам се 26. to give/say the word давам нареждане, заповядвам 27. to have a word with поговорвам/поприказвам с 28. to have words with споря/карам се/скарвам се с 29. to keep/break one's word удържам/не удържам (на) обещанието си 30. to make few words of something не говоря много-много/мълча си за нещо 31. to put one's thoughts in words изразявам с думи/давам устен писмен израз на миcлите си 32. to put words into someone's mouth казвам/подсказвам някому какво да каже, приписвам някому думи, твърдя, че е казал нещо 33. to say/to put in a good word for someone казвам една добра дума за/препоръчвам някого 34. to send word to someone съобщавам някому, уведомявам някого 35. to send/leave word that/of изпращам съобщение/оставям бележка, че/за 36. to take someone at his word повярвам на/хващам се за думите/обещанието на някого 37. too silly, etc. for words неизказано/безкрайно глупав и пр 38. unable to put two words together неспособен да каже две (свързани) думи 39. upon my word! честна дума! ей богу! i give you/ (you may) take my word for it вярвай ми 40. with/at these words при/с/като каза тези думи 41. word came that/of дойде вест, че/за 42. word for word дума по дума 43. word of command воен. команда 44. word of honour честна дума 45. words ran high спорът/кавгата се разгорещи 46. вест, известие, съобщение 47. дума, обещание 48. заповед, нареждане 49. парола, девиз, лозунг, мото 50. често рl разговор, спор
  * * *
  word[wə:d] I. n 1. дума, слово; by \word of mouth устно; \word for \word дума по дума; attr дословен, буквален (за превод и пр.); to a \word точно, буквално; in a \word с една дума, накратко казано; in other \words с други думи, т. е.; in \words of one syllable с думи прости, просто и ясно; I told him in so many \words казах му ясно (недвусмислено), обясних му най-подробно; in the \words of според думите на ..., както се изразява ...; not to mince o.'s \words говоря направо (без заобикалки), не си поплювам; to eat o.'s \words връщам си думите назад; to put o.'s thoughts into \words давам израз (изразявам, формулирам) мислите си; a man of few \words мълчалив, неразговорлив човек; to make few \words of it не приказвам много, много за това; to get ( put) in a \word, to get a \word in edgewise ( edgeways) казвам и аз нещо, обаждам се; to say ( put in) a good \word for s.o. казвам една (добра) дума за някого, препоръчвам някого; to put ( the) \words into s.o.'s mouth разг. подсказвам (подшушвам) някому какво да каже; lost ( at a loss, stuck) for \words онемял (от изненада, вълнение и пр.), глътнал езика си; beyond \words неизказан, неизразим; \words fail me to express нямам думи да изкажа; too silly ( ridiculous) for \words неизказано глупав (нелеп); a play upon \words игра на думи; the last \word последната (решаващата) дума (мнение); the last \word in (of) последната дума на (техниката, модата и пр.); hard \words тежки думи; hard \words break no bones дума дупка не прави; idle \words празни приказки; fair ( fine) \words красиви фрази; big \words големи приказки, хвалби, самохвалство; famous last \words пък кой знае, всяко твърдение е предпоследно; a dirty \word тема табу; to have a \word is s.o.'s ear подшушвам, давам информация на ухо; cold is not the \word for it, its freezing малко е да се каже, че е студено, направо е ледено студено; mark my \words! помни ми думата! ще видиш, че съм прав! a \word spoken is past recalling казана дума, хвърлен камък; a truer \word was never spoken право е, права приказка, права дума каза; a \word in ( out of) season съвет (не) на място, уместен (неуместен) съвет; to hang on s.o.'s \word гледам някого в устата, слушам с възхищение; not to be able to put two \words together не мога да кажа две думи на кръст; to give ( pledge) o.'s \word давам дума, заричам се, вричам се; to keep ( break) o.'s \word (не) изпълнявам дадената дума; to go back on o.'s \word отмятам се от (не изпълнявам) думата (обещанието) си; a man ( woman) of his \word човек, който държи на думата си; to be as good as o.'s \word изпълнявам дадената дума; to be better than o.'s \word правя повече, отколкото съм обещал; \word of honour честа дума; upon my \word! честна дума! ей Богу! I give you ( you may take) my \word for it имаш честната ми дума, вярвай ми; to take s.o. at his \word (по)вярвам на обещанието (думата) на някого; 2. често pl разговор; спор; may I have a \word with you? мога ли да поговоря с вас? to have \words ( with) споря, карам се, скарвам се (с); \words ran high спорът (кавгата) се разгорещи (изостри); 3. дума, обещание; 4. заповед, нареждане; \word of command воен. команда; say the \word само кажи (нареди) ще го направя); mum's the \word! шт! не казвай на никого! по този въпрос не трябва да се говори! from the \word go от начало до край; 5. вест, известие, съобщение; to send \word to s.o. съобщавам някому, уведомявам някого; to pass the \word предавам съобщение (информация); 6. парол(а); 7. девиз, лозунг; 8. рел. the W. Светото писание; християнското учение; ministers of the \word свещеници; II. v изразявам думи), формулирам, казвам; I should \word it rather differently аз бих го изразил по друг начин; beautifully \worded speech прекрасно написана (съставена) реч.

  English-Bulgarian dictionary > word

См. также в других словарях:

 • Syllable — Bildschirmfoto Syllable 0.6.0 mit Webbrowser, Texteditor und PDF Betrachter Basisdaten …   Deutsch Wikipedia

 • Syllable — Рабочий стол Syllable 0.6.4 с запущенной игрой Puri chess Разработчик Syllable Project Team Семейство ОС AtheOS like Исходный код Открытый Последняя версия 0.6.6 …   Википедия

 • Syllable — 0.6 Desarrollador Kristian Van Der Vliet, Kaj de Vos, Rick Caudill, Arno Klenke, Henrik Isaksson …   Wikipedia Español

 • Syllable — Bureau de Syllable 0.6.5 État du projet En développement Plates formes compatible PC Licence …   Wikipédia en Français

 • Syllable — Syl la*ble, n. [OE. sillable, OF. sillabe, F. syllabe, L. syllaba, Gr. ? that which is held together, several letters taken together so as to form one sound, a syllable, fr. ? to take together; ? with + ? to take; cf. Skr. labh, rabh. Cf. {Lemma} …   The Collaborative International Dictionary of English

 • syllable — (n.) late 14c., from Anglo Fr. sillable, O.Fr. sillabe, from L. syllaba, from Gk. syllabe a syllable, several sounds or letters taken together, lit. a taking together, from syn together (see SYN (Cf. syn )) + stem of lambanein to take (see… …   Etymology dictionary

 • syllable — [sil′ə bəl] n. [ME sillable < OFr sillabe < L syllaba < Gr syllabē, a syllable, lit., that which holds together < syllambanein, to join < syn , together + lambanein, to hold < IE base * (s)lagw , to grasp > LATCH] 1. a word… …   English World dictionary

 • Syllable — Syl la*ble, v. t. To pronounce the syllables of; to utter; to articulate. Milton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Syllable — es un sistema operativo basado en software libre diseñado para microprocesadores x86 de Intel. Concebido para ser un sistema operativo fácil de usar y orientado al usuario final, nació en julio de 2002 como un proyecto independiente de AtheOS.… …   Enciclopedia Universal

 • syllable — ► NOUN ▪ a unit of pronunciation having one vowel sound, with or without surrounding consonants, and forming all or part of a word. ORIGIN Greek sullab , from sun together + lambanein take …   English terms dictionary

 • Syllable — For the computer operating system, see Syllable (operating system). A syllable is a unit of organization for a sequence of speech sounds. For example, the word water is composed of two syllables: wa and ter. A syllable is typically made up of a… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»