Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

(news)

 • 1 вестникопродавец

  news-vendor, news-agent
  (на ръка) news-boy, news-man
  * * *
  вестникопрода̀вец,
  м., -ци news-vendor, news-agent; (на ръка) news-boy, news-man, news-woman.
  * * *
  news-agent
  * * *
  1. (на ръка) news-boy, news-man 2. news-vendor, news-agent

  Български-английски речник > вестникопродавец

 • 2 мюжде

  news, tidings
  вземам мюждето be the first to announce good news
  * * *
  1. news, tidings 2. вземам МЮЖДЕто be the first to announce good news

  Български-английски речник > мюжде

 • 3 хабер

  news, tidings, message
  няма си хабер от he hasn't the least/faintest/foggiest idea of, he has no inkling of
  нямам хабер от насекоми/птици I don't know one insect/bird from another
  * * *
  хабѐр,
  м., -и, (два) хабѐра диал. news, tidings, message; sl. griff; пращам \хабер send word; • няма си \хабер от he hasn’t the least/faintest/foggiest idea of, he has no inkling of.
  * * *
  news: receive хабер from - получавам хабер от; tidings ; message
  * * *
  1. news, tidings, message 2. няма си ХАБЕР от he hasn't the least/ faintest/foggiest idea of, he has no inkling of 3. нямам ХАБЕР от насекоми/птици I don't know one insect/bird from another 4. пращам ХАБЕР send word

  Български-английски речник > хабер

 • 4 будкаджия

  news-agent
  * * *
  бу̀дкаджия,
  м., -и; бу̀дкаджийк|а ж., -и news-agent.
  * * *
  news-agent

  Български-английски речник > будкаджия

 • 5 вестникарче

  news-boy; paper-boy
  * * *
  вестника̀рче,
  ср., -та news-boy; paper-boy.
  * * *
  newsboy; paper-boy
  * * *
  news-boy; paper-boy

  Български-английски речник > вестникарче

 • 6 новини

  news, tidings
  * * *
  news: What are the latest новини? - Какви са последните новини?

  Български-английски речник > новини

 • 7 вести

  news: What's the вести today? - Какви са вестите днес?

  Български-английски речник > вести

 • 8 известия

  news: the latest известия over the radio - последните известия по радиото; reports; bulletin (печ. издание); proceedings

  Български-английски речник > известия

 • 9 вестникарска ротативна печатарска машина

  news rotary

  Български-Angleščina политехнически речник > вестникарска ротативна печатарска машина

 • 10 новини мн

  news

  Български-английски малък речник > новини мн

 • 11 новина

  (една) тъжна новина a sad piece of news, sad news
  повече новини more news, some more items of news
  няколко новини some items of news
  външни новини world/foreign news
  последни новини latest news, news hot from the press
  лошата новина най-бързо стига no news is good news
  * * *
  новина̀,
  ж., -ѝ (a piece of) news; ( във вестник и пр.) a news story; външни \новинаи world/foreign news; вътрешни \новинаи home news; (една) тъжна \новинаа a sad piece of news, sad news; имаш ли \новинаи от него? have you heard from him? какви са \новинаите? what’s the news? лошата \новинаа най-бързо стига no news is good news; \новинаи (по радиото ­ бюлетин) news bulletin, newscast; няколко \новинаи some items of news; пикантна \новинаа tibit; последни \новинаи latest news, news hot from the press; сензационна \новинаа exclusive; съобщавам внимателно тъжната \новинаа на някого break the (sad) news to s.o.; шокираща \новинаа bombshell.
  * * *
  item; knowledge; (a piece of) news
  * * *
  1. (a piece of) news 2. (във вестник и) а news story 3. (една) тъжна НОВИНА a sad piece of news, sad news 4. външни новини world/foreign news 5. вътрешни новини home news 6. имаш ли новини от него? have you heard from him? 7. какви са новините? what's the news? 8. лошата НОВИНА най-бързо стига no news is good news 9. новини (по радиото -бюлетин) news bulletin, newscast 10. няколко новини some items of news 11. повече новини more news, some more items of news 12. последни новини latest news, news hot from the press 13. съобщавам внимателно тъжната НОВИНА на някого break the (sad) news to s.o.

  Български-английски речник > новина

 • 12 нов

  new
  (модерен, съвременен) modern
  нов наемател an incoming/ingoing tenant
  нови езици modern languages
  нова история modern history
  нови сведения fresh news
  нови опити fresh attempts
  ново учреждение a young institution
  нов брой (на вестник и пр.) a fresh copy
  нови трудности fresh difficulties
  нови кръвопролития fresh violence, a renewed outbreak of violence
  нов призив за сътрудничество a fresh appeal for cooperation
  с нова надежда, че with renewed hope that
  той е нов в тази работа he is a new hand at this
  ново-вехто? what news? what's the news? what's new?
  почти нов (за дреха) little the worse for wear
  съвсем нов, нов-новеничък brand new
  това е ново за мен (не ми е известно) it's news to me
  знаеш ли най- новото? have you heard the latest?
  нищо старо не е забравил и нищо ново не е научил can the leopard change his spots? he's hopeless
  ново село, нов закон when in Rome do as the Romans do
  нов ден, нов късмет there's always hope
  нова метла чисто мете a new broom sweeps clean
  Новият свят the New World
  Новият завет the New Testament
  Нова година New Year, New Year's Day
  новата година the incoming year
  ново двайсе one more damn thing
  * * *
  прил. new; ( необикновен) novel; ( модерен, съвременен) modern; ( неизносен) unworn; знаеш ли най-\новото? have you heard the latest? какво \ново? what’s the news? what’s new? като \нов in mint condition; нищо старо не е забравил и нищо \ново не е научил can the leopard change his spots? he’s hopeless; \нов ред ( при писане) (new) paragraph; \нова история modern history; \нови кръвопролития fresh violence, a renewed outbreak of violence; \нови сведения fresh news; \ново учреждение a young institution; почти \нов (за дреха) little the worse for wear; с \нова надежда, че with renewed hope that; съвсем \нов, \нов-новеничък brand new; разг. hot, hot off the press; spick-and-span; той е \нов в тази работа he is a new hand at this; • нещо \ново? what’s the news? \нов ден, \нов късмет there’s always hope; \нова година New Year, New Year’s Day; \нова метла чисто мете a new broom sweeps clean; \новата година the incoming year; \новият завет the New Testament; \новият свят the New World; \ново двайсет one more damn thing, a new one (on me); \ново село, \нов закон when in Rome do as the Romans do.
  * * *
  fresh: нов news - нови сведения; modern; neoteric; new: a нов paragraph - нов ред; novel; patent (разг.); unworn (за дреха)
  * * *
  1. (модерен, съвременен) modern 2. (неизносен) unworn 3. (необикновен) novel 4. new 5. НОВ брой (на вестник и пр.) а fresh copy 6. НОВ ден, НОВ късмет there's always hope 7. НОВ наемател an incoming/ingoing tenant 8. НОВ призив за сътрудничество a fresh appeal for cooperation 9. НОВ ред (при писане) (new) paragraph 10. НОВa история modern history 11. НОВa метла чисто мете a new broom sweeps clean 12. НОВo учреждение a young institution 13. НОВата година the incoming year 14. НОВи езици modern languages 15. НОВи кръвопролития fresh violence, a renewed outbreak of violence 16. НОВи опити fresh attempts 17. НОВи сведения fresh news 18. НОВи трудности fresh difficulties 19. НОВо двайсе one more damn thing 20. НОВо село, НОВ закон when in Rome do as the Romans do 21. НОВо-вехто? what news?what's the news?what's new? 22. Нова година New Year, New Year's Day 23. Новият завет the New Testament 24. Новият свят the New World 25. знаеш ли най-НОВото? have you heard the latest? 26. какво НОВo? 27. нищо старо не е забравил и нищо НОВо не е научил can the leopard change his spots?he's hopeless 28. няма нищо НОВo no news 29. почти НОВ (за дреха) little the worse for wear 30. с НОВa надежда, че with renewed hope that 31. съвсем НОВ, НОВ-новеничък brand new 32. това е НОВо за мен (не ми е известно) it's news to me 33. той е НОВ в тази работа he is a new hand at this

  Български-английски речник > нов

 • 13 вест

  (мн. ч.) news, книж. tidings; word
  (съобщение) announcement, notice
  какви са вестите? what is the news?
  лоша/нещастна вест bad news. Job's news
  разчу се вест, че word went around that
  ни вест ни кост he has vanished without a trace
  * * *
  ж., -и (a piece of) news; само мн. news; книж. tidings; word; ( съобщение) announcement, notice; разчу се \вестта, че word went around that; • ни \вест, ни кост he has vanished without a trace; скръбна \вест ( некролог) obituary notice.
  * * *
  news; tidings (книж.); announcement (съобщение)
  * * *
  1. (a piece of) news 2. (мн. ч.) news, книж. tidings;word 3. (съобщение) announcement, notice 4. какви са ВЕСТите? what is the news? 5. лоша/нещастна ВЕСТ bad news. Job's news 6. ни ВЕСТ ни кост he has vanished without a trace 7. разчу се ВЕСТ, че word went around that 8. скръбна ВЕСТ(некролог) an obituary notice

  Български-английски речник > вест

 • 14 будка

  1. (на караул) sentry-box
  2. (за вестници и пр.) news-stand, news-stall, kiosk, news-paper kiosk
  (на панаир и пр.) booth
  (на телефон) telephone-box/ам. booth; public-call box
  * * *
  бу̀дка,
  ж., -и 1. ( караулна) sentry-box;
  2. (за вестници и пр.) news-stand, news-stall, kiosk, news-paper kiosk; (на панаир и пр.) booth; ( телефонна) telephone-box; амер. booth; public-call box; шофьорска \будкаа box.
  * * *
  booth; watch-box (караулна)
  * * *
  1. (за вестници и пр.) news-stand, news-stall, kiosk, news-paper kiosk 2. (на караул) sentry-box 3. (на панаир и пр.) booth 4. (на телефон) telephone-box/ам. booth;public-call box 5. шофьорска БУДКА box

  Български-английски речник > будка

 • 15 вестникар

  1. (журналист) journalist, newspaperman, pressman; reporter
  2. (продавач) news-man, newspaper-man, news-agent; news boy
  * * *
  вестника̀р,
  м., -и 1. ( журналист) journalist, newspaperman, pressman, presswoman; reporter;
  2. ( продавач) news-man (-woman), newspaper-man (-woman), news-agent; news-boy.
  * * *
  newsman; reporter{ri`pO:tx}
  * * *
  1. (журналист) journalist, newspaperman, pressman;reporter 2. (продавач) news-man, newspaper-man, news-agent; news boy

  Български-английски речник > вестникар

 • 16 последен

  последен съм come last
  вървя последен bring up the rear
  последен съм в класа be (at the) bottom of o.'s form
  последно сбогом a last adieu; a last farewell
  последен по ред, но не и по значение last but not least
  последен (решаващ) аргумент the last argument, ultin a ratio
  в последния (критичния) час at the supreme moment
  юр. last will and testament
  имам последната дума have the final/last word; the final word rests with me
  купувам с последните си пари buy (s.th.) with the last of o.'s money
  последни подробности/щрихи finishing strokes/touches
  за последен път for the last time
  когато го видях за последен път when I saw him last, when I last saw him, the last time I saw him
  кога го видя за последен път? when did you see him last?
  гледам/поглеждам за последен път look o.'s last on s.th., have a last look at s.th.
  в последна сметка in the end, in the long run, in the final analysis
  последна сричка вж. a final syllable, ultima
  последно, колко? how low will you go?
  последният му час настъпи his time had come, his dying day had come, he was breathing his last
  2. (скорошен, най-нов) recent
  (за мода, модел, издание и пр.) new, newest; latest
  разг. up-to-the-minute
  в последно време for some time past; recently, lately, of late
  през последните години during the past years, of recent/latter years
  последни новини latest news, stop-press news, ам. news to this hour
  облечен по последна мода dressed in the latest fashion
  последна мода the latest/newest fashions
  последна дума на науката/техниката/модата the latest/last word in science/technology/fashions
  3. (най-лош, най-долен) lowest, worst; utmost, uttermost
  последно качество the lowest grade, the most inferior quality
  последен глупак the world's greatest fool
  последен мошеник a scoundrel/swindler of the first water
  * * *
  послѐден,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( непоследван от друг) last; ( окончателен) final; (от двама споменати) latter; в \последенния ( критичния) час at the supreme moment; at the eleventh hour; вървя \последенен bring up the rear; до \последенната подробност down to the last detail; до \последенния момент to the last; когато го видях за \последенен път when I saw him last, when I last saw him, the last time I saw him; купувам с \последенните си пари buy (s.th.) with the last of o.’s money; \последенен по ред, но не и по значение last but not least; \последенна воля юр. last will and testament; \последенни подробности/щрихи finishing strokes/touches; \последенният му час настъпи his time had come, his dying day had come, he was breathing his last; \последенният останал жив юр. the longest liver; \последенният от рода си the last of o.’s name; \последенно, колко? how low will you go? с \последенни усилия by a last effort;
  2. ( скорошен, най-нов) recent; (за новини) red-hot; (за мода, модел, издание и пр.) new, newest; latest; разг. up-to-the-minute; в \последенно време for some time past; recently, lately, of late; \последенни новини latest news, stop-press news, амер. news to this hour; през \последенните години during the past years, of recent/latter years;
  3. ( най-лош, най-долен) lowest, worst; utmost, uttermost; \последенен глупак the world’s greatest fool; \последенен мошеник scoundrel/swindler of the first water.
  * * *
  last: the последен survivor - последният оцелял; closing: последен stage of development - последен етап на развитие; end: последен decision - последно решение; endmost; final{`fainxl}: последен lap - последна обиколка (сп.); finishing; latter (и като същ. гореспоменат): Have you spoken with the последен? - Говорили ли сте с последния?; lattermost; new{nyu}; outside; recent{`risxnt}; ultimate; uttermost
  * * *
  1. (за мода, модел, издание и пр.) new, newest;latest 2. (най-лош, най-долен) lowest, wоrst;utmost, uttermost 3. (непоследван от друг) last 4. (окончателен) final 5. (от двама споменати) litter 6. (скорошен, най-нов) recent 7. ПОСЛЕДЕН (решаващ) аргумент the last argument, ultin a ratio 8. ПОСЛЕДЕН глупак the world's greatest fool 9. ПОСЛЕДЕН мошеник a scoundrel/swindler of the first water 10. ПОСЛЕДЕН пo ред, но не и по значение last but not least 11. ПОСЛЕДЕН съм come last 12. ПОСЛЕДЕН съм в класа be (at the) bottom of o.'s form 13. аз ли съм ПОСЛЕДЕН ? am I the last? 14. в последна сметка in the end, in the long run, in the final analysis 15. в последния (критичния) час at the supreme moment 16. в последния момент the last moment 17. в последно време for some time past;recently, lately, of late 18. в последното си писмо in my last (letter) 19. вървя ПОСЛЕДЕН bring up the rear 20. гледам/поглеждам за ПОСЛЕДЕН път look o.'s last on s.th., have a last look at s.th. 21. до последната подробност down to the last detail 22. до последния момент to the last 23. за ПОСЛЕДЕН път for the last time 24. имам последната дума have the final/last word;the final word rests with me 25. кога го видя за ПОСЛЕДЕН път? when did you see him last? 26. когато го видях за ПОСЛЕДЕН път when I saw him last, when I last saw him, the last time I saw him 27. купувам с последните си пари buy (s.th.) with the last of o.'s money 28. облечен по последна мода dressed in the latest fashion 29. последна воля a last will 30. последна дума на науката/техниката/модата the latest/last word in sciencе/technоlogy/fashions 31. последна мода the latest/newest fashions 32. последна сричка ез. a final syllable, ultima 33. последни подробности/щрихи finishing strokes/touches 34. последни новини latest news, stop-press news, ам. news to this hour 35. последният му час настъпи his time had come, his dying day had come, he was breathing his last 36. последният останал жив юр. the longest liver 37. последният от рода си the last of o.'s name 38. последно качество the lowest grade, the most inferior quality 39. последно решение a final decision 40. последно сбогом а last adieu;a last farewell 41. последно, колко? how low will you go? 42. през последните години during the past years, of recent/latter years 43. разг. up-to-the-minute 44. с последни усилия by a last effort 45. това ли е последната ви дума? is that final? 46. юр. last will and testament

  Български-английски речник > последен

 • 17 зарадвам

  please, delight; cheer (up), make glad, fill with joy, give joy, rejoice, overjoy
  новината ме зарадва the news delighted me, the news filled me with joy
  зарадвам се be pleased/delighted/glad; rejoice (at, over)
  * * *
  зара̀двам,
  гл. please, delight; cheer (up), make glad, gladden; fill with joy, give joy, rejoice, overjoy; новината ме зарадва the news delighted me, the news filled me with joy;
  \зарадвам се be pleased/delighted/glad; rejoice (at, over).
  * * *
  make happy
  * * *
  1. please, delight;cheer (up), make glad, fill with joy, give joy, rejoice, overjoy 2. ЗАРАДВАМ ce be pleased/delighted/glad;rejoice (at, over) 3. зарадвах се от новината I rejoiced at the news 4. новината ме зарадва the news delighted me, the news filled me with joy

  Български-английски речник > зарадвам

 • 18 информационен

  information (attr.), news (attr.)
  информационенбюлетин a news bulletin
  * * *
  информацио̀нен,
  прил., -на, -но, -ни information (attr.), news (attr.); \информационенен бюлетин news bulletin; \информационенен отдел news department; \информационенна агенция news agency; \информационенно бюро information bureau/desk; \информационенно поле data field; \информационенно претоварване инф. information overwork.
  * * *
  informative; information: an информационен bureau - информационно бюро
  * * *
  1. information (attr.), news (attr.) 2. ИНФОРМАЦИОНЕНбюлетин а news bulletin 3. информационно бюро an information bureau

  Български-английски речник > информационен

 • 19 хроника

  chronicle
  (във вестник, по радио) news items, news in brieF
  * * *
  хро̀ника,
  ж., -и chronicle, annals; ( във вестник, по радио) news items, news in brief; семейна \хроникаа ( роман) saga-novel.
  * * *
  chronicle ; memorials ; news items (новинарска)
  * * *
  1. (във вестник, по радио) news items, news in brieF 2. chronicle 3. семейна ХРОНИКА (роман) saga-novel

  Български-английски речник > хроника

 • 20 има

  1. безл. there is; (pl.) there are
  има защо, има за какво there are good reasons for it; with good reason; there is every reason
  има защо да се боиш you have every reason to be afraid
  има-няма more or less; about, approximately
  да има най-много 5 години he cannot be over 5
  има си хас! вж. хас
  има дума, че they say that; there's talk of (c ger.), it is rumoured that
  какво има? what's up? what's the matter?
  (за новини) what's the news?
  какво ти има? what is the matter with you?
  имало едно време един старец once upon a time there was an old man
  има една година, откакто it's a year since, a year has passed since
  има нужда от вж. нужда
  има полза от такива книги books of this kind are useful
  има сведения news has been received, we are informed
  оттук дотам има два часа it's a good two hours' walk/journey from here to there
  има да видим много зор we'll have a hard time of it
  има много да чакаш you'll have to wait long; there's plenty of time before you
  има да съжаляваш за това you'll be sorry for it, you'll live to regret it
  има много хляб да ядеш, докато much water will flow under the bridge before you
  има много да работиш there is a lot of work ahead of you
  * * *
  ѝма,
  безл. гл.
  1. there is; pl. there are; да \има, да \има, най-много 5 години he cannot be over 5; \има дума, че they say that; there’s talk of (c ger.). it is rumoured that; \има една година, откакто it’s a year since, a year has passed since; \има защо, \има за какво there are good reasons for it; with good reason; there is every reason; \има-няма more or less; about, approximately; \има полза от такива книги books of this kind are useful; \има сведения news has been received, we are informed; какво \има? what’s up? what’s the matter? (за новини) what’s the news? какво ти \има? what is the matter with you? оттук дотам \има два часа it’s a good two hours’ walk/journey from here to there;
  2. (за бъдеще време с да) shall, will (c inf.); \има да видим много зор we’ll have a hard time of it; \има много да работиш there is a lot of work ahead of you; \има много да чакаш you’ll have to wait long; there’s plenty of time before you; \има много хляб да ядеш, докато much water will flow under the bridge before.
  * * *
  1. (за бъдеще време с да) shall, will (с inf.) 2. (за новини) what's the news? 3. 2 години he cannot be over 4. 3; ИМА си хас! вж. хас 5. ИМА да видим много зор we'll have a hard time of it 6. ИМА да съжаляваш за това you'll be sorry for it, you'll live to regret it 7. ИМА дума, че they say that;there's talk of (c ger.), it is rumoured that 8. ИМА една година, откакто it's a year since, a year has passed since 9. ИМА защо да се боиш you have every reason to be afraid 10. ИМА защо, ИМА за какво there are good reasons for it;with good reason;there is every reason 11. ИМА много да работиш there is a lot of work ahead of you 12. ИМА много да чакаш you'll have to wait long;there's plenty of time before you 13. ИМА много хляб да ядеш, докато much water will flow under the bridge before you 14. ИМА нужда от вж. нужда 15. ИМА полза от такива книги books of this kind are useful 16. ИМА сведения news has been received, we are informed 17. ИМА-няма more or less;about, approximately 18. безл. there is;(pl.) there are 19. да ИМА, да ИМА, най-много 20. имало едно време един старец once upon a time there was an old man 21. какво ИМА ? what's up?what's the matter? 22. какво ти ИМА? what is the matter with you? 23. оттук дотам ИМА два часа it's a good two hours' walk/journey from here to there

  Български-английски речник > има

См. также в других словарях:

 • news — W1S1 [nju:z US nu:z] n [U] [Date: 1400 1500; Origin: new] 1.) information about something that has happened recently ▪ I m not sure how he s going to react to the news. ▪ The good news is that tomorrow will be fine and sunny. ▪ You seem upset not …   Dictionary of contemporary English

 • news — [ nuz ] noun uncount *** 1. ) information about something that has happened recently: I m afraid I ve got some bad news. I wrote to John telling him all the latest news. news for: Good news for home owners! news of/about: Friends expressed shock… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • NeWS — NeWS, für Network/extensible Window System stehend, ist eine auf PostScript aufbauende Programmiersprache und ein analog zu X11 vernetzbares Fenstersystem zur Darstellung von grafischen Benutzeroberflächen. NeWS begann als Forschungsprojekt im… …   Deutsch Wikipedia

 • NEWS — Pays d’origine  Japon Genre musical JPop Années d activité Depuis 2003 Labels …   Wikipédia en Français

 • NewS — Pays d’origine Japon Genre(s) JPop Années actives 2003 ... Label(s) Johnny Associates Site Web ... Membres K …   Wikipédia en Français

 • News on Q — Pinakamakabuluhang oras ng balitaan sa primetime (Most Meaningful Time of News in Primetime) Format News Created by GMA Network, Inc …   Wikipedia

 • News to Go — Format Newscast Live action Citizen Journalism Created by GMA Network Developed by GMA News and Public Affairs Presented by Kara David Howie Severino …   Wikipedia

 • NEWS — Жанр J pop Годы 2003 настоящее время Страна …   Википедия

 • News at 6:30 — 六點半新聞報道 Genre News, Weather, Sport Created by TVB News …   Wikipedia

 • News 24 — may refer to: News 24 (Albania), a 24 hour news television channel in Albania News24, a South Africa based news website Rai News 24, a 24 hour news television channel in Italy BBC News 24, now known as BBC News, a UK 24 hour news television… …   Wikipedia

 • NEWS — Datos generales Nacimiento 2003 Origen Tokio,   …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»