Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

(news)

 • 1 агенция

  agency, office; bureau
  пътническа агенция a travel/tourist agency
  телеграфна агенция a news/telegraph agency
  * * *
  агѐнция,
  ж., -и agency, office; bureau; \агенцияя за запознанства marriage bureau; \агенцияя за защита на околната среда Environmental Protection Agency; \агенцияя за назначения outplacement agency; информационна \агенцияя press-agency; пътническа \агенцияя travel/tourist agency; телеграфна \агенцияя news/telegraph agency.
  * * *
  agency: He found a job through an employment агенция. - Той си намери работа чрез агенция по труда.
  * * *
  1. agency, office;bureau 2. пътническа АГЕНЦИЯ a travel /tourist agency 3. телеграфна АГЕНЦИЯ a news/telegraph agency

  Български-английски речник > агенция

 • 2 базирам

  ground, found (на on, upon)
  базирам се base o.s. (on); be based/founded/grounded (on, upon); take o.'s stand on, work on
  * * *
  базѝрам,
  гл. ground, found (на on, upon);
  \базирам се base o.s. (on); be based/founded/grounded (on, upon); take o.’s stand on, work on.
  * * *
  base: I базирамd my hopes on the news we had yesterday. - Надеждите ми се базираха на новините, които получихме вчера.; bottom
  * * *
  1. ground, found (на on, upon) 2. БАЗИРАМ ce base o. s. (on);be based/founded/grounded (on, upon); take o. 's stand on, work on

  Български-английски речник > базирам

 • 3 безмълвен

  speechless, silent; noiseless; mute; as still as the grave/as death
  поет. stilly
  * * *
  безмъ̀лвен,
  прил., -на, -но, -ни speechless, silent, tacit; dumb; dumbstruck, dumbstricken; noiseless; mute; as still as the grave/as death; поет. stilly; \безмълвенна скръб wordless/tearless grief.
  * * *
  mute; noiseless; speechless: When he heard the news, he stood there безмълвен. - Когато чу новините, той застана там безмълвен.
  * * *
  1. speechless, silent;noiseless;mute;as still as the grave/as death 2. пoem. stilly

  Български-английски речник > безмълвен

 • 4 благоприятен

  (за отговор и пр.) favourable, auspicious; friendly
  (за момент) propi-tious, opportune, auspicious
  (за вятър) propitious, favourable, fair
  най-благоприятни условия, най-благоприятно положение optimum
  той ми направи благоприятно впечатление he impressed me in his favour. he impressed me favourably; I was favourably impressed by him
  при благоприятно време wind and weather permitting
  благоприятен случай opportunity
  изчаквам благоприятен момент watch o.'s opportunity
  в най- благоприятен случай under the most favourable ciroumstances
  * * *
  благоприя̀тен,
  прил., -на, -но, -ни (за отговор и пр.) favourable, auspicious; friendly; (за момент) propitious, opportune, auspicious; (за вятър) propitious, favourable, fair; friendly; \благоприятенен случай opportunity; в най-\благоприятенен случай under the most favourable circumstances; изчаквам \благоприятенен момент watch o.’s opportunity; най-\благоприятенни условия, най-\благоприятенно положение optimum; при \благоприятенно време wind and weather permitting.
  * * *
  facilitate; friendly; propitious{prx`piSxs}
  * * *
  1. (за вятър) propitious, favourable, fair 2. (за момент) propi-tious, opportune, auspicious 3. (за отговор и пр.) favourable, auspicious;friendly 4. БЛАГОПРИЯТЕН случай opportunity 5. благоприятни новини good news 6. в най- БЛАГОПРИЯТЕН случай under the most favourable ciroumstances 7. изчаквам БЛАГОПРИЯТЕН момент watch o.'s opportunity 8. най-благоприятни условия, най-благоприятно положение optimum 9. при благоприятно време wind and weather permitting 10. той ми направи благоприятно впечатление he impressed me in his favour. he impressed me favourably;I was favourably impressed by him

  Български-английски речник > благоприятен

 • 5 будка

  1. (на караул) sentry-box
  2. (за вестници и пр.) news-stand, news-stall, kiosk, news-paper kiosk
  (на панаир и пр.) booth
  (на телефон) telephone-box/ам. booth; public-call box
  * * *
  бу̀дка,
  ж., -и 1. ( караулна) sentry-box;
  2. (за вестници и пр.) news-stand, news-stall, kiosk, news-paper kiosk; (на панаир и пр.) booth; ( телефонна) telephone-box; амер. booth; public-call box; шофьорска \будкаа box.
  * * *
  booth; watch-box (караулна)
  * * *
  1. (за вестници и пр.) news-stand, news-stall, kiosk, news-paper kiosk 2. (на караул) sentry-box 3. (на панаир и пр.) booth 4. (на телефон) telephone-box/ам. booth;public-call box 5. шофьорска БУДКА box

  Български-английски речник > будка

 • 6 будкаджия

  news-agent
  * * *
  бу̀дкаджия,
  м., -и; бу̀дкаджийк|а ж., -и news-agent.
  * * *
  news-agent

  Български-английски речник > будкаджия

 • 7 бюлетин

  bulletin
  (no радиото) newsbulletin, ам. newscast; statement
  бюлетин за времето weather-fore-cast
  * * *
  bulletin
  * * *
  1. (no радиото) newsbulletin, ам. newscast;statement 2. bulletin 3. БЮЛЕТИН за времето weather-fore-cast 4. информационен БЮЛЕТИН a news bulletin

  Български-английски речник > бюлетин

 • 8 вест

  (мн. ч.) news, книж. tidings; word
  (съобщение) announcement, notice
  какви са вестите? what is the news?
  лоша/нещастна вест bad news. Job's news
  разчу се вест, че word went around that
  ни вест ни кост he has vanished without a trace
  * * *
  ж., -и (a piece of) news; само мн. news; книж. tidings; word; ( съобщение) announcement, notice; разчу се \вестта, че word went around that; • ни \вест, ни кост he has vanished without a trace; скръбна \вест ( некролог) obituary notice.
  * * *
  news; tidings (книж.); announcement (съобщение)
  * * *
  1. (a piece of) news 2. (мн. ч.) news, книж. tidings;word 3. (съобщение) announcement, notice 4. какви са ВЕСТите? what is the news? 5. лоша/нещастна ВЕСТ bad news. Job's news 6. ни ВЕСТ ни кост he has vanished without a trace 7. разчу се ВЕСТ, че word went around that 8. скръбна ВЕСТ(некролог) an obituary notice

  Български-английски речник > вест

 • 9 вестник

  1. newspaper
  разг. paper; journal
  2. поет. herald
  * * *
  вѐстник,
  м., -ци, (два) вѐстника 1. newspaper; разг. paper; journal; ( ежедневник) daily (paper); ( седмичник) weekly; Държавен \вестникк state/official gazette; публикувам в Държавен \вестникк gazette; сериозен \вестникк quality newspaper;
  2. поет. herald.
  * * *
  journal; newspaper
  * * *
  1. (ежедневник) daily (paper) 2. (седмичник) weekly 3. newspaper 4. днешният ВЕСТНИК today' s (news)paper 5. поет. herald 6. разг. paper;journal

  Български-английски речник > вестник

 • 10 вестникар

  1. (журналист) journalist, newspaperman, pressman; reporter
  2. (продавач) news-man, newspaper-man, news-agent; news boy
  * * *
  вестника̀р,
  м., -и 1. ( журналист) journalist, newspaperman, pressman, presswoman; reporter;
  2. ( продавач) news-man (-woman), newspaper-man (-woman), news-agent; news-boy.
  * * *
  newsman; reporter{ri`pO:tx}
  * * *
  1. (журналист) journalist, newspaperman, pressman;reporter 2. (продавач) news-man, newspaper-man, news-agent; news boy

  Български-английски речник > вестникар

 • 11 вестникарче

  news-boy; paper-boy
  * * *
  вестника̀рче,
  ср., -та news-boy; paper-boy.
  * * *
  newsboy; paper-boy
  * * *
  news-boy; paper-boy

  Български-английски речник > вестникарче

 • 12 вестникопродавец

  news-vendor, news-agent
  (на ръка) news-boy, news-man
  * * *
  вестникопрода̀вец,
  м., -ци news-vendor, news-agent; (на ръка) news-boy, news-man, news-woman.
  * * *
  news-agent
  * * *
  1. (на ръка) news-boy, news-man 2. news-vendor, news-agent

  Български-английски речник > вестникопродавец

 • 13 вехт

  1. (за облекло и пр.) old, shabby, worn (out), разг. seedy
  вехтият завет the Old Testament
  купувам на вехто buy second hand
  2. поет. of yore, of olden times
  * * *
  прил.
  1. (за облекло и пр.) old, shabby, worn (out), разг. seedy; (за къща) shabby; Вехтият (Ветхият/Старият) завет библ. the Old Testament; какво има ново-\вехто what’s the news?;
  2. поет. of yore, of olden times.
  * * *
  1. (за къща) shabby 2. (за облекло и пр.) old, shabby, worn (out), разг. seedy 3. ВЕХТият завет the Old Testament 4. какво има ново ВЕХТо what's the news? 5. купувам на ВЕХТо buy second hand 6. поет. of yore, of olden times

  Български-английски речник > вехт

 • 14 вечност

  eternity, perpetuity
  цяла вечност years and years
  не съм го виждал цяла вечност I haven't seen him for ages/for donkey's years
  * * *
  вѐчност,
  ж., само ед. eternity, eternalness; perpetuity; everlastingness; ( безсмъртие) immortality; deathlessness; не съм го виждал цяла \вечност I haven’t seen him for ages/for donkey’s years; цяла \вечност years and years.
  * * *
  endlessness: It seemed an вечност before news of his safety reached her. - Сякаш измина цяла вечност, докато новините за безопасността му достигнаха до нея.; imperishability
  * * *
  1. (безсмъртие) immortality 2. eternity, perpetuity 3. не съм го виждал цяла ВЕЧНОСТ I haven't seen him for ages/for donkey's years 4. цяла ВЕЧНОСТ years and years

  Български-английски речник > вечност

 • 15 външен

  1. outside, outer, outward, exterior, external
  (привиден, само за очи) ostentatious
  външен блясък (mere) surface polish, gloss
  външен вид (outward) appearance
  по външен вид physically
  външен враг an outside enemy
  външен джоб a breast pocket, ( пришит) a patch pocket
  външен елемент an extraneous element
  външен заем an external loan
  външен наблюдател an outside observer, an observer from the outside
  външен нападател сп. outsider
  външен подтик an external impulse
  външният свят the' outside world, outward things
  външен човек outsider
  външен ъгъл мат. an exterior angle
  външна намеса outside interference
  външна помощ outside help, external aid
  външна прилика a superficial, formal resemblance
  външна стена an outside/outer/external wall
  външна страна (на здание) exterior, ( на предмет) outside, прен. outward/external aspect
  външна форма form; outwardness
  външно влияние an outside influence
  външни белези outward signs, externals
  външни сили external agencies
  външни условия external conditions, outward circumstances
  външно (за лекарство) tor outward/external application, for external use
  външна опасност/политика/търговия foreign menace/policy/trade
  външни работи/отношения foreign affairs/relations
  * * *
  въ̀ншен,
  прил., -на, -но, -ни 1. outside, outer, outward, exterior, external; ( страничен) extraneous; ( повърхностен) superficial, surface (attr.); ( привиден, само за очи) ostentatious; ( неприсъщ) extrinsic; ( приходящ ­ за лекар, лектор и пр.) extern; \външенен блясък (mere) surface polish, gloss; \външенен вид (outward) appearance; \външенен враг outside enemy; \външенен джоб breast pocket, ( пришит) patch pocket; \външенен елемент extraneous element; \външенен заем external loan; \външенен наблюдател outside observer, observer from the outside; \външенен нападател спорт. outsider; \външенен подтик external impulse; \външенен фактор икон. externality; \външенен човек outsider; \външенен ъгъл мат. exterior angle; \външенна врата street door; \външенна прилика formal resemblance; \външенна стена outside/outer/external wall; \външенна страна (на здание) exterior, (на предмет) outside, прен. outward/external aspect; \външенната страна на нещата appearances; \външенни белези outward signs, externals; \външенни сили external agencies; \външенният свят the outside world, outward things; \външенно оформление (на книга) cover design; \външенно пространство outside space; \външенно укрепление воен. outwork; по \външенен вид physically;
  2. ( чужд) foreign; \външенни работи/отношения foreign affairs/relations; \външенни и вътрешни новини world and home news.
  * * *
  adventitious; external{eks`txnxl}; extraneous; foreign {`fOrxn}(чужд); off; ostentatious; out{aut}; outdoor; outward{autwO:d}; over; surface: външен polish - външен блясък
  * * *
  1. (повърхностен) superficial 2. (привиден, само за очи) ostentatious 3. (страничен) extraneous 4. (чуждестранен) foreign: външна опасност/политика/търговия foreign menace/policy/trade 5. outside, outer, outward, exterior, external 6. ВЪНШЕН блясък (mere) surface polish, gloss 7. ВЪНШЕН вид (outward) appearance: по ВЪНШЕН вид physically 8. ВЪНШЕН враг an outside enemy 9. ВЪНШЕН джоб a breast pocket, (пришит) a patch pocket 10. ВЪНШЕН елемент an extraneous element 11. ВЪНШЕН заем an external loan 12. ВЪНШЕН наблюдател an outside observer, an observer from the outside 13. ВЪНШЕН нападател сn. outsider 14. ВЪНШЕН подтик an external impulse 15. ВЪНШЕН човек outsider 16. ВЪНШЕН ъгъл мат. an exterior angle 17. външна врата a street door 18. външна любезност surface politeness 19. външна намеса outside interference 20. външна помощ outside help, external aid 21. външна прилика a superficial, formal resemblance 22. външна стена an outside/ outer/external wall 23. външна страна (на здание) exterior, (на предмет) outside, прен. outward/external aspect 24. външна форма form: outwardness 25. външната страна на нещата appearances 26. външни белези outward signs, externals 27. външни и вътрешни новини world and home news 28. външни работи/отношения foreign affairs/relations 29. външни сили external agencies 30. външни условия external conditions, outward circumstances 31. външният свят the' outside world, outward things 32. външно (за лекарство) tor outward/external application, for external use 33. външно влияние an outside influence 34. външно лице outsider 35. външно оформление (на книга) cover design 36. външно пространство outside space 37. външно укрепление воен. outwork

  Български-английски речник > външен

 • 16 вътрешен

  1. inside, inner, interior, internal
  вътрешен двор an inner court (yard)
  вътрешен джоб an inside/interior pocket
  вътрешен кръг an inner circle
  вътрешен номер (на телефон) an extention number
  вътрешен орган an internal organ
  вътрешни органи viscera
  вътрешен ред regulations, rules
  вътрешен човек insider, one of us, one of our people
  вътрешен ъгъл мат, an interior angle
  вътрешна страна inner side; inside
  вътрешна уредба interior decoration, furnishings
  вътрешно горене тех. internal combustion
  вътрешно море an inland/a landlocked sea
  2. прен. inner, inward
  (присъщ) inherent, intrinsic
  вътрешен глас inner conscience
  вътрешен живот inner life; inwardness
  вътрешен конфликт an inner conflict
  вътрешен монолог an interior monologue
  вътрешен прелом a change of heart
  вътрешен смисъл an inherent/intrinsic meaning
  вътрешна борба an inner/internal/inward struggle
  вътрешна сила strength of mind/character
  3. (в пределите на страната) home (attr.), domestic, internal
  вътрешен заем a domestic loan
  вътрешен пазар a home market
  вътрешна политика/търговия home policy/trade
  вътрешни работи internal/home/domestic affairs
  вътрешни раздори internal discord/strife
  на вътрешния фронт on the domestic front
  вътрешни сили internal resources
  * * *
  въ̀трешен,
  прил., -на, -но, -ни 1. inside, inner, interior, internal; (в рамките на организация) in-house; \вътрешенен двор inner court(yard); \вътрешенен джоб inside/interior pocket; \вътрешенен кръг inner circle; \вътрешенен номер (на телефон) extension number; \вътрешенен орган internal organ; \вътрешенен ред regulations, rules; \вътрешенен човек insider, one of us, one of our people; \вътрешенен ъгъл мат. an interior angle; \вътрешенна витрина a show case; \вътрешенна страна inner side; inside; \вътрешенна уредба interior decoration, furnishings; \вътрешенни болести мед. internal diseases; \вътрешенни органи анат. viscera; \вътрешенно горене техн. internal combustion; \вътрешенно море геогр. inland/land-locked sea; жлези с \вътрешенна секреция анат. endocrines, ductless glands; за \вътрешенна употреба (на лекарство) for internal use; (с) \вътрешенна секреция анат. endocrine;
  2. прен. inner, inward; ( присъщ) inherent, intrinsic; \вътрешенен глас inner conscience; \вътрешенен живот inner life; inwardness; \вътрешенен монолог interior monologue; \вътрешенен прелом change of heart; \вътрешенен смисъл inherent/intrinsic meaning; \вътрешенна свобода liberty of mind; \вътрешенна сила strength of mind/character; \вътрешенни резерви inner reserves; \вътрешенно спокойствие peace of mind; \вътрешенно съдържание inner content/nature; \вътрешенно чувство inward feeling;
  3. (в пределите на страната) home (attr.), domestic, internal; \вътрешенен заем domestic loan; \вътрешенен пазар home market; \вътрешенна политика/търговия home policy/trade; \вътрешенни новини home news; \вътрешенни раздори internal discord/strife; \вътрешенни сили internal resources; на \вътрешенния фронт on the domestic front; • като същ.: \вътрешенен ( човек) insider.
  * * *
  mediterranean (за море); indoor; inland (за страна); inner; inside: an вътрешен pocket - вътрешен джоб; interior; internal; inward{in`wO:d}; mental
  * * *
  1. (c) вътрешна секреция анат. endocrine 2. (в пределите на страната) home (attr.), domestic, internal 3. (присъщ) inherent, intrinsic 4. inside, inner, interior, internal 5. ВЪТРЕШЕН глас inner conscience 6. ВЪТРЕШЕН двор an inner court(yard) 7. ВЪТРЕШЕН джоб an inside/interior pocket 8. ВЪТРЕШЕН живот inner life;inwardness 9. ВЪТРЕШЕН заем a domestic loan 10. ВЪТРЕШЕН конфликт an inner conflict 11. ВЪТРЕШЕН кръг an inner circle: ВЪТРЕШЕН номер (на телефон) an extention number 12. ВЪТРЕШЕН монолог an interior monologue 13. ВЪТРЕШЕН орган an internal organ 14. ВЪТРЕШЕН пазар a home market 15. ВЪТРЕШЕН прелом a change of heart 16. ВЪТРЕШЕН смисъл an inherent/intrinsic meaning 17. ВЪТРЕШЕН човек insider, one of us, one of our people 18. ВЪТРЕШЕН ъгъл мат, an interior angle 19. вътрешна борба an inner/internal/inward struggle 20. вътрешна витрина a show-case 21. вътрешна врата аn inner door 22. вътрешна дисциплина mental discipline 23. вътрешна политика/ търговия home policy/trade 24. вътрешна промяна an inward change 25. вътрешна свобода liberty of mind 26. вътрешна сила strength of mind/character 27. вътрешна страна inner side;inside 28. вътрешна уредба interior decoration, furnishings 29. вътрешната страна на сандък the inside of a box 30. вътрешни болести internal diseases 31. вътрешни новини home news 32. вътрешни органи viscera: ВЪТРЕШЕН ред regulations, rules 33. вътрешни противоречия inner contradictions 34. вътрешни работи internal/home/ domestic affairs 35. вътрешни раздори internal discord/strife 36. вътрешни резерви inner reserves 37. вътрешни сили internal resources 38. вътрешно горене тех. internal combustion 39. вътрешно море an inland/a landlocked sea 40. вътрешно спокойствие peace of mind 41. вътрешно съдържание inner content/nature 42. вътрешно чувство an inward feeling 43. жлези с вътрешна секреция endocrines, ductless glands 44. за вътрешна употреба (за лекарство) for internal use 45. мотори с вътрешно горене internal combustion engines 46. на вътрешния фронт on the domestic front 47. прен. inner, inward

  Български-английски речник > вътрешен

 • 17 гръмвам

  (с огнестрелно оръжие) fire (off o.'s gun) shoot, discharge
  he fired/discharged/shot his gun, he let off his gun
  (за оркестър) strike up, blare forth/out
  гръмна ми главата my head was about ready to burst
  ще гръмне селото the news will spread like wildfire in the village
  * * *
  гръ̀мвам,
  гл. (с огнестрелно оръжие) fire (off o.’s gun), shoot, discharge; без да гръмне пушка without firing a shot; той гръмна с пушката си he fired; he fired/discharged/shot his gun, he let off his gun; (за оръжие) go off; (за оркестър) strike up, blare forth/out; (за песен) resound; • гръмна ми главата my head was about ready to burst; ще гръмне селото the news will spread like wildfire in the village.
  * * *
  bang; fire off
  * * *
  1. (за оркестър) strike up, blare forth/out 2. (за песен) resound 3. (с огнестрелно оръжие} fire (off o.'s gun). shoot, discharge 4. he fired/discharged/shot his gun, he let off his gun: (за оръжие) go off 5. без да гръмне пушка without firing a shot 6. гръмна ми главата my head was about ready to burst 7. той гръмна с пушката си he fired 8. ще гръмне селото the news will spread like wildfire in the village

  Български-английски речник > гръмвам

 • 18 гръмна

  вж. гръмвам
  * * *
  гръ̀мна,
  гръ̀мвам гл. (с огнестрелно оръжие) fire (off o.’s gun), shoot, discharge; без да гръмне пушка without firing a shot; той гръмна с пушката си he fired; he fired/discharged/shot his gun, he let off his gun; (за оръжие) go off; (за оркестър) strike up, blare forth/out; (за песен) resound; • гръмна ми главата my head was about ready to burst; ще гръмне селото the news will spread like wildfire in the village.
  * * *
  вж. гръмвам

  Български-английски речник > гръмна

 • 19 ден

  1. day
  ден, през който се плащат заплати pay-day
  почивен ден rest-day, a day of rest
  работен/присъствен ден workday
  ден на победата Victory Day, V-Day
  след един ден in the course of one day
  след ден-два in a day or two/or so
  след два-три дни in two or three days' time
  през деня during the day; in/during the daytime
  през целия ден all day long, the whole day through
  за цял ден (за екскурзия и пр.) all-day (attr.)
  всеки ден every day; day in, day out
  с всеки изминат ден with every passing day
  през ден every other day
  през два дни every third day
  тоя ден this day
  на тоя/днешния ден today
  точно на тоя/днешния ден преди една година той... it is one year to the day that he...
  предният ден the day before
  оня ден the day before yesterday; the other day
  него ден (on) that day
  в деня, в който the day that
  на същия ден the same day
  на другия ден on the next/following day
  един ден one day
  някой ден some day, some time or other
  от ден на ден day by day, day after day. from day to day; day in, day out
  на ден a/per day
  живея (от) ден за ден live from hand to mouth; live for the day
  в оня паметен ден on that memorable day
  до ден днешен to this (very) day, even to this day. up to/until this day/the present day
  кой ден сме днес? what day of the week is it?
  въпрос на дни a matter of days
  2. (време) day, days
  през дните на in the days of
  в наши дни in our/these days, nowadays
  3. мн.ч. (живот) days
  който трае ден до пладне short-lived
  посред бял ден in broad daylight
  злобата на деня the news/gossip/topic of the day
  не съм видял бял ден I have had a hard life
  променям се/прочу-вам се за едни ден change/become famous overnight
  всеки ден не е Великден Christmas comes but once a year; we don't kill a pig every day
  денят се познава от сутринта it is never a bad day that hath a good night; good blood tells
  * * *
  м., дни, (два) дѐна и дни 1. day; всеки \ден every day; day in, day out; въпрос на дни a matter of days; делничен \ден weekday; \ден, в който се плащат заплати pay-day; \ден на победата Victory Day, V-Day; до \ден днешен to this (very) day, even to this day, up to/until this day/the present day; екскурзия за един \ден a day’s outing; живея (от) \ден за \ден live from hand to mouth; live for the day; за цял \ден (за екскурзия и пр.) all-day (attr.); Международен \ден на жената/детето International Women’s/Children’s Day; на \ден a/per day; на другия \ден on the next/following day; на тоя/днешния \ден today; него \ден (on) that day; не минава \ден без not a day goes by without; неприсъствен \ден holiday; някой \ден some day, some time or other; оня \ден the day before yesterday; the other day; от \ден на \ден day by day, day after day, from day to day; day in, day out; пазарен \ден market-day; по цели дни for days (on end); почивен \ден rest-day, a day of rest; преди десет години на вчерашния/утрешния \ден ten years ago yesterday/tomorrow; преди една година на тоя \ден one/a year ago today; предния \ден the day before; през два дни every third day; през \ден every other day; през целия \ден all day long, the whole day through; работен/присъствен \ден workday; рожден \ден birthday; с всеки изминал \ден with every passing day; свободен \ден a day off; след \ден-два in a day or two/or so; тия дни ( преди няколко дни) a few days ago, ( след някой и друг ден) in a day or two, one of these days; точно на тоя/днешния \ден преди една година той … it is one year to the day that he …;
  2. ( време) day, days; в наши дни in our/these days, nowadays; през дните на in the days of; през ония дни in those days;
  3. само мн. ( живот) days; • всеки \ден не е Велик\ден Christmas comes but once a year; we don’t kill a pig every day; \денят се познава от сутринта it is never a bad day that hath a good night; good blood tells; злобата на \деня the news/gossip/topic of the day; който трае \ден до пладне short-lived; не съм видял бял \ден I have had a hard life; посред бял \ден in broad daylight; променям се/прочувам се за един \ден change/become famous overnight; ясно като бял \ден as clear as day-(light).
  * * *
  day: I called him the other ден. - Обадих му се онзи ден.; market-day (пазарен); name-day (имен); Thanksgiving Day - Денят на благодарността
  * * *
  1. (време) day, days 2. day 3. ДЕН на победата Victory Day, V-Day 4. ДЕН, през който се плащат заплати pay-day 5. ДЕНят се познава от сутринта it is never a bad day that hath a good night; good blood tells 6. в ДЕНя, в който the day that 7. в известни дни on certain days 8. в наши дни in our/these days, nowadays 9. в оня паметен ДЕН on that memorable day 10. всеки ДЕН every day;day in, day out 11. всеки ДЕН не е Великден Christmas comes but once a year;we don't kill a pig every day 12. въпрос на дни a matter of days 13. делничен ДЕН weekday 14. до ДЕН днешен to this (very) day, even to this day. up to/until this day/the present day 15. един ДЕН one day 16. един хубав ДЕН one fine day 17. екскурзия за един ден а day's outing 18. живея (от) ДЕН за ДЕН live from hand to mouth;live for the day 19. за цял ДЕН (за екскурзия и пр.) all-day (attr.) 20. злобата на ДЕНя the news/ gossip/topic of the day 21. кой ДЕН сме днес? what day of the week is it? 22. който трае ДЕН до пладне short-lived 23. мн.ч. (живот) days 24. на ДЕН a/per day 25. на другия ДЕН on the next/following day 26. на същия ДЕН the same day 27. на тоя/днешния ДЕН today 28. не съм видял бял ДЕН I have had a hard life 29. него ДЕН (on) that day 30. неприсъствен ДЕН holiday 31. някой ДЕН some day, some time or other 32. оня ДЕН the day before yesterday;the other day 33. от ДЕН на ДЕН day by day, day after day. from day to day;day in, day out 34. пo цели дни for days (on end) 35. пазарен ДЕН market-day 36. по три пъти на ДЕН three times a day 37. посред бял ДЕН in broad daylight 38. почивен ДЕН rest-day, a day of rest 39. преди една година на тоя ДЕН one/a year ago today 40. предният ДЕН the day before 41. през ДЕН every other day 42. през ДЕНя during the day;in/during the daytime 43. през два дни every third day 44. през дните на in the days of 45. през ония дни in those days 46. през целия ДЕН all day long, the whole day through 47. променям се/прочу-вам се за едни ДЕН change/become famous overnight 48. работен/ присъствен ДЕН workday 49. рожден ДЕН birthday 50. с всеки изминат ДЕН with every passing day 51. свободен ДЕН a day off 52. след ДЕН-два in a day or two/or so 53. след два-три дни in two or three days' time 54. след един ДЕН in the course of one day 55. тия дни (преди няколко дни) a few days ago, (след някой и друг ден) in a day or two. one of these days 56. точно на тоя/днешния ДЕН преди една година той... it is one year to the day that he... 57. тоя ДЕН this day 58. ясно като бял ДЕН as clear as day(tight)

  Български-английски речник > ден

 • 20 долитам

  1. come flying, fly (от from, до up to)
  2. rush. burst; come rushing in/up
  3. (за звук) be wafted, come floating, come to o.'s ears
  * * *
  долѝтам,
  гл.
  1. come flying, fly (от from, до up to);
  2. rush, burst; come rushing in/up;
  3. (за звук) be wafted, come floating, come to o.’s ears.
  * * *
  1. (за звук) be wafted, come floating, come to o.'s ears 2. come flying, fly (от from, до up to) 3. rush. burst;come rushing in/up 4. той долетя при нас с новината he rushed up to us with the news

  Български-английски речник > долитам

См. также в других словарях:

 • news — W1S1 [nju:z US nu:z] n [U] [Date: 1400 1500; Origin: new] 1.) information about something that has happened recently ▪ I m not sure how he s going to react to the news. ▪ The good news is that tomorrow will be fine and sunny. ▪ You seem upset not …   Dictionary of contemporary English

 • news — [ nuz ] noun uncount *** 1. ) information about something that has happened recently: I m afraid I ve got some bad news. I wrote to John telling him all the latest news. news for: Good news for home owners! news of/about: Friends expressed shock… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • NeWS — NeWS, für Network/extensible Window System stehend, ist eine auf PostScript aufbauende Programmiersprache und ein analog zu X11 vernetzbares Fenstersystem zur Darstellung von grafischen Benutzeroberflächen. NeWS begann als Forschungsprojekt im… …   Deutsch Wikipedia

 • NEWS — Pays d’origine  Japon Genre musical JPop Années d activité Depuis 2003 Labels …   Wikipédia en Français

 • NewS — Pays d’origine Japon Genre(s) JPop Années actives 2003 ... Label(s) Johnny Associates Site Web ... Membres K …   Wikipédia en Français

 • News on Q — Pinakamakabuluhang oras ng balitaan sa primetime (Most Meaningful Time of News in Primetime) Format News Created by GMA Network, Inc …   Wikipedia

 • News to Go — Format Newscast Live action Citizen Journalism Created by GMA Network Developed by GMA News and Public Affairs Presented by Kara David Howie Severino …   Wikipedia

 • NEWS — Жанр J pop Годы 2003 настоящее время Страна …   Википедия

 • News at 6:30 — 六點半新聞報道 Genre News, Weather, Sport Created by TVB News …   Wikipedia

 • News 24 — may refer to: News 24 (Albania), a 24 hour news television channel in Albania News24, a South Africa based news website Rai News 24, a 24 hour news television channel in Italy BBC News 24, now known as BBC News, a UK 24 hour news television… …   Wikipedia

 • NEWS — Datos generales Nacimiento 2003 Origen Tokio,   …   Wikipedia Español

Книги

Другие книги по запросу «(news)» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»