Перевод: с испанского на болгарский

tienen+tres+meses+de+no+cobrar

 • 1 tres

  1. adj num 1) три; трима; 2) трети; 2. m 1) тройка (за карти, бележка); 2) трио; ni a la de tres разг. по никакъв начин.

  Diccionario español-búlgaro > tres

 • 2 cobrar

  1. tr 1) събирам (данъци); 2) получавам (заплата, дълг); 3) събирам (данъци); 4) прен. изпитвам, бивам овладян (от някакво чувство); 5) мор. изтеглям (въже); 6) икон. инкасирам; 7) възвръщам си, възстановявам; 8) придобивам, сдобивам се; 9) лов. събирам убития дивеч; 2. intr разг. понасям телесно наказание; 3. prnl 1) идвам на себе си; 2) получавам компенсация, комисионна; удържам в моя полза ( при плащане).

  Diccionario español-búlgaro > cobrar

 • 3 fama

  f 1) слава, репутация, известност; 2) обществено мнение; 3) слух, мълва; correr fama носи се слух; dar fama прославям някого; echar fama публикувам, разпространявам; es fama знае се, говори се, известно е; cobrar fama спечелвам си слава, име; tener (echar) fama de прославям се, известен съм (с нещо); cobra buena fama y échate a dormir спечелЈ си слава и л˜жи върху лаврите Ј; màs vale fama que flama погов. доброто име струва повече от блясъка; unos tienen la fama, y otros cardan la lana един бие тъпана, друг обира парсата.

  Diccionario español-búlgaro > fama

 • 4 burro

  m 1) магаре; 2) дървено скеле; 3) вид игра на карти; 4) разг. магаре, невежа; глупак; 5) прен. груб, нецивилизован човек или дете; 6) прен. товарно магаре (човек, който работи много, до изнемогване); 7) хероин; 8) трафикант на дрога; burro cargado de letras прен. човек, който е учил много, но му липсва талант; caer de su burro прен., разг. отстъпвам, разбирам, че съм сгрешил; no ver tres en un burro прен., разг. късоглед съм.

  Diccionario español-búlgaro > burro

 • 5 carne

  f 1) месо; 2) плът; 3) месеста част на плод; 4) Амер. най-твърдата част от стъблото на дърво; carne de caсуn прен. пушечно месо; carne momia мумия, препарирано животно; carne sin hueso прен., разг. леко, приятно, полезно, без неприятност или усилие; cobrar carnes прен., разг. напълнявам (за отслабнал човек); no ser carne ni pescado прен., разг. ни риба, ни рак; неопределен, нерешителен; ser de carne y hueso прен., разг. от плът и кръв съм, обикновено човешко същество; poner toda la carne en el asador прен., разг. залагам, рискувам всичко; en (vivas) carnes разг. гол.

  Diccionario español-búlgaro > carne

 • 6 cuarto,

  a 1. adj четвърти; 2. m 1) четвъртина; четвърт час; las dos cuarto,as partes двете четвърти; cuarto, de luna четвъртинка луна; cuarto, creciente (menguante) астр. първата (последната) четвъртинка на луната; 2) стая, помещение, жилище, квартира; cuarto, de baño баня; cuarto, de estar дневна стая; cuarto, obscuro фот. стая за проявяване на филми; 3) медна монета (= 4 мараведи); прен. пари; tener muchos cuarto,s прен. имам много пари; tener cuatro cuarto,s прен. имам пари; valer de tres al cuarto, разг. нищо не струвам; estar sin un cuarto, разг. без пукнат петак съм; 4) воен. стража, караул; 5) pl красиви, здрави части от тялото на животно (предимно кон); cuarto, delantero (trasero) предни (задни) крака на животно; dar un cuarto, al pregonero прен. разгласявам, разтръбявам тайна; írsele a uno cada cuarto, por su lado прен., разг. разпадам се на части, на нищо не приличам; no dàrsele a uno un cuarto, de una cosa разг. изобщо не ме интересува, пет пари не давам.

  Diccionario español-búlgaro > cuarto,

 • 7 dos

  1. adj num 1) две; 2) втори; a cada dos por tres често; a dos por tres прен., разг. надве-натри; (un, el) dos piezas а) бикини; б) женски костюм от две части; en un dos por tres прен., разг. в миг; 2. m двойка (карта, на зар и др.).

  Diccionario español-búlgaro > dos

 • 8 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 9 fecha

  f 1) дата (ден и място) на писмо; 2) дата, време; de fecha reciente скорошен, неотдавнашен; 3) просрочване, забавяне; esta carta ha tardado tres fechas това писмо е закъсняло с три дни; 4) настоящият момент, ден (понякога и pl); Hasta la fecha no ha habido noticias До днес (досега) няма новини; fecha de vencimiento краен срок, падеж; fecha ut retro вече споменатата в текста дата; fecha ut supra датата от началото на писмото.

  Diccionario español-búlgaro > fecha

 • 10 hierba

  f 1) трева; 2) паша за добитък; 3) pl растителна отрова; 4) разг. трева, дрога, марихуана; 5) година (за животно); finas hierbas подправки; mala hierba а) бурен, плевел; б) непослушно дете; hierba mala nunca muere черен гологан не се губи; ver (sentir) uno crecer la hierba разг. имам будно съзнание, бързо си давам сметка за нещата; hierba del Paraguay; hierba mate парагвайски чай, мате; pisar buena (mala) hierba прен. а) в добро (лошо) настроение съм; б) получавам се добре (зле); comer su trigo en hierba прен. изразходвам на зелено (предварително) придобивките си; de dos (tres, etc.) hierbas двугодишен (тригодишен и т. н., за животно); crecer como la mala hierba разг. израствам бързо, като бурен; en hierba неузрял; (y) otras hierbas и още много ( след изброяване).

  Diccionario español-búlgaro > hierba

 • 11 interés

  m 1) интерес, заинтересованост; 2) полза, изгода; 3) стойност, значение, важност, ценност; 4) общи интереси, цел; 5) pl имоти, имущество; 6) pl лихва; interés anual фин. годишна лихва; interés compuesto фин. сложна лихва; interés nominal фин. номинална лихва; interés moratorio фин. мораторна лихва; interés simple фин. проста лихва; dar (producir) interés нося лихва; prestar a interés давам заем под лихва; obrar por interés действам користно; cargar interés начислявам лихва; cobrar interés събирам лихва; pagar (abonar) interés плащам лихва; tasa de interés лихвен процент.

  Diccionario español-búlgaro > interés

 • 12 luego

  1. adv 1) веднага, незабавно; тутакси; 2) след това, по-късно; после; 3) Кол., М., Пар., Пер., П. Рико отвреме навреме, понякога; 2. conj следователно, значи; Pienso, luego existo мисля, следователно съществувам; con tres luegos прен., разг. много бързо, с пълна скорост; de luego a luego веднага, без ни най-малко забавяне; desde luego разбира се, несъмнено; hasta luego довиждане, доскоро; luego que така че, значи; para luego es tarde разг. няма време за отлагане, веднага трябва да се направи.

  Diccionario español-búlgaro > luego

 • 13 María

  1. n p f 1) Мария, женско име; 2) името на Дева Мария; 2. f 1) сребърна монета; 2) разг. бяло платно за канделабър; 3) жарг. марихуана; las tres Marías а) трите звезди в центъра на Орион; б) студ., учен. жарг. дисциплините, свързани с религиозното, политическо и физическо възпитание.

  Diccionario español-búlgaro > María

 • 14 mes

  m 1) месец; 2) менструация; 3) месечна заплата; meses mayores а) последните месеци на бременността; б) месеците преди прибиране на реколтата; caer uno en el mes del obispo прен., разг. настъпва благоприятно време за постигане на целта.

  Diccionario español-búlgaro > mes

 • 15 mohíno,

  a 1. adj 1) тъжен, печален; 2) недоволен; 3) много черен, вран (за кон, крава); 2. m 1) муле, катър; 2) вид сврака; 3) сам играч, срещу всички останали; tres al (contra el) mohíno, разг. в заговор срещу някого.

  Diccionario español-búlgaro > mohíno,

 • 16 paga

  f 1) плащане, изплащане; 2) възнаграждение, отплата, компенсация; 3) работна заплата; 4) отмъщение, възмездие; наказание; paga y señal капаро, вноска; buena (mala) paga добросъвестен (лош) платец; en tres pagas (tarde, mal y nunca) прен. лош длъжник, платец.

  Diccionario español-búlgaro > paga

 • 17 palabra

  f 1) дума, реч; de palabra на думи; conceder, dar (retirar, quitar) la palabra давам (отнемам) думата; no decir palabra не казвам гък; tomar la palabra вземам думата; 2) дума, обещание; palabra de honor честна дума; hombre de (su) palabra човек на думата си; 3) дар слово, красноречие; 4) ред, право на изказване; 5) слово; 6) pl празни приказки; 7) заклинание; 8) пасаж, текст; 9): palabra clave ключова дума; 10) воен. парола; palabra y piedra suelta no tienen vuelta прен. казана дума, хвърлен камък; gastar palabras прен. говоря на вятъра; a medias palabras adv разг. с половин уста, с недомлъвки; palabras al aire прен., разг. думи на вятъра; ahorrar palabras прен. спестявам си думите, преминавам към действие; coger la palabra прен. хващам се за думата; faltar uno a la (su) palabra не държа на думата си; gastar palabra прен. хабя си думите напразно; no hay palabra mejor que la que està por decir proverb най-добра е още неизречената дума; quitarle a uno la(s) palabra(s) de la boca прен. вземам някому думата от устата; remojar la palabra прен., разг. пийвам малко; torcer (trocar) las palabras прен. изкривявам, изопачавам думите; tratar mal de palabra a uno хуля, оскърбявам някого.

  Diccionario español-búlgaro > palabra

 • 18 regla

  f 1) линийка; 2) правило; regla de tres мат. тройно правило; las cuatro reglas мат. четирите основни действия; en (toda) regla прен. както трябва; por regla по правило; según la regla правилно; contravenir una regla нарушавам правило; no hay regla sin excepción всяко правило си има изключение; a regla по правилата; echar la regla проверявам правилността с линия; 3) ред, порядък; estar en regla в ред съм; por regla general почти винаги, като правило; salir de regla, salirse de la regla прен. прекалявам, минавам границата; 4) менструация; 5) умереност, мярка, мяра; 6) принцип, максима; 7) начин на действие.

  Diccionario español-búlgaro > regla

 • 19 vino

  m вино; vino tinto червено вино; vino clarete роз˜; vino generoso силно, отлежало вино; vino de dos orejas прен. силно вино; vino de mesa трапезно вино; vino de postre десертно вино; vino abierto наливно вино; vino abocado, vino embocado полусухо вино; vino peleón обикновено вино; tomarse uno del vino прен. напивам се; vino de dos, tres hojas две-тригодишно вино; bautizar el vino прен. разреждам (кръщавам) виното с вода; dormir el vino прен. спя, за да изтрезнея; tener mal vino прен. ставам свадлив, когато пия.

  Diccionario español-búlgaro > vino

 • 20 zapato

  m обувка; estar como niño con zapatos nuevos разг. много съм доволен; no llegarle a alguien a la suela del zapato разг. на малкото му пръстче не може да се намаже; andar con zapatos de fieltro прен. действам потайно и предпазливо; saber uno dónde le aprieta el zapato прен., разг. знам къде ме стяга чепикът; como tres en un zapato разг. наблъскани като сардели.

  Diccionario español-búlgaro > zapato

См. также в других словарях:

 • Los tres chiflados — The Three Stooges Los tres Chiflados [[Archivo: Los Tres Chiflados (izq. a der: Moe, Curly, Larry) con su formación más recordada (Archivo Rick Prelinger). |250px]] Título …   Wikipedia Español

 • La saga, negocio de familia — La Saga Negocio de Familia Categoría Telenovela:Drama País originario Colombia Transmisión 20 de septiembre de 2004 29 d …   Wikipedia Español

 • Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008 — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Supernatural — Este es un listado de los personajes de Supernatural, serie de televisión estadounidense de la cadena The CW Network, que en sus inicios, era transmitida por WB Television Network. La primera temporada comenzó a transmitirse el 13 de septiembre… …   Wikipedia Español

 • Valencia — Para otros usos de este término, véase Valencia (desambiguación). Valencia …   Wikipedia Español

 • Personajes de Supernatural — Anexo:Personajes de Supernatural Saltar a navegación, búsqueda Este es un listado de los personajes de Supernatural, serie de televisión estadounidense de la cadena The CW Network, que en sus inicios, era transmitida por WB Television Network. La …   Wikipedia Español

 • llevar — (Del lat. levare, aliviar.) ► verbo transitivo 1 Tomar una persona una cosa consigo y hacerla llegar a un destino: ■ yo te llevaré los papeles a la oficina. SINÓNIMO transportar 2 Conducir una montura o un vehículo: ■ yo llevo el coche a la ida y …   Enciclopedia Universal

 • Reino de Italia (Regnum Italiae) — Saltar a navegación, búsqueda El Reino de Italia (Regnum Italiae o Regnum Italicum) fue una entidad política y geográfica sucesora del reino de los lombardos, que circunscrita al norte de la península itálica, pasó de formar parte del Imperio… …   Wikipedia Español

 • The Rolling Stones — Para la revista musical, véase Rolling Stone. The Rolling Stones …   Wikipedia Español

 • Puerto de Sagunto — Este artículo o sección sobre geografía necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso. También puedes ayudar wikificando otros artículos …   Wikipedia Español

 • Casa en Japón — Edificio público del gobierno de Tokio. Una …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.