Перевод: с испанского на болгарский

su+boda+es+un+secreto+a+voces

 • 1 secreto,

  a 1. adj 1) таен, скрит, секретен; 2) неизказан, съкровен; 3) потаен (човек); 2. m 1) тайна, секрет; secreto, de confesión тайна на изповедта; secreto, de Estado държавна тайна; secreto, a voces; secreto, con chirimías прен. публична тайна; 2) таен шкаф, скрито, тайно място; 3) секретен механизъм.

  Diccionario español-búlgaro > secreto,

 • 2 boda

  f 1) бракосъчетание, брак; женитба; 2) сватба; 3) прен. радост, празник; bodas de plata сребърна сватба; boda de oro златна сватба; boda de diamante диамантена сватба; no ir a bodas прен., разг. не отивам на сватба ( а на работа).

  Diccionario español-búlgaro > boda

 • 3 aire

  m 1) въздух; 2) pl атмосфера; 3) вятър, въздушно течение; 4) прен. прилика; 5) прен. ход на товарно животно; 6) прен. въздух под налягане, празна работа; 7) прен. вид, външност; красота, прелест, чар; 8) прен. изящност, грациозност; блясък; 9) прен. надутост, високомерие; 10) муз. темп, алюр; 11) муз. напев, мелодия; al aire libre на открито; aire acondicionado климатик; aire popular танцова песен или мелодия; de buen (mal) aire loc adv прен. в добро (лошо) настроение; herir el aire (con voces, lamentos) прен. оплаквам се на висок глас; matarlas uno en el aire прен. бързо и лесно намирам точния отговор или решение.

  Diccionario español-búlgaro > aire

 • 4 comida

  f ядене; храна; обяд; comida de boda сватбена гощавка; cambiar la comida повръщам.

  Diccionario español-búlgaro > comida

 • 5 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 6 en

  prep 1) употребява се за обозначение на място а) в (във); està en su habitación в стаята си е; б) върху; en la biblioteca върху библиотеката; en la mesa върху масата; 2) начин на пътуване: с (със) ir en (avión, coche) пътувам с(ъс) (самолет, автомобил); 3) за обозначение на време: през; Esto sucedió en verano това се случи през лятото; de día en día от ден на ден; de vez en cuando отвреме-навреме; 4) за обозначение на начин: а) на, в; en broma на шега; en serio сериозно; en favor de в полза на; en honor de в чест на; en voz (baja) alta на (тих) висок глас; б) по; le conocí en la voz разпознах го по гласа; 5) за обозначение на съдържание: с, в, по; pagan en billetes плащат с банкноти; entendido en música вещ е, специалист е по музика; en espiral във форма на спирала; 6) употребява се в многобройни адвербиални изрази: en cambio в замяна; en vez de вместо; en absoluto абсолютно; en efecto в действителност; en vano напразно; en secreto тайно; en proyecto в проект.

  Diccionario español-búlgaro > en

 • 7 hundir

  1. tr 1) потапям, спускам на дъното; 2) забивам; втиквам; 3) прен. разрушавам, съсипвам, провалям; 4) прен. разбивам, сломявам, унищожавам (с доводи); hundir la casa a voces изпълвам къщата с викове; 2. prnl 1) потъвaì, спускам се на дъното; 2) прен. изпълвам се с викове, крясъци; 3) прен., разг. потъвам някъде, изчезвам безследно; 4) пропадам, разрушавам се (за сграда и др.).

  Diccionario español-búlgaro > hundir

 • 8 juego

  m 1) игра, развлечение, забавление; juego de azar (de suerte) хазартна игра; juego de naipes игра на карти; juego de billar билярд; juego de interés (de envite) залагания; juego de palabras (vocablos, voces) игра на думи; 2) сервиз, комплект; гарнитура; juego de tocador тоалетни принадлежности; juego de porcelana порцеланов сервиз за кафе, чай; 3) екип, серия; hacer juegos malabares; juegos de pasa pasa жонглирам, върша фокусничества; 4) проблясък, изменчивост (на вода, светлина); 5) прен. умение за постигане на цел; 6) pl спорт. игри; Juegos Olímpicos Олимпийски игри; 7) de + sust зала, игрище за + значението на съществителното; juego de pelota игрище за футбол, баскетбол и др.; 8) хлабавина, луфт (на панти и др.); juego de niños прен. детска игра; непоследователна постъпка; juegos florales конкурс за поезия, основан в Прованс; abrir (el) juego започвам играта; conocerle (verle) a uno el juego прен. ясна ми е играта на някого, разбирам намерението му; darse bien (mal) el juego върви ми, имам късмет (нямам късмет, не ми върви); desgraciado en el juego, afortunado en amores разг. на който не му върви в играта, върви му в любовта; fuera de juego прен. вън от играта; poner en juego una cosa прен., разг. залагам нещо; por juego на шега, на игра; doble juego прен. двойна игра; dar juego a alguien (algo) а) прен. предлагам възможности; б) давам повод за коментари; entrar alguien (algo) en el juego влизам в играта, участвам, намесвам се в; hacer el juego a alguien прен. благоприятствам нечии интереси; играя по свирката на някого; hacer juego съчетавам се добре с друго нещо, отивам, подхождам; irse de juego разг. отивам на купон.

  Diccionario español-búlgaro > juego

 • 9 negro,

  a 1. adj 1) черен, тъмен; 2) мургав; 3) мрачен, намръщен; 4) прен. мрачен, неприветлив; 5) прен. печален, меланхоличен; 6) прен. нещастен, печален; venirle a uno la negro,a не ми върви, нямам късмет; volverse negro, имам неприятности; 7) прен., разг. загорял, с тен; 2. m 1) негър; negro, cimarrón негър-беглец; 2) черен цвят; 3) черна боя; 4) човек, пишещ литературни творби, подписвани от друг; 5) Анд., Амер. гальовно обръщение между съпрузи, годеници, приятели и др.; como negro,a en baño прен. тежко, достолепно; esa es màs negro,a (esa sí que es negro,a) прен., разг. това наистина е проблем (трудност и т. н.); estar uno negro, прен., разг. крайно раздразнен, ядосан съм; estar (ponerse) negro, algo вземам лош обрат (за събитие); negro, de humo сажда; boda de negro,s прен. шумно тържество; estorbarle a uno lo negro, прен., разг. не зная да чета.

  Diccionario español-búlgaro > negro,

 • 10 pegar

  1. tr 1) лепя, залепвам; 2) намазвам с катран (бъчви); 3) прикрепвам, зашивам; 4) заразявам; лепвам, пренасям зараза; 5) прен. нанасям ( удар), залепвам (шамар); удрям (ритник); 6) бикоб. заковавам на място бика; 7) с някои имена означава извършване на действието, с което те са свързани: pegar saltos скачам; pegar voces викам и т.н.; 2. intr 1) пускам корени; 2) удобен съм; пасвам; 3) разг. римувам се; 4) не отговарям (на изпит); 5) създавам ефект, оставям дълбоко впечатление; 6) в близост, в съседство съм (за предмети); 7) силно се блъскам в нещо; 8) силно осветявам, огрявам (за светлина, слънце); силно духам върху нещо (за вятър); 9) блъскам се, удрям се (едно в друго); 10) решително се залавям с нещо; 11) толкова силно се свързвам с нещо, че не мога да бъда разделен от него (също prnl; pegàrsele a uno las sàbanas прен. не мога да стана от леглото); 3. prnl 1) бия се; 2) залепвам се (за ядене); 3) привързвам се към; 4) прен. лепвам се, примъквам се, където не ме викат; 5) прен. нещо се промъква в душата, става близко и приятно; 6) прен., разг. с лекота се отпечатвам в паметта; pegar con uno прен. причинявам някому неприятност (с дума, действие); pegarle fuerte a algo здраво се залавям с нещо; pegàrsela а) разг. издевателствам над доверчивостта на някого; б) прен. изневерявам, слагам рога; в) разг. преживявам инцидент; pegàrsele a uno una cosa прен., разг. а) извличам полза от заниманията си; б) оставам потърпевш от управлението на чужди имоти.

  Diccionario español-búlgaro > pegar

 • 11 siglo

  m 1) век, столетие; 2) съвременност; 3) (de) епоха; време; 4) свят, светски неща; 5) много дълго време; el siglo de Oro Златният век; el siglo de las Luces XVIII век, Просвещението; del siglo най-забележителното; la boda del siglo сватбата на века.

  Diccionario español-búlgaro > siglo

 • 12 vaca

  f 1) крава; 2) говеждо месо; 3) обработена кожа от крава; 4) мор. резервоар с питейна вода; 5) Амер. залог (в хазартна игра); vaca de San Antonio божа кравица; vaca marina морж; vaca de montaña тапир; la vaca de boda а) прен. дойна крава; б) лице, което заплаща разходите по едно празненство; andar como vaca sin cencerro прен. неспокоен, объркан съм; vacas gordas y vacas flacas прен., разг. време на изобилие и време на оскъдица ( с алюзия за библейските седем тлъсти и седемте мършави крави).

  Diccionario español-búlgaro > vaca

 • 13 voz

  f 1) глас; a media voz полугласно; a una voz единодушно, в един глас; levantar la voz повишавам глас, протестирам; 2) pl викове; dar voces викам; 3) прен. избирателен глас; 4) слово; 5) прен. мълва; 6) шум; 7) грам. залог; voz activa действителен залог; voz pasiva страдателен залог; 8) прен. мотив, подбуда; 9) мнение; 10) муз. партия; 11) воен. voz de mando команда; 12) прен. право на изказване; voz argentada (argentina) прен. ясен и звучен глас; voz de cabeza, falsete фалцет; voz de la conciencia прен. угризения; voz sumisa прен. тих, кротък глас; aclarar la voz прочиствам гласа си, прокашлям се; ahuecar uno la voz правя гласа си по-плътен, по-тежък; anudàrsele a uno la voz прен. онемявам, не мога да говоря (от вълнение и др.); en voz с думи; en voz alta а) на глас; б) прен. публично, открито; en voz baja а) много тихо; б) прен. тайно; estar pidiendo a voces прен. изпитвам крещяща нужда от нещо; hundir a voces прен. изпълвам с викове; gritar a voz en cuello викам, колкото ми глас държи; voz del pueblo, voz del cielo погов. глас народен, глас Божи.

  Diccionario español-búlgaro > voz

См. также в других словарях:

 • secreto — secreto, ta adjetivo 1. Que se oculta para que los demás no lo conozcan o lo vean: un arma secreta, una puerta secreta. policía* secreta. voto* secreto. sustantivo masculino 1. Cosa escondida, difícil de conocer o que aún no se conoce: los… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • secreto — (Del lat. secretus.) ► adjetivo 1 Que se oculta para que sólo lo conozcan o sepan pocas personas: ■ nadie sabe mis ilusiones secretas; le envió una carta secreta. SINÓNIMO confidencial ANTÓNIMO público sabido ► sustantivo masculino 2 Cosa que… …   Enciclopedia Universal

 • Anexo:Episodios de Al salir de clase — La siguiente es una lista de episodios de Al salir de clase, serie española. Contenido 1 1º Temporada 2 2º Temporada 3 3º Temporada …   Wikipedia Español

 • LII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar — Boletería del Festival en el centro de Viña del Mar. Fecha • Inicio: • Final: 21 de febrero de 2011 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Hospital central — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Episodios de Al salir de clase — Anexo:Episodios de Al salir de clase Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de episodios de Al salir de clase, serie española. Contenido 1 1º Temporada 2 2º Temporada …   Wikipedia Español

 • Grey's Anatomy — Título Grey s Anatomy Género Drama médico Creado por Shonda Rhimes Reparto …   Wikipedia Español

 • Episodios de Hospital Central — Anexo:Episodios de Hospital Central Saltar a navegación, búsqueda Artículo principal: Hospital Central Contenido 1 Episodios y audiencias 2 Reparto 2.1 Temporada 1 …   Wikipedia Español

 • Homosexualidad en México — Bandera gay. Bandera de México …   Wikipedia Español

 • Historia contemporánea de España — La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz). Historia contemporánea de España es la disciplina historiográfica y el periodo histórico de la historia de España que corresponde a la Edad… …   Wikipedia Español

 • Lesbianismo — La palabra lesbiana puede hacer referencia a una identidad, un deseo o una determinada conducta entre mujeres …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.