Перевод: с немецкого на все языки

reinigen

 • 1 reinigen

  v/t
  1. allg.: clean; (Gesichtshaut) auch cleanse; (waschen) wash; (CHEM., TECH. Blut, Luft etc.) purify, clarify; (Gewässer etc.) clean up; eine Wunde reinigen cleanse ( oder clean) a wound; sich reinigen rituell: perform one’s ablutions; sich selbst reinigen Fluss etc.: clean itself; chemisch reinigen dry-clean; zum Reinigen bringen take to the cleaners
  2. fig., in Wendungen: die Atmosphäre reinigen fig. clear the air; reinigendes Gewitter fig. argument that clears the air; jemanden / sich von einem Verdacht reinigen clear s.o. / o.s. of a suspicion
  * * *
  (sich waschen) to cleanse;
  (säubern) to wipe; to purify; to clear out; to clean; to purge
  * * *
  rei|ni|gen ['rainɪgn]
  1. vt
  1) (= sauber machen, putzen) to clean

  etw chemisch réínigen — to dry-clean sth

  die Hände réínigen — to clean one's hands

  2) (= säubern) to purify; Metall to refine; Blut to purify, to cleanse

  ein réínigendes Gewitter (fig inf)a row which clears the air

  3) (= zensieren) Text to clean up, to bowdlerize; Sprache to purify

  eine Sprache/einen Text von etw réínigen — to purify or purge a language/text of sth

  2. vr
  to clean itself; (Mensch) to cleanse oneself

  normalerweise kann ein Fluss sich von selbst réínigen —

  sich von einer Schuld réínigen (liter)to cleanse oneself of a sin (liter)

  sich von einem Verdacht réínigen (liter)to clear oneself of suspicion

  * * *
  1) (to make clean: This cream will cleanse your skin; cleansed of guilt.) cleanse
  2) (to make tidy by emptying etc: He has cleared out the attic.) clear out
  3) (to make or become free from obstacles etc: He cleared the table; I cleared my throat; He cleared the path of debris.) clear
  4) (to wipe or clean with a sponge: She sponged the child's face.) sponge
  5) (to make pure: What is the best way to purify the air?) purify
  6) (to make (something) clean by clearing it of everything that is bad, not wanted etc.) purge
  7) (to search for useful or usable objects, food etc amongst rubbish etc.) scavenge
  * * *
  rei·ni·gen
  [ˈrainɪgn̩]
  vt
  etw \reinigen to clean sth
  wann ist dein Anzug zum letzten Mal gereinigt worden? when was your suit last [dry-]cleaned?
  * * *
  transitives Verb clean; clean, cleanse <wound, skin>; purify <effluents, air, water, etc.>

  Kleider [chemisch] reinigen lassen — have clothes [dry-]cleaned

  * * *
  1. allg: clean; (Gesichtshaut) auch cleanse; (waschen) wash; (CHEM, TECH Blut, Luft etc) purify, clarify; (Gewässer etc) clean up;
  eine Wunde reinigen cleanse ( oder clean) a wound;
  sich reinigen rituell: perform one’s ablutions;
  sich selbst reinigen Fluss etc: clean itself;
  chemisch reinigen dry-clean;
  zum Reinigen bringen take to the cleaners
  2. fig, in Wendungen:
  die Atmosphäre reinigen fig clear the air;
  reinigendes Gewitter fig argument that clears the air;
  jemanden/sich von einem Verdacht reinigen clear sb/o.s. of a suspicion
  * * *
  transitives Verb clean; clean, cleanse <wound, skin>; purify <effluents, air, water, etc.>

  Kleider [chemisch] reinigen lassen — have clothes [dry-]cleaned

  * * *
  adj.
  cleaning adj. v.
  to clean v.
  to cleanse v.
  to clear v.
  to defecate v.
  to purge v.
  to purify v.
  to scavenge v.
  to scour v.

  Deutsch-Englisch Wörterbuch > reinigen

 • 2 reinigen

  reinigen I vt чи́стить, очища́ть (тж. перен.), убира́ть (помеще́ние), die Kleider chemisch reinigen lassen отда́ть оде́жду в хими́ческую чи́стку [химчи́стку]
  die Sprache reinigen очища́ть язы́к (от варвари́змов и т. п.)
  reinigen I vt чи́стить, проводи́ть чи́стку (среди́ персона́ла)
  reinigen I vt концентри́ровать, обогаща́ть (руду́)
  reinigen I vt мед. очища́ть (кише́чник)
  reinigen II : sich reinigen очища́ться (тж. перен.), sich vom Verdacht reinigen снять с себя́ подозре́ние

  Allgemeines Lexikon > reinigen

 • 3 reinigen

  - {to bleach} tẩy trắng, chuội - {to blow (blew,blown) nở hoa, thổi, hà hơi vào, hỉ, hút, phun nước, cuốn đi, bị cuốn đi, thở dốc, làm mệt, đứt hơi, nói xấu, làm giảm giá trị, bôi xấu, bôi nhọ, đẻ trứng vào,) làm hỏng, làm thối - khoe khoang, khoác lác, nguyền rủa, nổ, bỏ đi, chuồn, xài phí, phung phí - {to bolt} sàng, rây, điều tra, xem xét, đóng cửa bằng then, cài chốt, ngốn, nuốt chửng, ăn vội, chạy trốn, chạy lao đi, lồng lên, ly khai, không ủng hộ đường lối của đảng - {to clarify} lọc, gạn, làm cho sáng sủa dễ hiểu, trong ra, sạch ra, trở thành sáng sủa dễ hiểu - {to clean} lau chùi, rửa sạch, cạo sạch, đánh sạch, tẩy sạch, vét sạch, quét sạch - {to cleanse} làm cho sạch sẽ, làm cho tinh khiết, tẩy, rửa, nạo, vét, chữa khỏi - {to clear} làm trong sạch, lọc trong, làm đăng quang, làm sáng sủa, làm sáng tỏ, tự bào chữa, thanh minh, minh oan, dọn, dọn sạch, dọn dẹp, phát quang, phá hoang, khai khẩn, cạo, lấy đi, mang đi - dọn đi, vượt, nhảy qua, tránh, đi né sang bên, lãi, lãi đứt đi, trả hết, thanh toán, trang trải, trả hết mọi khoản thuế để tàu có thể rời bến, làm mọi thủ tục để có thể cho tàu rời bến - chuyển, sáng sủa ra, trở nên trong trẻo, tươi lên, hết nhăn nhó, + up) sáng tỏ, rời bến, cút, tẩu, tan đi, tiêu tan, tan biến, biến mất - {to defecate} làm trong &), thải ra, sửa chữa, chừa, giũ sạch, ỉa ra - {to fine} lọc cho trong, làm thanh, làm mịn, làm nhỏ bớt, làm thon, trở nên thanh hơn, trở nên nhỏ hơn, trở nên mịn hơn, thon ra, bắt phạt ai, phạt vạ ai, trả tiền chồng nhà - {to open} mở, bắt đầu, khai mạc, thổ lộ, nhìn thấy, trông thấy, mở cửa, mở ra, trông ra, huồm poảy khyếm bắt đầu nói, nở, trông thấy rõ - {to pipeclay} đánh bằng bột đất sét trắng - {to refine} luyện tinh, tinh chế, làm cho tinh tế hơn, làm cho lịch sự hơn, làm cho tao nhã hơn, làm cho sành sõi hơn, trở nên tinh tế hơn, trở nên lịch sự hơn, trở nên tao nhã hơn - trở nên sành sõi hơn, tinh tế, tế nhị, làm tăng thêm phần tinh tế, làm tăng thêm phần tế nhị - {to scavenge} quét, quét dọn, tháo hết khí đốt, cho xả, lọc sạch chất bẩn, tìm, bới - {to scour} lau, chùi cọ, xối nước sục sạch bùn, gột, sục vội sục vàng, sục tìm, đi lướt qua - {to try} thử, thử xem, làm thử, dùng thử, thử thách, cố gắng, gắng sức, gắng làm, xử, xét xử, làm mệt mỏi, thử làm, toan làm, chực làm, cố, cố làm - {to wipe} chùi = reinigen [von] {to expurate [from]; to purge [of,from]; to purify [of,from]; to weed [of]}+ = reinigen (Chemie) {to depurate}+ = reinigen (Kirche) {to lustrate}+ = chemisch reinigen {to dryclean}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > reinigen

 • 4 reinigen

  1. vt
  1) чистить, очищать (тж. перен.); убирать ( помещение)
  die Kleider chemisch reinigen lassen — отдать одежду в химическую чистку ( химчистку)
  die Sprache reinigen — очищать язык (от варваризмов и т. п.)
  2) чистить, проводить чистку ( среди персонала)
  3) концентрировать, обогащать ( руду)
  2. (sich)
  очищаться (тж. перен.)
  sich vom Verdacht reinigen — снять с себя подозрение

  БНРС > reinigen

 • 5 reinigen

  reinigen, purgare. repurgare: im allg, z.B. purg. cloacas: u. rep. iter). – abluere (abwaschen, [1949] z.B. corpus illuvie [vom Schmutz]). – eluere (auswaschen, ausspülen). – tergere. detergere (abwischen, segen, z.B. terg. fossam: und det. cloacas: und det. oblimatas longā vetustate fossas). – extergere (auswischen). – verrere. everrere (kehren, auskehren). – lustrare (etwas durch ein Reinigungsopfer weihen). – expiare (etwas durch ein Verbrechen Beflecktes reinigen, entsündigen). – – emendare (von Fehlern befreien, verbessern). – Waffen r. und in Ordnung bringen, arma tergere et curare. – das Meer von Seeräubern r., maritimos praedones consectando mare tutum reddere: Italien vom Feinde r., hostes totā Italiā depellere. – die Sprache r. (von schlechten Ausdrücken befreien), expurgare sermonem; sermonem usitatum emendare. – sein Gewissen r. (durch Entdeckung eines Geheimnisses), conscientiam suam exonerare; se exonerare: sich von einer Schuld r., noxam purgare: sich von einer Beschuldigung r., crimen amoliri (die Besch. abweisen); culpam diluere (die Besch. in ein Nichts zerlegen): sich von Fehlern r., vitia ponere. Reinigen, das, s. Reinigung.

  deutsch-lateinisches > reinigen

 • 6 reinigen

  'raɪnɪgən
  v
  limpiar, purificar
  reinigen ['raɪnɪgən]
  limpiar; (Abwässer) depurar; (Kleidung) lavar en seco
  transitives Verb
  ————————
  sich reinigen reflexives Verb

  Deutsch-Spanisch Wörterbuch > reinigen

 • 7 reinigen

  очища́ть /-чи́стить. Kleidung; Gerät, Geschirr; Waffe, Nägel, Zähne чи́стить по-. Wohnung, Zimmer, Treppe, Fußboden; Straße, Gehweg убира́ть /-бра́ть. Weg von Schnee расчища́ть /-чи́стить. Rohr, Pfeife, Schornstein прочища́ть /-чи́стить. chemisch reinigen lassen (от)дава́ть/(-)да́ть в хими́ческую чи́стку <в химчи́стку, в чи́стку>. die Atmosphäre reinigen übertr разряжа́ть /-ряди́ть атмосфе́ру | reinigendes Gewitter < Donnerwetter> столкнове́ние, разряжа́ющее [v. Vergangenem разряди́вшее] атмосфе́ру | sich von etw. reinigen von Verdacht, Schuld, Sünde очища́ться /-чи́ститься от чего́-н.

  Wörterbuch Deutsch-Russisch > reinigen

 • 8 reinigen

  reinigen
  1 reinigenzuiveren, schoonmaken
  voorbeelden:
  1    einen Mantel zum Reinigen geben, bringen een jas naar de stomerij brengen

  Wörterbuch Deutsch-Niederländisch > reinigen

 • 9 reinigen

  reinigen v 1. IND refine; 2. UMWELT clean, purify
  * * *
  v 1. < Ind> refine; 2. < Umwelt> clean, purify
  * * *
  reinigen
  ,
  einfach zu easy-clean.

  Business german-english dictionary > reinigen

 • 10 reinigen

  reinigen sw.V. hb tr.V. чистя, почиствам; etw. (Akk) chemisch reinigen lassen давам нещо на химическо чистене.
  * * *
  tr чистя, очиствам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > reinigen

 • 11 reinigen

  'raɪnɪgən
  v
  nettoyer, décrasser
  reinigen
  r136e9342ei/136e9342nigen ['re39291efai/e39291efnɪgən]
  nettoyer Kleider; curer Fingernägel; Beispiel: etwas chemisch reinigen lassen faire nettoyer quelque chose à sec

  Deutsch-Französisch Wörterbuch > reinigen

 • 12 reinigen

  reinigen rengöra, rensa, rena;
  chemisch reinigen kemtvätta

  Deutsch-Schwedisch Wörterbuch > reinigen

 • 13 reinigen

  reinigen oczyszczać, <o>czyścić;
  chemisch reinigen lassen odda(wa)ć do pralni chemicznej

  Deutsch-Polnisch Wörterbuch neuer > reinigen

 • 14 reinigen

  reinigen v CHEM, TECH clean, purge

  Deutsch-Englisch Wörterbuch Engineering > reinigen

 • 15 reinigen

  reinigen v/t <h> temizlemek; Luft arıtmak; chemisch -e kuru temizleme yapmak

  Deutsch-Türkisch Wörterbuch > reinigen

 • 16 reinigen

  rei·ni·gen [ʼrainɪgn̩]
  vt
  etw \reinigen to clean sth;
  wann ist dein Anzug zum letzten Mal gereinigt worden? when was your suit last [dry-]cleaned?

  Deutsch-Englisch Wörterbuch für Studenten > reinigen

 • 17 Reinigen

  Reinigen n 1. TE clean-up (Arbeits- und Ausrüstungsgeräte); 2. OB, TE scouring (Abputzen)

  Deutsch-Englisch Fachwörterbuch Architektur und Bauwesen > Reinigen

 • 18 reinigen

  reinigen v 1. clean (up) (meist ohne Wasser); cleanse (z. B. Oberflächen mit Wasser); 2. clear, purify (z. B. Luft, Wasser); 3. BM, TE refine (z. B. Bitumen, Anstrichöle, Asphalte); 4. TE scavenge (bes. Straßen); 5. OB, TE scour (abputzen); 6. scrub (scheuern, schruppen); 7. WVA treat (z. B. Abwasser); 8. UMW, WVA clarify (Aufschlämmungen); 9. OB decontaminate (von Gefahrstoffen); 10. UMW, WVA defecate (Flüssigkeiten); 11. SAN, TE, WVA open (verstopfte Rohre)

  Deutsch-Englisch Fachwörterbuch Architektur und Bauwesen > reinigen

 • 19 reinigen

  reinigen v clean; purify; scrub (z. B. Wafer)

  Deutsch-Englisch Wörterbuch der Elektrotechnik und Elektronik > reinigen

 • 20 reinigen

  reinigen rense ( von for), gøre ren

  Deutsch-dänische Wörterbuch > reinigen

См. также в других словарях:

 • Reinigen — Reinigen, verb. reg. act. rein machen, in allen Bedeutungen des Beywortes. Für glänzend machen, polieren kommt es noch mehrmahls vor, noch häufiger aber von der Befreyung von dem Schmutze und von Flecken, da es denn ein allgemeiner Ausdruck ist,… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Reinigen — Reinigen, 1) von anklebendem od. untermischtem Unrath befreien; über das Reinigen des Getreides s.d. S. 307; 2) (Beizen) bei Metallarbeiten, bes. bei Blechen u. Drähten, die bei der Bearbeitung entstandene Oxydschicht auf der Oberfläche durch… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • reinigen — V. (Mittelstufe) etw. sauber machen, etw. säubern Beispiel: Der Mantel wurde chemisch gereinigt. Kollokation: die Möbel vom Staub reinigen …   Extremes Deutsch

 • reinigen — reinigen, reinigt, reinigte, hat gereinigt Ich möchte diesen Anzug reinigen lassen …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • reinigen — 1. ↑abstergieren, ↑affinieren, ↑purgieren, ↑purifizieren, 2. lustrieren …   Das große Fremdwörterbuch

 • reinigen — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • sauber • putzen • säubern • sauber machen Bsp.: • Dein Kleid ist nicht sauber. • …   Deutsch Wörterbuch

 • reinigen — radieren; eliminieren; löschen; zurücksetzen; in die Ausgangslage zurückführen; entfernen; putzen; klären; läutern; sauber machen; säubern; …   Universal-Lexikon

 • reinigen — den Schmutz entfernen, einer Reinigung unterziehen, putzen, sauber machen, säubern; (ugs.): in Ordnung bringen, klar Schiff machen; (österr., sonst landsch.): ausputzen. sich reinigen sich putzen, sich sauber machen, sich säubern, sich waschen;… …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • reinigen — rei·ni·gen; reinigte, hat gereinigt; [Vt] etwas reinigen Schmutz von etwas entfernen ≈ säubern <die Nägel, eine Wunde reinigen; die Kleider (chemisch) reinigen lassen; einen Anzug zum Reinigen bringen> …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • reinigen — rein: Das altgerm. Adjektiv mhd. reine, ahd. ‹h›reini, got. hrains, schwed. ren beruht auf einer alten Partizipialbildung zu der Wurzelform *‹s›krē̆i »scheiden; sichten; sieben« der unter 1↑ scheren dargestellten idg. Wurzel *‹s›ker »schneiden,… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Reinigen — valymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Veiksmas, kai šalinamos kenksmingosios ar nepageidaujamos medžiagos ar jų sudedamosios dalys (preparatai ar cheminiai elementai) iš daiktų, medžiagų, objektų ar aplinkos. atitikmenys:… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Книги