Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

oath

 • 1 oath

  {ouθ}
  1. клетва, заричане, оброк
  OATH of allegiance клетва за вярност, войнишка клетва
  OATH of office клетва при встъпване вдлъжност
  on/under OATH под клетва
  to make/takc/swear an OATH, to take the/an OATH полагам клетва, заклевам се
  to put someone on/under OATH юр. заклевам някого
  on my OATH честна дума
  2. псувня, богохулство
  * * *
  {oud} n 1. клетва, заричане, оброк; oath of allegiance клетва за вя
  * * *
  n клетва;make OATH, take an OATH, swear an OATH давам клетва;on OATH под клетва;oath; n 1. клетва, заричане, оброк; oath of allegiance клетва за вярност; войнишка клетва; oath of
  * * *
  1. oath of allegiance клетва за вярност, войнишка клетва 2. oath of office клетва при встъпване вдлъжност 3. on my oath честна дума 4. on/under oath под клетва 5. to make/takc/swear an oath, to take the/an oath полагам клетва, заклевам се 6. to put someone on/under oath юр. заклевам някого 7. клетва, заричане, оброк 8. псувня, богохулство
  * * *
  oath[ouu] n 1. клетва, заричане, оброк, обет; \oath of allegiance клетва за вярност; войнишка клетва; \oath of office клетва при встъпване в длъжност; \oath of supremacy клетва, с която се признава върховната власт на английския крал (кралица); left-handed \oath несериозно заричане; on ( under) \oath под клетва; to make ( take, swear) an \oath, to take the \oath полагам клетва, заклевам се; to put on \oath заклевам; 2. псуване, псувня, ругатня, богохулство; to let ( rap) out an \oath изпсувам, изругая.

  English-Bulgarian dictionary > oath

 • 2 oath-breaker

  n клетвопрестъпник
  * * *
  n клетвопрестъпни
  * * *
  n клетвопрестъпник
  * * *
  oath-breaker[´ouu¸breikə] n клетвопрестъпник, -ица, клетвонарушител, -ка.

  English-Bulgarian dictionary > oath-breaker

 • 3 oath-breaking

  клетвонарушение;
  * * *
  oath-breaking[´ouu¸breikiʃ] n клетвонарушение.

  English-Bulgarian dictionary > oath-breaking

 • 4 to swear [oath]

  кълна се

  English-Bulgarian small dictionary > to swear [oath]

 • 5 administer

  {əd'ministə}
  1. управлявам, ръководя, разпореждам се с
  2. раздавам (правосъдие), давам, предписвам (лекарство и пр.), прилагам
  to ADMINISTER punishment to наказвам
  3. давам, оказвам (помощ), нанасям (удар)
  давам (причастие), the oath was ADMINISTERed to him той бе заклет
  4. грижа се, оказвам помощ (to за, на)
  * * *
  {ъd'ministъ} v 1. управлявам, ръководя; разпореждам се с;
  * * *
  управлявам; ръководя; предписвам; прилагам;
  * * *
  1. to administer punishment to наказвам 2. грижа се, оказвам помощ (to за, на) 3. давам (причастие), the oath was administered to him той бе заклет 4. давам, оказвам (помощ), нанасям (удар) 5. раздавам (правосъдие), давам, предписвам (лекарство и пр.), прилагам 6. управлявам, ръководя, разпореждам се с
  * * *
  administer[əd´ministə] v 1. управлявам, ръководя, разпореждам се с; администрирам; 2. раздавам (правосъдие, справедливост и под.); давам, предписвам ( лекарство); прилагам, предписвам; to \administer an oath to s.o. заклевам някого; to \administer a will ( a law) изпълнявам завещание (закона); 3. давам, оказвам помощ.

  English-Bulgarian dictionary > administer

 • 6 administration

  {əd.mini'streiʃn}
  1. управление, ръководство, разпореждане
  2. администрация
  3. правителство, режим
  4. прилагане (на закони, наказания), правораздаване
  ADMINISTRATION of an oath юр. заклеване
  5. даване (на помощ, лекарство, причастие), слагане, поставяне (на инжекция)
  * * *
  {ъd.mini'streishn} n 1. управление, ръководство; разпор
  * * *
  управление; управа; управление; режим; ръководство; правителство; администрация;
  * * *
  1. administration of an oath юр. заклеване 2. администрация 3. даване (на помощ, лекарство, причастие), слагане, поставяне (на инжекция) 4. правителство, режим 5. прилагане (на закони, наказания), правораздаване 6. управление, ръководство, разпореждане
  * * *
  administration[əd´minis´treiʃən] n 1. управление, ръководство; разпореждане; юрид. управление (на имот); 2. администрация; 3. правителство; режим; управление; during the Eisenhower \administration по време на управлението на Айзенхауер; 4. изпълнение (на закона); 5. юрид. the \administration of an oath заклеване; 6. мед. поставяне, слагане ( инжекция); даване ( лекарство).

  English-Bulgarian dictionary > administration

 • 7 abjuration

  {æbdʒuə'reiʃn}
  n отричане, отказване, отхвърляне (под клетва)
  * * *
  {abjuъ'reishn} n отричане, отказване, отхвърляне (под кл
  * * *
  n отричане, отказване, отхвърляне (под клетва);abjuration; n отричане, отказване, отхвърляне (под клетва).
  * * *
  n отричане, отказване, отхвърляне (под клетва)
  * * *
  abjuration[¸æbdʒu´reiʃən] n официално отричане (от клетва за вярност, длъжност, претенции); отказване; oath of \abjuration ам. клетвено отричане от поданство.

  English-Bulgarian dictionary > abjuration

 • 8 rap

  {гæр}
  I. 1. удар (обик. с пръчка)
  2. почукване, похлопване
  3. sl. вина, отговорност, наказание, укор, углавно обвинение
  to take the RAP прен. опирам пешкира
  to beat the RAP измъквам се от отговорност/наказание/обвинение
  bum RAP присъда/наказание за провинение, което не е извършено
  4. sl. разговор
  RAP session лаф-мухабет
  II. 1. почуквам леко, потупвам, плесвам
  2. почуквам, похлопвам (at, on)
  3. изричам отсечено (обик. с out)
  to RAP out a command изкомандувам рязко
  4. съобщавам чрез чукане
  to RAP the meeting to order въдворявам ред на събрание чрез чукане по масата
  5. sl. приказвам, бъбря
  6. мъмря, гълча, кастря
  7. sl. арестувам, пипвам, осъждам
  III. 1. ист. фалшива ирландска монета от XVIII в
  2. нещо без стойност
  not to care/give a RAP пет пари не давам, не искам и да знам
  it is not worth a RAP пет пари не струва
  * * *
  {гaр} n 1. удар (обик. с прьчка); 2. почукване, похлопване; З. sl(2) {гaр} v (-pp-) 1. почуквам леко; потупвам; плесвам; 2. почукв{3} {гaр} n 1. ист. фалшива ирландска монета от XVIII в.; 2. нещо
  * * *
  хлопам; чуквам; чукам; удар; тропане; трак; тропвам; траквам; похлопвам; почукване; похлопване; плесвам; потупвам; барабаня;
  * * *
  1. bum rap присъда/наказание за провинение, което не е извършено 2. i. удар (обик. с пръчка) 3. ii. почуквам леко, потупвам, плесвам 4. iii. ист. фалшива ирландска монета от xviii в 5. it is not worth a rap пет пари не струва 6. not to care/give a rap пет пари не давам, не искам и да знам 7. rap session лаф-мухабет 8. sl. арестувам, пипвам, осъждам 9. sl. вина, отговорност, наказание, укор, углавно обвинение 10. sl. приказвам, бъбря 11. sl. разговор 12. to beat the rap измъквам се от отговорност/наказание/обвинение 13. to rap out a command изкомандувам рязко 14. to rap the meeting to order въдворявам ред на събрание чрез чукане по масата 15. to take the rap прен. опирам пешкира 16. изричам отсечено (обик. с out) 17. мъмря, гълча, кастря 18. нещо без стойност 19. почуквам, похлопвам (at, on) 20. почукване, похлопване 21. съобщавам чрез чукане
  * * *
  rap[ræp] I. n 1. удар, шибване (обикн. с пръчка); потупване; 2. почукване, похлопване; 3. муз. рап, стил в забавната музика; 4. ам. sl присъда, осъждане; to beat the \rap sl отървавам се, оставам безнаказан; оправдават ме; to take the \rap опирам пешкира; II. v (- pp-) 1. потупвам, почуквам леко, потропвам, похлопвам (at, on); to \rap s.o.'s knuckles, to \rap s.o. on ( over) the knuckles разг., прен. удрям някого през пръстите, наказвам; 2. изричам, изговарям рязко (отсечено) (с out); to \rap out an oath изругавам, изтърсвам псувня; 3. съобщавам чрез чукане (обикн. с out); 4. мъмря, гълча, "кастря"; журн. критикувам остро; 5. свиря, изпълнявам рап; III. rap n ист. фалшива ирландска монета със стойност 1/2 пени; I don't care a \rap не искам и да знам, пет пари (пукнат грош) не давам; it doesn't matter a \rap няма никакво значение; I'm without a \rap нямам пукната пара (пукнат грош, петак), без грош съм; IV. rap n гранче прежда (дълго 120 ярда); V. rap n тех. навивна топлоизолация на тръбопровод; VI. rap n свободен, спонтанен разговор.

  English-Bulgarian dictionary > rap

 • 9 swear

  {swεə}
  I. 1. v (swore, ост. sware, sworn) кълна се, заклевам се
  to SWEAR on the Bible/on one's soul and conscience кълна се в Библията/в душата и съвестта си
  to SWEAR allegiance кълна се във вярност
  to SWEAR a charge/an accusation обвинявам (някого) под клетва
  to SWEAR revenge заклевам се, че ще отмъстя
  I could have sworn that... бях съвършeно сигурен, че...
  2. заклевам (някого) карам (някого) да се закълне
  to SWEAR someone to secrecy заклевам някого да пази тайна
  3. заявявам/декларирам под клетва
  to SWEAR treason against someone заявявам под клетва, че някой е извършил предателство
  to SWEAR the peace against someone заявявам под клетва, че някой иска да ми нанесе телесна повреда
  4. ругая, псувам
  5. фуча, съcкам (зa котка)
  swear at ругая, хокам, псувам, проклинам, кълна, не си подхождаме/схождаме (за цветове и пр.)
  swear by кълна се/заклевам се в, разг. имам пълна вяра/кълна се в (някого, нещо)
  swear in заклевам, карам да се закълне (свидетел и пр.)
  to be sworn in полагам клетва при встъпване в длъжност
  swear off обещавам тържествено/заклевам се/заричам се да се откажа от
  I've sworn off smoking зарекох се да не пуша вече
  swear out получавам пълномощие за арестуване и пр. чрез обвинение, направено под клетва
  swear to заявявам тържествено/заклевам се, че (нещо е така)
  I think I've met him but I couldn't SWEAR to it струва ми се, че съм го срещал, но не съм съвсем сигурен/не бих могъл да се закълна
  II. n рaзг. ругатня, псувня, богохулство
  * * *
  {swЁъ} v (swore {swъ:}, ост. sware {swЁъ}; sworn {swъ:n}(2) {swЁъ} n рaзг. ругатня; псувня; богохулство.
  * * *
  фуча; ругая; декларирам; заклевам се; заклевам; кълна се;
  * * *
  1. i could have sworn that... бях съвършeно сигурен, че 2. i think i've met him but i couldn't swear to it струва ми се, че съм го срещал, но не съм съвсем сигурен/не бих могъл да се закълна 3. i've sworn off smoking зарекох се да не пуша вече 4. i. v (swore, ост. sware, sworn) кълна се, заклевам се 5. ii. n рaзг. ругатня, псувня, богохулство 6. swear at ругая, хокам, псувам, проклинам, кълна, не си подхождаме/схождаме (за цветове и пр.) 7. swear by кълна се/заклевам се в, разг. имам пълна вяра/кълна се в (някого, нещо) 8. swear in заклевам, карам да се закълне (свидетел и пр.) 9. swear off обещавам тържествено/заклевам се/заричам се да се откажа от 10. swear out получавам пълномощие за арестуване и пр. чрез обвинение, направено под клетва 11. swear to заявявам тържествено/заклевам се, че (нещо е така) 12. to be sworn in полагам клетва при встъпване в длъжност 13. to swear a charge/an accusation обвинявам (някого) под клетва 14. to swear allegiance кълна се във вярност 15. to swear on the bible/on one's soul and conscience кълна се в Библията/в душата и съвестта си 16. to swear revenge заклевам се, че ще отмъстя 17. to swear someone to secrecy заклевам някого да пази тайна 18. to swear the peace against someone заявявам под клетва, че някой иска да ми нанесе телесна повреда 19. to swear treason against someone заявявам под клетва, че някой е извършил предателство 20. заклевам (някого) карам (някого) да се закълне 21. заявявам/декларирам под клетва 22. ругая, псувам 23. фуча, съcкам (зa котка)
  * * *
  swear[swɛə] v ( swore[swɔ:], ост. sware[swɛə]; sworn[swɔ:n]) 1. ругая; псувам; it is enough to make a saint \swear просто да излезеш от кожата си; 2. кълна се, заклевам се; to \swear an oath полагам клетва; to \swear a charge ( an accusation) обвинявам някого под клетва; to \swear blind залагам си главата; твърдя категорично; to \swear revenge заклевам се, че ще отмъстя; 3. декларирам под клетва; 4. заклевам ( някого); to \swear s.o. to secrecy заклевам някого да пази тайна, карам някого да се закълне, че ще пази тайна; 5. фуча (за котка);

  English-Bulgarian dictionary > swear

См. также в других словарях:

 • oath — n 1: a solemn attestation of the truth of one s words or the sincerity of one s intentions; specif: one accompanied by calling upon a deity as a witness 2: a promise (as to perform official duties faithfully) corroborated by an oath compare… …   Law dictionary

 • oath — [əʊθ ǁ oʊθ] noun [countable] 1. a formal promise to do something: • The president has taken an oath to support and defend the Constitution. • The new president will take the oath of office next week. 2. be under oath also …   Financial and business terms

 • oath — [əuθ US ouθ] n plural oaths [əuðz US ouðz] [: Old English; Origin: ath] 1.) a formal and very serious promise oath of loyalty/allegiance/obedience etc (to sb) ▪ an oath of allegiance to the Queen swear/take an oath ▪ Servicemen have to swear an… …   Dictionary of contemporary English

 • oath — [ ouθ ] (plural oaths [ ouðz ] ) noun count 1. ) a formal promise, especially one made in a court of law: an oath of loyalty take/swear an oath: Even today, all new American citizens officially take an oath of allegiance. a ) be under/on oath to… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • oath — [ōth] n. pl. oaths [ōthz, ōths] [ME oth < OE ath, akin to Ger eid, prob. via Celt < IE * oitos (> OIr ōeth) < base * ei , to go (basic sense: ? to advance to take an oath) > YEAR, L ire, to go] 1. a) a ritualistic declaration,… …   English World dictionary

 • Oath — ([=o]th), n.; pl. {Oaths} ([=o][th]z). [OE. othe, oth, ath, AS. [=a][eth]; akin to D. eed, OS. [=e][eth], G. eid, Icel. ei[eth]r, Sw. ed, Dan. eed, Goth. ai[thorn]s; cf. OIr. oeth.] 1. A solemn affirmation or declaration, made with a reverent… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • oath — (n.) O.E. að oath, judicial swearing, solemn appeal to deity in witness of truth or a promise, from P.Gmc. *aithaz (Cf. O.N. eiðr, Swed. ed, O.Fris. eth, Du. eed, Ger. eid, Goth. aiþs oath ), from PIE *oi to an oath (Cf. O.Ir. oeth …   Etymology dictionary

 • oath — ► NOUN (pl. oaths) 1) a solemn promise, especially one that calls on a deity as a witness. 2) an obscene or blasphemous utterance. ● under (or on) oath Cf. ↑under oath ORIGIN Old English …   English terms dictionary

 • Oath — [ouθ] der; , s [ouθz] <aus gleichbed. engl. oath> (veraltet) Eid, Schwur …   Das große Fremdwörterbuch

 • oath — [n1] promise adjuration, affidavit, affirmation, avowal, bond, contract, deposition, pledge, profession, sworn declaration, sworn statement, testimony, vow, word, word of honor; concepts 71,278 Ant. break oath [n2] curse blasphemy, cuss*, cuss… …   New thesaurus

 • OATH — can mean: Object oriented Abstract Type Hierarchy Initiative For Open Authentication This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an internal link led you here, you may wish to change the link to point d …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»