Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

under

 • 1 under

  {'ʌndə}
  I. 1. под, отдолу под
  UNDER the tree/sun под дървото/слънцето
  2. под (в подножието на-стена, укрепление и пр.)
  3. при (в процеса на)
  he died UNDER an operation той умря при операция
  to confess UNDER torture признавам при изтезание
  4. при, в, съгласно, в съответствие с
  UNDER the circumstances/conditions при тези обстоятелства/условия
  UNDER international law съгласно международното право
  5. при (през времето на, под управлението, властта на)
  England UNDER the Stuarts Англия при/по времето на Стюартите
  6. под, към (дадена рубрика, класификация и пр.)
  (it falls) UNDER (the head of) incidental expenses (това спада) към (графата) непредвидени разходи
  7. под (по-ниско, по-долу, по-малко от), books for the UNDER-tens книги за деца под десетгодишна възраст
  to sell UNDER cost продавам под костуемата цена
  8. за изразяване на различни състояния
  UNDER discussion разискван, обсъждан и пр.
  UNDER repair в ремонт
  to be UNDER the impression that имам впечатление/струва ми се, че
  UNDER wheat/rice, etc. засят с пшеница/ориз и пр
  II. 1. долу, надолу, отдолу
  2. по-долу по ранг и пр., в по-ниско/подчинено положение
  L5 or UNDER пет или по-малко от/под пет лири
  III. 1. долен, по-нисък
  UNDER layers по-долни пластове
  UNDER jaw долна челюст
  2. нисш, подчинен
  UNDER servants нисша прислуга
  3. по-малък, неотговарящ на стандарта/нормата
  4. тих, приглушен (за звук)
  IV. 1. в, на, към, от по-ниска позиция/положение
  2. недостатъчно
  3. по-малък по ранг, значение и пр
  * * *
  {'^ndъ} prep 1. под, отдолу под; under the tree/sun под дървото/слъ(2) {'^ndъ} adv 1. долу, надолу, отдолу; 2. по-долу по ранг и п{3} {'^ndъ} а 1. долен, по-нисък; under layers по-долни пластове; under{4} {'^ndъ} pref 1. в, на, към, от по-ниска позиция/положение;
  * * *
  съгласно; отдолу; долен; долу; надолу;
  * * *
  1. (it falls) under (the head of) incidental expenses (това спада) към (графата) непредвидени разходи 2. england under the stuarts Англия при/по времето на Стюартите 3. he died under an operation той умря при операция 4. i. под, отдолу под 5. ii. долу, надолу, отдолу 6. iii. долен, по-нисък 7. iv. в, на, към, от по-ниска позиция/положение 8. l5 or under пет или по-малко от/под пет лири 9. to be under the impression that имам впечатление/струва ми се, че 10. to confess under torture признавам при изтезание 11. to sell under cost продавам под костуемата цена 12. under discussion разискван, обсъждан и пр 13. under international law съгласно международното право 14. under jaw долна челюст 15. under layers по-долни пластове 16. under repair в ремонт 17. under servants нисша прислуга 18. under the circumstances/conditions при тези обстоятелства/условия 19. under the tree/sun под дървото/слънцето 20. under wheat/rice, etc. засят с пшеница/ориз и пр 21. за изразяване на различни състояния 22. недостатъчно 23. нисш, подчинен 24. по-долу по ранг и пр., в по-ниско/подчинено положение 25. по-малък по ранг, значение и пр 26. по-малък, неотговарящ на стандарта/нормата 27. под (в подножието на-стена, укрепление и пр.) 28. под (по-ниско, по-долу, по-малко от), books for the under-tens книги за деца под десетгодишна възраст 29. под, към (дадена рубрика, класификация и пр.) 30. при (в процеса на) 31. при (през времето на, под управлението, властта на) 32. при, в, съгласно, в съответствие с 33. тих, приглушен (за звук)
  * * *
  under[´ʌndə] I. prep 1. под, отдолу под; \under o.'s ( very) eyes под носа ми; пред очите ми; под око; \under cover закрит, прибран под покрив; \under the assumption ( that) допускайки (че), предполагайки (че); 2. в подножието на; 3. при, в процеса на; he died \under operation умря при операция; 4. при, в; съгласно, в съответствие с; \under the circumstances ( conditions) при тези обстоятелства (условия); \under international law в съгласие с международното право; \under the agreement съгласно съответствие с) договора; 5. при, през времето на, под управлението (властта на); the budget was drawn up \under the Labour government бюджетът бе изготвен при управлението на лейбъристите (когато на власт бе правителството на лейбъристите); \under socialism при социализма; 6. под, към (дадена рубрика); it falls \under the overheads това спада към режийните (разноски); 7. под, по-ниско, по-малко, за по-малко от; the medicine is not for children \under 3 years лекарството не е за деца до 3 години; he was well \under retirement age съвсем малко му оставаше до пенсия; \under age малолетен; to sell \under cost продавам под костуемата цена; 8. в резултат на, от; the glass may crack \under the hot tap чашата може да се пукне от горещата вода; the plastic loses its strength \under heat от горещината пластмасата губи здравината си; II. adv 1. долу; надолу; to bring \under подчинявам; to keep s.o. \under потискам; не позволявам да се разпространява; 2. държа в безсъзнание (за лекарство, упойка и пр.); to go \under 1) падам, изпадам в по-ниско положение; 2) потъвам, загивам, изчезвам; 3) разорявам се; 4) умирам; to knuckle \under разг. предавам се; III. adj 1. долен; по-нисък; \under jaw долна челюст; 2. подчинен, низш; \under servants по-нискостояща прислуга; \under-gardener помощник-градинар.

  English-Bulgarian dictionary > under

 • 2 under

  под

  English-Bulgarian small dictionary > under

 • 3 under-master

  under-master[´ʌndə¸ma:stə] n обикновен учител (който не е главен учител).

  English-Bulgarian dictionary > under-master

 • 4 under-servant

  under-servant[´ʌndə¸sə:vənt] n по-ниско стоящ слуга.

  English-Bulgarian dictionary > under-servant

 • 5 under-the-table

  under-the-table[´ʌndəðə´teibl] adj таен, непочтен (за сделки и пр.), който се върши под масата.

  English-Bulgarian dictionary > under-the-table

 • 6 under-utilized

  under-utilized[¸ʌndə´ju:tilaizd] = underused.

  English-Bulgarian dictionary > under-utilized

 • 7 under-secretary

  n помощник-секретар; заместник-министъ
  * * *
  under-secretary[´ʌndə¸sekrətəri] n 1. помощник- или заместник-секретар; 2.: Parliamentary \under-secretary заместник-министър; Permanent \under-secretary несменяем помощник-министър.

  English-Bulgarian dictionary > under-secretary

 • 8 under-age

  {ʌndər'eidʒ}
  a малолетен, непълнолетен
  * * *
  {^ndъr'eij} а малолетен, непълнолетен.
  * * *
  a малолетен, непълнолетен
  * * *
  under-age[¸ʌndə´reidʒ] adj малолетен, непълнолетен.

  English-Bulgarian dictionary > under-age

 • 9 under-stratum

  субстрат;
  * * *
  under-stratum[´ʌndə¸streitəm] n долен пласт, субстрат.

  English-Bulgarian dictionary > under-stratum

 • 10 under-tenant

  пренаемател;
  * * *
  under-tenant[´ʌndə¸tenənt] n пренаемател.

  English-Bulgarian dictionary > under-tenant

 • 11 under-the-counter

  {,ʌndəðə'kauntə}
  1. a разг. таен, скришен, непозволен (особ. за продажба на дефицитни стоки)
  2. който може да се купи само по втория начин (за стока)
  * * *
  {,^ndъ­ъ'kauntъ} а разг. 1. таен, скришен, непозвол
  * * *
  1. a разг. таен, скришен, непозволен (особ. за продажба на дефицитни стоки) 2. който може да се купи само по втория начин (за стока)
  * * *
  under-the-counter[´ʌndəðə´kauntə] adj 1. продаден на черно; 2. незаконен.

  English-Bulgarian dictionary > under-the-counter

 • 12 under-development

  n изостаналост
  * * *
  n изостаналос
  * * *
  n изостаналост

  English-Bulgarian dictionary > under-development

 • 13 under-part

  {'ʌndəpa:t}
  n театр. второстепенна роля
  * * *
  {'^ndъpa:t} n театр. второстепенна роля.
  * * *
  n театр. второстепенна роля

  English-Bulgarian dictionary > under-part

 • 14 under a spell

  омагьосан;

  English-Bulgarian dictionary > under a spell

 • 15 under age

  непълнолетен;

  English-Bulgarian dictionary > under age

 • 16 under compulsion

  обвързан;

  English-Bulgarian dictionary > under compulsion

 • 17 under cover

  закрит;

  English-Bulgarian dictionary > under cover

 • 18 under-developed

  недоразвит;

  English-Bulgarian dictionary > under-developed

 • 19 under action

  действие
  непълно действие
  странично действие

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > under action

 • 20 under actions

  действие

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > under actions

См. также в других словарях:

 • Under — Un der, prep. [AS. under, prep. & adv.; akin to OFries. under, OS. undar, D. onder, G. unter, OHG. untar, Icel. undir, Sw. & Dan. under, Goth. undar, L. infra below, inferior lower, Skr. adhas below. [root]201. Cf. {Inferior}.] 1. Below or lower …   The Collaborative International Dictionary of English

 • under — [un′dər] prep. [ME < OE, akin to Ger unter < IE * ṇdhos, *ṇdheri, under > L infra, below] 1. in, at, or to a position down from; lower than; below [shoes under the bed, under a blazing sun] 2. beneath the surface of [under water] 3.… …   English World dictionary

 • under — (prep., adv.) O.E. under, from P.Gmc. *under (Cf. O.Fris. under, Du. onder, O.H.G. untar, Ger. unter, O.N. undir, Goth. undar), from PIE *ndhero lower (Cf. Skt. adhah below; Avestan athara lower; …   Etymology dictionary

 • Under — Série Logo de la série Scénario Christophe Bec Dessin …   Wikipédia en Français

 • under — *under germ., Adverb, Präposition: nhd. unter, zwischen; ne. under, between; Rekontruktionsbasis: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Etymologie …   Germanisches Wörterbuch

 • Under — Un der, adv. In a lower, subject, or subordinate condition; in subjection; used chiefly in a few idiomatic phrases; as, to bring under, to reduce to subjection; to subdue; to keep under, to keep in subjection; to control; to go under, to be… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Under — Un der, a. Lower in position, intensity, rank, or degree; subject; subordinate; generally in composition with a noun, and written with or without the hyphen; as, an undercurrent; undertone; underdose; under garment; underofficer; undersheriff.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • under — {{hw}}{{under}}{{/hw}}(sempre seguito da un num. card.) A s. m.  e f.  spec. al pl. Atleta al disotto di una data età: gli under 21. B agg. ; anche s. f. Squadra formata di atleti al disotto di una data età: la nazionale under 21; l under 21 ha… …   Enciclopedia di italiano

 • under- — [ʌndə US dər] prefix 1.) less of an action or quality than is correct, needed, or desired ▪ underdevelopment ▪ undercooked cabbage 2.) going under something ▪ an underpass (=a road or path that goes under another road) 3.) inside or beneath other …   Dictionary of contemporary English

 • under- — [ʌndə US dər] prefix 1.) less of an action or quality than is correct, needed, or desired ▪ underdevelopment ▪ undercooked cabbage 2.) going under something ▪ an underpass (=a road or path that goes under another road) 3.) inside or beneath other …   Dictionary of contemporary English

 • under- — [ ʌndər ] prefix 1. ) not enough: used with many nouns, verbs, and adjectives: under exposed under nourished 2. ) below: used with many nouns: underpass underwater underfloor heating 3. ) less powerful or important: used with some nouns: an under …   Usage of the words and phrases in modern English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»