Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

swear

 • 1 swear by

  swear by 1) кълна се в, заклевам се в; to \swear by by all that is holy (by o.'s honour) заклевам се във всичко свято честта си); 2) вярвам сляпо в, кълна се в; not enough to \swear by by съвсем мъничко; няма за цяр;

  English-Bulgarian dictionary > swear by

 • 2 swear to

  swear to заявявам ( нещо) под клетва, заклевам се, че нещо е така; I think he was here this morning but I couldn't \swear to to it мисля, че го видях сутринта, но не бих могъл да се закълна.

  English-Bulgarian dictionary > swear to

 • 3 swear in

  swear in заклевам, карам да се закълнат ( свидетели, при встъпване в длъжност и пр.);

  English-Bulgarian dictionary > swear in

 • 4 swear

  {swεə}
  I. 1. v (swore, ост. sware, sworn) кълна се, заклевам се
  to SWEAR on the Bible/on one's soul and conscience кълна се в Библията/в душата и съвестта си
  to SWEAR allegiance кълна се във вярност
  to SWEAR a charge/an accusation обвинявам (някого) под клетва
  to SWEAR revenge заклевам се, че ще отмъстя
  I could have sworn that... бях съвършeно сигурен, че...
  2. заклевам (някого) карам (някого) да се закълне
  to SWEAR someone to secrecy заклевам някого да пази тайна
  3. заявявам/декларирам под клетва
  to SWEAR treason against someone заявявам под клетва, че някой е извършил предателство
  to SWEAR the peace against someone заявявам под клетва, че някой иска да ми нанесе телесна повреда
  4. ругая, псувам
  5. фуча, съcкам (зa котка)
  swear at ругая, хокам, псувам, проклинам, кълна, не си подхождаме/схождаме (за цветове и пр.)
  swear by кълна се/заклевам се в, разг. имам пълна вяра/кълна се в (някого, нещо)
  swear in заклевам, карам да се закълне (свидетел и пр.)
  to be sworn in полагам клетва при встъпване в длъжност
  swear off обещавам тържествено/заклевам се/заричам се да се откажа от
  I've sworn off smoking зарекох се да не пуша вече
  swear out получавам пълномощие за арестуване и пр. чрез обвинение, направено под клетва
  swear to заявявам тържествено/заклевам се, че (нещо е така)
  I think I've met him but I couldn't SWEAR to it струва ми се, че съм го срещал, но не съм съвсем сигурен/не бих могъл да се закълна
  II. n рaзг. ругатня, псувня, богохулство
  * * *
  {swЁъ} v (swore {swъ:}, ост. sware {swЁъ}; sworn {swъ:n}(2) {swЁъ} n рaзг. ругатня; псувня; богохулство.
  * * *
  фуча; ругая; декларирам; заклевам се; заклевам; кълна се;
  * * *
  1. i could have sworn that... бях съвършeно сигурен, че 2. i think i've met him but i couldn't swear to it струва ми се, че съм го срещал, но не съм съвсем сигурен/не бих могъл да се закълна 3. i've sworn off smoking зарекох се да не пуша вече 4. i. v (swore, ост. sware, sworn) кълна се, заклевам се 5. ii. n рaзг. ругатня, псувня, богохулство 6. swear at ругая, хокам, псувам, проклинам, кълна, не си подхождаме/схождаме (за цветове и пр.) 7. swear by кълна се/заклевам се в, разг. имам пълна вяра/кълна се в (някого, нещо) 8. swear in заклевам, карам да се закълне (свидетел и пр.) 9. swear off обещавам тържествено/заклевам се/заричам се да се откажа от 10. swear out получавам пълномощие за арестуване и пр. чрез обвинение, направено под клетва 11. swear to заявявам тържествено/заклевам се, че (нещо е така) 12. to be sworn in полагам клетва при встъпване в длъжност 13. to swear a charge/an accusation обвинявам (някого) под клетва 14. to swear allegiance кълна се във вярност 15. to swear on the bible/on one's soul and conscience кълна се в Библията/в душата и съвестта си 16. to swear revenge заклевам се, че ще отмъстя 17. to swear someone to secrecy заклевам някого да пази тайна 18. to swear the peace against someone заявявам под клетва, че някой иска да ми нанесе телесна повреда 19. to swear treason against someone заявявам под клетва, че някой е извършил предателство 20. заклевам (някого) карам (някого) да се закълне 21. заявявам/декларирам под клетва 22. ругая, псувам 23. фуча, съcкам (зa котка)
  * * *
  swear[swɛə] v ( swore[swɔ:], ост. sware[swɛə]; sworn[swɔ:n]) 1. ругая; псувам; it is enough to make a saint \swear просто да излезеш от кожата си; 2. кълна се, заклевам се; to \swear an oath полагам клетва; to \swear a charge ( an accusation) обвинявам някого под клетва; to \swear blind залагам си главата; твърдя категорично; to \swear revenge заклевам се, че ще отмъстя; 3. декларирам под клетва; 4. заклевам ( някого); to \swear s.o. to secrecy заклевам някого да пази тайна, карам някого да се закълне, че ще пази тайна; 5. фуча (за котка);

  English-Bulgarian dictionary > swear

 • 5 swear at

  ругая; проклинам; псувам;
  * * *
  swear at ругая, хокам, псувам, проклинам ( някого);

  English-Bulgarian dictionary > swear at

 • 6 swear away

  swear away 1) изгубвам (проигравам, пропилявам) с лъжлива клевета; to \swear away away o.'s good name изгубвам доброто си име, като полагам лъжлива клетва; 2) псувам, без да спра; проклинам;

  English-Bulgarian dictionary > swear away

 • 7 swear off

  обещавам;
  * * *
  swear off обещавам (заклевам се, заричам се) да се откажа от; I've sworn off smoking зарекъл съм се да не пуша;

  English-Bulgarian dictionary > swear off

 • 8 swear-word

  {'swεəwə:d}
  n рaзг. псувня, ругатня
  * * *
  {'swЁъwъ:d} n рaзг. псувня, ругатня.
  * * *
  псувня;
  * * *
  n рaзг. псувня, ругатня

  English-Bulgarian dictionary > swear-word

 • 9 to swear [oath]

  кълна се

  English-Bulgarian small dictionary > to swear [oath]

 • 10 allegiance

  {ə'lhdʒəns}
  1. вярност, преданост
  to pledge/swear ALLEGIANCE to полагам клетва за вярност към
  2. ист. феодална/васална зависимост, вярност към/зависимост от феодала
  * * *
  {ъ'lhjъns} n 1. вярност, преданост; to pledge/ swear allegiance
  * * *
  преданост; вярност;
  * * *
  1. to pledge/swear allegiance to полагам клетва за вярност към 2. вярност, преданост 3. ист. феодална/васална зависимост, вярност към/зависимост от феодала
  * * *
  allegiance[ə´li:dʒəns] n 1. ист. задължение, вярност към феодала, васална зависимост; to swear \allegiance (to) полагам клетва за вярност; 2. вярност, преданост.

  English-Bulgarian dictionary > allegiance

 • 11 oath

  {ouθ}
  1. клетва, заричане, оброк
  OATH of allegiance клетва за вярност, войнишка клетва
  OATH of office клетва при встъпване вдлъжност
  on/under OATH под клетва
  to make/takc/swear an OATH, to take the/an OATH полагам клетва, заклевам се
  to put someone on/under OATH юр. заклевам някого
  on my OATH честна дума
  2. псувня, богохулство
  * * *
  {oud} n 1. клетва, заричане, оброк; oath of allegiance клетва за вя
  * * *
  n клетва;make OATH, take an OATH, swear an OATH давам клетва;on OATH под клетва;oath; n 1. клетва, заричане, оброк; oath of allegiance клетва за вярност; войнишка клетва; oath of
  * * *
  1. oath of allegiance клетва за вярност, войнишка клетва 2. oath of office клетва при встъпване вдлъжност 3. on my oath честна дума 4. on/under oath под клетва 5. to make/takc/swear an oath, to take the/an oath полагам клетва, заклевам се 6. to put someone on/under oath юр. заклевам някого 7. клетва, заричане, оброк 8. псувня, богохулство
  * * *
  oath[ouu] n 1. клетва, заричане, оброк, обет; \oath of allegiance клетва за вярност; войнишка клетва; \oath of office клетва при встъпване в длъжност; \oath of supremacy клетва, с която се признава върховната власт на английския крал (кралица); left-handed \oath несериозно заричане; on ( under) \oath под клетва; to make ( take, swear) an \oath, to take the \oath полагам клетва, заклевам се; to put on \oath заклевам; 2. псуване, псувня, ругатня, богохулство; to let ( rap) out an \oath изпсувам, изругая.

  English-Bulgarian dictionary > oath

 • 12 swore

  вж. swear
  * * *
  вж. swear.
  * * *
  вж. swear
  * * *
  swore pt от swear.

  English-Bulgarian dictionary > swore

 • 13 sworn

  I. вж. swear
  II. a заклет
  SWORN brothers побратими
  SWORN friends най-верни/близки приятели
  SWORN enemies заклети/смъртни врагове
  * * *
  вж. swear.(2) {swъ:n} а заклет; sworn brothers побратими; sworn friends най-верни
  * * *
  заклет;
  * * *
  1. i. вж. swear 2. ii. a заклет 3. sworn brothers побратими 4. sworn enemies заклети/смъртни врагове 5. sworn friends най-верни/близки приятели
  * * *
  sworn[swɔ:n] I. v pp от swear; II. adj заклет; \sworn brothers побратими; \sworn friend верен приятел; \sworn enemies заклети (смъртни) врагове.

  English-Bulgarian dictionary > sworn

 • 14 trooper

  {'tru:pə}
  1. кавалерист, танкист
  to swear like a TROOPER псувам като хамалин
  2. кавалерийски кон
  3. транспортен кораб
  4. австрал., ам. конен/моторизиран полицай
  * * *
  {'tru:pъ} n 1. кавалерист; танкист; to swear like a trooper псувам
  * * *
  танкист; кавалерист;
  * * *
  1. to swear like a trooper псувам като хамалин 2. австрал., ам. конен/моторизиран полицай 3. кавалерийски кон 4. кавалерист, танкист 5. транспортен кораб
  * * *
  trooper[´tru:pə] n 1. кавалерист; танкист; десантчик; to swear like a \trooper псувам като хамалин (каруцар, файтонджия); 2. кавалерийски кон; 3. транспортен кораб (и troop-ship); 4. австр. конен полицай; 5. театр. = trouper.

  English-Bulgarian dictionary > trooper

 • 15 affidavit

  {æfi'deivit}
  n юр. писмена клетвена декларация, писмени показания
  to swear/make an AFFIDAVIT давам клетвена декларация
  * * *
  {afi'deivit} n юр. писмена клетвена декларация; писмени пок
  * * *
  декларация; клетвена декларация;
  * * *
  1. n юр. писмена клетвена декларация, писмени показания 2. to swear/make an affidavit давам клетвена декларация
  * * *
  affidavit[¸æfi´deivit] n юрид. писмена клетвена декларация; to swear ( make) an \affidavit давам (правя) писмена декларация (обикн. пред съда); to take an \affidavit приемам писмена клетвена декларация (обикн. за съд), снемам показания.

  English-Bulgarian dictionary > affidavit

 • 16 by

  {bai}
  I. 1. място при, край, до, близо до, у, по
  BY the road край шосето, по шосето
  BY me/my side до мене
  I haven't got her letter BY me now писмото и не e у мен сега
  2. посоки покрай, през
  to pass BY the theatre минавам (по) край театъра
  to pass BY the door минавам през вратата
  we went to London BY Paris отидохме в Лондон през Париж
  3. начин чрез, посредством, с, по, на, за, от
  BY air mail с въздушна поща, по въздуха
  relatives BY blood кръвни роднини
  BY the feel of it по пипането, на пипане, прен. усеща се, личи си
  we shall have frost BY the feel of it личи. си, че ще има/ще падне слана
  BY lamp light на (светлината на) лампа
  to take someone BY the hand хващам някого за ръка (та)
  one BY one един по един
  4. деятел, автор от
  invited BY поканен от
  a novel BY Scott роман от Скот
  BY oneself сам, самостоятелно, без чужда помощ
  to keep BY oneself държа се настрана, страня
  5. време до, най-късно до, не по-късно от
  BY tomorrow (най-късно) до утре
  BY Friday/five o'clock до/не по-късно от петък/от пет часа
  6. мярка, бройка на
  BY the metre на метър
  BY the pound на фунт
  BY the dozen на дузини
  to work/be paid BY the hour работя/плащат ми на час
  7. размери
  five BY four metres пет на четири метра
  8. при делене на
  to divide BY four деля на четири
  9. при сравнение с
  BY two pounds cheaper с две лири по-евтино
  10. според, съгласно, по
  BY this clock по/според този часовник
  11. в (името на)
  I swear BY all that is holy кълна се в името на/във всичко свято
  BY Jove! ей богу! бога ми!
  II. 1. близо, наблизо
  close/hard BY съвсем наблизо
  2. покрай, настрана
  the car sped BY колата префуча
  I have put some money BY отделил съм малко пари настрана. by a страничен, второстепенен, случаен
  * * *
  {bai} prep 1. място при, край, до, близо до; у; по; by the road 1) (2) adv 1. близо, наблизо; close/hard by съвсем наблизо; v 1. задминавам; 2. заобикалям, избягвам; 3. не вземам
  * * *
  чрез; съгласно; от; посредством; при; през; близо до; на;
  * * *
  1. 1 в (името на) 2. a novel by scott роман от Скот 3. by air mail с въздушна поща, по въздуха 4. by friday/five o'clock до/не по-късно от петък/от пет часа 5. by jove! ей богу! бога ми! 6. by lamp light на (светлината на) лампа 7. by me/my side до мене 8. by oneself сам, самостоятелно, без чужда помощ 9. by the dozen на дузини 10. by the feel of it по пипането, на пипане, прен. усеща се, личи си 11. by the metre на метър 12. by the pound на фунт 13. by the road край шосето, по шосето 14. by this clock по/според този часовник 15. by tomorrow (най-късно) до утре 16. by two pounds cheaper с две лири по-евтино 17. close/hard by съвсем наблизо 18. five by four metres пет на четири метра 19. i have put some money by отделил съм малко пари настрана. by a страничен, второстепенен, случаен 20. i haven't got her letter by me now писмото и не e у мен сега 21. i swear by all that is holy кълна се в името на/във всичко свято 22. i. място при, край, до, близо до, у, по 23. ii. близо, наблизо 24. invited by поканен от 25. one by one един по един 26. relatives by blood кръвни роднини 27. the car sped by колата префуча 28. to divide by four деля на четири 29. to keep by oneself държа се настрана, страня 30. to pass by the door минавам през вратата 31. to pass by the theatre минавам (по) край театъра 32. to take someone by the hand хващам някого за ръка (та) 33. to work/be paid by the hour работя/плащат ми на час 34. we shall have frost by the feel of it личи. си, че ще има/ще падне слана 35. we went to london by paris отидохме в Лондон през Париж 36. време до, най-късно до, не по-късно от 37. деятел, автор от 38. мярка, бройка на 39. начин чрез, посредством, с, по, на, за, от 40. покрай, настрана 41. посоки покрай, през 42. при делене на 43. при сравнение с 44. размери 45. според, съгласно, по
  * * *
  by [bai] I. prep 1. (за място); при, край, близо до, до; по; \by my side до мене; \by the way край пътя; впрочем, междувпрочем; \by land and sea по суша и по море; 2. (за посока) около, покрай, през; to pass \by the door минавам през вратата; to travel \by Sofia минавам (пътувам) през София; 3. (за начин) чрез, посредством, с, по; за; от; \by airmail по въздушна поща; relatives \by blood кръвни роднини; to know s.o. \by name познавам някого по име; Smith \by name на име Смит, наричан Смит; to know \by experience знам от опит; \by boat с параход (кораб, лодка); \by lamp light на лампа; to hang \by a thread вися на косъм, в опасност съм; \by this means по този начин; \by all means на всяка цена, непременно, сигурно, обезателно; \by no means в никакъв случай, по никакъв начин; he took me \by the hand той ме хвана за ръката; one \by one един по един, един след друг, поред; \by hundreds със стотици; little \by little малко по малко, едва-едва, мудно, бавно; 4. (за деятеля) от; a comedy \by Shakespeare комедия от Шекспир; (страдателен залог) I was called \by a friend повика ме един приятел; made \by hand ръчно изработен, ръчна изработка; \by o.s. сам, самичък, със собствени сили; \by doing that you will offend him ако (като) направиш това, ще го обидиш; 5. (за време) до; през; \by tomorrow до утре; \by then дотогава, до това време; \by now, \by this time досега, вече; \by day през деня, денем; \by night през нощта, нощем; day \by day ден след ден, всеки ден; to work \by the hour плаща ми се на час; 6. (за мярка) с, на; \by metres, \by the metre на метър; beef \by the pound говеждо на фунт; to divide \by three деля на три; a room six \by four metres стая с размери шест на четири метра; 7. (при сравнителна степен) с; \by two years older с две години по-възрастен; \by far the best далеч най-добрият; 8. според, съгласно, съответно, съобразно с, по; \by your leave с ваше разрешение; \by my watch по (според) моя часовник; 9. в името на; to swear \by all the saints кълна се във всичките светии; \by Jove! ост. \by Jupiter! \by George! ей Богу! II. adv 1. близо, в съседство, недалеч, наблизо; close ( hard) \by съвсем близо; 2. покрай; настрана; she passed \by me тя ме отмина; to stand \by 1) стоя настрана (без да вземам участие); 2) стоя в готовност; \by and \by след малко, скоро; ост. един след друг, поред; непрекъснато; \by and large ам. въобще, изобщо, общо взето, поначало; \by the by(e) всъщност, впрочем, междувпрочем; III. adj случаен, второстепенен; \by blow случаен удар.

  English-Bulgarian dictionary > by

 • 17 hard

  {ha:d}
  I. 1. твърд, корав, втвърден
  to become/get HARD втвърдявам се
  2. здрав, як, кален
  3. тежък, силен (за удар и пр.), труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.), тежък, неотстъпчив (за харак тер)
  this book is HARD reading тази книга мъчно се чете/е тежка
  HARD case тежък случай (и прен.), закоравял престъпник
  to learn something the HARD way научавам нещо без чужда помощ/от личен опит, изпитвам нещо на собствения си гръб
  4. усърден, упорит, неуморен (за работник)
  5. суров, строг, корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток
  to be as HARD as flint сърцето ми е от камък, непреклонен/неотстъпчив съм
  to be HARD on someone строг/безмилостен/взискателен съм към някого, съдя някого много строго
  HARD fact жесток/груб/брутален/неоспорим факт
  HARD look/expression студен/суров/изпитателен поглед/изражение
  HARD feeling (s) озлобление, огорчеиме, неприязън
  HARD words прен. тежки думи
  HARD and fast строг, неотмeнен (за правило), строг (за разлика, дисциплина)
  6. суров (за климат, сезон и пр.)
  7. твърд, варовит (за вода)
  8. рязък, ярък, крешящ (за цвят), рязък, остър, груб, металичен (за звук), рязко очертан (за сенки)
  9. силен, спиртен (за питие)
  10. фон. твърд, беззвучен
  11. физ. проникващ (за радиация)
  12. много вреден и водещ към пристрастяване (за наркотично средство)
  13. висок, устойчив (за цена), стабилен, здрав, твърд (за валута)
  HARD cash пари в брой. сухи пари, ам. звонкови пари
  14. фот. контрастен
  15. текст, камгарен
  16. окончателен, твърд (за споразумение и пр.), сигурен, потвърден (за новини, данни и пр.)
  good HARD sense здрав разум
  17. хим. бавно разлагащ се, устойчив
  to be HARD on one's clothes бързо износвам дрехите си
  II. 1. твърдо, кораво
  it froze HARD last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна
  2. силно, енергично, с все сила, усилено, усърдно, много, без мярка
  to be HARD at work работя усилено
  to be HARD at it работя здравата
  to swear HARD ругая грубо
  3. мъчно, трудно, тежко, болезнено, с мъка, мъчително
  it will go HARD with him няма да му бъде леко, ще има да пати
  it comes/bears HARD on him тежко е за него, това е голям удар за него
  to be HARD pressed/pushed/put to it, to have it HARD в (голямо) затруднение съм, в трудно/тежко положение съм
  to he HARD up (for money) нямам никакви пари, на голям зор съм за пари
  to be HARD up for an excuse/for something to do чудя се как да намеря извинение/какво да правя/как да си намеря занимание
  to be HARD up for friends нямам приятели
  HARD boought experience прен. скъпо платен опит, опит, който ми струва много
  4. строго, изпитателно
  5. наблизо, по петите, непосредствено
  HARD by съвсем (на) близо
  to run someone HARD, to be HARD upon someone по петите съм на някого
  to follow HARD (up) on/after/behind идвам непосредствено след, следвам непосредствено
  to be HARD upou sixty наближавам шестдесетте
  it was HARD on eleven беше почти/наближаваше 11 часа
  III. 1. бряг, подходящ за слизане от кораб
  2. разг. каторжна работа (и HARD labour)
  3. sl. ерекция
  * * *
  pressed, -pushed, -put {,ha:d'prest, -'pusht, -put} а затруднен,
  * * *
  усърден; як; строг; усилено; трудно; твърд; усилен; труден; твърдо; упорит; тежък; тежко; енергично; здрав; кораво; корав; мъчно;
  * * *
  1. 1 висок, устойчив (за цена), стабилен, здрав, твърд (за валута) 2. 1 много вреден и водещ към пристрастяване (за наркотично средство) 3. 1 окончателен, твърд (за споразумение и пр.), сигурен, потвърден (за новини, данни и пр.) 4. 1 текст, камгарен 5. 1 физ. проникващ (за радиация) 6. 1 фот. контрастен 7. 1 хим. бавно разлагащ се, устойчив 8. good hard sense здрав разум 9. hard and fast строг, неотмeнен (за правило), строг (за разлика, дисциплина) 10. hard boought experience прен. скъпо платен опит, опит, който ми струва много 11. hard by съвсем (на) близо 12. hard case тежък случай (и прен.), закоравял престъпник 13. hard cash пари в брой. сухи пари, ам. звонкови пари 14. hard fact жесток/груб/брутален/неоспорим факт 15. hard feeling (s) озлобление, огорчеиме, неприязън 16. hard look/expression студен/суров/изпитателен поглед/изражение 17. hard words прен. тежки думи 18. i. твърд, корав, втвърден 19. ii. твърдо, кораво 20. iii. бряг, подходящ за слизане от кораб 21. it comes/bears hard on him тежко е за него, това е голям удар за него 22. it froze hard last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна 23. it was hard on eleven беше почти/наближаваше 11 часа 24. it will go hard with him няма да му бъде леко, ще има да пати 25. sl. ерекция 26. this book is hard reading тази книга мъчно се чете/е тежка 27. to be as hard as flint сърцето ми е от камък, непреклонен/неотстъпчив съм 28. to be hard at it работя здравата 29. to be hard at work работя усилено 30. to be hard on one's clothes бързо износвам дрехите си 31. to be hard on someone строг/безмилостен/взискателен съм към някого, съдя някого много строго 32. to be hard pressed/pushed/put to it, to have it hard в (голямо) затруднение съм, в трудно/тежко положение съм 33. to be hard up for an excuse/for something to do чудя се как да намеря извинение/какво да правя/как да си намеря занимание 34. to be hard up for friends нямам приятели 35. to be hard upou sixty наближавам шестдесетте 36. to become/get hard втвърдявам се 37. to follow hard (up) on/after/behind идвам непосредствено след, следвам непосредствено 38. to he hard up (for money) нямам никакви пари, на голям зор съм за пари 39. to learn something the hard way научавам нещо без чужда помощ/от личен опит, изпитвам нещо на собствения си гръб 40. to run someone hard, to be hard upon someone по петите съм на някого 41. to swear hard ругая грубо 42. здрав, як, кален 43. мъчно, трудно, тежко, болезнено, с мъка, мъчително 44. наблизо, по петите, непосредствено 45. разг. каторжна работа (и hard labour) 46. рязък, ярък, крешящ (за цвят), рязък, остър, груб, металичен (за звук), рязко очертан (за сенки) 47. силен, спиртен (за питие) 48. силно, енергично, с все сила, усилено, усърдно, много, без мярка 49. строго, изпитателно 50. суров (за климат, сезон и пр.) 51. суров, строг, корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток 52. твърд, варовит (за вода) 53. тежък, силен (за удар и пр.), труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.), тежък, неотстъпчив (за харак тер) 54. усърден, упорит, неуморен (за работник) 55. фон. твърд, беззвучен
  * * *
  hard [ha:d] I. adj 1. твърд, корав; to become ( get) \hard втвърдявам се; \hard as a brick ( as iron) твърд (корав) като камък (стомана); \hard tissues мед. втвърдени (склерозирани) тъкани; \hard food зоб; груба, мъчносмилаема храна; a \hard nut to crack прен. костелив орех, трудна задача; 2. здрав, як, кале́н (за човек); \hard as nails здрав като камък; 3. тежък, силен (за удар и пр.); труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.); тежък, суров; студен; труден, неотстъпчив (за характер); to be \hard to please мъчно е да ми се угоди; to play \hard to get правя се на недостъпен; to be \hard of seeing слабо виждам, недовиждам; this book is \hard reading тази книга трудно се чете тежка); to try o.'s \hardest правя всичко възможно, полагам най-големи (всички) усилия; a \hard case тежък случай (и прен.); закоравял престъпник; to learn s.th. the \hard way научавам нещо без чужда помощ; научавам на свой гръб; 4. усърден, упорит, акуратен, неуморен (за работник); 5. суров, строг; корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток; нечувствителен; these last four years have been \hard on them последните четири години бяха трудни за тях; he/she is as \hard as flint сърцето му/ѝ е от камък; непреклонен (неотстъпчив) е; to be \hard on s.o. строг (безмилостен, взискателен) съм към някого; съдя някого много строго; no \hard feelings без лоши чувства; to be \hard on o.'s clothes бързо износвам дрехите си; a \hard fact жесток (груб, брутален) факт, неоспорим факт; a \hard fate жестока съдба; to have \hard luck нямам късмет, не ми върви; \hard luck ( lines)! sl \hard cheese жалко! нямаш (нямаме) късмет! a \hard look ( expression) студен (суров) поглед (изражение); \hard and fast строг, неотменен (за правило); строг (за разлика, дисциплина); мор. изхвърлен на брега; 6. суров (за климат, сезон и пр.); 7. твърд, варовит (за вода); 8. ярък, крещящ (за цвят); рязък, остър, груб (за звук); 9. силен, спиртен (за питие); 10. ез., разг. твърд; беззвучен; 11. висок (за цена); стабилен, здрав, твърд (за валута); 12. закален (за метал); 13. варовит (за вода); 14. твърд, проникващ (за радиация); 15. мъчнотопим (за стъкло); II. adv 1. твърдо, кораво; it froze \hard last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна; 2. силно енергично, с все сила, усилено; to pull ( row) \hard тегля (греба) силно; to be \hard at work работя усилено; to be \hard at it разг. работя здравата; 3. мъчно, трудно, тежко; болезнено, с мъка, мъчително; it is ( comes, bears) \hard on him/her тежко е за него/нея; това е голям удар за него/нея; to be \hard pressed ( pushed, put to it) в трудно (тежко) положение съм; to be \hard up ( for money) нямам пари, закъсал съм за пари; to be \hard up for an excuse не мога да намеря извинение; to be \hard up for s.th. to do не знам (чудя се) какво да правя, не мога да си намеря работа; to be \hard up against it, to have it \hard разг. в тежко положение съм; hard-got fortune състояние, спечелено с мъка; 4. много, без мярка; to drink \hard много пия, пиянствам; to swear \hard ругая грубо; 5. наблизо, по петите, непосредствено; to run s.o. \hard, to be \hard upon s.o. по петите съм на някого; to follow \hard (up)on, ( after, behind) идвам непосредствено след, следвам непосредствено; to be \hard upon forty наближавам четирийсетте; it is \hard on 6 почти 6 часа е; III. n 1. провинц. твърд бряг, подходящ за слизане от кораб; 2. разг. каторжна работа (и \hard labour); 3. пресован тютюн (за дъвчене); 4. pl отпадъци (при обработка на лен и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > hard

 • 18 vengeance

  {'vendʒəns}
  n отмъщение, мъст
  to take/inflict VENGEANCE on/upon отмъщавам си на
  to swear VENGEANCE against заклевам се, че ще (си) отмъстя на
  with a VENGEANCE разг. здравата, яката, прекалено, в пълния смисъл на думата, безспорно
  this is punctuality with a VENGEANCE това се казва/е точност
  * * *
  {'venjъns} n отмъщение, мъст; to take/inflict vengeance on/upon
  * * *
  отмъщение; разплата;
  * * *
  1. n отмъщение, мъст 2. this is punctuality with a vengeance това се казва/е точност 3. to swear vengeance against заклевам се, че ще (си) отмъстя на 4. to take/inflict vengeance on/upon отмъщавам си на 5. with a vengeance разг. здравата, яката, прекалено, в пълния смисъл на думата, безспорно
  * * *
  vengeance[´vendʒəns] n отмъщение, мъст; to take ( inflict) \vengeance on ( upon) отмъщавам си на; to swear \vengeance against заклевам се да (че ще) си отмъстя на; with a \vengeance разг. здравата; the rain came down with a \vengeance дъждът заплющя здравата; when he does work, he works with a \vengeance когато той работи, пушек се вдига.

  English-Bulgarian dictionary > vengeance

 • 19 bargee

  {ba:'dʒi:}
  n лодкар на шлеп
  to swear like a BARGEE псувам като хамалин
  * * *
  {ba:'ji:} n лодкар на шлеп; to swear like a bargee псувам като х
  * * *
  лодкар;
  * * *
  1. n лодкар на шлеп 2. to swear like a bargee псувам като хамалин

  English-Bulgarian dictionary > bargee

 • 20 sware

  вж. swear
  * * *
  вж. swear.
  * * *
  вж. swear

  English-Bulgarian dictionary > sware

См. также в других словарях:

 • swear — [ swer ] (past tense swore [ swɔr ] ; past participle sworn [ swɔrn ] ) verb ** 1. ) intransitive to use words that are deliberately offensive, for example because you are angry with someone: That s the first time I ve ever heard him swear. swear …   Usage of the words and phrases in modern English

 • swear — S2 [sweə US swer] v past tense swore [swo: US swo:r] past participle sworn [swo:n US swo:rn] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(offensive language)¦ 2¦(promise)¦ 3¦(state the truth)¦ 4 somebody could have sworn (that) ... 5¦(public promise)¦ 6 swear somebody to… …   Dictionary of contemporary English

 • swear — ► VERB (past swore; past part. sworn) 1) state or promise solemnly or on oath. 2) compel to observe a certain course of action: I am sworn to secrecy. 3) use offensive or obscene language, especially to express anger. ● swear blind Cf. ↑ …   English terms dictionary

 • Swear — Swear, v. i. [imp. {Swore}, formerly {Sware}; p. p. {Sworn}; p. pr. & vb. n. {Swearing}.] [OE. swerien, AS. swerian; akin to D. zweren, OS. swerian, OHG. swerien, G. schw[ o]ren, Icel. sverja, Sw. sv[ a]rja, Dan. sv[ae]rge, Icel. & Sw. svara to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Swear — Swear, v. t. 1. To utter or affirm with a solemn appeal to God for the truth of the declaration; to make (a promise, threat, or resolve) under oath. [1913 Webster] Swear unto me here by God, that thou wilt not deal falsely with me. Gen. xxi. 23.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • swear — vb swore, sworn, swear·ing [Old English swerian] vt 1: to utter or take solemnly swear an oath 2 a: to assert as true or promise under oath a sworn affidavit …   Law dictionary

 • swear — [swer] vi. swore, sworn, swearing [ME swerien < OE swerian, akin to Ger schwören < IE base * swer , to speak > OSlav svariti, to revile] 1. to make a solemn declaration with an appeal to God or to something held sacred for confirmation… …   English World dictionary

 • Swear — may refer to: * Swearing: to utter an oath or Profanity * The Swear (band) * Swear , a single by Sheena Easton * Swear , a 1980s single by Tim Scott / Tim Scott McConnell * SWEAR or S***R, the London based footwear brand. Check their official… …   Wikipedia

 • swear to — To affirm or identify on oath • • • Main Entry: ↑swear * * * ˈswear to [transitive] usually in negatives [present tense I/you/we/they swear to he/she/it swears to …   Useful english dictionary

 • swear — [v1] declare under oath affirm, assert, attest, avow, covenant, cross one’s heart*, depend on, depose, give one’s word*, give witness, have confidence in, maintain, make an affidavit, pledge oneself, plight, promise, rely on, say so*, state,… …   New thesaurus

 • swear — O.E. swerian take an oath (class VI strong verb; past tense swor, pp. sworen), from P.Gmc. *swarjanan, from root *swar (Cf. O.S. swerian, O.N. sverja, Dan. sverge, O.Fris. swera, M.Du. swaren, O.H.G. swerien, Ger. schwören, Goth …   Etymology dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»