Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

his

 • 1 восьмиклассник

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > восьмиклассник

 • 2 выпроваживать (I) > выпроводить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпроваживать (I) > выпроводить (II)

 • 3 гадать (I) > погадать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حدس، گمان، ظن، تخمین، فرض، حدس زدن، تخمین زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حدس زدن، گمان بردن، حدس، گمان، تخمین، ظن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گمان، حدس، ظن، تخمین، حدس زدن، گمان بردن

  Русско-персидский словарь > гадать (I) > погадать (I)

 • 4 его

  ............................................................
  1. him
  او را (آن مرد را)، به او (به آن مرد)
  ............................................................
  2. it
  آن، آن چیز، آن جانور، آن کودک، او (ضمیر سوم شخص مرد)
  ............................................................
  3. her
  اورا (مونث)، آن زن را، به او، مال او
  ............................................................
  ............................................................
  5. his
  ضمیر ملکی سوم شخص مفرد مذکر، مال او (مرد)، مال آنمرد
  ............................................................
  6. its
  مال او، مال آن
  ............................................................
  7. hers
  مال آنزن (فرق میان her وhers اینست که her همیشه با موصوف گفته می شود ولی hers تنها و به طور مطلق به کار می رود)

  Русско-персидский словарь > его

 • 5 загонять (I) (св) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > загонять (I) (св) II

 • 6 застройщик

  مذکر person building his own house

  Русско-персидский словарь > застройщик

 • 7 именинник

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > именинник

 • 8 именинница

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > именинница

 • 9 ловить (II) > поймать (I)

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ловить (II) > поймать (I)

 • 10 настораживать (I) > насторожить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > настораживать (I) > насторожить (II)

 • 11 образумить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > образумить (II) (св)

 • 12 одиночк

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & n.) شخص، فرد، تک، منحصر بفرد، متعلق بفرد
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  { individualize: ـ(vt.) از دیگران جدا کردن، مجزا کردن، تک سازی، تمیز دادن، تشخیص دادن، حالت ویژه دادن، منفرد ذکر کردن، به صورت فردی در آوردن}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > одиночк

 • 13 одиночка

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & n.) شخص، فرد، تک، منحصر بفرد، متعلق بفرد
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  { individualize: ـ(vt.) از دیگران جدا کردن، مجزا کردن، تک سازی، تمیز دادن، تشخیص دادن، حالت ویژه دادن، منفرد ذکر کردن، به صورت فردی در آوردن}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > одиночка

 • 14 однолюб

  مذکر man loving only one woman all his life

  Русско-персидский словарь > однолюб

 • 15 ориентировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. tell his/her position/whereabouts
  ............................................................
  (v.) جهت یابی، راهنمایی، توجه بسوی خاور، آشناسازی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ориентировать (I) (нсв и св)

 • 16 осаживать (I) > осадить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مقابله، مقابله کردن، بررسی، بررسی کردن، جلوگیری کردن از، ممانعت کردن، سرزنش کردن، رسیدگی کردن، تطبیق کردن، نشان گذاردن، چک بانک
  ............................................................
  3. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) جلوگیری کردن، رد کردن، منع، رد، دفع
  ............................................................
  6. snub
  (v.) پهن و کوتاه، کلفت و کوتاه، سرزنش، منع، جلوگیری، سرزنش کردن، نوک کسی را چیدن (دارای بینی) سربالا، خاموش کردن (سیگار)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > осаживать (I) > осадить (II)

 • 17 освобождать (I) > освободить (II)

  ............................................................
  1. free
  (adv. & adj. & vt.) آزاد، مستقل، میدانی، مطلق، اختیاری، مختار، مجانی، رایگان، سخاوتمندانه، روا، مجاز، منفصل، رها، به طور مجانی، آزاد کردن، ترخیص کردن
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، رها کردن، تجزیه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از قید رها کردن، از زیر سلطه خارج کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. exempt
  (adj. & vivt.) معاف، آزاد، مستثنی، معاف کردن
  ............................................................
  11. clear
  واضح، شفاف، زدودن، ترخیص کردن
  (adj.) آشکار، زلال، صاف، صریح
  (vt. & vi.) روشن کردن، واضح کردن، توضیح دادن، صاف کردن، تبرئه کردن، فهماندن
  ............................................................
  12. vacate
  (vt.) تعطیل کردن، خالی کردن، تهی کردن، تخلیه کردن
  ............................................................
  13. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > освобождать (I) > освободить (II)

 • 18 отживший (-ая, -ее, -ие)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) مهجور، غیرمتداول، متروک، منسوخ، متروکه، کهنه، از کار افتاده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отживший (-ая, -ее, -ие)

 • 19 переубеждать (I) > переубедить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переубеждать (I) > переубедить (II)

 • 20 раздевать (I) > раздеть (I)

  ............................................................
  لباس کندن، جامه معمولی (در مقایسه با اونیفورم)
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > раздевать (I) > раздеть (I)

См. также в других словарях:

 • his — his, of it …   The Old English to English

 • his — his …   English to the Old English

 • his — [ weak ız, strong hız ] function word *** His is the possessive form of he, which can be used in the following ways: as a possessive determiner (followed by a noun): He gave me his address. as a possessive pronoun (without a following noun): My… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • His — (h[i^]z), pron. [AS. his of him, his, gen. masc. & neut. of h[=e], neut. hit. See {He}.] 1. Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • his — W1S1 [ız strong hız] determiner, pron [possessive form of he ] [: Old English;] 1.) used to refer to something that belongs to or is connected with a man, boy, or male animal that has already been mentioned ▪ Leo took off his coat and sat down. ▪ …   Dictionary of contemporary English

 • His (EP) — Saltar a navegación, búsqueda His (EP) EP de The Beach Boys Publicación 1966 Grabación 24 de febrero de 1965 23 de septiembre de 1965 …   Wikipedia Español

 • His — or HIS may refer to: * a gender specific pronoun, the possessive form of he * His, Haute Garonne, a commune in the Haute Garonne département , in France * Hospital information system, an enterprise resource planning system that caters to hospital …   Wikipedia

 • His — a title given to a sovereign or a sovereign s wife or widow. → majesty His a title of respect for a circuit judge, a US mayor, and (in Irish or rustic speech) any person of rank. → honour His a title or form of address for a duke, duchess, or… …   English new terms dictionary

 • His — Porté dans l Orne et la Seine Maritime, ce devrait être un toponyme : un hameau s appelle Le His à Mée (53). A noter aussi Les His à Saint Gonlay et à Maure de Bretagne (35). Sens obscur …   Noms de famille

 • his — O.E. his (gen. of HE (Cf. he)), from P.Gmc. *khisa (Cf. Goth. is, Ger. es). Originally also the neuter possessive pronoun, but replaced in that sense c.1600 by ITS (Cf. its). In M.E., hisis was tried for the absolute pronoun (Cf. her/hers), but… …   Etymology dictionary

 • HIS — can refer to: * HIS Hightech Information System Limited * Hospital Infection Society * Hospital information system * Hotel information system * Hybrid intelligent system * Japanese travel agent H.I.S. * Harare International School, an… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «his» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»