Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

check-in

 • 1 check at

  check at чувствам се засегнат от;

  English-Bulgarian dictionary > check at

 • 2 check in

  check in 1) регистрирам се като пътник на летището; 2) ангажирам стая в хотел; 3) давам на гардероб, оставям срещу разписка;

  English-Bulgarian dictionary > check in

 • 3 check-in

  check-in[´tʃek¸in] n 1. (бюро за) регистрация за полет; 2. sl пристигане.

  English-Bulgarian dictionary > check-in

 • 4 check

  {tfek}
  I. 1. и т1шахм. заплашване на царя, шах, обявяване на шах
  2. внезапно спиране/задържане, отпор, пречка, спънка, препятствие, спирачка
  to keep/hold in CHECK възпирам, сдържам, обуздавам, контролирам
  3. воен. временен неуспех, незначително поражение
  4. лов. загубване на следа, прекъсване
  6. проверка, проучване, преглед, контрол
  7. знак за отметка, белег, знак
  8. етикет, багажна разписка, гардеробен номер/бележка, контрола
  9. ам. карти жетон to cash/hand/pass in one's CHECKs разг. умирам
  10. ам. сметка в ресторант и пр
  11. ам. чек
  12. каре, кариран плат
  13. attr контролен, кариран, на квадрати
  14. ам. мерило, критерий, стандарт
  II. v l. шахм. обявявам/давам шах
  2. спирам (се), сдържам, задържам, възпирам, забавям
  3. проверявам, проучвам
  сверявам, контролирам (и с on, up, upon, ам. out)
  4. разг. мъмря, коря, порицавам
  5. лов. спирам се при загубване на следа (за куче)
  6. ам. предавам/приемам (багаж, дрехи и пр.) на гардероб
  7. ам. правя отметка, слагам белег/знак
  8. ам. причинявам напукване
  9. ам. отговарям/съответствувам точно, съвпадам напълно
  10. ам. давам/подписвам чек на
  check in давам на гардероб, оставям срещу разписка, наемам стая, регистрирам се (в хотел и пр.), регистрирам/удостоверявам присъствието си (на конгрес и пр.), разписвам се в присъствена книга, минавам през контрола при заминаване от летище
  check off отмятам, правя отметка (при проверка и пр.), елиминирам
  check out плащам сметката си и напущам (ресторант, хотел и пр.), отписвам от регистъра на хотела (лице, платило сметката си и заминало), разписвам се в присъствена книга на излизане от работа, минавам през контрола при пристигане на летище, оказвам се в изправност, излизам верен (при проверка)
  маркирам покупките на купувач и заплатената за тях стойност (за касиер в магазин), плащам на касата за покупките си (на излизане от магазин на самообслужеане), check up (on) проверявам, правя проверка на, правя щателен преглед, особ. медицински
  I'll CHECK up on the matter ще проверя, ще видя как стой работата
  check with сверявам с, съвпадам с, съответствувам/отговарям на, ам. консултирам се/съветвам се с
  * * *
  {tfek} n 1. и т1шахм.заплашване на царя, шах; обявяване на шах;(2) v l. шахм. обявявам/давам шах; 2. спирам (се); сдържам,
  * * *
  чек; сверявам; сдържам; отпор; препятствие; проверка; пречка; проверявам; възпирам; запречвам; етикет; задържане; каре; карирам; контрол; контролен;
  * * *
  1. 1 attr контролен, кариран, на квадрати 2. 1 ам. мерило, критерий, стандарт 3. 1 ам. чек 4. 1 каре, кариран плат 5. check in давам на гардероб, оставям срещу разписка, наемам стая, регистрирам се (в хотел и пр.), регистрирам/удостоверявам присъствието си (на конгрес и пр.), разписвам се в присъствена книга, минавам през контрола при заминаване от летище 6. check off отмятам, правя отметка (при проверка и пр.), елиминирам 7. check out плащам сметката си и напущам (ресторант, хотел и пр.), отписвам от регистъра на хотела (лице, платило сметката си и заминало), разписвам се в присъствена книга на излизане от работа, минавам през контрола при пристигане на летище, оказвам се в изправност, излизам верен (при проверка) 8. check with сверявам с, съвпадам с, съответствувам/отговарям на, ам. консултирам се/съветвам се с 9. i'll check up on the matter ще проверя, ще видя как стой работата 10. i. и т1шахм. заплашване на царя, шах, обявяване на шах 11. ii. v l. шахм. обявявам/давам шах 12. to keep/hold in check възпирам, сдържам, обуздавам, контролирам 13. ам. давам/подписвам чек на 14. ам. карти жетон to cash/hand/pass in one's checks разг. умирам 15. ам. отговарям/съответствувам точно, съвпадам напълно 16. ам. правя отметка, слагам белег/знак 17. ам. предавам/приемам (багаж, дрехи и пр.) на гардероб 18. ам. причинявам напукване 19. ам. сметка в ресторант и пр 20. внезапно спиране/задържане, отпор, пречка, спънка, препятствие, спирачка 21. воен. временен неуспех, незначително поражение 22. етикет, багажна разписка, гардеробен номер/бележка, контрола 23. знак за отметка, белег, знак 24. лов. загубване на следа, прекъсване 25. лов. спирам се при загубване на следа (за куче) 26. маркирам покупките на купувач и заплатената за тях стойност (за касиер в магазин), плащам на касата за покупките си (на излизане от магазин на самообслужеане), check up (on) проверявам, правя проверка на, правя щателен преглед, особ. медицински 27. проверка, проучване, преглед, контрол 28. проверявам, проучвам 29. разг. мъмря, коря, порицавам 30. сверявам, контролирам (и с on, up, upon, ам. out) 31. спирам (се), сдържам, задържам, възпирам, забавям
  * * *
  check[tʃek] I. v 1. проверявам, сверявам, сравнявам, контролирам (ам. - c up); to \check a version with ( against) a MS сверявам текст с ръкопис; the accounts \check сметките излизат; I'll \check up on the matter ще видя каква е работата; 2. спирам (се); възпирам, сдържам, забавям; 3. ам. издавам чек (на името на upon, на сума for); предавам на (приемам) багаж; 4. сп. обявявам шах (и to give \check); 5. спирам се при загубване на следа (за ловджийско куче); 6. садя шахматообразно; 7. напуквам се; cheap paint may \check евтината боя може да се напука; II. n ( int) 1. контрол, проверка; to keep a \check on контролирам, проверявам, следя за; 2. пречка, спънка, препятствие, спиране, задържане, отпор; to act as a \check действам като спирачка на; to keep ( hold) in \check сдържам, обуздавам, контролирам; 3. белег, знак (срещу име и пр.); етикет; багажна разписка; номерче, гардеробен билет; контра (и pass- \check); кочан; ам. жетон; a hat \check ам. номер за шапка в гардеробна; to cash ( hand, pass) in o.'s \checks свършвам, умирам; сдавам багажа; предавам се; признавам се за победен; 4. ам. сметка (от ресторант и пр.); 5. чек (и cheque); 6. каре (шарка на плат); плат на карета; 7. сп. шах; 8. воен. незначително поражение; временен неуспех; 9. загубване на следа (при лов); прекъсване; 10. attr контролен; 11. attr кариран;

  English-Bulgarian dictionary > check

 • 5 check up

  справка; проверка;
  * * *
  check up проверявам; проучвам ( някого) (on s.o.);

  English-Bulgarian dictionary > check up

 • 6 check-up

  {'tJekAp}
  n проверка, контрола, щателен преглед (и медицински)
  * * *
  {'tJekAp} n проверка, контрола; щателен преглед (и медицинск
  * * *
  n проверка, контрола, щателен преглед (и медицински)
  * * *
  check-up[´tʃek¸ʌp] n проверка, контрола, оглед, преглед (и медицински).

  English-Bulgarian dictionary > check-up

 • 7 check list

  check list[´tʃek¸list] n ам. контролен списък.

  English-Bulgarian dictionary > check list

 • 8 check out

  check out 1) освобождавам стая в хотел; 2) изписвам (се) (от болница); 3) проучвам, събирам информация за; 4) sl изчезвам, вдигам си крушите; умирам;

  English-Bulgarian dictionary > check out

 • 9 check over

  check over sl проучвам, разследвам;

  English-Bulgarian dictionary > check over

 • 10 check with

  check with съвпадам с, отговарям на, идентичен съм (на, с).

  English-Bulgarian dictionary > check with

 • 11 check-out

  {'tJekaut}
  1. уреждане на сметка и напускане на ресторант/хотел и пр
  2. краен срок за освобождаване на стая в хотел и пр. (и CHECK-OUT time)
  3. отписване на посетител от регистъра на хотел и пр
  4. последна проверка на техническата изправност на самолет при излитане/кацане
  5. каса в магазин на самообслужване
  * * *
  {'tJekaut} n 1. уреждане на сметка и напускане на ресторант
  * * *
  1. каса в магазин на самообслужване 2. краен срок за освобождаване на стая в хотел и пр. (и check-out time) 3. отписване на посетител от регистъра на хотел и пр 4. последна проверка на техническата изправност на самолет при излитане/кацане 5. уреждане на сметка и напускане на ресторант/хотел и пр
  * * *
  check-out[´tʃek¸aut] n 1. каса (в супермаркет); 2. проверка, контрол; 3. напускане, овакантяване (на стая в хотел); 4. sl заминаване, тръгване.

  English-Bulgarian dictionary > check-out

 • 12 check off

  отмятам;
  * * *
  check off отмятам;

  English-Bulgarian dictionary > check off

 • 13 check-nut

  {'tfeknut}
  n тех. контрагайка
  * * *
  {'tfeknut} n тех. контрагайка.
  * * *
  контрагайка;
  * * *
  n тех. контрагайка
  * * *
  check-nut[´tʃek¸nut] n тех. контрагайка.

  English-Bulgarian dictionary > check-nut

 • 14 check-off

  {'tfekaf}
  n удържане на профсъюзен членски внос и пр. от заплатата
  * * *
  {'tfekaf} n удържане на профсыозен членски внос и пр. от за
  * * *
  n удържане на профсъюзен членски внос и пр. от заплатата
  * * *
  check-off[´tʃek¸ɔf] n отмятане, отметка (на нещо свършено, изпълнено).

  English-Bulgarian dictionary > check-off

 • 15 check-room

  n амер. гардеробн
  * * *
  check-room[´tʃek¸rum] n ам. гардероб, гардеробна (в театър, баня и под.).

  English-Bulgarian dictionary > check-room

 • 16 check-list

  {'tfeklist}
  n пълен списък (на имена, заглавия и пр.) за бърза справка
  * * *
  {'tfeklist} n пълен списък (на имена, заглавия и пр.) за б
  * * *
  n пълен списък (на имена, заглавия и пр.) за бърза справка

  English-Bulgarian dictionary > check-list

 • 17 check-point

  {'tJekpoint}
  n контролно-пропусквателен пункт
  * * *
  {'tJekpoint} n контролно-пропусквателен пункт.
  * * *
  n контролно-пропусквателен пункт

  English-Bulgarian dictionary > check-point

 • 18 check-taker

  кондуктор; контрола;

  English-Bulgarian dictionary > check-taker

 • 19 check-weigher

  контрольор;

  English-Bulgarian dictionary > check-weigher

 • 20 check analises

  контролен анализ

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > check analises

См. также в других словарях:

 • check — check …   Dictionnaire des rimes

 • Check-in — Check in …   Deutsch Wörterbuch

 • check — n 1: something that limits or restrains see also checks and balances 2: a written order signed by its maker directing a bank to pay a specified sum to a named person or to that person s order on demand see also negotiable instrument compa …   Law dictionary

 • Check-In — am Flughafen Vancouver Der Check in ist der Abfertigungsvorgang für Reisende zur Feststellung der Anwesenheit und zur Feststellung der mitgeführten Gepäckmenge. Inhaltsverzeichnis 1 Flugreisen …   Deutsch Wikipedia

 • Check in — am Flughafen Vancouver Der Check in ist der Abfertigungsvorgang für Reisende zur Feststellung der Anwesenheit und zur Feststellung der mitgeführten Gepäckmenge. Inhaltsverzeichnis 1 Flugreisen …   Deutsch Wikipedia

 • Check on It — «Check On It» Сингл Бейонсе при участии Slim Thug из альбома #1 s …   Википедия

 • Check on It — Single por Beyoncé con Slim Thug del álbum #1 s, algunas ediciones de B Day Lanzado Diciembre, 2005 …   Wikipedia Español

 • Check — (ch[e^]k), n. [OE. chek, OF. eschec, F. [ e]chec, a stop, hindrance, orig. check in the game of chess, pl. [ e]checs chess, through Ar., fr. Pers. sh[=a]h king. See {Shah}, and cf. {Checkmate}, {Chess}, {Checker}.] 1. (Chess) A word of warning… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • check-up — [ (t)ʃɛkɶp ] n. m. inv. • v. 1960; mot angl. « vérification complète », de to check « vérifier » ♦ Anglic. Examen systématique de l état de santé d une personne (équiv. fr. : bilan de santé). Examen d une situation pour en tirer un bilan. ⇒ audit …   Encyclopédie Universelle

 • check — [chek] n. [ME chek < OFr eschec, eschac, a check at chess, repulse < ML scaccus, scahus < Pers šāh, king, principal piece in a game of chess (see SHAH1); prob. sense development: king in danger hostile action restraining action means of… …   English World dictionary

 • Check — Check, v. t. [imp. & p. p. {Checked} (ch[e^]kt); p. pr. & vb. n. {checking}.] 1. (Chess) To make a move which puts an adversary s piece, esp. his king, in check; to put in check. [1913 Webster] 2. To put a sudden restraint upon; to stop… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»