Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

check-in

 • 1 check

  [tʃek]
  n. בדיקה; הפסקה, הפוגה; בלימה; אימות; המחאה, צ'ק; הוראת תשלום; חשבון-מסעדה
  v. לבדוק, לאמת; לבלום
  * * *
  הדעסמ-ןובשח ;םולשת תארוה ;ק'צ,האחמה ;תומיא ;המילב ;הגופה,הקספה ;הקידב
  םולבל ;תמאל,קודבל

  English-Hebrew dictionary > check

 • 2 check in

  צ'ק-אין, דוכן קבלה, רישום אורחים, הרשמה בעת הכניסה, ביצוע הליכי כניסה (במקום הנותן שירותי הארחה)
  * * *
  (החראה יתוריש ןתונה םוקמב) הסינכ יכילה עוציב,הסינכה תעב המשרה,םיחרוא םושיר,הלבק ןכוד,ןיא-ק'צ

  English-Hebrew dictionary > check in

 • 3 check up on

  לבדוק; לעקוב אחרי
  * * *
  ירחא בוקעל ;קודבל

  English-Hebrew dictionary > check up on

 • 4 Check Point

  n. צ'ק פוינט, חברת תכנות שיוסדה בישראל המתמחת בייצור מערכות מתוחכמות להגנה ולאבטחת מידע באינטרנט
  n. תחנת בדיקה, תחנת ביקורת
  * * *
  טנרטניאב עדימ תחטבאלו הנגהל תומכחותמ תוכרעמ רוצייב תחמתמה לארשיב הדסויש תונכת תרבח,טניופ ק'צ

  English-Hebrew dictionary > Check Point

 • 5 check point

  n. צ'ק פוינט, חברת תכנות שיוסדה בישראל המתמחת בייצור מערכות מתוחכמות להגנה ולאבטחת מידע באינטרנט
  check point
  n. תחנת בדיקה, תחנת ביקורת
  * * *
  תרוקיב תנחת,הקידב תנחת

  English-Hebrew dictionary > check point

 • 6 Check Post

  צ'ק פוסט (אזור ליד חיפה ששימש כנקודת ביקורת בתקופת הבריטים וכיום אזור תעשייה עמוס)
  * * *
  (סומע היישעת רוזא םויכו םיטירבה תפוקתב תרוקיב תדוקנכ שמישש הפיח דיל רוזא) טסופ ק'צ

  English-Hebrew dictionary > Check Post

 • 7 check account

  חשבון שיקים, חשבון המחאות
  * * *
  תואחמה ןובשח,םיקיש ןובשח

  English-Hebrew dictionary > check account

 • 8 check authorization

  אישור שיק (אישור של בנק שהשיק ייפרע)
  * * *
  (ערפיי קישהש קנב לש רושיא) קיש רושיא

  English-Hebrew dictionary > check authorization

 • 9 check bit

  סיבית-ביקורת, ביט ביקורת (סיבית המשודרת ביחד עם המידע כדי לבחון את איכות קליטתו)
  * * *
  (ותטילק תוכיא תא ןוחבל ידכ עדימה םע דחיב תרדושמה תיביס) תרוקיב טיב,תרוקיב-תיביס

  English-Hebrew dictionary > check bit

 • 10 check box

  תיבת סימון, ריבוע בתוך תיבת דו שיח המאפשר למשתמש להפעיל או לכבות אפשרות או מצב מסוימים
  * * *
  םימיוסמ בצמ וא תורשפא תובכל וא ליעפהל שמתשמל רשפאמה חיש וד תבית ךותב עוביר,ןומיס תבית

  English-Hebrew dictionary > check box

 • 11 check cancellation

  הוראת ביטול שיק (הוראה שנותן מושך שיק לבנק שלא לכבדו)
  * * *
  (ודבכל אלש קנבל קיש ךשומ ןתונש הארוה) קיש לוטיב תארוה

  English-Hebrew dictionary > check cancellation

 • 12 check cars for explosives

  לערוך חיפוש אחר חומרי נפץ במכוניות
  * * *
  תוינוכמב ץפנ ירמוח רחא שופיח ךורעל

  English-Hebrew dictionary > check cars for explosives

 • 13 check character

  תו ביקורת
  * * *
  תרוקיב ות

  English-Hebrew dictionary > check character

 • 14 check destruction

  השחתת שיק (גרימת נזק לשיק)
  * * *
  (קישל קזנ תמירג) קיש תתחשה

  English-Hebrew dictionary > check destruction

 • 15 check digit

  ספרת ביקורת
  * * *
  תרוקיב תרפס

  English-Hebrew dictionary > check digit

 • 16 check drawing

  משיכת שיק
  * * *
  קיש תכישמ

  English-Hebrew dictionary > check drawing

 • 17 check for contraband

  לחפש מבריחים
  * * *
  םיחירבמ שפחל

  English-Hebrew dictionary > check for contraband

 • 18 check limitation

  התיישנות שיק (מעבר התקופה במהלכה ניתן לתבוע פירעונו של שיק)
  * * *
  (קיש לש ונועריפ עובתל ןתינ הכלהמב הפוקתה רבעמ) קיש תונשייתה

  English-Hebrew dictionary > check limitation

 • 19 check mark

  סימן ביקורת, סימון שנמצא ליד אפשרות מתוך תפריט ומסמן שהאפשרות פעילה
  * * *
  הליעפ תורשפאהש ןמסמו טירפת ךותמ תורשפא דיל אצמנש ןומיס,תרוקיב ןמיס

  English-Hebrew dictionary > check mark

 • 20 check out

  לעשות צ'ק אאוט, לעשות סידורי יציאה, לסלק חשבון, לגמור חשבון בשעת עזיבה (של מקום הנותן שירותי הארחה כמו מלון); לבדוק, לערוך בדיקה מפורטת; להתפגר, למות (סלנג)
  * * *
  (גנלס) תומל,רגפתהל ;תטרופמ הקידב ךורעל,קודבל ;(ןולמ ומכ החראה יתוריש ןתונה םוקמ לש) הביזע תעשב ןובשח רומגל,ןובשח קלסל,האיצי ירודיס תושעל,טואא ק'צ תושעל

  English-Hebrew dictionary > check out

См. также в других словарях:

 • check — check …   Dictionnaire des rimes

 • Check-in — Check in …   Deutsch Wörterbuch

 • check — n 1: something that limits or restrains see also checks and balances 2: a written order signed by its maker directing a bank to pay a specified sum to a named person or to that person s order on demand see also negotiable instrument compa …   Law dictionary

 • Check-In — am Flughafen Vancouver Der Check in ist der Abfertigungsvorgang für Reisende zur Feststellung der Anwesenheit und zur Feststellung der mitgeführten Gepäckmenge. Inhaltsverzeichnis 1 Flugreisen …   Deutsch Wikipedia

 • Check in — am Flughafen Vancouver Der Check in ist der Abfertigungsvorgang für Reisende zur Feststellung der Anwesenheit und zur Feststellung der mitgeführten Gepäckmenge. Inhaltsverzeichnis 1 Flugreisen …   Deutsch Wikipedia

 • Check on It — «Check On It» Сингл Бейонсе при участии Slim Thug из альбома #1 s …   Википедия

 • Check on It — Single por Beyoncé con Slim Thug del álbum #1 s, algunas ediciones de B Day Lanzado Diciembre, 2005 …   Wikipedia Español

 • Check — (ch[e^]k), n. [OE. chek, OF. eschec, F. [ e]chec, a stop, hindrance, orig. check in the game of chess, pl. [ e]checs chess, through Ar., fr. Pers. sh[=a]h king. See {Shah}, and cf. {Checkmate}, {Chess}, {Checker}.] 1. (Chess) A word of warning… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • check-up — [ (t)ʃɛkɶp ] n. m. inv. • v. 1960; mot angl. « vérification complète », de to check « vérifier » ♦ Anglic. Examen systématique de l état de santé d une personne (équiv. fr. : bilan de santé). Examen d une situation pour en tirer un bilan. ⇒ audit …   Encyclopédie Universelle

 • check — [chek] n. [ME chek < OFr eschec, eschac, a check at chess, repulse < ML scaccus, scahus < Pers šāh, king, principal piece in a game of chess (see SHAH1); prob. sense development: king in danger hostile action restraining action means of… …   English World dictionary

 • Check — Check, v. t. [imp. & p. p. {Checked} (ch[e^]kt); p. pr. & vb. n. {checking}.] 1. (Chess) To make a move which puts an adversary s piece, esp. his king, in check; to put in check. [1913 Webster] 2. To put a sudden restraint upon; to stop… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»