Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

carefully

 • 1 carefully

  {'keəfuli}
  1. внимателно, старателно
  2. предпазливо
  3. пестеливо
  * * *
  {'keъfuli} adv 1. внимателно, старателно; 2. предпазливо; 3
  * * *
  щателно; старателно; умната; предпазливо; внимателно;
  * * *
  1. внимателно, старателно 2. пестеливо 3. предпазливо
  * * *
  carefully[´kɛəfuli] adv 1. внимателно, старателно; 2. предпазливо; 3. пестеливо; to live \carefully гледам се добре; живея икономично, пестеливо.

  English-Bulgarian dictionary > carefully

 • 2 so

  {sou}
  I. 1. за степен толкова, така
  not SO big, etc. as не толкова/така голям и пр., колкото/като
  he was not SO much angry as disappointed не беше толкова ядосан, колкото разочарован, по-скоро беше разочарован, отколкото ядосан
  be SO kind as to бъди така добър да
  SO sorry! извинете! he was SO ill that беше така болен/зле, че
  he is not SO clever a boy as his brother не e толкова интелигентен като брат си
  ever SO (толкова) много
  2. за начин така, тъй, по този/такъв начин
  quite/just SO точно така, съвършено вярно, именно
  is that SO? така ли? нима? must it be SO? така ли трябва (да бъде)? if SO ако е така, в такъв случай
  why/how SO? защо/как така? as X is to Y, SO Y is to Z мат. както x се отнася към у, така у се отнася към z
  as a man sows SO he shall reap каквото посееш, такова ще пожънеш
  SO that така че
  SO as to за да, така че да
  and SO on and SO forth и така нататък
  SO to say/speak така да се каже
  or SO приблизително, около
  in a month or SO след около един месец
  3. също и (аз, ти и пр.), и (аз, ти и пр.) също
  he is twenty and SO am I той e на двайсет години и аз също
  I liked the film and SO did my husband филмът ми хареса и на мъжа ми също
  4. за изразяване на съгласие
  he is an excellent actor. SO he is той e отличен актъор. -вярно, така e
  she works very hard. -SO she does тя работи много (усърдно). вярно, така е
  5. замества дума, фраза
  I told you SO казах ти
  I believe/think SO, SO I believe/think мисля, че да, така мисля
  I don't think SO не ми се вярва, не мисля, че е така
  you don't say SO? нима? наистина ли? хайде де
  6. в съчет.
  SO far дотук, толкова далеч, досега, до този момент
  SO far as I know доколкото знам
  SO far, SO good дотук добре
  SO far from being a help he was a hindrance не само че не помагаше, ами пречеше
  SO long as при условие че, ако
  SO much/many толкова (и толкова)
  he didn't SO much as ask me to sit down дори не ме покани да седна
  this is SO much nonsense това ca просто глупости
  SO much for his manners това са маниерите му, толкова му е възпитанието
  they are poor, SO much SO that те са бедни дотолкова, че
  II. cj така че, и така, следователно, значи
  SO you're back значи си се върнал
  she asked me to go SO I went тя ме покани да отида и аз отидох
  it costs a lot of money SO use it carefully скъпо е, така че употребявай го внимателно
  * * *
  {sou} adv 1. за степен толкова, така; not so big, etc. as не толков(2) {sou} cj така че; и така, следователно, значи; so you're back з
  * * *
  такъв; толкова; тъй; така; дотолкова;
  * * *
  1. and so on and so forth и така нататък 2. as a man sows so he shall reap каквото посееш, такова ще пожънеш 3. be so kind as to бъди така добър да 4. ever so (толкова) много 5. he didn't so much as ask me to sit down дори не ме покани да седна 6. he is an excellent actor. so he is той e отличен актъор. -вярно, така e 7. he is not so clever a boy as his brother не e толкова интелигентен като брат си 8. he is twenty and so am i той e на двайсет години и аз също 9. he was not so much angry as disappointed не беше толкова ядосан, колкото разочарован, по-скоро беше разочарован, отколкото ядосан 10. i believe/think so, so i believe/think мисля, че да, така мисля 11. i don't think so не ми се вярва, не мисля, че е така 12. i liked the film and so did my husband филмът ми хареса и на мъжа ми също 13. i told you so казах ти 14. i. за степен толкова, така 15. ii. cj така че, и така, следователно, значи 16. in a month or so след около един месец 17. is that so? така ли? нима? must it be so? така ли трябва (да бъде)? if so ако е така, в такъв случай 18. it costs a lot of money so use it carefully скъпо е, така че употребявай го внимателно 19. not so big, etc. as не толкова/така голям и пр., колкото/като 20. or so приблизително, около 21. quite/just so точно така, съвършено вярно, именно 22. she asked me to go so i went тя ме покани да отида и аз отидох 23. she works very hard. -so she does тя работи много (усърдно). вярно, така е 24. so as to за да, така че да 25. so far as i know доколкото знам 26. so far from being a help he was a hindrance не само че не помагаше, ами пречеше 27. so far дотук, толкова далеч, досега, до този момент 28. so far, so good дотук добре 29. so long as при условие че, ако 30. so much for his manners това са маниерите му, толкова му е възпитанието 31. so much/many толкова (и толкова) 32. so sorry! извинете! he was so ill that беше така болен/зле, че 33. so that така че 34. so to say/speak така да се каже 35. so you're back значи си се върнал 36. they are poor, so much so that те са бедни дотолкова, че 37. this is so much nonsense това ca просто глупости 38. why/how so? защо/как така? as x is to y, so y is to z мат. както x се отнася към у, така у се отнася към z 39. you don't say so? нима? наистина ли? хайде де 40. в съчет 41. за изразяване на съгласие 42. за начин така, тъй, по този/такъв начин 43. замества дума, фраза 44. също и (аз, ти и пр.), и (аз, ти и пр.) също
  * * *
  so [sou] I. adv 1. така, тъй, по такъв начин; quite \so, just \so точно така, съвършено вярно, именно; is that \so? така ли? нима? \so be it така да бъде; if \so ако е така; в такъв случай; as X is to Y \so Y is to Z мат. както х се отнася към у, така и у към z; as a man sows, \so shall he reap каквото си посял, това ще пожънеш; \so help me God Боже помози! and \so on, and \so forth и така нататък, и пр., и пр.; \so to speak ( say) така да се каже, един вид; 2. така и, също (и) (в положителни изречения); I like coffee, - So do I обичам кафе, - и аз също; I have a car and \so has my husband имам кола, а също така и моят съпруг има; \so that; \so as така, че да; за да; he has to work hard \so that he can buy his children nice clothes той трябва да работи много за да купи на децата си хубави дрехи; they went on foot, \so as not to be heard вървяха пеша за да не ги чуят; 3. толкова, дотолкова; (in) \so far as (дотолкова) доколкото; in \so distant a place толкова надалече; would you be \so kind as to... ще бъдете ли така любезен да ...; \so far дотук; досега, до този момент; \so far \so good дотук всичко е добре; \so long! довиждане! всичко хубаво! \so long as при положение, че; \so many ( much) също толкова; още толкова; \so much \so that още повече, че; \so much the better толкова по-добре; \so sorry! много се извинявам! 4.: or \so приблизително, около; three days or \so около три дни; 5. в съчет.: \so called така (тъй) наречен, иже нарицаем; 6.: \so(-)\so горе-долу, средна работа; II. cj 1. и така, значи, следователно; та; \so you are back again значи ти се върна; \so that's that разг. значи така; \so what? и какво от това? е и (какво)? 2. наистина; we can go there, - \so we can! можем да отидем, - наистина! III. pron 1. това; така; тъй; he said \so, \so he said той така (това) каза; you don't say \so нима! наистина ли? it wasn't \so very long ago не беше чак толкова отдавна; fold the paper over, like \so! сгъни хартията, ето така! 2.: \so and \so еди-кой (какво) си; еди-как си.

  English-Bulgarian dictionary > so

 • 3 think

  {θiŋk}
  I. 1. мисля, помислям, замислям се, на мнение съм
  as I THINK според мен
  I THINK so мисля, че да, имаш право
  I THINK not мисля, че не, грешиш
  so I thought, I thought that/as much така си и мислех/помислих
  I THINK with you и аз мисля като теб, на твоето мнение съм
  to THINK within oneself мисля си
  to THINK for oneself мисля самостоятелно
  to THINK again променям намерението/решението си
  he never stops to THINK той никога не се замисля
  just/only THINK ти само/просто помисли
  I don't THINK ами! как не! to THINK (that) it should come to this как можа да се стигне дотам
  2. мисля, смятам, считам, предлолагам
  he THINKs her clever той я смята за/намира, че е умна
  I do not THINK it prudent не намирам, че е/мисля, че не е благоразумно
  I THINK it fit/proper намирам за добре, считам за уместно
  3. сещам се, идва ми на/минава ми прeз ум (to да с inf)
  I never thought to ask не се сетих/и на ум не ми дойде да попитам
  4. представям си, въобразявам си, разбирам
  I can't THINK how... /what..., etc. не мога да разбера/да си представя как... /какво... и пр
  5. смятам, мисля, възнамерявам (to да)
  to THINK big имам/проявявам големи амбиции
  to THINK oneself silly оглупявам/видиотявам се от мислене
  let's THINK no more of (it) да забравим (това)
  to THINK better of променям мнението/решението си за
  think about обмислям, обсъждам (идея, план и пр.), мисля/имам оформено мнение за
  I do not care what other people THINK about him не ме e грижа какво мислят/какво е мнението на другите за него, мисля за, интересувам се от
  she THINKs about nothing but clothes and hairstyles тя се интересува само от дрехи и фризури, мисля си/припомням си за, размишлявам върху
  it doesn't bear THINKing about страшно/непоносимо е да си го помислиш
  think ahead мисля в перспектива, вземам предварително мерки
  think away размишлявам, мисля упорито, отстранявам (болка и пр.) чрез самовнушение
  think back припомням си отдавна минали неща
  връщам се мислено назад (to към)
  think for ост. предполагам, смятам, представям си, подозирам
  you will miss them more than you THINK for те ще ти липсват повече, отколкото си мислиш/предполагаш
  think of мисля/помислям за, намислям си, възнамерявам, имам предвид
  he is THINKing of going to Spain next year той възнамерява да ходи в Испания догодина
  I wouldn't THINK of doing such a thing не бих и помислил да направя такова нещо
  such thing is not to be thought of не може и дума да става за такова нещо, спомням си/сещам се/досещам се за
  I know the man you mean but I can't THINK of his name зная за кого говориш, но не се сещам (за) името му, имам оформено мнение за
  what do you THINK of her son? какво е мнението ти за сина и? to THINK highly/much/well/a great deal of имам високо мнение за
  to THINK little of нямам високо мнение за
  to THINK badly/ill of имам лошо мнение за
  to THINK nothing of вижда ми се нищо/дребна работа, не обръщам много внимание/не отдавам голямо значение на
  THINK nothing of it няма защо/нищо, дребна работа (в отговор на изказана благодарност), мисля за, вземам под внимание, съобразявам се с
  I have a wife and children to THINK of аз имам/трябва да се грижа за жена и деца, предлагам
  who first thought of the idea? кой пръв даде тази идея? can you THINK of a better phrase? можеш ли да се сетиш за/да предложиш по-подходящ израз? think out премислям, обмислям, намислям, измислям, скроявам
  the plan had been carefully thought out планът беше внимателно обмислен/изработен
  think over помислям си по/върху, обмислям (предложение и пр.)
  think through обмислям, премислям внимателно
  think up разг. измислям, съчинявам, скалъпвам, скроявам, измъдрям
  II. n разг. мислене, размишление
  to have a THINK about помислям си/поразмислям върху
  * * *
  {dink} v (thought {dъ:t}) 1. мисля; помислям; замислям се; на(2) {dink} n разг. мислене; размишление; to have a think about поми
  * * *
  считам; помислям; предполагам; възнамерявам; разсъждавам; размисъл; замислям се;
  * * *
  1. as i think според мен 2. he is thinking of going to spain next year той възнамерява да ходи в Испания догодина 3. he never stops to think той никога не се замисля 4. he thinks her clever той я смята за/намира, че е умна 5. i can't think how... /what..., etc. не мога да разбера/да си представя как... /какво... и пр 6. i do not care what other people think about him не ме e грижа какво мислят/какво е мнението на другите за него, мисля за, интересувам се от 7. i do not think it prudent не намирам, че е/мисля, че не е благоразумно 8. i don't think ами! как не! to think (that) it should come to this как можа да се стигне дотам 9. i have a wife and children to think of аз имам/трябва да се грижа за жена и деца, предлагам 10. i know the man you mean but i can't think of his name зная за кого говориш, но не се сещам (за) името му, имам оформено мнение за 11. i never thought to ask не се сетих/и на ум не ми дойде да попитам 12. i think it fit/proper намирам за добре, считам за уместно 13. i think not мисля, че не, грешиш 14. i think so мисля, че да, имаш право 15. i think with you и аз мисля като теб, на твоето мнение съм 16. i wouldn't think of doing such a thing не бих и помислил да направя такова нещо 17. i. мисля, помислям, замислям се, на мнение съм 18. ii. n разг. мислене, размишление 19. it doesn't bear thinking about страшно/непоносимо е да си го помислиш 20. just/only think ти само/просто помисли 21. let's think no more of (it) да забравим (това) 22. she thinks about nothing but clothes and hairstyles тя се интересува само от дрехи и фризури, мисля си/припомням си за, размишлявам върху 23. so i thought, i thought that/as much така си и мислех/помислих 24. such thing is not to be thought of не може и дума да става за такова нещо, спомням си/сещам се/досещам се за 25. the plan had been carefully thought out планът беше внимателно обмислен/изработен 26. think about обмислям, обсъждам (идея, план и пр.), мисля/имам оформено мнение за 27. think ahead мисля в перспектива, вземам предварително мерки 28. think away размишлявам, мисля упорито, отстранявам (болка и пр.) чрез самовнушение 29. think back припомням си отдавна минали неща 30. think for ост. предполагам, смятам, представям си, подозирам 31. think nothing of it няма защо/нищо, дребна работа (в отговор на изказана благодарност), мисля за, вземам под внимание, съобразявам се с 32. think of мисля/помислям за, намислям си, възнамерявам, имам предвид 33. think over помислям си по/върху, обмислям (предложение и пр.) 34. think through обмислям, премислям внимателно 35. think up разг. измислям, съчинявам, скалъпвам, скроявам, измъдрям 36. to have a think about помислям си/поразмислям върху 37. to think again променям намерението/решението си 38. to think badly/ill of имам лошо мнение за 39. to think better of променям мнението/решението си за 40. to think big имам/проявявам големи амбиции 41. to think for oneself мисля самостоятелно 42. to think little of нямам високо мнение за 43. to think nothing of вижда ми се нищо/дребна работа, не обръщам много внимание/не отдавам голямо значение на 44. to think oneself silly оглупявам/видиотявам се от мислене 45. to think within oneself мисля си 46. what do you think of her son? какво е мнението ти за сина и? to think highly/much/well/a great deal of имам високо мнение за 47. who first thought of the idea? кой пръв даде тази идея? can you think of a better phrase? можеш ли да се сетиш за/да предложиш по-подходящ израз? think out премислям, обмислям, намислям, измислям, скроявам 48. you will miss them more than you think for те ще ти липсват повече, отколкото си мислиш/предполагаш 49. връщам се мислено назад (to към) 50. мисля, смятам, считам, предлолагам 51. представям си, въобразявам си, разбирам 52. сещам се, идва ми на/минава ми прeз ум (to да с inf) 53. смятам, мисля, възнамерявам (to да)
  * * *
  think[uiʃk] I. v ( thought[uɔ:t]) 1. разсъждавам, обмислям; мисля, на мнение съм; помислям; замислям се ( over); I \think so да, имаш право; I \think not мисля, че не така); to \think within o.s. мисля си; мисля самостоятелно; to \think well ( much, a lot, highly/ill) мисля добро (лошо) за; ценя високо; \think big смятам (се) за голяма работа; to \think no harm нямам никакви лоши намерения; to \think twice ( again) помислям си, помислям добре ( before); to \think better of променям си мнението за; just ( only) \think помисли си само; he never stops to \think той никога не се замисля; he will \think himself silly той ще се видиоти от много мислене; 2. мисля, смятам, считам, предполагам ( that); I \think him ( to be) honest смятам за честен; I \think it a shame това е възмутително; to \think fit ( good) намирам за добре; 3. представям си, въобразявам си; мечтая; I can't \think of anything better нищо по-добро не мога да измисля; 4. разбирам; I cannot \think what he means не мога да разбера какво иска да каже той; 5. смятам, възнамерявам, кроя (to); 6. разг. спомням си, припомням си, мисля; I can't \think of his name не мога да си спомня името му; to \think nothing of it не отдавам нужното внимание на; II. n размисъл; to have a \think about разг. размишлявам, разсъждавам, премислям за; to have another \think coming sl ще си променя мнението, ще мисля различно (после).

  English-Bulgarian dictionary > think

 • 4 couch

  {kautʃ}
  I. 1. кушетка (и лекарска)
  2. поет. ложе, легло
  3. леговище
  4. грунд (боя) on the COUCH подложен на психоанализа
  II. 1. поет. лежа, (по) лягам, слагам да лежи
  2. лежа в засада, готвя се да скоча (за звяр)
  3. навеждам се
  4. изразявам, формулирам (in)
  прикривам (under)
  to COUCH one's refusal in polite terms отказвам по учтив начин
  5. мед. оперирам катаракта/перде
  6. навеждам, насочвам (оръжие)
  7. слагам (семена) да покълнат
  III. n бот. пирей (и COUCH-grass) (Agropyron rupens)
  * * *
  {kautsh} n 1. кушетка (и лекарска); 2. поет. ложе, легло; 3. лег(2) {kautsh} v 1. поет. лежа; (по)лягам; слагам да лежи; 2. лежа{3} {kautsh} n бот. пирей (и couch-grass) (Agropyron rupens).
  * * *
  формулирам; троскот; пришивам; ложе; лежа; лягам; кушетка; леговище; легло;
  * * *
  1. i. кушетка (и лекарска) 2. ii. поет. лежа, (по) лягам, слагам да лежи 3. iii. n бот. пирей (и couch-grass) (agropyron rupens) 4. to couch one's refusal in polite terms отказвам по учтив начин 5. грунд (боя) on the couch подложен на психоанализа 6. изразявам, формулирам (in) 7. леговище 8. лежа в засада, готвя се да скоча (за звяр) 9. мед. оперирам катаракта/перде 10. навеждам се 11. навеждам, насочвам (оръжие) 12. поет. ложе, легло 13. прикривам (under) 14. слагам (семена) да покълнат
  * * *
  couch[kautʃ] I. n 1. кушетка; 2. поет. ложе, легло; 3. грунд ( боя); II. v 1. поет. лежа, лягам; слагам нещо да лежи; 2. лежа в засада, дебна, готвя се да скоча (за звяр); 3. изразявам, формулирам (in); прикривам ( under); a carefully \couched reply внимателно формулиран отговор; 4. мед. оперирам от катаракт (перде); 5. навеждам, насочвам ( оръжие) за нападение; 6. слагам ( семена) да покълнат; 7. зашивам, пришивам ( сърма). III. n бот. троскот (и \couch-grass) Gynodon dactilon.

  English-Bulgarian dictionary > couch

 • 5 follow

  {'fɔlou}
  1. (по) следвам, вървя след (и с after)
  2. гоня, преследвам
  3. интересувам се от, изучавам, търся, искам да се добера до (истината, знания)
  4. следвам, вървя по (път) (и прен.)
  5. следвам (по време, ред, чин), идвам след, последвам
  to FOLLOW a tragedy with a comedy представям комедия след трагедия
  as FOLLOWs както следва
  his arguments areas FOLLOWs доводите му са следните
  6. практикувам професия, съм/ставам (адвокат и пр.)
  7. (по) следвам, водя се по, последовател/привърженик съм на, възприемам/споделям гледище на, подражавам на
  8. следвам, придържам се към, съблюдавам, спазвам (диета и пр.)
  9. разбирам, схващам, следя/долавям мисълта на
  do you FOLLOW me? ясно ли ви е (какво искам да кажа)
  10. слушам, наблюдавам, следя внимателно, гледам, следя с очи
  11. следвам, явявам се като последица/резултат от (обик. impers)
  from what I have said it FOLLOWs that... от това, което казах по-горе, следва/е явно, чe...
  FOLLOWing the decision arrived at в peзултат на постигнатото решение
  follow on разг. продължавам (обик. след прекъсване), следвам по-късно, идвам след (често с behind, after)
  follow out изпълнявам/изкарвам докрай (замисъл, нареждания)
  follow up следвам отблизо/упорито, продължавам да преследвам, прен. извеждам/изкарвам докрай, подемам, продължавам, затвърдявам и използувам, консолидирам (победа, предимство)
  * * *
  {'fъlou} v 1. (по)следвам, вървя след (и с after); 2. гоня, пр
  * * *
  схващам; съблюдавам; следва; следя; последвам; преследвам; разбирам; гоня;
  * * *
  1. (по) следвам, водя се по, последовател/привърженик съм на, възприемам/споделям гледище на, подражавам на 2. (по) следвам, вървя след (и с after) 3. 1 следвам, явявам се като последица/резултат от (обик. impers) 4. as follows както следва 5. do you follow me? ясно ли ви е (какво искам да кажа) 6. follow on разг. продължавам (обик. след прекъсване), следвам по-късно, идвам след (често с behind, after) 7. follow out изпълнявам/изкарвам докрай (замисъл, нареждания) 8. follow up следвам отблизо/упорито, продължавам да преследвам, прен. извеждам/изкарвам докрай, подемам, продължавам, затвърдявам и използувам, консолидирам (победа, предимство) 9. following the decision arrived at в peзултат на постигнатото решение 10. from what i have said it follows that... от това, което казах по-горе, следва/е явно, чe.. 11. his arguments areas follows доводите му са следните 12. to follow a tragedy with a comedy представям комедия след трагедия 13. гоня, преследвам 14. интересувам се от, изучавам, търся, искам да се добера до (истината, знания) 15. практикувам професия, съм/ставам (адвокат и пр.) 16. разбирам, схващам, следя/долавям мисълта на 17. следвам (по време, ред, чин), идвам след, последвам 18. следвам, вървя по (път) (и прен.) 19. следвам, придържам се към, съблюдавам, спазвам (диета и пр.) 20. слушам, наблюдавам, следя внимателно, гледам, следя с очи
  * * *
  follow[´fɔlou] v 1. (по)следвам, вървя след (и с after); to \follow in s.o.'s ( foot) steps ( wake) следвам някого, вървя по стъпките на някого (и прен.); to \follow o.'s nose sl вървя право напред, следвам (ориентирам се по) интуиция; 2. гоня, подгонвам, преследвам, ходя на лов за; 3. търся, искам да се добера (да стигна) до истината; 4. следвам, вървя по (път) (и прен.); 5. следвам (по време, по ред, по чин); идвам след, последвам; as \follows както следва; 6. практикувам, упражнявам професия; to \follow the drum ( the law, the plough, the sea) ставам (съм) войник (адвокат, земеделец, моряк); 7. служа на; съм от свитата на; придружавам; 8. следвам, водя се по, последовател съм на, вървя по стъпките на; съгласявам се с; възприемам мнение, гледище на; подражавам на; to \follow a party член съм на (членувам в) партия; to \follow the best authorities водя се по, основавам се на най-големите авторитети; 9. следвам, придържам се към, съблюдавам, спазвам; to \follow a lead карти отговарям на партньора си; прен. разбирам намек, подкрепям; to \follow suit играя карта от искания цвят; прен. (по) следвам примера, правя същото; 10. разбирам, схващам; следя (долавям) мисълта на; do you \follow me? следваш ли мисълта ми? 11. слушам, наблюдавам, следя внимателно; гледам, следя с очи; she \followed his progress carefully тя внимателно следеше напредъка му; 12. следва, явява се като последица (резултат) от (обикн. impers); it \follows that... следва (явно е), че ...;

  English-Bulgarian dictionary > follow

 • 6 live

  {liv}
  I. 1. живея, жив съм, съществувам, доживявам
  LIVE and learn човек се учи, докато е жив
  LIVE and let LIVE живей и остави другите да си живеят (както искат)
  he will LIVE to be a hundred ще доживее до сто години
  a man must LIVE трябва да се живее някак си
  to LIVE to oneself живея изолирано, не общувам с хората
  to LIVE above/beyond one's income/means харча повече, отколкото печеля
  2. вживявам се в (роля), прилагам на практика, живея според (принципи, идеали)
  he LIVEd what he narrated той беше изживял това, коего разказваше
  to LIVE a lie живея в постоянна лъжа
  to LIVE it up удрям го на живот
  live down живея така, че да се забравят (миналите ми прегрешения, слабости и пр.), преодолявам
  live in живея там, където работя
  LIVEd in обитаем, уютен
  their flat looks LIVEd in личи си, че в апартамента им живеят хора, в апартамента им е уютно
  live off живея, храня се/прехранвам се с (някаква храна)
  to LIVE off the land/country прехранвам се от местни земеделски продукти
  to LIVE off the fat of the land живея в охолство
  live on/live off, живея/издържам се от (приход)
  to LIVE on air/nothing живея без никакви средства
  to LIVE on others живея на чужд гръб, продължавам да живея
  to LIVE on one's name/reputation живея на лаврите си
  live out не живея там, където работя, преживявам, изживявам (живота си-някъде, някак)
  he won't LIVE out the night няма да доживее до утре
  to LIVE out of a suitcase пътувам постоянно
  to LIVE out of cans/tins храня се с консерви
  live over преживявам отново (мислено)
  live through изживявам, преживявам
  the ship will LIVE through the storm корабът ще устои на бурята
  live up to живея съобразно/според, показвам се достоен за
  to LIVE up to one's promise изпълнявам/удържам обещанието си
  live with живея с (някого) незаконно, примирявам се с, приемам, търпя, понасям
  II. 1. жив, жизнен, буден, енергичен
  2. ярък (за цвят)
  3. горящ, нажежен
  LIVE coal жив въглен
  4. зареден, неизбухнал (за снаряд и пр.)
  LIVE ammunitiori бойни припаси, боеприпаси
  5. ел. поднапрежение, фазен (за проводник)
  LIVE wire проводник под напрежение, прен. енергичен/огън човек
  6. тех. подвижен, въртящ се
  7. печ. готов запечат
  8. геол. първичен, матерински (за скала)
  9. сп. вигра (за топка)
  10. актуален, реален
  11. рад., телев. предаден на живо (за събитие, спектакъл-не от запис)
  * * *
  {liv} v 1. живея, жив съм; съществувам; доживявам; live and learn ч(2) {laiv} а 1. жив, жизнен, буден, енергичен; 2. ярък (за цвят)
  * * *
  съществувам; реален; препитавам се; буден; aктуален; доживявам; действащ; живея; енергичен; жив; жизнен;
  * * *
  1. 1 рад., телев. предаден на живо (за събитие, спектакъл-не от запис) 2. a man must live трябва да се живее някак си 3. he lived what he narrated той беше изживял това, коего разказваше 4. he will live to be a hundred ще доживее до сто години 5. he won't live out the night няма да доживее до утре 6. i. живея, жив съм, съществувам, доживявам 7. ii. жив, жизнен, буден, енергичен 8. live ammunitiori бойни припаси, боеприпаси 9. live and learn човек се учи, докато е жив 10. live and let live живей и остави другите да си живеят (както искат) 11. live coal жив въглен 12. live down живея така, че да се забравят (миналите ми прегрешения, слабости и пр.), преодолявам 13. live in живея там, където работя 14. live off живея, храня се/прехранвам се с (някаква храна) 15. live on/live off, живея/издържам се от (приход) 16. live out не живея там, където работя, преживявам, изживявам (живота си-някъде, някак) 17. live over преживявам отново (мислено) 18. live through изживявам, преживявам 19. live up to живея съобразно/според, показвам се достоен за 20. live wire проводник под напрежение, прен. енергичен/огън човек 21. live with живея с (някого) незаконно, примирявам се с, приемам, търпя, понасям 22. lived in обитаем, уютен 23. the ship will live through the storm корабът ще устои на бурята 24. their flat looks lived in личи си, че в апартамента им живеят хора, в апартамента им е уютно 25. to live a lie живея в постоянна лъжа 26. to live above/beyond one's income/means харча повече, отколкото печеля 27. to live it up удрям го на живот 28. to live off the fat of the land живея в охолство 29. to live off the land/country прехранвам се от местни земеделски продукти 30. to live on air/nothing живея без никакви средства 31. to live on one's name/reputation живея на лаврите си 32. to live on others живея на чужд гръб, продължавам да живея 33. to live out of a suitcase пътувам постоянно 34. to live out of cans/tins храня се с консерви 35. to live to oneself живея изолирано, не общувам с хората 36. to live up to one's promise изпълнявам/удържам обещанието си 37. актуален, реален 38. вживявам се в (роля), прилагам на практика, живея според (принципи, идеали) 39. геол. първичен, матерински (за скала) 40. горящ, нажежен 41. ел. поднапрежение, фазен (за проводник) 42. зареден, неизбухнал (за снаряд и пр.) 43. печ. готов запечат 44. сп. вигра (за топка) 45. тех. подвижен, въртящ се 46. ярък (за цвят)
  * * *
  live [liv] I. v живея; съществувам; доживявам; the longer we \live, the more we learn човек се учи, докато е жив; \live and let \live живей и остави другите да живеят; as (so) long as I \live докато съм жив; a man must \live трябва да се живее (преживява); to \live well живея нашироко, от нищо не се лишавам; живея благочестив живот; to \live in the past живея със спомени; to \live hard преживявам тежък период; to \live rough живея спартански (оскъдно); to \live in a small way живея в бедност (недоимък); to \live a part театр. вживявам се в ролята си; to \live under the cat's foot ( paw) разг. под чехъл съм (за мъж); to \live carefully живея икономично, правя си сметката; to \live and breathe s.th. изцяло съм погълнат от (отдаден на) нещо; \lived there some years разг. всичко това ни е вече известно, виждали сме го вече, знаем го; long \live! да живее! ; II. live [laiv] adj 1. жив, живеещ, съществуващ; 2. жив, жизнен, буден, енергичен; наситен (за цвят); 3. актуален, реален, действителен, съществуващ; 4. горящ; \live coal жив въглен; 5. в действие, действащ, зареден, неексплодирал; 6. тех. променлив (за товар); 7. ел. под напрежение; 8. директен, на живо (за предаване); \live weight 1) живо тегло; 2) полезен товар; \live wire ам. енергичен човек, "огън" човек; he is the \live wire in the concern той е душата на предприятието.

  English-Bulgarian dictionary > live

 • 7 need

  {ni:d}
  I. 1. нужда, необходимост
  to be/stand in NEED of, to have NEED of нуждая се от
  to have NEED to do, etc. /of doing, etc. необходимо e да направя и пр.
  if NEED (s) be, in case of NEED ако e нужно/стане нужда, в случай на нужда
  there's no/not much NEED for anxiety няма защо/особени причини да се тревожим, няма нищо (особено) тревожно
  there's no NEED for you to go there няма защо да отиваш там
  2. pl нужди, потребности
  my NEEDs are few нуждите ми са малко, задоволявам се с малко
  to attend to/to supply someone's NEEDs задоволявам нуждите на/грижа се за някого
  3. нужда, липса, бедност, нищета
  in times of/in the hour of NEED в труден момент/беда
  to be in NEED беден съм
  II. 1. нуждая се/имам нужда от, трябва (ми), нужен ми e
  that NEEDs no saying това се разбира от само себе си
  that chapter NEEDs rewriting/to be rewritten тази глава трябва да се преработи
  he didn't NEED to be reminded about it нямаше нужда да му напомнят за това
  it NEEDs to be done трябва да се направи
  does he NEED to know? необходимо ли e да знае
  2. ряд. бедствувам, в мизерия съм
  3. модален гл. 3 л. ед. ч. -need, с inf без to, pt need, без рр трябва, нужно/необходимо e, длъжен съм
  NEED you go yet? трябва ли вече да си ходиш? he NEEDn't go, NEED he? той няма нужда да ходи, нали? I NEED hardly tell you едва ли e необходимо да ви казвам
  we NEEDn't have hurried нямаше защо да бързаме
  * * *
  {ni:d} n 1. нужда, необходимост; to be/stand in need of, to have need (2) {ni:d} v 1. нуждая се/имам нужда от, трябва (ми), нужен ми e
  * * *
  трябвам; трудност; потребност; беда; бедствам; бедност; затруднение; липса; нуждая се от; необходимост; нужда; нищета; нуждая се;
  * * *
  1. does he need to know? необходимо ли e да знае 2. he didn't need to be reminded about it нямаше нужда да му напомнят за това 3. i. нужда, необходимост 4. if need (s) be, in case of need ако e нужно/стане нужда, в случай на нужда 5. ii. нуждая се/имам нужда от, трябва (ми), нужен ми e 6. in times of/in the hour of need в труден момент/беда 7. it needs to be done трябва да се направи 8. my needs are few нуждите ми са малко, задоволявам се с малко 9. need you go yet? трябва ли вече да си ходиш? he needn't go, need he? той няма нужда да ходи, нали? i need hardly tell you едва ли e необходимо да ви казвам 10. pl нужди, потребности 11. that chapter needs rewriting/to be rewritten тази глава трябва да се преработи 12. that needs no saying това се разбира от само себе си 13. there's no need for you to go there няма защо да отиваш там 14. there's no/not much need for anxiety няма защо/особени причини да се тревожим, няма нищо (особено) тревожно 15. to attend to/to supply someone's needs задоволявам нуждите на/грижа се за някого 16. to be in need беден съм 17. to be/stand in need of, to have need of нуждая се от 18. to have need to do, etc. /of doing, etc. необходимо e да направя и пр 19. we needn't have hurried нямаше защо да бързаме 20. модален гл. 3 л. ед. ч. -need, с inf без to, pt need, без рр трябва, нужно/необходимо e, длъжен съм 21. нужда, липса, бедност, нищета 22. ряд. бедствувам, в мизерия съм
  * * *
  need [ni:d] I. n 1. нужда, потребност, необходимост; to be ( stand) in
  eed of
  нуждая се от;
  eeds standard
  стандарт, определен на базата на потребностите; if
  eed
  (s) be, in case of
  eed
  ако е нужно, ако стане нужда, в случай на нужда; there is no
  eed for him to travel
  той няма защо да пътува; the country had no
  eed of weapons
  страната нямаше нужда (не се нуждаеше) от оръжие; to supply the
  eeds of s.o.
  грижа се за някого, задоволявам нуждите на някого; 2. нужда, липса; бедност, нищета; трудност, затруднение; беда; in times of
  eed
  , in the hour of
  eed
  в момент на затруднение, в беда; to be in
  eed
  в нищета съм, беден съм; II. v 1. нуждая се от, имам нужда от, трябва ми, нужен ми е, необходим ми е; this will
  eed some discussion
  това ще трябва да се обсъди; that
  eeds no saying
  това се разбира от само себе си; what he
  eeds is a good rest
  на него му трябва една хубава почивка; 2. рядко в нужда съм, бедствам; 3. като модален глагол трябва, нужно е, необходимо е, длъжен съм; а) без лично окончание в 3 л. ед. ч. с комп. без to, pt need без pp;
  eed I tell him?
  трябва ли да му казвам? I
  eedn't tell him
  ,
  eed I?
  няма нужда да му казвам, нали? I
  eed hardly tell you
  едва ли е необходимо да ви казвам; you
  eedn
  ' t worry няма причина да се тревожиш; you
  eedn't have told him
  нямаше защо да му казваш; all that I
  eed do was to tell him the truth
  всичко, което трябваше да направя, беше да му кажа истината; б) с лично окончание в 3 л. ед. ч. с комп. с to; he didn't
  eed to be reminded aboutit
  нямаше нужда да му се напомня; it
  eeds to be done carefully
  това трябва да се направи внимателно; 4. безл. нужно е, необходимо е, изисква се; it
  eeds much skill for this exercise
  това упражнение изисква голямо умение; what
  eeds it?
  ост. защо е нужно?

  English-Bulgarian dictionary > need

См. также в других словарях:

 • Carefully — Care ful*ly, adv. In a careful manner. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • carefully — [adv] cautiously; painstakingly anxiously, attentively, circumspectly, concernedly, conscientiously, correctly, deliberately, delicately, dependably, discreetly, exactly, faithfully, fastidiously, fully, gingerly, guardedly, heedfully, honorably …   New thesaurus

 • carefully — care|ful|ly W2S2 [ˈkeəfəli US ˈkeərfəli] adv in a careful way ≠ ↑carelessly ▪ He folded the sheets up carefully. look/listen/think etc carefully ▪ You need to think very carefully about which course you want to do. carefully… …   Dictionary of contemporary English

 • carefully — adverb in a careful way: I carried the bowl carefully in both hands. | carefully planned/chosen etc: a carefully planned operation …   Longman dictionary of contemporary English

 • carefully — adverb a) In a careful manner. As he was a politician, he discussed all subjects carefully, not offending anyone. b) With attention to the result. He carefully studied the papers, while planning his next move …   Wiktionary

 • carefully — adv. Carefully is used with these adjectives: ↑balanced, ↑casual, ↑contrived, ↑cultivated, ↑neutral, ↑organized Carefully is used with these verbs: ↑adjust, ↑aim, ↑analyse, ↑apply, ↑ …   Collocations dictionary

 • carefully —   Pono, nihi, aka .    ♦ Look carefully, nānā pono.    ♦ Go carefully in the uplands of Puna; pick no flowers lest you be lost on the path of error, e nihi ka hele i ka uka o Puna; mai ako i ka pua, o lilo i ke ala o ka hewahewa …   English-Hawaiian dictionary

 • carefully — careful ► ADJECTIVE 1) taking care to avoid mishap or harm; cautious. 2) (careful with) prudent in the use of. 3) done with or showing thought and attention. DERIVATIVES carefully adverb carefulness noun …   English terms dictionary

 • carefully — adverb 1. taking care or paying attention (Freq. 39) they watched carefully • Derived from adjective: ↑careful 2. as if with kid gloves; with caution or prudence or tact (Freq. 6) she ventured cautiously downstairs they handled th …   Useful english dictionary

 • carefully considered — index deliberate Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • carefully weighed — index deliberate Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»