Перевод: с английского на албанский

с албанского на английский

carefully

 • 1 carefully

  ['keë:fuli] adv 1. me kujdes, me vëmendje. 2. me merak; me maturi
  * * *
  me kujdes; kujdesshëm

  English-Albanian dictionary > carefully

 • 2 work the hook carefully out of the cloth

  [wë:k dhë hu:k 'keë:fuli aut ëv dhë klo:th] e heq me kujdes grepin nga rroba

  English-Albanian dictionary > work the hook carefully out of the cloth

 • 3 work

  [wë:k] n.,v. -n 1. punë; start work, set to work filloj punën; set sb to work vë në punë dikë; a good piece of work punë e bërë mirë; good work! të lumtë! 2. punësim, punë; put/throw sb out of work nxjerr/heq/pushoj nga puna dikë; be looking for work kërkoj punë; she's off work today ajo e ka pushim sot. 3. vend i punës; zyrë; ndërmarrje; punë; on her way to work rrugës për në punë. 4. vepër, punë; the works of God punët e Zotit; be judged by one's works vlerësohem nga veprat. 5. art., let. vepër(artistike); punim; works of fiction vepra artistike; the complete works of Fan Noli veprat e plota të Fan Nolit. 6. pl., adm., usht. punime; fortifikime; road works punime për mirëmbajtje rrugësh; Ministry Of Works Ministria e Shërbimeve Komunale / e Punëve Botore. 7. pl. tek. mekanizëm. 8. pl. shih works. 9. qëndisje; punë me grep. vat work në punë; duke punuar; në veprim; give sb the works zhrg. a) e përpunoj mirë, e rregulloj paq dikë (me dru); b) i rrjep lëkurën, e qëroj, e vras; in the works gj.fol. në projekt; në pritje; lose the works i humbas të gjitha; make short work of heq qafe pa vonesë, nuk ia bëj të gjatë; out of work pa punë; i papunë; put in the works zhrg. i vë të gjitha (paratë) në lojë; the whole works e më the të thashë, e kallam kusuri.
  -vi. punoj; work hard punoj shumë; work on the car for two hours merrem dy ore me rregullimin e makinës; I'm working on it po vazhdoj të merrem me të (me problemin). 2. punon, funksionon (makina, plani etj); the plan worked like a charm plani funksionoi për mrekulli; that works both ways kjo është thikë me dy presa. 3. vepron (ilaçi, majaja). 4. shfrytëzoj, zhvilloj aktivitet (në një zonë). 5. vë në funksionim. 6. vë të punojnë, lodh; she's working herself too hard/to death ajo po i merr shpirtin vetes në punë. 7. punoj, mbruj (brumin). 8. bëj, arrij me përpjekje; work wonders bëj mrekullira; they worked their way through college ata punuan për të paguar studimet; can you work it so that... e rregullon dot që... 9. sforcohet (fytyra). 10. sjell, shkakton. 11. lëviz me mundim; manovroj; work the hook carefully out of the cloth e heq me kujdes grepin nga rroba; work one's way round towards sth/sb i afrohem dikujt /diçkaje pak nga pak. 12. bëhet; these shoes have worked loose këpucët janë zgjeruar/hapur shumë. 13. bind; ndikoj mbi. 14. zgjidh (një problem). 15. gj.fol. ia bëj mendjen dhallë. 16. vjen (brumi).
  work away ['wë:k ë'wei] punoj, e kaloj me punë
  work down ['wë:k daun] heq, ul (çorapet)
  work in ['wë:k in] a) futet (pluhuri etj); b) bashkëpunoj; c) bashkëvepron; funksionon: that'll work in quite well kjo do të shkojë për mrekulli; d) fus (një vidë); e) hedh me marifet (një fjalë)
  work off ['wë:k of] a) del, hiqet (doreza, dadoja); b) shlyej (borxhin); c) ul (peshën); d) fig. zbraz (inatin); shkarkoj (energjitë)
  work out ['wë:k aut] a) ecën; funksionon (plani); shkon mirë (martesa); b) zgjidhet (problemi); c) rezulton (shuma); d) stërvitem; e) zgjidh (ekuacionin); f) gjej përgjigjen); g) zbërthej; përpunoj (planin); h) shteroj, shfrytëzoj deri në fund; i) shfryj (inatin)
  workout ['wë:kaut] n. sport. seancë stërvitjeje
  work over ['wë:k 'ouvë:(r)] i jap dajak, shqep në dru
  work round ['wë:k raund] i shkoj anës; dua të dal
  work to rule ['wë:k tu: ru:l] nuk i kërkoj më shumë se ç'i takon (punëtorëve)
  work up ['wë:k ap] a) zhvillohet; b) përgatitet; c) kërkoj të arrij: what is he working up to? ku kërkon të dale ai? d) ngre (pantallonat, fundin); e) fig. ngre, ndërtoj; work one's way up to the top arrij të çaj/të ngrihem në nivelet drejtuese; f) shtyj, nxis: work the crowd up into a fury nxis zemërimin e njerëzve; don't get all worked up! mos u nxeh kaq shumë!
  workable ['wë:këbël] adj 1. i realizueshëm, i zbatueshëm (plan). 2. e shfrytëzueshme (minierë)
  workaday ['wë:këdei] adj 1. pune, për gjatë javës (veshje). 2. e zakonshme, e rëndomtë (ngjarje)
  workaholic [wë:kë'holik] adj. gj.fol. qen i punës, njeri që i merr shpirtin vetes
  workbag ['wë:kbæg] n. çantë veglash/pune
  workbench ['wë:kbenç] n. bankë/tavolinë pune
  workbook ['wë:kbuk] n 1. fletore ushtrimesh. 2. manual. 3. bllok shënimesh
  workbox ['wë:kboks] n. kuti veglash
  workcamp ['wë:kkæmp] n 1. kamp pune për të burgosurit. 2. kaniier pune (vullnetare)
  workday ['wë:kdei] n.,adj. -n. ditë pune./-adj. pune, për ditë jave (rroba)
  work desk ['wë:k desk] n. tryezë pune
  worker ['wë:kë:] n 1. punëtor. 2. punonjës; nëpunës; research worker punonjës shkencor
  worker ant/bee ['wë:kë: ænt/bi:] n. zool. punëtore, milingonë/bletë punëtore.
  worker director ['wë:kë: di'rektë] n. punëtor anëtar i këshillit drejtues
  worker participation ['wë:kë: pa:'tisipeishën] n. pjesëmarrje e punëtorëve në marrjen e vendimeve
  work experience ['wë:k ik'spiëriëns] n. përvojë pune, vjetërsi në punë
  work file ['wë:k fail] n. kmp. dosje/dokument pune
  workforce ['wë:kfo:s] n. fuqi punëtore
  workhorse ['wë:kho:s] n 1. kalë pune. 2. fig. qen i punës, kafshë pune. 3. fig. makinë me rendiment të lartë
  workhouse ['wë:khaus] n 1. Br. hist. shtëpi e të varfërve, shtëpi pune, strehë vorfnore. 2. amer. drejt. shtëpi korrektimi
  work-in ['wë:kin] n., ind. pushtim i ndërmarrjes nga punëtorët
  working ['wë:king] adj.,n. -adj 1. pune (rroba, ditë, drekë). 2. aktive, e punësuar (popullsi); punëtor; the working class klasa punëtore, punëtorët; the working classes proletariat!./-n 1. pl. mekanizëm; fig. funksionim; ingranazhe (të shtetit etj). 2. min. kantier shfrytëzimi. 3. punë; punim, funksionim. 4. fermentim. 5. shfrytëzim (toke, miniere). 6. përpunim (materialesh). 7. qepje; qëndisje.
  working capital ['wë:king 'kæpitël] n. fin. kapital aktiv
  working drawing ['wë:king 'dro:ing] n. tek. skicë pune
  working expenses ['wë:king ik'spens] n. shpenzime operacionale
  working hypothesis ['wë:king hai'pothisis] n. hipotezë pune
  workingman ['wë:kingmën] n. punëtor
  working party ['wë:king 'pa:ti] n. Br 1. grup pune. 2. komision hetimor. 3. usht. skuadër
  working stiff ['wë:king stif] n. zhrg. punëtor
  workingwoman ['wë:kingwumën] n. punëtore
  workload ['wë:kloud] n. ngarkesë pune
  workman ['wë:kmën] n. pl. workmen 1. punëtor. 2. mjeshtër, usta.
  a bad workman blames his tools ustai i keq ua hedh fajin veglave
  workmanlike ['wë:kmënlaik] adj 1. prej profesionisti (qëndrim). 2. mjeshtëror, prej ustai. 3. fig. serioze (për pjekje)
  workmanship [wë:kmënship] n 1. mjeshtri; art. 2. cilësi; of fine workmanship i cilësisë së lartë
  workmate ['wë:kmeit] n. shok pune
  workmen's compensation ['wë:kmens kompën'seishën] n. adm. pension invaliditeti/për paaftësi të përhershme për punë
  work of art ['wë:k ëv a:t] n 1. vepër arti. 2. punë prej mjeshtri
  workpeople ['wë:kpi:pël] n. Br. punëtori, njerëz të punës; punonjës
  work permit [wë:k pë:'mit] n. adm. lejë pune
  workplace ['wë:kpleis] n. vend i punës; ndërmarrje
  work prospects ['wë:k 'prospekts] n. perspektiva pune
  workroom ['wë:kru:m] n. dhomë pune; punishte e vogël (në shtëpi)
  work-rule ['wë:kru:l] vt. amer. u kërkoj (punëtorëve) brenda normave të punës
  works [wë:ks] n.pl 1. uzinë; steel works uzinë çeliku; price ex works fin. çmim i mallit në fabrikë. 2. impiant; stacion; water works stacion/impiant pastrimi uji
  workshop ['wë:kshop] n 1. punishte; repart. 2. mbledhje/takim pune
  workshy ['wë:kshai] adj. dembel, që ia përton punës
  work-study student n. amer. student i punësuar (nga universiteti)
  worktable ['wë:kteibël] n. tryezë/tavolinë pune
  workwoman ['ë:kwumën] n. punëtore
  work-worn ['wë:kwo:n] adj. i ngrënë nga përdorimi, i konsumuar nga puna
  * * *
  pune

  English-Albanian dictionary > work

См. также в других словарях:

 • Carefully — Care ful*ly, adv. In a careful manner. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • carefully — [adv] cautiously; painstakingly anxiously, attentively, circumspectly, concernedly, conscientiously, correctly, deliberately, delicately, dependably, discreetly, exactly, faithfully, fastidiously, fully, gingerly, guardedly, heedfully, honorably …   New thesaurus

 • carefully — care|ful|ly W2S2 [ˈkeəfəli US ˈkeərfəli] adv in a careful way ≠ ↑carelessly ▪ He folded the sheets up carefully. look/listen/think etc carefully ▪ You need to think very carefully about which course you want to do. carefully… …   Dictionary of contemporary English

 • carefully — adverb in a careful way: I carried the bowl carefully in both hands. | carefully planned/chosen etc: a carefully planned operation …   Longman dictionary of contemporary English

 • carefully — adverb a) In a careful manner. As he was a politician, he discussed all subjects carefully, not offending anyone. b) With attention to the result. He carefully studied the papers, while planning his next move …   Wiktionary

 • carefully — adv. Carefully is used with these adjectives: ↑balanced, ↑casual, ↑contrived, ↑cultivated, ↑neutral, ↑organized Carefully is used with these verbs: ↑adjust, ↑aim, ↑analyse, ↑apply, ↑ …   Collocations dictionary

 • carefully —   Pono, nihi, aka .    ♦ Look carefully, nānā pono.    ♦ Go carefully in the uplands of Puna; pick no flowers lest you be lost on the path of error, e nihi ka hele i ka uka o Puna; mai ako i ka pua, o lilo i ke ala o ka hewahewa …   English-Hawaiian dictionary

 • carefully — careful ► ADJECTIVE 1) taking care to avoid mishap or harm; cautious. 2) (careful with) prudent in the use of. 3) done with or showing thought and attention. DERIVATIVES carefully adverb carefulness noun …   English terms dictionary

 • carefully — adverb 1. taking care or paying attention (Freq. 39) they watched carefully • Derived from adjective: ↑careful 2. as if with kid gloves; with caution or prudence or tact (Freq. 6) she ventured cautiously downstairs they handled th …   Useful english dictionary

 • carefully considered — index deliberate Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • carefully weighed — index deliberate Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»