Перевод: с французского на узбекский

III

 • 1 a priori

  I loc.adv.inv.phil. apriori (tajribaga, faktlarga, asoslanish, tajribada ko‘rmasdan, tekshirmasdan, dalilsiz, isbotsiz); juger a priori de qqch. biror narsa, hodisa haqida apriori muhokama yurg‘izmoq
  II loc.adj.inv. tajribaga, faktlarga asoslanmagan, tajribada ko‘rilmagan, tekshirilmagan, tajribadan qat'iy nazar, oldin
  III nm.inv. mulohaza, fikr.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > a priori

 • 2 aimer

  I vt.
  1. sevmoq, yaxshi ko‘rmoq, mehr qo‘ymoq, muhabbat bog‘lamoq, ishqi tushmoq; il l'a follement aimée uni jondan ortiq sevadi
  2. xush ko‘rmoq, yaxshi ko‘rmoq, yoqtirmoq
  3. xohlamoq, yoqtirmoq; il aime qu'on le flatte uni erkalatishlarini xohlaydi; aimer danser raqs tushishni, tushmoqni xohlamoq
  4. aimer mieux afzal ko‘rmoq; j'aime mieux la voiture que le train men poyezddan ko‘ra avtomobilni afzal ko‘raman
  II vt. o‘ch bo‘lmoq, talab qilmoq; yoqtirmoq; la betterave aime les terres profondes lavlagi chuqur haydalgan yerlarda yaxshi o‘sadi
  III s'aimer vpr.
  1. o‘zini yaxshi his qilmoq; o‘ziga yoqmoq; je ne m'aime pas dans cette robe bu ko‘ylakda o‘zimni yaxshi his qilmayman
  2. bir-birini sevmoq, yoqtirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aimer

 • 3 allonger

  I vt.
  1. uzaytirmoq, qo‘shmoq; allonger une jupe de quelques centimètres yubkani bir necha santimetrga uzaytirmoq
  2. uzatmoq, cho‘zmoq; allonger le cou bo‘ynini cho‘zmoq; allonger les jambes oyoqni uzatmoq; allonger le pas qadamini tezlatmoq
  3. fam. urmoq, tepmoq; allonger une gifle shapati urmoq
  4. suyultirmoq; allonger une sauce qaylani suyultirmoq
  II vi. uzaymoq (vaqt); les jours allongent kunlar uzayib qoldi
  III s'allonger vpr.
  1. uzaymoq, cho‘zilmoq (makon va zamonda)
  2. cho‘zilib yotmoq, uzala tushib yotmoq; il s'est allongé une demi-heure après le dîner tushlikdan so‘ng u yarim soat cho‘zilib yotdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > allonger

 • 4 amincir

  I vt. ingichka qilib ko‘rsatmoq; sa robe noire l'amincissait qora ko‘ylagi uni ingichka qilib ko‘rsatardi
  II vi. ingichka bo‘lmoq, yupqarmoq
  III s'amincir vpr. ingichkalashmoq, yupqarmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > amincir

 • 5 ancrer

  I vi.mar. langar tashlamoq, langar tashlab turmoq
  II vt. mustahkamlamoq; tomir ottirmoq; ancrer une idée dans l'esprit de quelqu'un biror g‘oyani biror kimsaning ongiga singdirmoq
  III s'ancrer vpr. joylashmoq, o‘rnashmoq, joylamoq; il s'est ancré ici u bu joyga o‘rnashdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ancrer

 • 6 appartenir

  I vi.
  1. qarashli bo‘lmoq, mansub bo‘lmoq; la terre appartient à celui qui la cultive yerga kim ishlov bersa, yer o‘shanga qarashli bo‘ladi
  2. qaram bo‘lmoq; ixtiyoriga berilmoq, bo‘ysunmoq; domiga tushmoq; elle ne vous appartiendra jamais u sizga hech qachon qaram bo‘lmaydi, u sizning domingizga hech qachon tushmaydi
  3. mansub bo‘lmoq, -ga kirmoq, -ni tashkil etmoq, qilmoq; cette plante appartient à la famille des crucifères bu o‘simlik krestgullilar oilasiga mansub
  4. tegishli bo‘lmoq, daxldor bo‘lmoq, aloqador; taalluqli bo‘ lmoq; pour des raisons qui m'appartiennent menga aloqador bo‘lgan sabablarga ko‘ra
  II s'appartenir vpr. ixtiyori o‘zida, qo‘lida bo‘ lmoq; avec tous ces enfants, je ne m'appartiens plus bu bolalarning hammasi bilan, endi mening ixtiyorim o‘zimda emas
  III v.impers. kerak, zarur, lozim; il appartient aux parents d'élever leurs enfants ota-onalar bolalarni tarbiya qilishlari lozim.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > appartenir

 • 7 appeler

  I vt.
  1. nom bermoq, nomlamoq, atamoq; appeler les choses par leurs noms har bir narsani o‘z nomi bilan atamoq
  2. chaqirmoq, da'vat etmoq; appeler au téléphone telefonga chaqirmoq; appeler sous les drapeaux harbiy xizmatga chaqirmoq; appeler à une charge postga, vazifaga tayinlamoq
  3. chaqirmoq, taklif qilmoq; appeler qqn. en justice sudga chaqirmoq
  3. jalb qilmoq, tortmoq; appeler l'attention de qqn. sur birovning diqqatini biror narsaga tortmoq
  4. talab qilmoq; keltirib chiqarmoq; la situation financière appelle une solution urgente moliyaviy vaziyat tez hal qilinishni talab qiladi
  II vi.
  1. dr. shikoyat, norozilik arizasini bermoq; shikoyat arizasi bilan murojaat qilmoq
  2. en appeler à dalil, bahona qilmoq, dalil qilib ko‘rsatmoq; dalil keltirmoq, guvoh sifatida ko‘rsatmoq; havola qilmoq; j'en appelle à votre témoignage guvoh bo‘ling
  III s'appeler vpr. atalmoq, nomlanmoq; deb atalmoq, deyilmoq; je m'appelle Paul mening ismim Pol; comment s'appelle cette fleur? bu gul qanday nomlanadi? bu gulning nomi nima?

  Dictionnaire Français-Ouzbek > appeler

 • 8 applaudir

  I vt. olqishlab chapak, qarsak chalmoq, olqishlamoq; applaudir un acteur artistni olqishlamoq, olqishlar bilan kutib olmoq; applaudir à tout rompre gulduros qarsaklar bilan olqishlamoq, kutib olmoq; être applaudi fig. xursandchilik bilan qarshi olinmoq; son discours a été très applaudi uning nutqi gulduros qarsaklar bilan qarshi olindi; uning nutqini gulduros qarsaklar bilan qarshi oldilar
  II vi. ma'qullamoq, olqishlamoq; qo‘llab-quvvatlamoq; j'applaudis à cette initiative men bu tashabbusni ma'qullayman
  III s'applaudir (de qqch) vpr. biror narsadan, narsaga xursand bo‘lmoq, biror narsadan baxtli bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > applaudir

 • 9 approcher

  I vt. yaqinlashtirmoq, yaqin keltirmoq, yaqinroqqa surib qo‘ymoq; approcher ce fauteuil de la table kresloni stolga yaqinlashtirmoq
  2. yaqin kelmoq, yaqinlashmoq; personne n'ose l'approcher hech kim unga yaqin kelishga jur'at etolmayapti
  II vi.
  1. yaqin kelmoq; juda yaqinlashmoq; approchez et asseyez-vous! yaqin keling va o‘ tiring! faire signe d'approcher yaqin kelishga ishora qilmoq
  2. yaqin bo‘lmoq; -ga yaqinlashmoq; approcher du but maqsadga yaqin bo‘lmoq; il approche de la trentaine u o‘ ttiz yoshga yaqinlashayapti, u yaqinda o‘ ttizga kiradi
  III s'approcher (de) vpr. yaqin kelmoq, oldiga bormoq; yaqinlashmoq, yondoshmoq; le navire s'approche de la terre kema qirg‘oqqa yaqinlashayapti; approchez-vous de moi! menga yaqinroq keling! approfondir vt.
  1. chuqurlashtirmoq, kovlab chuqurroq qilmoq
  2. fig. chuqurroq, batafsil o‘rganmoq; approfondir une question masalani chuqurroq o‘rganmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > approcher

 • 10 appuyer

  I vt.
  1. (à, contre, sur qqch) tirab qo‘ymoq, suyab qo‘ymoq, qo‘ymoq, qadamoq, tiramoq; appuyer une échelle contre un mur narvonni devorga tirab qo‘ymoq
  2. fig. yoqlamoq, quvvatlamoq; appuyer un candidat à une élection saylovda nomzodni yoqlamoq; appuyer la demande de qqn. birovning iltimosini quvvatlamoq
  3. fig. asoslamoq, quvvatlamoq, mustahkamlamoq; appuyer une démonstration par des exemples dalil misollar bilan asoslamoq, mustahkamlamoq
  4. bosmoq, ustiga bosmoq, qo‘ymoq; appuyer le pied sur la pédale oyoqni pedalga qo‘ymoq, pedalni bosmoq
  II vi. (sur qqch)
  1. tegmoq, tegib turmoq; suyanmoq, tayanmoq, tiranmoq; le pied de la table n'appuie pas sur le plancher stol oyog‘i polga tekkani yo‘q; le mur appuie sur les arcs-boutants devor tashqi tirgovuch arkaga tayanib turibdi
  2. bosmoq, siqmoq, itarmoq; surmoq; appuyez sur le levier richagni bosing!
  3. ayirib, alohida qilib, bo‘rttirib ko‘rsatmoq
  4. ta'kidlamoq, uqtirib o‘ tmoq, diqqatini jalb qilmoq
  5. yo‘l olmoq; appuyer sur la droite, à droite chap tomondan yurmoq
  III s'appuyer vpr.
  1. suyanmoq, tayanmoq; s'appuyer sur un bâton hassaga tayanmoq
  2. ishonmoq, suyanmoq; vous pouvez vous appuyer entièrement sur lui siz unga batamom suyanishingiz, ishonishingiz mumkin; il s'appuie sur des observations récentes u yangi kuzatishlarga suyanmoqda
  3. fam. s'appuyer une corvée biror narsani majburan bajarmoq, o‘z xohishiga qarshi bajarmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > appuyer

 • 11 arrêter

  I vt.
  1. to‘xtatmoq, ushlab qolmoq; arrêter un passant yo‘lovchini to‘xtatmoq
  2. bo‘lmoq, bo‘lib qo‘ymoq, to‘xtatib qolmoq; arrêter un complot fitnani to‘xtatib qolmoq
  3. qamamoq, hibsga olmoq
  4. belgilamoq, tayinlamoq; arrêter le jour d'un rendez-vous uchrashuv kunini belgilamoq
  II vi. to‘xtamoq; dites au chauffeur d'arrêter haydovchiga to‘xtatishini ayting; il n'arrête pas de travailler u ishlashdan, ishdan to‘xtamayapti, u to‘xtamay ishlayapti
  III s'arrêter vpr.
  1. to‘xtamoq, to‘xtab qolmoq; la voiture s'est arrêtée mashina to‘xtadi
  2. qolmoq, to‘xtab qolmoq, to‘xtab qolib ketmoq; s'arrêter quelques jours à Paris Parijda bir necha kun qolmoq
  3. tugamoq, tinmoq; le bruit s'arrête shovqin tindi
  4. to‘xtalmoq, to‘xtalib o‘ tmoq, diqqatini jalb qilmoq; s'arrêter sur une question biror masala ustida to‘xtalmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > arrêter

 • 12 arrière

  I nm.
  1. quyruq, orqa qism, orqa tomon; l'arrière d'une voiture mashinaning orqa qismi; l'arrière d'un bateau kemaning quyrug‘i
  2. mil. front orqasi, orqa tomon
  3. sport. himoyachi
  II adj. orqadagi, keyingi, ketingi, orqa; le siège arrière orqa o‘rindiq; le feu arrière orqadagi chiroq; en marche arrière orqaga yurib
  III adv. orqaga, orqasiga, ketinga, keyinga; faire machine arrière orqaga yurmoq; fig. o‘z so‘zidan qaytmoq; rester en arrière orqada qolmoq; regarder en arrière orqaga qaramoq
  IV intj. arrière! orqaga! arriéré, ée
  I adj.
  1. orqada qolgan, qoloq; un pays arriéré qoloq mamlakat
  2. qoloq, zaif (aqliy tomondan)
  II nm. soliqdan to‘lanmay qolgan qarz; oxirigacha olinmagan summa; toucher un arriéré de pension pensiyaning qolgan qismini olmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > arrière

 • 13 attendu

  -ue
  I adj. kutilayotgan, kutilgan
  II prép. e' tiborga, inobatga, nazarga olib; nazarda tutib; loc.conj. attendu que shu sababli, shu boisdan, shuning uchun
  III nm. les attendus d'un jugement sud hukmining asoslovchi qismi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > attendu

 • 14 avènement

  nm.
  1. taxtga o‘ tirish, minish
  2. kelish, boshlanish; hokimiyat tepasiga kelish; l'avènement de la IIIe République III-Respublikaning e'lon qilinishi; l'avènement d'une ère nouvelle yangi eraning boshlanishi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > avènement

 • 15 aviser

  I vt.
  1. ko‘rib qolmoq, ko‘zi tushmoq; bilib, sezib, payqab qolmoq; il avise un portefeuille oublié sur un banc, il le ramasse skameykada yotgan portfelga uning ko‘zi tushdi va uni oldi
  II vi. (à qqch) haqida o‘ylamoq, -ga e' tibor bermoq
  III s'aviser vpr.
  1. (de qqch) e'tibor bermoq, payqab qolmoq, fahmlamoq, sezib qolmoq (odatda avval e'tibor bermagan narsa); il s'avisa alors qu'il avait oublié son passeport birdaniga u pasporti esdan chiqqanligini sezib qoldi
  2. (de faire qqch) birdan ko‘ngliga, hushiga kelmoq, istab, biror ish qilgisi kelib qolmoq; jur'at etmoq; ne vous avisez pas de lui écrire! unga xat yozishni xayolingizga ham keltirmang!
  vt. xabar, ma'lum qilmoq; xabar bermoq; bildirmoq; ogohlantirmoq, ogohlantirib, bildirib, xabardor qilib qo‘ymoq; je l'ai avisé de mon arrivée men unga kelishim haqida xabar berdim.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aviser

 • 16 baisser

  I vt. tushirmoq, pasaytirmoq, quyi solmoq, xam qilmoq, egmoq; baisser les rideaux pardani tushirmoq; baisser la tête boshini quyi solmoq; baisser le pavillon bayroqni tushirmoq; baisser le ton tovushini pasaytirmoq
  II vi. kamaymoq, tushmoq; cette marchandise baisse bu tovarning narxi tushayapti
  III se baisser vpr. egilmoq, bukilmoq, engashmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > baisser

 • 17 balancer

  I vt.
  1. tebratmoq, tebrantirmoq, chayqatmoq
  2. fig. chamalamoq, baho bermoq
  3. muvozanatni saqlamoq, tenglashtirmoq, barobar qilmoq
  4. fig. tashlab yubormoq, otib yubormoq
  II vi. ikkilanmoq
  III se balancer vpr.
  1. chayqalmoq, tebranmoq
  2. ustidan kulmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > balancer

 • 18 boucler

  I vt.
  1. tugma qadamoq, tugmalamoq
  2. fam. yopmoq, berkitmoq
  3. asir olmoq
  4. fam. tugatmoq
  5. qisqartirmoq (xizmatchilarni)
  II vi.
  1. jingalak qilmoq (soch)
  2. ko‘tarilmoq, kengaymoq
  III se boucler vpr. jim bo‘lmoq, og‘zini yummoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > boucler

 • 19 briser

  I vt.
  1. buzmoq, sindirmoq; maydalamoq; briser en mille morceaux, en mille pièces mayda-mayda qilib yubormoq, sindirmoq; briser la volonté erkini sindirmoq; briser la résistance qarshiligini sindirmoq, so‘ndirmoq
  2. charchatmoq, tinkasini quritmoq
  II vi. sinmoq, sinib ketmoq
  III se briser vpr. sinmoq, parchalanmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > briser

 • 20 buter

  I vi. to‘qishmoq, borib taqalmoq; bog‘liq bo‘lib qolmoq
  II vt.
  1. tiramoq, tirab qo‘ymoq
  2. kimdadir qat' iyatlik uyg‘otmoq
  III se buter vpr. urilmoq, qoqinmoq.
  vt.fam. o‘ldirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > buter

См. также в других словарях:

 • III — steht für: Drei, altrömische Schreibweise der Zahl III ist die Signatur folgender Personen: Jack White (Gitarrist) (* 1975), US amerikanischer Songwriter, Sänger und Gitarrist Hank Williams III (* 1972), US amerikanischer Rock Sänger Siehe auch:… …   Deutsch Wikipedia

 • III — (as used in expressions) Abd al Rahman III Afonso III Alexander III Amenhotep III Andronicus III Palaeologus Antiochus III Augustus III Cabell Calloway III Casimir III Charles III Christian III …   Universalium

 • III — Not to be confused with Ill (ill, ILL). III (iii) is the Roman number for three, but may also refer to: * III, official artist name for the Inti Creates sound team * III (Download album), an album by the band Download * III (Chad Brock album), an …   Wikipedia

 • III — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Acid King III, album de Gui Boratto III, album de Bob Sinclar Catégorie : Homonymie …   Wikipédia en Français

 • iii — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : iii ISO 639 2/T Code : iii ISO 639 1 Code : ii Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Sichuan Yi …   Names of Languages ISO 639-3

 • III — incapacitating illness or injury …   Military dictionary

 • III — …   Википедия

 • III в. до н. э. — …   Википедия

 • III в. до н. э. — …   Википедия

 • III в. н. э. — …   Википедия

 • III в. — …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «III» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»