Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

iii

 • 41 courir

  I vi.
  1. chopmoq, yugurmoq; courir à toutes jambes oyog‘ini qo‘liga olib chopmoq, jon halvatda chopmoq, oldi-ketiga qaramay chopmoq; courir à qui mieux kim o‘zarga chopmoq; courir après quvmoq, ta‘qib etmoq; l'année qui court joriy yil; le bruit court mish-mish yuribdi
  2. courir à sa fin oxiriga yetaboshlamoq, tugab bormoq, intihosiga yaqimlashmoq; courir à sa perte halokatga qarab bormoq; o‘zini jar yoqasiga olib bormoq
  II vt.
  1. quvmoq, ortidan tushmoq, ta‘qib qilmoq
  2. courir les honneurs izzat talab bo‘ lmoq
  3. courir un danger xavf ostida qolmoq, falokatga yo‘liqmoq
  III il nous court u bizning jonimizga, me'damizga tegdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > courir

 • 42 creux

  -euse
  I adj.
  1. kovak, teshik, havol, ichi bo‘sh, bo‘sh, quruq, puch; arbre creux kovak yog‘och; assiette creuse chuqur tarelka, kosa; chemin creux chuqurlikdagi yo‘l; ventre creux, estomac creux och, bo‘sh qorin, oshqozon; avoir le nez creux fam. nozik didli, sezgir, farosatli, tuyg‘uli bo‘lmoq, ega bo‘lmoq; prov. il n'y en a pas pour sa dent creuse bu yerda unga hech vaqo yo‘q, unga moli-mardumxo‘rlik qiladigan hech narsa yo‘q
  2. botiq, cho‘kik, ichiga botib, kirib ketgan, kirtaygan; yeux creux kirtaygan, botiq ko‘zlar; joues creuses ichiga kirib ketgan yuz
  3. fig. ichi bo‘sh, uncha chuqur bo‘lmagan, sayozroq, past, sayoz, bema'ni, mazmunsiz, suyuq, puch, ma'nosi yo‘q; formule creuse ma'nosiz so‘zlar; esprit creux, tête creuse bo‘sh kalla, past aql, puch kalla, suyuq odam; cerveau creux xayolparast
  II adv. sonner creux bo‘g‘iq, unsiz, tovushsiz jiringlamoq
  III nm.
  1. cho‘nqir yer, ichiga botgan joy, chuqur, kamgak, chuqurlik, o‘pirilgan joy, chuqur, kamgak, chuqurlik, o‘pirilgan joy, kovak, ichi bo‘shlik, o‘yilgan joy; soylik, pastlik, jarlik, soy; creux d'un arbre daraxt kovagi; creux du genou tizza chuquri; creux de la main kaft, hovuch, siqim; j'ai un creux dans l'estomac ko‘krak chuqurcham achishyapti
  2. fam. bo‘sh soat (jadvalda).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > creux

 • 43 crever

  I vt.
  1. yorib o‘tmoq; crever le coeur yurakni yorib yubormoq, ezib yubormoq
  2. ko‘zini o‘yib olmoq; fig. ta'na qilmoq, yuziga aytib izza qilmoq, ko‘ziga yomon ko‘rinmoq; cela crève les yeux bu ko‘zga tashlanib turadi
  3. fam. holsizlantirmoq, tinkasini quritmoq, charchatmoq, toliqtirmoq; crever un cheval otni holdan toydirmoq
  II vi.
  1. yorilmoq, sinmoq, darz ketmoq, chatnamoq, uzilmoq (tor); qarsillab sinmoq, charsillamoq, yorib o‘ tilmoq, o‘tmoq, yorilmoq; le pneu a crevé shin yorildi; crever de jalousie hasrat, hasaddan yorilib ketmoq; crever de rire kulaverib ichagi uzilmoq
  2. o‘lmoq, harom qotib qolmoq (hayvonlar haqida), ochlikdan harom qotib o‘lmoq, halok bo‘lmoq; crever de faim ochlikdan harom qotib qolmoq; c'est à crever harom qotib qolish mumkin
  III se crever vpr. (pour) jon-jahdu bilan tirishmoq, o‘ lib-qutilib harakat qilmoq; se crever pour gagner deux fois rien bir tiyin uchun zo‘r bermoq, jon-jahdi bilan urinmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > crever

 • 44 cristalliser

  I vt.
  1. kristallamoq, kristalga aylantirmoq, kristal holiga keltirmoq
  2. fig. aniq bir shaklga keltirmoq, shakillanmoq, shaklga kirmoq, bezatmoq, yasatmoq, rasmiylashtirmoq
  II vi. qaror topmoq, shakllanmoq, shakl olmoq
  III se cristalliser vpr.
  1. xrustalga aylanmoq
  2. muayyan shaklga, tusga kirmoq, shakllanmoq, rasmiylashmoq, joylashmoq, rasmiy suratga kirmoq; shaklga kirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cristalliser

 • 45 croire

  I vt.
  1. sanamoq, hisoblamoq, o‘ylamoq, fikr qilmoq, mulohaza qilmoq, fikr yuritmoq, faraz qilmoq; il est à croire que deb hisoblamoq kerak; j'ai cru entendre sa voix uning ovozi menga eshitilganday tuyuldi; on croirait deb o‘ylash mumkin; je crois bien! albatta, men o‘ylaymanki je te crois! fam. bo‘lmasa-chi, turgan gap
  2. ishonmoq, ishonchi komil bo‘lmoq, inonmoq; je le crois bien jonim bilan ishonaman; croyez cela et buvez de l'eau claire fam. ishongan baxtli, baxtiyor
  3. en croire qqn.qqch. ishonmoq, inonmoq, ishonib topshirmoq; à l'en croire agar bunda unga ishonsang; je n'en crois rien men bunga ishonmayman; en croire à peine ses yeux u o‘z ko‘zlariga arang, zo‘rg‘a ishonadi; s'il faut en croire les rumeurs agar mishmishlarga ishonsang
  II vi. ishonmoq, inonmoq; croire sur parole so‘ziga ishonmoq; croire à (en) -ga ishonmoq; on a peine à croire ishonib bo‘lmaydi; j'ai (de la) peine à croire men ishonolmayman; croire dur comme fer ko‘r-ko‘rona inonmoq; faire croire ishontirmoq
  III se croire vpr. o‘ziga hisoblamoq; s'en croire beaucoup o‘z haqida juda yuqori fikrda bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > croire

 • 46 croiser

  I vt.
  1. qovushtirmoq, chalishtirmoq, kesishtirmoq, ustma-ust taxlamoq, qo‘ymoq, yig‘ib qo‘ymoq; croiser son châle ro‘molini bog‘lamoq; croiser les jambes oyoqlarini chalishtirmoq; croiser les bras qo‘l qovushtirmoq; fig. hech narsa qilmay o‘ tirmoq; croiser l'épée, les épées, le fer qilichlarni kesishtirmoq, qilichlashmoq; croiser les feux kesishtirib o‘ t ochmoq, qarshi otishmoq
  2. biol. chatishtirmoq
  3. kesib o‘ tmoq
  4. chizibchizib tashlamoq, o‘chirib tashlamoq
  5. tugmalarini qadamoq, o‘ tkazmoq; croiser son veston pidjak tugmalarini yaxshilab qadamoq, o‘ tkazmoq; croiser les persiennes darpardani yopmoq
  6. uchrashmoq, to‘qnash, duch kelib qolmoq; croiser qqn. dans la rue ko‘chada uchrashib qolmoq
  II vi.mar. qatnamoq, suzib yurmoq
  III se croiser vpr.
  1. uchrashmoq, qarama-qarshi, duch, to‘qnash kelib qolmoq, to‘qnashmoq
  2. hist. salibchi bo‘lmoq, salibchilar yurishiga bormoq, jo‘namoq
  3. birlashmoq, qo‘shilmoq, qovushmoq, jinsiy aloqada bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > croiser

 • 47 crotter

  I vt. vieilli bulg‘amoq, iflos, kir qilmoq, iflos, loy sachratmoq
  II vi.fam. najaslamoq, bulg‘amoq (hayvonlar haqida)
  III se crotter vpr. ifloslanmoq, bulg‘anmoq, loy sachratmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > crotter

 • 48 debout

  I adv. tikka; mettre un meuble debout jihozni tik qo‘ymoq; se tenir debout tik turmoq; être, rester debout tik turib qolmoq; il est debout avant le jour u tongdan avval turib olgan; être encore debout hamon oyoqda turmoq (safda); mourir debout jonini ayamay himoya qilmoq; mettre debout oyoqqa turg‘izmoq; tomber debout suvdan quruq chiqmoq, sog‘ qolmoq, chiqmoq; contes, histoires à dormir debout uydirma, yolg‘onyashiq, safsata, afsona, cho‘pchak, ertak; cela ne tient pas debout bu haqiqatga yaqin emas
  II adj.inv. magistrature debout prokratura; mer, vent debout qarshidan esayotgan shamol, to‘lqin, suv
  III intj. turing!

  Dictionnaire Français-Ouzbek > debout

 • 49 décider

  vt. I.
  1. hal qilmoq, yechmoq, qaror (qabul) qilmoq, qaror chiqarmoq; décider en faveur de birov foydasiga hal qilmoq
  2. tugatmoq, bitirmoq, barham bermoq, yo‘qotmoq, tamom qilmoq, bartadaf qilmoq, bir yoqli qilmoq; décider un différend bahsni bartaraf qilmoq
  3. undamoq, majbur etmoq, ko‘ngliga solmoq, unatmoq, ko‘ndirmoq, razm solmoq, rozi qilmoq
  II vi.
  1. (de+inf) qaror qabul qilmoq, qaror qilmoq, jur'at etmoq, botinmoq; cette conversation a décidé de son avenir bu suhbat uning kelajagini aniqladi, hal qildi
  2. o‘ylab ko‘rmoq, fikr yurgizmoq, hukm qilmoq, chiqarmoq, muhokama qilmoq, xulosaga kelmoq
  III se décider vpr.
  1. botinmoq, jur'at etmoq, yaramoq, yon bermoq; vous êtes bien lent à vous décider siz juda ko‘p o‘ylaysiz; siz juda jur'atsizsiz!
  2. afzal ko‘rmoq, ortiq, yaxshi deb tan olmoq, o‘z fikrini bildirmoq, aytmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > décider

 • 50 découvrir

  I vt.
  1. ochmoq, ochib qo‘ymoq, ustini ochiq qoldirmoq, ochib tashlamoq, yalang‘ochlamoq, ochib ko‘rsatmoq, himoyasiz qoldirmoq; découvrir une pièce donalarni ochib qo‘ymoq (shahmatda); découvrir son flanc yonboshini himoyasiz qoldirmoq; découvrir son jeu maqsadini ochib bildirmoq
  2. fig. ko‘rmoq, topmoq, topib olmoq; découvrir le pot aux roses sirini bilib olmoq, tagiga yetmoq
  3. kashf, ixtiro qilmoq, ochmoq, topmoq
  II vi. tan olmoq, tavba qilmoq, bo‘yniga olmoq
  III se découvrir vpr.
  1. ko‘rinmoq, ochilmoq, kashf qilinmoq, topilmoq
  2. boshini yalang‘ochlamoq, bosh kiyimini olmoq
  3. namoyon bo‘lmoq; ko‘z-ko‘z qilmoq, ochib ko‘rsatmoq
  4. ishonmoq, inonmoq, yuragini, qalbini ochmoq, ochib tashlamoq
  5. tanishmoq, bir-birini bilib, tanib olmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > découvrir

 • 51 dégeler

  I vt.
  1. erimoq, erib ketmoq
  2. ishlatishga ruxsat bermoq, ishga solib yubormoq (pul fondi haqida)
  3. dégeler qqn.fam. birovni jonlantirmoq, harakat qildirmoq
  II vi. erimoq, muz erib ketmoq
  III v.impers. il dégèle erib ketayotibdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dégeler

 • 52 dégonfler

  I vt.
  1. havo, gazni chiqarmoq
  2. yuragini yengillatmoq, histuyg‘ usini aytib bermoq
  3. fam. fosh qilmoq, aybini oshkor qilmoq, obro‘yini ketkazmoq, yerga urmoq, tanazzulga uchramoq
  II vi.fam. fikrni bayon qilmoq, ochiq aytmoq
  III se dégonfler vpr.
  1. dami chiqmoq, havosi chiqmoq, puchchaymoq
  2. fam. ovozini pasaytirmoq, ruhi tushmoq, birmuncha ma'yuslanmoq; xafa, g‘amgin bo‘lib qolmoq, qo‘rqmoq, cho‘chimoq
  3. bosh tortmoq, voz kechmoq, joyini bo‘shatin bermoq, e'tiqodini o‘zgartirmoq, va'dasini bajarmaslik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dégonfler

 • 53 dégorger

  I vt.
  1. otilmoq, otilib chiqmoq, chiqarmoq, chiqarib tashlamoq
  2. quvurni yuvmoq, yuvib tozalamoq
  3. yuvmoq, yuvib tozalamoq (jun, pillani)
  4. bo‘ktirmoq, ivitib yumshatmoq (go‘sht, baliqni)
  II vi. to‘liq, to‘la bo‘lmoq, chetidan toshib chiqmoq
  III se dégorger vpr. to‘kilmoq, oqmoq, quyilmoq (suyuqlik haqida).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dégorger

 • 54 démancher

  I vt.
  1. sopini, dastasini chiqarib olmoq, sug‘urmoq
  2. fig. ayrimoq, ajratmoq, uzmoq, ayrilib ketmoq, uzilib qolmoq, aloqa uzilmoq
  3. fam. buzmoq, barbod qilmoq, chatog‘ini chiqarmoq, ishni buzib qo‘ymoq, ishni rasvo qilmoq
  4. fam. chiqarmoq, o‘rnidan qo‘zg‘atmoq (oyoqni)
  5. mus. baland ohangni olmoq
  II vi. kanal og‘zidan chiqmoq, chiqib kelmoq
  III se démancher vpr.
  1. sopidan, dastasidan chiqarilmoq
  2. buzilmoq, nosoz, noto‘g‘ri ishlaydigan bo‘lib qolmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > démancher

 • 55 démarquer

  I vt.
  1. belgi, nishon, tamg‘a, yorlig‘ ini olib tashlamoq; démarquer du linge ichki kiyimlardan baho belgisini olib tashlamoq
  2. adabiy o‘g‘irlik qilmoq, ko‘chirmoq
  3. sport. raqib himoyasidan xalos qilmoq
  II vi. ot tishlaridan yoshini aniqlovchi belgisini olib tashlamoq
  III se démarquer vpr. sport raqib himoyasidan qutulmoq, xalos bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > démarquer

 • 56 demi

  -ie
  I adj. yarim, yarmisi; deux heure et demie soat ikki yarim; un kilo et demi bir yarim kilo; trois journées et demi uch yarim kun
  II adv. yarmi, yarmisi, yarim baravar, yarimtasi; demi nu yarmisi ochiq, yalong‘och
  III n.
  1. yarim, yarimta, nim, nimta, narsaning yarmi; à demi loc.adv. yarmiga, yarim baravar, qisman
  2. nm. yarimta, pivo quyiladigan stakan va o‘shancha pivo (odatda yarim litr hajmda bo‘lgan, hozirda chorak litr)
  3. nf. yarim soat; la demie vient de sonner hozirgina yarim soatga bong urdi
  4. n. metis.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > demi

 • 57 dérouiller

  I vt.
  1. zangini ketkazmoq
  2. fam. yaxshilab urmoq, savalamoq, kaltaklamoq, do‘pposlamoq
  3. muloyim qilmoq, iylamoq, pishitmoq, yozmoq, harakat qilib tetiklashmoq
  II vi.fam. kaltak yemoq, ta'zirini yemoq
  III se dérouiller vpr. harakat bilan oyoq-qo‘l chigilini yozmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dérouiller

 • 58 désemplir

  I vt. quymoq, quyib olmoq, bermoq, quyib kamaytirmoq, ozaytirmoq
  II vi. ne pas désemplir hamma vaqt to‘liq, to‘la bo‘lmoq
  III se désemplir vpr. bo‘shab qolmoq, bo‘sh bo‘ lmoq, bo‘shamoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > désemplir

 • 59 désespérer

  I vt. (de qqch) umidsizlanmoq, umidini uzmoq, noumid bo‘lmoq, umidini yo‘qotmoq; ne pas désespérer ishonchi, umidini yo‘qotmaslik
  II vi. noumid qilmoq
  III se désespérer vpr. ruhi tushib ketmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > désespérer

 • 60 déterminant

  -ante
  I adj. aniqlovchi, aniqlaydigan
  II nm.math. aniqlovchi, daraja ko‘rsatgich, determinant
  III gram. qo‘shimcha, ko‘rsatkich.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > déterminant

См. также в других словарях:

 • III — steht für: Drei, altrömische Schreibweise der Zahl III ist die Signatur folgender Personen: Jack White (Gitarrist) (* 1975), US amerikanischer Songwriter, Sänger und Gitarrist Hank Williams III (* 1972), US amerikanischer Rock Sänger Siehe auch:… …   Deutsch Wikipedia

 • III — (as used in expressions) Abd al Rahman III Afonso III Alexander III Amenhotep III Andronicus III Palaeologus Antiochus III Augustus III Cabell Calloway III Casimir III Charles III Christian III …   Universalium

 • III — Not to be confused with Ill (ill, ILL). III (iii) is the Roman number for three, but may also refer to: * III, official artist name for the Inti Creates sound team * III (Download album), an album by the band Download * III (Chad Brock album), an …   Wikipedia

 • III — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Acid King III, album de Gui Boratto III, album de Bob Sinclar Catégorie : Homonymie …   Wikipédia en Français

 • iii — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : iii ISO 639 2/T Code : iii ISO 639 1 Code : ii Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Sichuan Yi …   Names of Languages ISO 639-3

 • III. РОССИЯ. СССР. СНГ - полный — III.1. Племенные союзы восточных славян …   Правители Мира

 • III.6. Правительства периода гражданской войны — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ III.6.1. Европейская Россия III.6.1.1. Юг России III.6.1.2. Дон III.6.1.3. Кубань …   Правители Мира

 • III.9. Содружество независимых государств (СНГ) — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ …   Правители Мира

 • III. Kerületi TVE — III. Kerületi TUE Nombre completo III. Kerületi TVE Futball Club Obuda Fundación 24 de enero de 1887 (124 años) Estadio Hévízi út, Budapest (Hungría) …   Wikipedia Español

 • III Comando Administrativo Aéreo — Activa 4 de febrero de 1938 1944 País Alemania Nazi …   Wikipedia Español

 • III. Korps (Bundeswehr) — III. Korps Verbandsabzeichen Aktiv 6. Apr. 1957–31. Mär. 1994 Land …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»