Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

iii

 • 101 gouvernant

  -ante
  I adj. hukmron, hukumat tepasida turuvchi, idora qiluvchi; rais, boshliq, boshqaruvchi; le parti gouvernant hukmron partiya
  II nf. murabbiya, tarbiyachi xotin; xo‘jalik boshqaruvchi ayol
  III nm.pl. hokimlar, hukmdorlar.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > gouvernant

 • 102 grand

  -grande
  I adj.
  1. katta, ulkan, azim, yirik, zo‘r, bo‘ychan, bo‘ydor, durkun, gavdali, norg‘ul, baland, daroz, novcha; un homme grand baland bo‘yli odam; la grande bourgeoisie yirik burjuaziya; à grand renfort de yordamida; le Grand Opéra Parij opera teatri
  2. katta, kuchli, shiddatli, qattiq, zo‘r, baquvvat, quvvatli, zabardast
  3. ulkan, kalon, azim, muazzam; un grand homme buyuk odam; une grande cause ulug‘ ish; Pierre le Grand Buyuk Pyotr
  4. e'tiborli, nufuzli, mashhur, dongdor, taniqli; un grand personnage, un grand seigneur mashhur, nufuzli zot, to‘ra, ayon, amaldor; le grand monde zodagonlar davrasi
  5. katta yoshli, bo‘yi yetgan, balog‘atga yetgan; une grande personne katta yoshli odam, shaxs, kishi
  6. qattiq, baland, shiddatli, zo‘r, ulkan, buyuk, ajoyib; un grand coeur muruvvat, himmat, olijanoblik, oliyhimmatlik, fe'li kenglik, samimiylik, sidqidillik; fe'li keng odam; un grand blessé og‘ir yaralangan; le grand air sof havo; avoir grand air salobatli qiyofaga ega bo‘lmoq; les grandes eaux suv toshqini, favvoralarni ishga tushirish (bog‘ larda); il fait grand jour yorishib ketdi; il est grand temps allaqachon kech; de grand matin erta tongda, ertalab; tenir grand compte ayniqsa hisobga olmoq
  II nm.
  1. ulug‘vorlik, olijanoblik
  2. pl. balog‘atga yetganlar
  3. pl. akobir, ayon, to‘ra
  4. grand d'Espagne Ispaniya grandi
  III adv. voir grand uzoqni ko‘rmoq, katta rejalar qurmoq, tuzmoq; grand ouvert keng ochiq; en grand loc.adv. tabiiy kattalikda, keng ko‘lamda, miqyosda.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > grand

 • 103 grandir

  I vi.
  1. o‘smoq, katta bo‘lmoq, ulg‘aymoq; grandir en sagesse aqlli bo‘lmoq
  2. kattarmoq, o‘smoq
  II vt.
  1. kattalashtirmoq, yiriklashtirmoq
  2. obro‘yini ko‘ tarmoq, e' tiborini oshirmoq
  III se grandir
  1. biroz ko‘tarilmoq, sal o‘rnidan turmoq
  2. martabasi oshmoq, lavozimda ko‘tarilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > grandir

 • 104 gratter

  I vt.
  1. tirnamoq, qitirlamoq, timdalamoq, yumdalamoq; gratter une allumette gufurt chaqmoq; gratter du papier qog‘oz bulg‘amoq, yozib chizib o‘ tirmoq; oqqa ko‘chirib kun ko‘rmoq (pul ishlab topmoq)
  2. qirib tozalamoq, qirmoq, qirtishlamoq, tarashlamoq
  3. qashimoq, qashlamoq
  4. fam. xushomad, laganbardorlik qilmoq, tilyog‘lamalik qilmoq
  5. ozgina foydalanib qolmoq (birovning narsasidan); il n'y a rien à gratter bu yerda hech narsa yo‘q foydalanadigan
  6. sport. quvib o‘ tmoq (mashina, raqibini)
  II vi.
  1. (à) taqillatmoq, qoqmoq, urmoq; gratter à une porte sekingina eshikni qoqmoq
  2. (de) o‘ynamoq, chalmoq
  3. mehnat qilmoq, ishlamoq, ter to‘kmoq
  III se gratter vpr.
  1. qashimoq, qashlanmoq
  2. xushomad qilishmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > gratter

 • 105 grec

  -grecque
  I adj. grekcha, grek
  II n.
  1. grek, yunon
  2. nm. grek tili; le grec moderne yangi grek tili
  III nf. grekcha naqsh, gul; kichkina qo‘l egovi (arrachasi); xotinlar bosh kiyimi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > grec

 • 106 griller

  I vt.
  1. qovurmoq, yaxshilab, qizarguncha qovurmoq (qahva, kashtanni); panjarada qovurmoq
  2. kuydirmoq, kuydirib pishirmoq, gir atrofini, chetini kuydirmoq, qoraytirmoq
  3. kuydirib qo‘ymoq (elektr asbobni)
  4. uchini yondirib, kuydirib olmoq (sigaretaning)
  5. sovuq urmoq, olmoq
  6. fam. quvib o‘zmoq, o‘zib, ilgari ketmoq; griller un feu rouge qizil chiroqda o‘tib ketmoq (svetoforda)
  II vi.
  1. qovurilmoq, oftobda kuymoq
  2. kuymoq, kuyib ketmoq, ba'zi joylari kuymoq, kuyib qoraymoq
  III se griller vpr.
  1. kuymoq, qovurilmoq
  2. kuydirib olmoq, kuymoq, kuyib qolmoq, kuydirmoq.
  vt. panjara, to‘r, setka qilmoq, qo‘ymoq; to‘smoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > griller

 • 107 gros

  -grosse
  I adj.
  1. semiz, yo‘g‘on, to‘la; le gros intestin anat. yo‘g‘on ichak; plus gros que long juda semiz, baqaloq
  2. katta, yirik, ulkan, azim, zo‘r; une grosse somme d'argent katta pul sumi; du gros bétail yirik shoxli qora mollar; un gros porteur og‘ir bombardimonchi samolyot; yuk tashuvchi samolyot; de grosses réparations bosh, kapital tuzatish; la grosse artillerie og‘ir artilleriya; jouer gros jeu katta o‘ynamoq, qaltis ish qilmoq
  3. femme grosse bo‘g‘oz, homilador xotin; gros de conséquences yomon oqibatlar
  4. dag‘al, qo‘pol, to‘ng, qo‘rs, xunuk; gros mots qo‘rs so‘zlar, so‘kish; le gros ouvrage og‘ir, qora mehnat; faire la grosse voix qo‘pol, qo‘rs ovoz bilan gapira boshlamoq (qo‘rqitish uchun); faire les gros yeux jahllanib nazar tashlamoq, qaramoq
  5. muhim, ahamiyatli, zarur, kerakli
  6. to‘lgan, to‘la, to‘liq; la rivière est grosse suv ko‘tarildi, daryo to‘lgan; yeux gros de larmes ko‘zlari yoshga to‘la; avoir le coeur gros, en avoir gros sur le coeur g‘amgin bo‘lmoq, xafa bo‘lmoq, qayg‘urmoq, ma'yuslanmoq
  II nm.
  1. eng katta, yirik bo‘lagi; qalinlik, qatlam
  2. bosh bo‘lagi, qismi, asosiysi; mil. asosiy kuchlar, mag‘iz (markaz); le gros de l'armée qo‘shinning asosiy, markaziy kuchlari; le gros du peloton sport. asosiy guruh; au gros de l'été, de l'hiver yoz, qishning qoq o‘rtasida; loc.adv. en gros ko‘ tarasiga; umuman, asosan, umuman olganda; tout en gros hammasi bo‘lib, ja'mi, bari
  III adv. ko‘p; gagner gros ko‘p ishlab topmoq; rapporter gros katta foyda keltirmoq, bermoq; il y a gros à parier que ishonchim komil-ki.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > gros

 • 108 guérir

  I vt. davolamoq, tuzatmoq, sog‘aytirmoq, shifo bermoq
  II vi.
  1. sog‘aymoq, tuzalmoq, sog‘ayib ketmoq, kamchiliklardan forig‘ bo‘lmoq
  2. bitmoq, tuzalmoq (yara)
  III se guérir vpr. davolanmoq, tuzalmoq; fig. yo‘qotmoq, xalos, forig‘ bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > guérir

 • 109 hausser

  I vt. ko‘tarmoq, oshirmoq, yuqoriga ko‘ tarmoq; hausser les prix bahoni ko‘tarmoq; hausser la voix, le ton tovushini, ohangini oshirmoq; hausser les épaules yelkalarini siqmoq, qismoq
  II vi.
  1. martabasi oshmoq, ko‘tarilmoq
  2. bahosi oshmoq, qimmatlashmoq
  III se hausser vpr. baland ko‘tarilmoq, ustun bo‘lmoq, yuqori bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > hausser

 • 110 haut

  -haute
  I adj.
  1. baland, yuksak, yuqori
  2. olijanob, buyuk, ko‘tarinki; la rivière est haute daryo suvi ko‘ tarildi; la haute mer dengiz ko‘tarilayotibdi; avoir la main haute bosh bo‘lmoq, boshqarmoq; loc.adv. haut la main o‘rinlatib, qoyil qilib, juda yaxshi, osongina; marcher le front haut boshini, qomatini rostakam ko‘tarib yurmoq
  3. oliy, bosh, eng yuqori; les hautes classes de la société jamiyat oliy tabaqalari, sinflari; la haute chambre yuqori palata
  4. chuqur ma'noli, ma'nodor, ajoyib, katta, yirik, ulkan, ko‘p, bisyor, talay, kuchli; au plus haut degré oliy darajada; haute trahison davlatga, vatanga xiyonat, xoinlik; haut en couleur qizil yuzli, qizil, yorug‘, yorqin, charaqlagan, aniq; avoir une haute opinion de qqn. yuqori fikrda bo‘lmoq
  5. géog. ustki, tepasi, yuqorisi; le Haut Rhin Yuqori Reyn (departament)
  6. qattiq, baland, yuqori; à haute voix baland ovozda, eshittirib
  7. la haute antiquité uzoq o‘ tmish, juda qadimgi zamon
  II nm.
  1. yuqori, yuqori qismi; tepasi; le haut du jour tush, choshgoh, qiyom; par le haut tepasida; haut de forme silindr; le prendre de haut behayolik, surbetlik, beorlik bilan gaplashmoq; tenir le haut du pavé imtiyozli holatda bo‘lmoq
  2. pl. kemaning suv usti qismi
  III nf.fam. davlatmand, boy, zodagon, oqsuyak, aslzoda, a'yonlar, jamiyatning oliy tabaqasi
  IV adv.
  1. baland, yuqori; haut placé baland martabali, yuqori mansabli, martabasi ulug‘; haut les mains! qo‘l ko‘ taring!
  2. baland tovushda; plus haut balandroq; de haut en bas loc.adv. yuqoridan, balandan pastga, takabburona, kekkayib, mensimasdan; regarder qqn. de haut en bas kekkayib qaramoq; en haut tepada, yuqorisida, uchida; d'en haut balanddan, balanddagi; là haut ustida; en haut de loc.prép. tepaga, balandga.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > haut

 • 111 heurter

  I vt.
  1. itarmoq, turtmoq, urmoq, shikastlamoq, urib olmoq, lat yedirmoq
  2. sha'niga tegmoq, xafa qilmoq, haqorat qilmoq, qattiq tegmoq, ranjitmoq; heurter l'amour-propre izzat-nafsiga tegmoq
  3. so‘kmoq, haqorat qilmoq, kamsitmoq, qattiq ranjitmoq, og‘ ir botmoq
  4. qarshilik qilmoq, qarshi chiqmoq, e' tiroz bildirmoq, zid bo‘lmoq, inkor etmoq
  II vi.
  1. taqillatmoq, qoqmoq
  2. duch kelmoq, uchrab qolmoq, uchratmoq
  III se heurter vpr.
  1. urilmoq
  2. to‘qnashtirmoq, duch keltirmoq; se heurter à une résistance qarshilikka duch kelmoq
  3. uchrashib qolmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > heurter

 • 112 immortel

  -elle
  I adj. mangu abadiy, o‘lmaydigan, boqiy, umriboqiy
  II nm.pl. butparast, majusiylar xudosi, ilohi
  III nf.bot. bo‘znoch (o‘simlik).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > immortel

 • 113 imposer

  I vt.
  1. soliq, o‘lpon, jarima solmoq
  2. (qqch à qqn) farmoyish, buyruq, amr qilmoq, bermoq, ko‘rsatma, yo‘l-yo‘riq, maslahat bermoq, zimmasiga yuklamoq, majbur etmoq, talab qilmoq; majbur qilmoq, bo‘yniga ortmoq, o‘ tkazmoq (zo‘rlab), ko‘ngliga solmoq; imposer des conditions shartlarni qabul qildirmoq; imposer le silence sukut saqlashga majbur qilmoq; imposer du respect hurmat qilishni ko‘ngilga solmoq
  3. solmoq, yuklamoq; imposer une tache à qqn. vazifa bermoq, topshiriq yuklamoq, ishni bo‘yniga yuklamoq, topshiriq bermoq
  4. typogr. qolip tushirmoq
  II vi. hurmat qilishni ko‘ngliga solmoq; en imposer à izzat qilishni o‘rgatmoq
  III s'imposer vpr.
  1. o‘z bo‘yniga olmoq
  2. qat'iy suratda zarur bo‘lmoq; faire les conclusions qui s'imposent mos muvofiq xulosalar qilmoq
  3. (à) tan oldirmoq, zo‘rlab o‘ tkazmoq; s'imposer dans une société jamoaga qabul qilinmoq, uni odamlar qabul qilmoq
  4. menga muyassar bo‘lmoq, baxtiga to‘g‘ri kelmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > imposer

 • 114 impromptu

  -ue
  I adv. tayyorgarliksiz, to‘satdan, qo‘qqisdan, birdan, bexosdan, daf'atan, dabdurustdan, ittifoqo, banogoh, nogahon
  II adj. tayyorgarliksiz aytilgan, yaratilgan; une visite impromptue kutilmagan tashrif
  III nm. tayyorgarlik ko‘rmasdan qilingan ish, asar; à l'impromptu to‘satdan, qo‘qqisdan, tayyorlanmasdan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > impromptu

 • 115 incliner

  I vt. egmoq, engashtirmoq, og‘dirmoq, qiyshaytirmoq, bukmoq, burmoq, qayirmoq; incliner la tête bosh egmoq
  II vi.
  1. qiyshaymoq, engashmoq, og‘moq
  2. (vers qqch) bukilmoq, burilmoq, qayrilmoq
  III s'incliner vpr.
  1. yutqizmoq, yutqizgan deb bilmoq, qo‘shilmoq, ko‘nmoq; s'incliner devant qqch. tan olmoq, bermoq, ko‘nikmoq, rozi bo‘lmoq
  2. salom bermoq, qulluq, ta'zim qilmoq, salom yetkazmoq
  3. qiyshaymoq, engashmoq, yonboshlamoq, og‘moq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > incliner

 • 116 informer

  I vt. (qqn de qqch) aytmoq, bildirmoq, xabar, xabardor qilmoq, aytib, xabardor qilib qo‘ymoq, ogoh, voqif qilmoq, ma'lum, e' lon qilmoq; être bien informé de qqch. yetarlicha xabardor bo‘lmoq
  II vi.dr. tergov olib bormoq, so‘roq qilmoq
  III s'informer vpr. (de) so‘rab, surishtirib, tergab bilmoq, bilib olmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > informer

 • 117 inviter

  I vt.
  1. taklif qilmoq, chaqirmoq
  2. (à) imlamoq, imlab, imo, ishora qilib chaqirmoq, qiziqtirmoq, jalb qilmoq, o‘ziga tortmoq
  II vi. hamrohiga o‘zining mosligini yurib ko‘rsatmoq (qartada)
  III s'inviter vpr.
  1. fam. o‘zo‘ zidan kelib chiqmoq, tug‘ilmoq
  2. o‘zaro chaqirishmoq, bir-birini taklif qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > inviter

 • 118 jaune

  I adj. sariq, sariq rang, malla; devenir jaune sarg‘aymoq; rangi ketmoq, zahillashmoq
  II nm.
  1. sariq rang; peindre en jaune sariq rangga bo‘yamoq; le jaune ne lui va pas sariq rang unga yarashmaydi (kiyim)
  2. sariq bo‘yoq
  3. jaune d'oeuf tuxum sarig‘i
  4. sariq irqqa mansub kishi, mongoloid
  5. fig. kelishuvchi, murosachi; sotilgan, sotqin
  III adv. zo‘raki, g‘ayriixtiyoriy; soxta; rire jaune zo‘rma-zo‘raki iljaymoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > jaune

 • 119 jeune

  I adj.
  1. yosh; son jeune frère uning ukasi
  2. navqiron; jeune femme juvon; jeune homme yigit
  3. yosh, yangi, yangi tashkil qilingan
  4. yoshlikka, yoshlik davriga xos; dans mon jeune temps yosh paytimda, yoshligimda
  5. yoshlarga xos; une coiffure jeune yoshlarga xos soch turmagi
  6. yosh, yangi, tajribasiz, tajribasi kam; il est jeune dans le métier bu ishda u hali g‘o‘r
  7. fam. c'est un peu jeune bu yetarli emas
  II n. yigit, o‘spirin, yigitcha; yosh qiz; les jeunes yoshlar, yosh-yalang, yigit-qiz
  III adv. yoshdek, yoshlardek, yosh; il fait jeune pour son âge u yosh ko‘rinadi; elle s'habille jeune u yoshlardek kiyinadi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > jeune

 • 120 joindre

  I vt.
  1. qo‘shmoq, birlashtirmoq, bog‘lamoq, yig‘moq; joindre les deux points ikki nuqtani birlashtirmoq; loc. joindre les deux bouts uchini uchiga arang yetkazmoq, arang tirikchilik qilmoq, qo‘l uchida kun ko‘rmoq
  2. to‘plamoq, yig‘moq, birlashtirmoq; joindre les efforts kuchlarni birlashtirmoq
  3. joindre à birga qo‘ymoq, qo‘shib, tirkab qo‘ymoq, ilova qilmoq; joignez cette pièce au dossier bu narsani hujjatga tirkab qo‘yib; joindre le geste à la parole gapdan ishga o‘ tmoq
  4. yetmoq, yetib bormoq, yetib kelmoq; uchrashmoq; bog‘lanmoq; je n'arrive pas à le joindre men unga bog‘lanolmayapman; men unga to‘g‘ri kelolmayapman, uni uchratolmayapman; on peut le joindre par téléphone u bilan telefon orqali bog‘lanish mumkin
  II vi. yopishib, taqalib, jips bo‘lib turmoq; la fenêtre ne joint pas deraza jips yopilmaydi
  III se joindre vpr.
  1. birlashmoq, birga bo‘lmoq; qatnashmoq, qo‘shilmoq; se joindre à un parti partiyaga kirmoq, a'zo bo‘lmoq; se joindre à la conversation suhbatda qatnashmoq, suhbatga qo‘shilmoq, aralashmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > joindre

См. также в других словарях:

 • III — steht für: Drei, altrömische Schreibweise der Zahl III ist die Signatur folgender Personen: Jack White (Gitarrist) (* 1975), US amerikanischer Songwriter, Sänger und Gitarrist Hank Williams III (* 1972), US amerikanischer Rock Sänger Siehe auch:… …   Deutsch Wikipedia

 • III — (as used in expressions) Abd al Rahman III Afonso III Alexander III Amenhotep III Andronicus III Palaeologus Antiochus III Augustus III Cabell Calloway III Casimir III Charles III Christian III …   Universalium

 • III — Not to be confused with Ill (ill, ILL). III (iii) is the Roman number for three, but may also refer to: * III, official artist name for the Inti Creates sound team * III (Download album), an album by the band Download * III (Chad Brock album), an …   Wikipedia

 • III — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Acid King III, album de Gui Boratto III, album de Bob Sinclar Catégorie : Homonymie …   Wikipédia en Français

 • iii — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : iii ISO 639 2/T Code : iii ISO 639 1 Code : ii Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Sichuan Yi …   Names of Languages ISO 639-3

 • III. РОССИЯ. СССР. СНГ - полный — III.1. Племенные союзы восточных славян …   Правители Мира

 • III.6. Правительства периода гражданской войны — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ III.6.1. Европейская Россия III.6.1.1. Юг России III.6.1.2. Дон III.6.1.3. Кубань …   Правители Мира

 • III.9. Содружество независимых государств (СНГ) — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ …   Правители Мира

 • III. Kerületi TVE — III. Kerületi TUE Nombre completo III. Kerületi TVE Futball Club Obuda Fundación 24 de enero de 1887 (124 años) Estadio Hévízi út, Budapest (Hungría) …   Wikipedia Español

 • III Comando Administrativo Aéreo — Activa 4 de febrero de 1938 1944 País Alemania Nazi …   Wikipedia Español

 • III. Korps (Bundeswehr) — III. Korps Verbandsabzeichen Aktiv 6. Apr. 1957–31. Mär. 1994 Land …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»