Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

iii

 • 21 buter

  I vi. to‘qishmoq, borib taqalmoq; bog‘liq bo‘lib qolmoq
  II vt.
  1. tiramoq, tirab qo‘ymoq
  2. kimdadir qat' iyatlik uyg‘otmoq
  III se buter vpr. urilmoq, qoqinmoq.
  vt.fam. o‘ldirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > buter

 • 22 cailler

  I vt. tvorogga aylantirmoq, iritmoq
  II vi. sovuq qotmoq
  III se cailler vpr. quyulmoq, ivimoq, ivib qolmoq, quyuqlashmoq (sut).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cailler

 • 23 changer

  I vt. almashtirmoq, ayirboshlamoq, o‘zgartirmoq, almashmoq, alishmoq
  II vi. o‘zgarmoq, o‘smoq
  III se changer vpr. kiyimini almashtirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > changer

 • 24 chiche

  I adj. xasis, qurumsoq, ziqna, ochko‘z, qattiq
  II nm. pois chiche no‘xot
  III intj. ha-qani, qani-qani, ha – barakalla.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > chiche

 • 25 chose

  I nf.
  1. narsa, buyum, ashyo; c'est une chose bien agréable que de rencontrer un ami do‘stni uchratishday rohati jon narsa bormi! il se passe ici des choses bizarres g‘alati, qiziq voqealar bo‘ layotibdi
  2. borliq, haqiqat, fakt; regarder les choses en face haqiqat yuziga tik boqmoq, qaramoq; un tas de choses bir butun, to‘da borliq; les choses humaines, de ce monde olam borlig‘i; la nature des choses tabiat borlig‘i, borliq tabiati; c'est chose faite bo‘ lgan voqea, fakt; dites-lui bien des choses de ma part mendan yaxshi gaplarni, istaklarni aytib qo‘ying; loc. autre chose boshqa narsa; c'est autre chose, tout autre chose bu butunlay boshqa narsa; la même chose shunday narsa; ce n'est pas la même chose bu ayni shunday emas; quelque chose nimanidir; il lui est arrivé quelque chose unga nimadir bo‘lgan; peu de chose muhim emas; c'est bien peu de chose bu juda muhim emas
  II nm.
  1. shunaqa, shunday narsa
  2. bu (odam haqida); j'ai vu monsieur chose men anavi odamni ko‘rdim (oti nima ediya)
  III adj. être tout chose kayfi buzuq bo‘lmoq, o‘zini yomon his qilmoq; je suis tout chose men o‘zimni yomon his qilayotibman.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > chose

 • 26 clair

  -claire
  I adj.
  1. yorug‘; ravshan, yorqin, oydin, porloq, charaqlagan, lovullagan, quyoshli, tiniq, shaffof, ochiq, sof, bulutsiz; chambre claire yorug‘ xona; temps clair sof, bulutsiz havo, osmon; ochiq
  2. och-sariq; cheveux châtain clair och-sariq, oqish soch
  3. siyrak, siyraklashib qolgan, yakkam-dukkam, suyuq, sersuv; une soupe claire suyuq, sersuv sho‘rpa; les blés sont clairs bug‘doy siyrak
  4. sof, tiniq, tushunarli, aniq; son clair sof, tiniq tovush; l'eau claire tiniq suv; des idées claires aniq fikrlar
  II adv.
  1. aniq, ravshan, yorqin; parler haut et clair baland va aniq gapirmoq
  2. ravshan, aniq, yaxshi; voir clair aniq, yaxshi ko‘rmoq
  3. siyrak, suyuq, yakkam-dukkam; semer clair siyrak qilib ekmoq
  III nm.
  1. clair de lune oy yoritgan tun; mettre au clair aniq aytib bermoq; sabre au clair yalang‘och qilich, shamshir; dépenser le plus clair de sa fortune boyligining katta qismini sarflamoq, sarflab yubormoq
  2. les ombres et les clairs rasmdagi soya va yorug‘ lik farqlari.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > clair

 • 27 claquer

  I vi.
  1. chapak, qarsak chalmoq, chertmoq, qoqmoq, taqillatmoq, urmoq; faire claquer ses doigts, sa langue taqillatmoq, chertmoq
  2. yorilmoq, uzilmoq, sinmoq
  3. o‘lmoq, harom qotmoq
  II vt.
  1. shapaloq urmoq
  2. yopmoq; faire claquer la porte eshikni qattiq yopmoq
  3. sarflamoq, xarajat qilmoq; claquer son argent pulini sarflab yubormoq
  4. charchatmoq, holdan toydirmoq; claquer son cheval otni charchatmoq
  III se claquer vpr. charchamoq, holdan toymoq; se claquer un muscle mushak, muskullarini cho‘zib yubormoq; il se claque pour préparer son examen imtixonga tayyorlanib holdan toydi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > claquer

 • 28 cogner

  I vt.
  1. ustiga urmoq, qoqmoq
  2. turtmoq, urmoq, taqillatmoq, qoqmoq
  3. urmoq, do‘pposlamoq, mushtlamoq; il a encore cogné son frère u ukasini yana urdi, do‘pposladi
  II vi. taqillamoq, chiqillamoq; mon coeur cognait yuragim sanchdi, qattiq urardi
  III se cogner vpr. urilmoq, tegib ketmoq; il s'est cogné à un meuble u jihozga urilib ketdi; se cogner la tête contre les murs boshini devorga urmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cogner

 • 29 communiquer

  I vt. bildirmoq, xabardor qilmoq, aytmoq, xabar bermoq, eshittirmoq
  II vi. ko‘chmoq, ta'sir etmoq, aloqada bo‘lmoq, muomala qilmoq, qo‘shilmoq, tutashmoq
  III se communiquer vpr. qo‘shilmoq, tutashmoq, bog‘lanmoq, aloqa qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > communiquer

 • 30 composer

  I vt.
  1. tuzmoq, tashkil etmoq, tashkil topmoq, iborat bo‘lmoq; cet appartement est composé de quatre pièces bu uy to‘rt xonadan iborat; composer un poème poema, doston yozmoq; composer le numéro de téléphone telefon sonlarini termoq, tuzmoq
  2. yozmoq, ijod etmoq, yaratmoq, tuzmoq, tayyorlamoq, to‘plamoq; composer des chansons qo‘shiq yozmoq
  3. termoq, to‘plamoq, bosmoq (bosmaxonada), nashr etmoq; composer un journal ro‘znoma nashr etmoq, bosib chiqarmoq
  II vi.
  1. insho yozmoq
  2. til biriktirmoq; composer avec sa conscience vijdoniga qarshi ish qilmoq
  III se composer vpr.
  1. tashkil topmoq, tarkib topmoq, tuzilmoq
  2. tashkil etmoq, yaratmoq; se composer une bibliothèque o‘ziga kutubxona tashkil etmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > composer

 • 31 connaître

  I vt.
  1. bilmoq, xabardor bo‘lmoq, tushunmoq, fahmlamoq; je ne connais qu'une chose, c'est, je ne connais que cela men faqat shuni bilaman-ki; ne connaître que ses intérêts faqat o‘z maqsadini ko‘zlamoq; ne connaître que son devoir burch amri bilan ish tutmoq; ne connaître ni Dieu ni diable xudoga ham shaytonga ham ishonmaslik; fam. ça me connaît buni yaxshi bilaman, besh qo‘ldek bilaman, ish egasidan qo‘rqadi, chumchuq so‘ysa ham qassob so‘ysin; connaître la bride jilov, tizginga itoat etmoq (it haqida)
  2. bilmoq, tanimoq, tanish bo‘ lmoq; connaître de nom ismini bilmoq; connaître de vue aftidan tanimoq; je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam men uni butunlay tanimayman; se faire connaître o‘zini tanimoq
  3. kechirmoq, boshdan o‘ tkazmoq, ko‘rmoq, totmoq, tatib ko‘rmoq (muhtojlik)
  II vi. (de qqch) dr. yetarli bilimga ega bo‘lmoq, huquq, vakolatga ega bo‘lmoq
  III se connaître vpr.
  1. tanish bo‘lmoq
  2. o‘zini bilmoq; connais toi toi-même o‘zingni bil; ne plus se connaître o‘zini tanimay qolmoq (jahldan)
  3. (en qqch. à qqch) bilimdon bo‘lmoq, donishmand bo‘lmoq; il s'y connaît u buning qadriga yetadi, u buni yaxshi biladi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > connaître

 • 32 continuer

  I vt. davom ettirmoq, qilmoq; continuer à faire qqch. (de faire) biron ish qilishni davom ettirmoq; continuer à croire to‘xtovsiz o‘ylamoq
  II vi. davom etmoq, qilmoq; la pluie continue yomg‘ir yog‘ishda davom etayotibdi
  III se continuer vpr. cho‘zilmoq, cho‘zilib ketmoq; ces montagnes continuent jusqu'à la mer bu tog‘lar dengizgacha cho‘ziladi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > continuer

 • 33 contre

  I prép.
  1. oldida, yaqinida, -da; s'aligner contre le mur devor yonida, yaqinida turmoq
  2. -ga; mettre contre le mur devorga taqab qo‘ymoq; s'écraser contre le mur devorga urilib sinmoq; fig. donner contre qqn. to‘qnashib, uchrashib qolmoq
  3. qarshi; marcher contre le vent shamolga qarshi bormoq; nager contre le courant oqimga qarshi suzmoq; aller contre vents et marées hamma narsaga qarshi harakat qilmoq
  4. un abri contre la pluie yomg‘irdan pana joy
  5. tout contre yaqinida, qarshisida; ci contre yonida, orqa betida; là-contre bunga qarshi; je n'ai rien à dire là-contre bunga qarshi hech qanday gapim, e'tirozim yo‘q; loc.adv. par contre shu tufayli, shuning uchun; pour et contre tarafdor va qarshi
  II nm. le pour et le contre tarafdorlar va qarshilar
  III adv. être contre qarshi bo‘lmoq; j'étais contre qarshi edim; voter contre qarshi ovoz bermoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > contre

 • 34 cotiser

  I vt. ulush, hissa ajratmoq, taqsimlamoq
  II vi. badal to‘lamoq
  III se cotiser vpr. o‘rtada pul to‘plamoq, harifona, halfona qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cotiser

 • 35 couard

  -arde
  I adj. qo‘rqoq, yuraksiz
  II n. qo‘rqoq, yuraksiz odam
  III nm. dumg‘aza, dum o‘simtasi (otda).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > couard

 • 36 coucher

  I vt.
  1. yotqizmoq, joylamoq, joy to‘shamoq
  2. o‘ldirmoq, qirib tashlamoq, yiqitmoq, ag‘darmoq, qulatmoq; coucher qqn. sur le carreau o‘rnida qulatmoq, o‘ldirmoq; coucher en joue nishon, mo‘ljalga olmoq, mo‘ljallamoq; coucher des couleurs bo‘yoq surtmoq, bo‘yamoq (rassomlikda)
  3. orasiga yozmoq, qo‘shib qo‘ymoq, kiritmoq, tirkamoq, qo‘shmoq, olib kirmoq; coucher sur une liste ro‘yxatga kirgizmoq; coucher sur la liste électorale saylovchilar ro‘yxatiga qo‘shib qo‘ymoq; coucher qqch. par écrit yozma ravishda hikoya qilib bermoq
  II vi.
  1. yotmoq, turmoq, joylashmoq; coucher dans un lit ko‘rpa to‘shakda yotmoq
  2. tunamoq, tunni o‘ tkazmoq; coucher en ville uydan boshqa yerda yotmoq, tunamoq; coucher à la dure, coucher à la belle étoile ochiq havoda tunamoq; coucher avec qqn.fam. tunni birov bilan o‘ tkazmoq, birov bilan yashamoq
  III se coucher vpr.
  1. uxlashga yotmoq; prov. comme on fait son lit, on se couche nima eksang shuni o‘rasan; se coucher comme les poules fam. erta yotmoq
  2. botmoq, botib bormoq (quyosh haqida)
  3. egilmoq, bukilmoq, qayrilmoq; bo‘ysunmoq, engashmoq, og‘moq, bir yonga qiyshaymoq.
  nm.
  1. uyquga yotish, ketish
  2. qo‘noq, tunaydigan, qo‘nadigan, qo‘nar joy
  3. quyosh botishi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > coucher

 • 37 couler

  I vi.
  1. oqmoq, chakka o‘ tmoq, tommoq, o‘ tmoq, tez oqmoq, oqib ketmoq, qochib, toshib ketmoq (suv, sut), to‘kilmoq, quyilmoq, sharillab, tirqirab, shovullab, tizillab oqib chiqmoq, oqib kelmoq, tomchilamoq; le nez lui coule burni oqayotibdi; couler entre les doigts qo‘llari orasidan oqib chiqib ketmoq; couler de source oddiygina bo‘lib o‘ tmoq, yuz bermoq; cela coule de source bu sof qalbdan, chin yurakdan
  2. o‘ tmoq, bo‘ lmoq, yuz bermoq, sodir bo‘lmoq, kechmoq (vaqt haqida)
  3. ko‘chib tushmoq, ketmoq, to‘kilmoq, barg tashlamoq, qoplanmoq (shudring bilan), ajralmoq
  4. oqib erib tushmoq (sham)
  5. cho‘kmoq, botmoq, g‘arq bo‘ lmoq, cho‘kib, botib ketmoq; couler à fond, bas suv tagiga ketmoq, cho‘kib ketmoq
  6. teshikdan suv kirmoq, oqib o‘tmoq
  II vt.
  1. quymoq, to‘kmoq, oqizmoq, ag‘darmoq, solmoq, qo‘shmoq, qo‘shib yubormoq; couler la lessive ishqorli eritma bilan kir chaymoq; couler des jours tranquilles farovon, kam-ko‘stsiz, muhtojlik ko‘rmay, zoriqmay, to‘q yashamoq
  2. techn. quymoq; quyib tayyorlamoq; couler au moule qolipga quyib tayyorlamoq
  3. cho‘ktirib yubormoq, o‘ldirmoq, botirmoq; couler qqn. à fond, le couler bas cho‘ktirib yubormoq; fig. xonavayron qilmoq; couler une affaire ishni barbod qilmoq
  4. yashirincha, sezdirmay tiqib, solib qo‘ymoq; couler un regard ko‘z qiri bilan, sezdirmasdan qaramoq; couler à l'oreille quloqqa shivirlamoq
  5. suzmoq, suzib o‘ tkazmoq, saralamoq, g‘alvirdan o‘ tkazmoq
  6. couler une bielle podshibnikka eritma quymoq
  III se couler vpr. yashirincha, o‘g‘rincha, sezdirmay kirmoq, bekinib kirib, o‘tib olmoq; se couler dans bildirmay kirib olmoq; se la couler douce fam. farovon yashamoq, shodu xurram kun, umr kechirmoq; on se la coule bizga maza.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > couler

 • 38 couper

  I vt.
  1. kesmoq, qirqmoq, to‘g‘ramoq, tilmoq, kesib, to‘g‘rab, maydalab tashlamoq, kesib, qirqib olmoq, kesib tushirmoq, kallaklamoq, butamoq, chopmoq, yormoq, qiymalamoq; couper en pièces, couper en morceaux mayda-mayda qilib kesmoq; couper en deux ikkiga teng qirqmoq; couper dans le vif tirik yeridan qirqmoq, dadil harakat qilmoq; couper bras et jambes yiqitmoq, o‘ldirmoq, nobud, halok qilmoq; couper l'appétit ishtaxani bo‘g‘moq; couper le souffle shikastlamoq, yaralamoq, urmoq, tegizmoq; j'ai eu le souffle coupé nafasim giribonimga keldi, nafasim tiqilib qoldi, entikib, bo‘g‘ilib qoldim; couper à qqn. son effet bor taassurotni buzmoq; ça te la coupe arg. nima jinni bo‘ldingmi?
  2. sochini, yungini olmoq, olib, qirqib qo‘ymoq
  3. bichmoq (ko‘ylak)
  4. aralashtirmoq, qo‘shmoq (vino, sut)
  5. uzmoq, to‘xtatib, kesib, uzib qo‘ymoq; couper la parole à qqn. gapini kesib, to‘xtatib qo‘ymoq; couper court à tamom qilmoq, bitirmoq, tugatmoq; couper court aux bruits mish-mishlarga chek qo‘ymoq; couper la respiration nafasini uzmoq
  6. to‘smoq, g‘ov solmoq, oldini olmoq, barham bermoq, yo‘qotmoq, uzib, to‘xtatib, kesib qo‘ymoq; couper les attaches aloqani uzib qo‘ymoq; couper les ponts ko‘priklarni kesib qo‘ymoq; fig. chekinishga yo‘lni kesmoq; couper les communications aloqalarni qirqib qo‘ymoq; couper le courant elektr tokini uzmoq; couper le circuit zanjirini uzmoq; couper les gaz matorni o‘chirib qo‘ymoq; ne coupez pas! telefonda gapni uzib qo‘ymang! couper la vivres à ta'minlashni to‘xtatib qo‘ymoq; fig. bir burda nondan mahrum qilmoq
  7. kuzir bilan bosmoq (qarta o‘yinida)
  8. ko‘tarmoq (qarta o‘yinida)
  9. (tennisda) kesib urmoq
  II vi.
  1. o‘tmoq, o‘ tkir bo‘lmoq
  2. olmoq (qarta to‘pini)
  3. qisqartirib kesib chiqmoq (yo‘lni); couper par le plus court eng qisqa yo‘ldan kesib chiqmoq; couper au plus court eng yaqin yo‘ldan yurmoq, to‘g‘ri kesib chiqmoq (yo‘lni)
  4. (à) qochib qutulmoq, xolos bo‘lmoq, qochmoq, bo‘yin tovlamoq, dangasalik qilib yurmoq, yo‘q bo‘lmoq; couper à une visite doktor nazoratidan qochmoq; tu n'y couperas pas qochib qutilolmaysan
  III se couper vpr.
  1. biror joyini kesib olmoq, tilib olmoq
  2. kesib chiqishmoq (yo‘lni), bir-birini kesib o‘tmoq
  3. mil. ot chalishib oyog‘ini chaqa qilmoq
  4. fam. zid, qarshi bo‘lmoq, e' tiroz bildirmoq, yangilishib qolmoq, chuvalamoq, adashmoq, chalg‘imoq, tilidan, og‘zidan, gapidan ilinmoq, o‘z sirini fosh qilib qo‘ymoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > couper

 • 39 coupeur

  -euse
  I n. bichiqchi, bichuvchi
  II nm. kon qazuvchi, konchi; coupeur de bourses o‘g‘ri, cho‘ntak o‘g‘risi
  III nf. kesuvchi stanok.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > coupeur

 • 40 courbe

  adj.
  I egri, qiyshiq, egilgan, bukilgan, qayrilgan
  II nf. egri, qiyshiq, muyulishli yo‘l; courbe démographique demografik egri chiziq, egri chiziq
  III burulish (temir yo‘lda).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > courbe

См. также в других словарях:

 • III — steht für: Drei, altrömische Schreibweise der Zahl III ist die Signatur folgender Personen: Jack White (Gitarrist) (* 1975), US amerikanischer Songwriter, Sänger und Gitarrist Hank Williams III (* 1972), US amerikanischer Rock Sänger Siehe auch:… …   Deutsch Wikipedia

 • III — (as used in expressions) Abd al Rahman III Afonso III Alexander III Amenhotep III Andronicus III Palaeologus Antiochus III Augustus III Cabell Calloway III Casimir III Charles III Christian III …   Universalium

 • III — Not to be confused with Ill (ill, ILL). III (iii) is the Roman number for three, but may also refer to: * III, official artist name for the Inti Creates sound team * III (Download album), an album by the band Download * III (Chad Brock album), an …   Wikipedia

 • III — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Acid King III, album de Gui Boratto III, album de Bob Sinclar Catégorie : Homonymie …   Wikipédia en Français

 • iii — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : iii ISO 639 2/T Code : iii ISO 639 1 Code : ii Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Sichuan Yi …   Names of Languages ISO 639-3

 • III. РОССИЯ. СССР. СНГ - полный — III.1. Племенные союзы восточных славян …   Правители Мира

 • III.6. Правительства периода гражданской войны — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ III.6.1. Европейская Россия III.6.1.1. Юг России III.6.1.2. Дон III.6.1.3. Кубань …   Правители Мира

 • III.9. Содружество независимых государств (СНГ) — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ …   Правители Мира

 • III. Kerületi TVE — III. Kerületi TUE Nombre completo III. Kerületi TVE Futball Club Obuda Fundación 24 de enero de 1887 (124 años) Estadio Hévízi út, Budapest (Hungría) …   Wikipedia Español

 • III Comando Administrativo Aéreo — Activa 4 de febrero de 1938 1944 País Alemania Nazi …   Wikipedia Español

 • III. Korps (Bundeswehr) — III. Korps Verbandsabzeichen Aktiv 6. Apr. 1957–31. Mär. 1994 Land …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»