Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

iii

 • 61 devoir

  I vi. qarz olmoq, qarzdor bo‘lmoq; il doit au tiers et au quart fam. u qarzga botib qoldi
  2. vous devez m'attendre siz meni kutishingiz kerak; cela doit être vrai bu haqiqat bo‘lsa kerak; il doit être vieux maintenant u ehtimol endi qarib qolgandir; vous devez le regretter siz uning uchun afsuslanayotgandirsiz; j'ai dû rentrer à minuit men ehtimol yarim tunda qaytib kelarman
  II vt.
  1. majbur bo‘lmoq, qarzdor bo‘lmoq; il ne doit rien hech nimaga majbur emas
  2. qarzdor bo‘lmoq; je lui dois d'être ici mening bu yerdaligim uchun undan minnadorman, u tufayli men shu yerdaman
  III se devoir vpr. o‘zini majbur his qilmoq, sezmoq; se devoir à qqn. birovga nisbatan o‘z vazifasini bilmoq; comme il se doit keragiday, kerak bo‘lganday.
  nm.
  1. burch, vazifa, majduriyat, xizmat, lavozim; devoir d'honneur vijdoniy burch, or-nomus ishi; croire de son devoir o‘z burchi deb hisoblamoq; il est de mon devoir men majburman; faire de qqch. un devoir à qqn. birovga biror narsani majbur qilmoq, yuklamoq; faire un devoir de qqch. à qqn. birovni majbur qilmoq; vous n'avez fait que votre devoir siz faqat o‘z burchingizni ado etdingiz; se mettre en devoir de o‘zini majbur his qilmoq; ramener qqn. au devoir o‘zini majbur his qilmoq; ramener qqn. au devoir birovni burchini ado etishga da'vat etmoq, chaqirmoq; par devoir burchi deb
  2. uy vazifasi, topshiriq (maktabda)
  3. pl. hurmat, izzat, ehtirom, hurmat qilish, hurmatlash; rendre ses devoirs à qqn. birovga o‘z hurmatini bildirmoq, izhor qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > devoir

 • 62 diplomate

  I n.
  1. diplomat (lavozimli kishi)
  2. fig. muomalaga usta odam, ustamon
  III adj. ustamon, muomalali.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > diplomate

 • 63 directeur

  -trice
  I n. direktor, mudir, boshqaruvchi, bosh boshqarma boshlig‘i, rahbar, muharrir, nashriyotchi, bosh muharrir (ro‘znoma); directeur-adjoint direktor o‘rinbosari; directeur du tournoi musobaqa hakami; directeur technique texnik rahbar; directeur de conscience ruhoniy ota, pir
  II nf.géom. direktrisa (chiziq nomi), jo‘nalish chizig‘i
  III adj. boshqarib boruvchi, yetaklovchi, yetakchi, rahbarlik qiluvchi, yo‘l ko‘rsatuvchi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > directeur

 • 64 disposer

  I vt.
  1. joylamoq, joylashtirmoq, joylab, terib qo‘ymoq, o‘rnashtirmoq, sig‘dirmoq
  2. (qqn à qqch) tayyorlamoq, tayyorlab qo‘ymoq, taxt, shay qilib qo‘ymoq
  3. moyol qilmoq, jalb etmoq, ixlosini oshirmoq, istak, xohish tug‘dirmoq, biror kayfiyatga solmoq, hafsala keltirmoq; disposer favorablement yaxshilab hafsalasini keltirmoq; disposer en faveur de qqn. birovga moyil qilmoq
  II vi. (de qqch) xo‘jayinlik qilmoq, ishlatmoq, sarf qilmoq, foydalanmoq, ega bo‘lmoq; disposer de son temps o‘z vaqtiga xo‘jayin, ega bo‘lmoq; disposer d'un bien mol-mulkini ishlatmoq, sarflamoq; vous pouvez disposer siz bo‘shsiz, men sizni boshqa ushlab turmayman
  III se disposer vpr.qqch. à+inf) tayyorlanmoq, harakat qilmoq, o‘ylamoq, maqsad qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > disposer

 • 65 disputer

  I vi.
  1. bahslashmoq, mulohaza, munozara qilmoq, tortishmoq, janjallashmoq, olishmoq, gap talashmoq
  2. (de qqch) raqobat qilmoq, kimo‘zar o‘ynamoq, bahslashmoq
  II vt.
  1. e' tiroz bildirmoq, qarshi chiqmoq, musobaqa qilmoq, kurashmoq, talashmoq, harakat qilmoq, tirishmoq; disputer le terrain har bir qarich yer uchun kurashmoq, o‘z fikrini himoya qilmoq; disputer la première place birinchi o‘rin uchun talashmoq; disputer un match bir match o‘ynamoq
  2. (qqn) fam. harakat qilmoq, qarg‘amoq, koyimoq, o‘sal qilmoq
  III se disputer vpr.fam. urishib, janjallashib qolmoq, arazlashib, sanu-manga borib qolmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > disputer

 • 66 dix-huitième

  I adj. o‘n sakkizinchi
  II nm. o‘n sakkiz bo‘lagi, qismi
  III n. o‘n sakkizinchisi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dix-huitième

 • 67 dix-neuvième

  I adj. o‘n to‘qqizinchi
  II nm. o‘n to‘qqiz bo‘lagi, qismi
  III n. o‘n to‘qqizinchsi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dix-neuvième

 • 68 dix-septième

  I adj. o‘n yettinchi
  II nm. o‘n yettinchi bo‘lagi, qismi
  III n. o‘n yettinchisi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dix-septième

 • 69 dixième

  I adj. o‘ninchi
  II nm. o‘n bo‘lagi, qismi
  III n. o‘ninchisi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dixième

 • 70 donner

  I vt.
  1. bermoq, topshirmoq, qo‘liga bermoq, taqdim qilmoq, tortiq qilmoq, tortiq, sovg‘a qilib bermoq, armug‘on etmoq; donner en jouissance foydalanishga topshirmoq; donner le temps vaqt bermoq; donner une heure vaqt belgilamoq; donner des directions ko‘rsatma bermoq; donner sa vie hayoti, jonini fido qilmoq; donner qqn. sotmoq, xiyonat qilmoq
  2. bag‘ishlamoq, yetkazmoq, zarar yetkazmoq, sabab bo‘lmoq; donner du mal qqn. qiyin ahvolga solib qo‘ymoq
  3. uyushtirmoq, tashkil qilmoq, bermoq; donner une pièce pyesa qo‘ymoq
  4. qo‘zg‘amoq, tug‘dirmoq, sabab bo‘lmoq; donner de l'appétit ishtahasini ochmoq; donner la fièvre issig‘ini chiqarmoq; donner du courage tetiklashtirmoq
  5. ko‘rsatmoq, namoyon qilmoq; donner des marques de fatigue charchash alomatlarini ko‘rsatmoq
  6. (à) undamoq, qo‘zg‘atmoq, majbur etmoq, ko‘ngliga solmoq; donner à penser o‘ylashga majbur etmoq, o‘ylashni ko‘ngliga solmoq; donner les premiers soins birinchi yordamni ko‘rsatmoq; donner des coups urmoq, do‘pposlamoq; donner un soufflet shapaloq tushirmoq; donner un baiser o‘pmoq; donner la chasse à izidan, orqasidan ta'qib qilmoq, quvmoq; donner son adhésion rozilik bermoq; donner lecture à o‘qib eshittirmoq; donner le sein emizmoq; donner un coup de main yordam bermoq; donner le branle à yurgizmoq, yurgizib yubormoq; donner la vie tug‘moq, hayot bag‘ishlamoq, oqlamoq; donner naissance tug‘moq; donner la mort o‘ldirmoq; donner le bras à qo‘ltiqlab bormoq; donner un coup de balai salgina supirmoq; fam. joyni, shtatni qisqartirmoq; donner communication xabar bermoq, bildirmoq; donner sa mesure o‘zini yaxshi tomondan ko‘rsatmoq; donner le change aldamoq; donner l'éveil oyoqqa turg‘izmoq; donner congé ishdan bo‘shatmoq; donner sa main à qqn. turmushga chiqmoq; donner de l'air à shamollatmoq; donner sa voix saylashda ovozini bermoq; donner de la voix ovoz chiqarmoq; donner le bonjour salom bermoq, so‘rashmoq, salomlashmoq; donner tort à qqn. ayblamoq; donner raison à kelishmoq, rozi bo‘lmoq; donner gain de cause à foydasiga hal qilmoq; donner libre cours à erkin qo‘yib bermoq; donner lieu à yo‘l ochib, imkon yaratib bermoq; la rencontre a donné lieu à d'intéressantes discussions uchrashuvda jiddiy masalalar muhokama qilindi; donner pleins pouvoirs hamma vakolatni berib qo‘ymoq; fam. je vous le donne en cent, en mille sizning topolmasligingizga aminman; on t'en donnera fam. biz senga ko‘rsatib qo‘yamiz; étant donné que loc.conj. hisob, inobatga olib, e' tibor qilib
  II vi.
  1. (contre) urilmoq, urilib, tegib ketmoq; donner de la tête contre la muraille devorga boshi bilan urilmoq
  2. (dans) berilmoq, qiziqib qolmoq, cho‘mmoq, botmoq; donner en plein dans boshi bilan cho‘mmoq, qiziqib qolmoq
  3. (dans) otib tegizmoq, urmoq, tegmoq; donnez dans le piège, donner dans le panneau pistirmaga, tuzog‘iga, domiga tushib qolmoq, yolg‘on gapga uchmoq; donner dedans ilinmoq, tushib, ilinib qolmoq; qopqonga tushmoq
  4. (sur) kelishmoq, bor baraka qilmoq; donner sur les doigts à qo‘lni qo‘lga bermoq
  5. (sur) chiqmoq, qaramoq, ochilmoq; donner sur un jardin boqqa ochilmoq; donner sur la rue ko‘chaga chiqmoq
  6. fam. ko‘rinmoq, namoyon bo‘lmoq, o‘zini ko‘rsatmoq
  7. mil. hujum qilmoq, olg‘a yurmoq; ne savoir où donner de la tête o‘zini yo‘qotib qo‘ymoq, nima qilishini bilmay qolmoq; les blés ont beaucoup donné cette année bu yil don, bug‘doy yaxshi bo‘ ldi; donner sur un plat ovqatga zo‘r bermoq
  III se donner vpr.
  1. berilmoq, umrini bag‘ishlamoq, tikmoq, o‘rganib qolmoq, mehr, ko‘ngil qo‘ymoq
  2. yaratmoq, urinmoq, harakat qilmoq; se donner du mal, se donner de la peine, se donner la peine de harakat qilmoq; donnez-vous la peine d'entrer kirishga harakat qiling! s'en donner iste'mol, suiiste'mol qilmoq, ortiqchalikka yo‘l qo‘ymoq; rosa xursandchilik qilmoq, ko‘ngil ochmoq; s'en donner à coeur joie to‘yib rohatlanmoq
  3. (pour) o‘zini o‘xshatmoq, qilib ko‘rsatmoq; se donner pour savant o‘zini olim qilib ko‘rsatmoq
  4. nisbat bermoq, tus bermoq; se donner l'air gai xursand tusga kirmoq
  5. qo‘llab qo‘ltiqlamoq, yonini olmoq; se donner le mot til biriktirmoq, gapni bir yerga qo‘ymoq
  6. se donner en spectacle o‘zini sharmanda qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > donner

 • 71 doux

  -douce
  I adj.
  1. shirin, totli, mazali, lazzatli; amande douce mazali bodom
  2. nozik, yumshoq, muloyim; xushmuomala, mehribon, mushfiq; billet doux muhabbat xati; faire les yeux doux ko‘z qismoq, ko‘z suzmoq, muloyim, yoqimli qaramoq
  3. yumshoq, bo‘sh, mayin, mo‘ tadil
  4. rahmdil, mehribon, munis; regard doux munis qarash
  5. chuchuk, tuzsiz, sho‘rmas; eau douce chuchuk suv; vin doux shirin vino
  6. yoqimli, yoqadigan
  7. iliq, issiq; temps doux iliq havo
  8. uncha tik bo‘lmagan, biroz nishab, yotiq; pente douce nishab yonbag‘ir, qiyalik
  9. yuvosh, beozor, mo‘min-qobil, muloyim; osoyishta, xotirjam, vazmin; royish, ko‘ngli bo‘sh, ko‘ngilchan; caractère doux ko‘ngli bo‘shlik, ko‘ngilchanlik
  10. bog‘lanuvchan (oson), egiluvchan, bukiluvchan, qayishqoq, yopishqoq; fer doux yumshoq (oson ulanuvchan) temir; en douce fam. asta-sekin, ohista, shoshmay, sezdirmasdan, yashirin, yashirinib; bilintirmasdan; partir en douce bilintirmasdan, sezdirmasdan ketib qolmoq
  II adv. filer doux tiyilmoq, yuvosh bo‘lib qolmoq, bo‘ysunmoq, bo‘yin egmoq; tout doux loc.adv. sekinroq, jim, shovqinsiz
  III nm. shirinlik, shirin taom, narsa.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > doux

 • 72 droitier

  -ière
  I n. o‘ng qo‘lli odam, o‘ng qo‘ l
  II nm.fam. parlamentning o‘ng qanot a'zosi
  III adj.techn. o‘ngga aylanuvchan, aylanadigan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > droitier

 • 73 dur

  -dure
  I adj.
  1. qattiq, zarang, berch; oeuf dur qattiq pishirilgan tuxum; eau dure qattiq suv; tête dur o‘jar, qaysar, sarkash odam; il est dur d'oreille uning qulog‘i og‘ir; dur à la détente (à la desserre) pul to‘lashga xasis, o‘jar, qaysar, ters, gapga ko‘nmaydigan
  2. pain dur qattiq non
  3. qattiq qo‘l, qahri qattiq, berahm, shavqatsiz, dag‘al, qo‘pol, keskin, bag‘ri tosh, toshbag‘ir, qo‘rs, sovuq; paroles dures shavqatsiz so‘z, gaplar; être dur à émouvoir hissiz, tuyg‘usiz bo‘lmoq
  4. og‘ir, jiddiy, qiyin, mashaqqatli, mushkul; une vie dure barham hayot; une dure nécessité jiddiy zarurat; des temps durs og‘ir damlar
  5. qo‘pol, qo‘rs, dag‘al, to‘ng, xunuk, keskin, o‘tkir, qattiq; traits durs yuz tuzilishi qo‘pol
  6. chidamli, to‘zimli, bardoshli, toqatli, pishiq, puxta, turg‘un; être dur à la fatigue chidamli bo‘lmoq
  II adv. mahkam, qattiq, g‘oyat, kuchli, nihoyatda; travailler dur qattiq ishlamoq
  III n.
  1. qaysar, o‘jar, tirishqoq odam; c'est un dur à cuire fam. u muomalasi og‘ir odam, lapashang, ishyoqmas, tepsa tebranmas
  2. nf. coucher sur la dure yalang yerda yotib uxlamoq; en dire des dures achchiq ta'na qilmoq; nous en verrons de dures bizga juda og‘ir bo‘ladi; à la dure loc.adv. talabchanlik bilan, qat' iyan, qattiq, shavqatsiz ravishda, keskin;.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dur

 • 74 durcir

  I vt.
  1. qattiq, zarang qilmoq, qotirmoq
  2. bag‘ritosh, beshavqat, rahmsiz qilib yubormoq
  II vi. qotmoq, qattiqlashmoq, qattiq holga kelmoq
  III se durcir vpr. qotmoq, qotib qolmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > durcir

 • 75 échapper

  I vi.
  1. qochmoq, qochib qutulmoq; chap bermoq, chap berib omon qolmoq, xalos bo‘lmoq; o‘zini chetga olmoq, o‘zini olib qochmoq; échapper à qqch. à qqn. biror kimsa, narsadan qochib qutulmoq, xalos bo‘lmoq; on a échappé au danger xavf-xatardan qutuldilar; échapper au naufrage kema halokatida omon qolmoq
  2. sirg‘alib chiqib ketmoq, tushib ketmoq; le verre m'a échappé des mains stakan qo‘limdan sirg‘alib tushib ketdi
  3. esdan chiqmoq, eslay olmaslik; esdan ko‘ tarilmoq; son nom m'échappe uning ismi esimdan chiqibdi
  4. beixtiyor aytilmoq yoki bajarilmoq; cette parole m'a échappée bu so‘z beixtiyor og‘zimdan chiqib ketdi
  II vt. o‘zini chetga olmoq, o‘zini olib qochmoq, chap bermoq; l'échapper belle osongina xalos bo‘lmoq
  III s'échapper vpr.
  1. qochmoq, chiqmoq, qochib ketmoq, chiqib ketmoq, uchib ketmoq; le prisonnier s'est échappé mahbus qochib ketdi, le lion s'est échappé de sa cage arslon qafasdan qochdi
  2. oshmoq, oqib ketmoq; chiqmoq; toshib ketmoq, toshmoq (ega predmetni ifodalaydi); la vapeur s'échappe de la chaudière qozondan bug‘ chiqyapti; le lait s'est échappé de la casserole sut toshib ketdi
  3. sport. uzoqlashmoq, ancha o‘ tib, o‘zib ketmoq, orqada qoldirib ketmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > échapper

 • 76 élancer

  I vt.
  1. qattiq, sanchib og‘ritmoq
  2. yuqoriga ko‘ tarmoq, baland ko‘tarilmoq, tiklamoq
  III s'élancer vpr. intilmoq, shoshilmoq, otilmoq, tashlamoq, o‘zini otmoq; il s'élance vers la porte u eshik tomon o‘zini otdi; ils s'élancent à son secours ular yordamga shoshildilar.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > élancer

 • 77 embarquer

  I vt.
  1. odam qo‘ymoq, odam chiqarmoq; yuk ortmoq (transport vositasiga); embarquer des marchandises Tovar, mollarni yuklamoq; bortga yuk ortmoq
  2. shiddatli to‘lqinga yo‘liqmoq, duchor bo‘lmoq; le bateau a embarqué kemani, palubani suv bosdi
  3. fam. hibsga olmoq; la police est venu pour l'embarquer politsiya uni olib ketmoq uchun keldi
  4. fam. o‘g‘irlab olib ketmoq; les voleurs ont embarqué tous les objets de valeur o‘g‘rilar barcha qimmatbaho narsalarni olib ketdilar
  5. fam. aralashtirmoq, tortmoq; on l'a embarqué dans une sombre affaire uni shubhali ishga tortdilar
  II vi.
  1. o‘ tirmoq, chiqmoq, minmoq (transport vositalariga)
  2. palubadan oshib kirmoq (to‘lqin haqida)
  III s'embarquer vt.
  1. kemaga o‘ tirmoq, kemaga chiqmoq; ils se sont embarqués hier pour le Maroc ular kecha kemaga o‘ tirib Marokashga jo‘nab ketdilar
  2. biror shubhali ishga aralashmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > embarquer

 • 78 enfoncer

  I vt.
  1. qoqmoq, qoqib kiritmoq, urib kiritmoq; sanchmoq, suqmoq; tiqmoq; enfoncer un clou dans une planche taxtaga mix qoqmoq; enfoncer le bouchon de la bouteille shishaga pukak, tiqin tiqmoq
  2. botirmoq, cho‘ktirmoq; tiqmoq; enfoncer la main dans l'eau qo‘lini suvga tiqmoq
  3. urib sindirmoq; parchalamoq; enfoncer la porte d'un coup d'épaule yelka bilan eshikni turtib sindirmoq
  4. enfoncer le front frontni yorib o‘ tmoq
  II vi. botmoq, cho‘kmoq
  III s'enfoncer vpr.
  1. cho‘kmoq, botmoq; le navire s'enfonçait lentement kema asta cho‘kib borardi
  2. ichkariga kirib bormoq, ilgarilab, ichkarilab bormoq; s'enfoncer dans la forêt o‘rmon ichkarisiga kirib bormoq
  3. eng ichkariga joylashib olmoq; bir joyga kirib joylashib olmoq; s'enfoncer sous les couvertures ko‘rpaga burkanib olmoq
  4. cho‘mmoq, ko‘milmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > enfoncer

 • 79 épais

  -aisse
  I adj.
  1. qalin, zich, quyuq
  2. yo‘g‘on qalin; un mur épais qalin devor
  3. quyuq, quyultirilgan; une huile épaisse quyuq moy; un brouillard épais quyuq tuman
  4. qovushmagan, epsiz, lavang
  II nm.
  1. o‘rtasi; qalin joy; au plus épais de la foule xaloyiqning o‘rtasida
  2. cho‘kindi, quyqa; au fond de la bouteille il y a de l'épais shishaning ostida quyqa, cho‘kindi bor
  III adv. zich; qalin qilib; semer épais qalin qilib ekmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > épais

 • 80 faible

  I adj.
  1. bo‘sh, kuchsiz, zaif, nimjon; un élève faible bo‘sh o‘quvchi; faible de caractère bo‘sh xarakterli
  2. zaif xarakterli
  3. mayda, ahamiyatsiz; un faible pourcentage oz foyizli
  II nm.
  1. zaif tomon; prendre qqn. par son faible nimanidir zaif tomoniga tegmoq
  2. ishqibozlik, qiziqishlik
  III n. bo‘sh, zaif odam; protéger le faible zaiflarni himoya qilmoq; un faible d'esprit aqli zaif.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > faible

См. также в других словарях:

 • III — steht für: Drei, altrömische Schreibweise der Zahl III ist die Signatur folgender Personen: Jack White (Gitarrist) (* 1975), US amerikanischer Songwriter, Sänger und Gitarrist Hank Williams III (* 1972), US amerikanischer Rock Sänger Siehe auch:… …   Deutsch Wikipedia

 • III — (as used in expressions) Abd al Rahman III Afonso III Alexander III Amenhotep III Andronicus III Palaeologus Antiochus III Augustus III Cabell Calloway III Casimir III Charles III Christian III …   Universalium

 • III — Not to be confused with Ill (ill, ILL). III (iii) is the Roman number for three, but may also refer to: * III, official artist name for the Inti Creates sound team * III (Download album), an album by the band Download * III (Chad Brock album), an …   Wikipedia

 • III — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Acid King III, album de Gui Boratto III, album de Bob Sinclar Catégorie : Homonymie …   Wikipédia en Français

 • iii — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : iii ISO 639 2/T Code : iii ISO 639 1 Code : ii Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Sichuan Yi …   Names of Languages ISO 639-3

 • III. РОССИЯ. СССР. СНГ - полный — III.1. Племенные союзы восточных славян …   Правители Мира

 • III.6. Правительства периода гражданской войны — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ III.6.1. Европейская Россия III.6.1.1. Юг России III.6.1.2. Дон III.6.1.3. Кубань …   Правители Мира

 • III.9. Содружество независимых государств (СНГ) — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ …   Правители Мира

 • III. Kerületi TVE — III. Kerületi TUE Nombre completo III. Kerületi TVE Futball Club Obuda Fundación 24 de enero de 1887 (124 años) Estadio Hévízi út, Budapest (Hungría) …   Wikipedia Español

 • III Comando Administrativo Aéreo — Activa 4 de febrero de 1938 1944 País Alemania Nazi …   Wikipedia Español

 • III. Korps (Bundeswehr) — III. Korps Verbandsabzeichen Aktiv 6. Apr. 1957–31. Mär. 1994 Land …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»