Перевод: с греческого на все языки

ἀνοίγω

 • 1 ανοίγω

  (αόρ. άνοιξα) 1. μετ.
  1) открывать, раскрывать; вскрывать;

  ανοίγω τό φάκελλο — вскрывать конверт;

  ανοίγω την φιάλη — открывать, откупоривать бутылку;

  2) отворять; отпирать;

  ανοίγω διάπλατα — широко открывать, распахивать;

  3) перен. открывать, начинать (работу магазина, конторы и т. п.);
  4) объявлять открытым, объявлять начало; класть начало;

  ανοίγω τη συνεδρίαση — открыть заседание;

  ανοίγω λογαριασμό — открывать счёт (в банке);

  ανοίγω τό σκορ — спорт, открывать счёт;

  ανοίγω πίστωση — открыть кредит;

  ανοίγω κουβέντα — начать беседу;

  5) разламывать; рассекать;

  ανοίγω τό καρπούζι — разрезать арбуз;

  ανοίγω τό κεφάλι — раскроить голову;

  6) рыть, копать;

  ανοίγω πηγάδι — рыть колодец;

  ανοίγω κανάλι — рыть, прокладывать канал;

  ανοίγω δρόμο — прокладывать, строить дорогу;

  7) просверливать, пробуравливать (дыру);
  8) развёртывать; распускать;

  ανοίγω τό πανί — поднимать паруса;

  ανοίγω τα φτερά — расправлять крылья;

  9) расширять, расставлять;

  ανοίγω τα πόδια — расставлять ноги;

  άνοιξε το βήμα σου шире шаг;

  § ανοίγω πορά — открывать огонь;

  ανοίγ τό ζυμάρι — раскатывать тесто;

  ανοίγω την αγκάλη μου — принимать с распростёртыми объятиями;

  ανοίγω την καρδιά μου — открыть душу, сердце;

  μου άνοιξες την καρδιά ты меня обрадовал, утешил;

  ανοίγω μυστικό — открыть кому-л. свою тайну;

  ανοίγω τα μάτια — открыть глаза (на что-л.);

  ανοίγ τα χαρτιά μου — раскрывать свои карты;

  ανοίγω δουλειές — доставлять хлопоты, заботы;

  ανοίγω την όρεξη — возбуждать аппетит;

  ανοίγω τό λάκκο σε κάποιον — рыть йму кому-л;

  ανοίγω νέους ορίζοντες — открывать новые горизонты;

  2. αμετ.
  1) открываться, раскрываться; 2) разбиваться, раскалываться; 3) открываться (р ране); прорываться (о нарыве); 4) расступаться (о толпе); 5) расшириться;

  ανοίγει ο δρόμος — дорога расширяется;

  6) открываться, начинить функционировать, работать (о предприятии и т. п.);
  7) начинаться; появляться (тж. об аппетите);

  ανοίγουν πάλι οι δουλειές μας — в наших коммерческих делах снова начинается оживление;

  8) выцветать, линять;
  9) проясняться (о погоде); светлеть (о небе); 10) распускаться (о цветах и т. п.); § άνοιξε η γη και τον κατάπιε он как сквозь землю провалился; άνοιξε η μύτη μου у меня пошла кровь из носа; άνοιξε η τύχη του ему повезло, ему счастье улыбнулось;

  ανοίγομαι

  1) — отплывать, выходить в открытое море;

  2) расширять (предприятие, торговлю);
  3) начать тратить деньги, раскошелиться, развязать свой кошелёк (разг); 4) открыться (кому-л.); быть откровенным (с кем-л.); 5) раскрыться, перестать быть замкнутым

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανοίγω

 • 2 ανοιγω...

      ἀνοίγω...
      ἀνοίγνυμι, ἀν-οίγω
      (impf. ἀνέῳγον - реже ἤνοιγον, эп. тж. ἀνῷγον, эп. iter. ἄναοίγεσκον; aor. ἀνέῳξα и ἤνοιξα - ион. ἄνοιξα или ἀνῷξα; pf. ἀνέῳχα; pass.: pf. ἀνέῳγμαι - дор. ἀνῷγμαι, NT. ἠνέῳγμαι; pf. 2 ἀνέῳγα; aor. ἀνεῴχθην, поздн. aor. 2 ἠνοίγην)
      1) отворять, отпирать, открывать
      

  (πύλας Aesch., Her., Thuc., Plut.; θύραν Arph.; σορόν Her.; κιβωτόν Lys.; τὸ δεσμωτήριον Plat.: ὁδοὺς πρός τι Plut.)

      ἁλὸς κέλευθον ναυσὴ ἀ. Pind.прокладывать морской путь

      2) вскрывать, распечатывать
      

  (σήμαντρα Xen.; σημεῖα Dem.; διαθήκην Plut.)

      ἀνοῖξαι βίβλινόν (sc. οἶνόν) τινι Theocr.распечатать для кого-л. сосуд с библинским вином;
      τὰ ἐντὸς ἀνοιχθείς Arst.подвергшийся (анатомическому) вскрытию

      3) отодвигать, снимать или поднимать
      

  (κληῗδα θυράων, πῶμα ἀπὸ χηλοῦ Hom.)

      4) открывать, обнаруживать; называть, рассказывать
      

  (ὄνομα Aesch.; ἔργ΄ ἀναιδῆ Soph.: λανθάνουσαν ἀτυχίαν Men.)

      5) (sc. θάλατταν) выходить в открытое море, отплывагь

  Древнегреческо-русский словарь > ανοιγω...

 • 3 ανοίγω

  ἀνοίγνυμι
  open: pres subj act 1st sg
  ἀνοίγνυμι
  open: pres ind act 1st sg

  Morphologia Graeca > ανοίγω

 • 4 ἀνοίγω

  ἀνοίγνυμι
  open: pres subj act 1st sg
  ἀνοίγνυμι
  open: pres ind act 1st sg

  Morphologia Graeca > ἀνοίγω

 • 5 ἀνοίγω

  {с.гл., 77}
  открывать, отверзать, отворять, отпирать, вскрывать печать.
  Ссылки: Мф. 2:11; 3:16; 5:2; 7:7, 8; 9:30; 13:35; 17:27; 20:33; 25:11; 27:52; Лк. 1:64; 3:21; 11:9, 10; 12:36; 13:25; Ин. 1:51; 9:10, 14, 17, 21, 26, 30, 32; 10:3, 21; 11:37; Деян. 5:19, 23; 7:56; 8:32, 35; 9:8, 40; 10:11, 34; 12:10, 14, 16; 14:27; 16:26, 27; 18:14; 26:18; Рим. 3:13; 1Кор. 16:9; 2Кор. 2:12; 6:11; Кол. 4:3; Откр. 3:7, 8, 20; 4:1; 5:2-5, 9; 6:1, 3, 5, 7, 9, 12; 8:1; 9:2; 10:2, 8; 11:19; 12:16; 13:6; 15:5; 20:12. LXX: 6605 ( חתפּ).*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > ἀνοίγω

 • 6 ανοίγω

  {с.гл., 77}
  открывать, отверзать, отворять, отпирать, вскрывать печать.
  Ссылки: Мф. 2:11; 3:16; 5:2; 7:7, 8; 9:30; 13:35; 17:27; 20:33; 25:11; 27:52; Лк. 1:64; 3:21; 11:9, 10; 12:36; 13:25; Ин. 1:51; 9:10, 14, 17, 21, 26, 30, 32; 10:3, 21; 11:37; Деян. 5:19, 23; 7:56; 8:32, 35; 9:8, 40; 10:11, 34; 12:10, 14, 16; 14:27; 16:26, 27; 18:14; 26:18; Рим. 3:13; 1Кор. 16:9; 2Кор. 2:12; 6:11; Кол. 4:3; Откр. 3:7, 8, 20; 4:1; 5:2-5, 9; 6:1, 3, 5, 7, 9, 12; 8:1; 9:2; 10:2, 8; 11:19; 12:16; 13:6; 15:5; 20:12. LXX: 6605 ( חתפּ).*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > ανοίγω

 • 7 ἀνοίγω

  1 open, cleave, break open

  τοὺς Ἀριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων P. 5.88

  ἀλλά μιν Κρόνου παῖ[δες] κεραυνῷ χθόν' ἀνοιξάμενο[ι] ἔκρυψαν Pae. 8.73

  ἀνοῖξαι πίθον ὕμνων ?fr. 354.

  Lexicon to Pindar > ἀνοίγω

 • 8 ἀνοίγω

  ἀν-οίγνυμι u. ἀνοίγω, öffnen, was verschlossen ist, das Verschließende wegnehmen; absolut mach' auf!; von Seefahrern: die hohe See gewinnen; offen stehen

  Wörterbuch altgriechisch-deutsch > ἀνοίγω

 • 9 ἀνοίγω

  ἀνοίγω (ἀνά, οἴγω ‘open’; Hom. +) on this by-form of ἀνοίγνυμι see Kühner-Bl. II 496f; W-S. §12, 7 and §15 (p. 130); B-D-F §101; Rob. 1212f; Mayser 404. Fut. ἀνοίξω; 1 aor. ἀνέῳξα J 9:14 (vv.ll. ἠνέῳξα, ἤνοιξα), ἠνέῳξα vs. 17 (vv.ll. ἤνοιξα, ἀνέῳξα), mostly ἤνοιξα Ac 5:19; 9:40 al.; 2 pf. (intr.) ἀνέῳγα; pf. pass. ἀνέῳγμαι 2 Cor 2:12 (v.l. ἠνέῳγμαι), ptc. ἀνεῳγμένος (ἠνεῳγμένος 3 Km 8:52; ἠνοιγμένος Is 42:20), inf. ἀνεῴχθαι (Just., D. 123, 2). Pass.: 1 aor. ἠνεῴχθην Mt 3:16; v.l. 9:30; Jn 9:10; Ac 16:26 (vv.ll. ἀνεῴχθην, ἠνοίχθην); inf. ἀνεῳχθῆναι Lk 3:21 (ἀνοιχθῆναι D); 1 fut. ἀνοιχθήσομαι Lk 11:9f v.l.; 2 aor. ἠνοίγην Mk 7:35 (vv.ll. ἠνοίχθησαν, διηνοίγησαν, διηνοίχθησαν); Ac 12:10 (v.l. ἠνοίχθη); Hv 1, 1, 4 (Dssm. NB 17 [BS 189]); 2 fut. ἀνοιγήσομαι Mt 7:7; Lk 11:9f (v.l. ἀνοίγεται). The same circumstance prevails in LXX: Helbing 78f; 83ff; 95f; 102f. Thackeray 202ff.
  to move someth. from a shut or closed position, trans. a door (Menand., Epitr. 643 Kö.; Polyb. 16, 25, 7; OGI 222, 36; 332, 28, SIG 798, 19; 1 Km 3:15; PsSol 8:17; GrBar 11:5f; Jos., Ant. 13, 92 ἀ. τ. πύλας, Vi. 246; Just., D. 36, 5 τὰς πύλας τῶν οὐρανῶν) τὰς θύρας (really the wings of a double door) Ac 5:19; 12:10 (w. act. force, see 6 below); 16:26f (s. OWeinreich, Türöffnung im Wunder-, Prodigien-u. Zauberglauben d. Antike, d. Judentums u. Christentums: WSchmid Festschr. 1929, 200–452). ἀ. τὸν πυλῶνα open the outer door of the house Ac 12:14. τ. θύραν τ. ναοῦ fig., of the mouth of the believer, who is the temple of God B 16:9 (with this figure cp. Philosoph. Max. 488, 6 τοῦ σοφοῦ στόματος ἀνοιχθέντος, καθάπερ ἱεροῦ, τὰ τῆς ψυχῆς καλὰ βλέπεται ὥσπερ ἀγάλματα=when the mouth of the wise man opens like the door of a temple, the beauties of his soul are as visible as statues [of deities]). Without door as obj. acc., or as subject of a verb in the pass., easily supplied from the context (Achilles Tat. 2, 26, 1) Mt 7:7f; Lk 11:9f; Mt 25:11; Lk 13:25; GJs 12:2.—Used fig. in var. ways (PTebt 383, 29 [46 A.D.]; Epict. Schenkl index θύρα: ἡ θύρα ἤνοικται=I am free to go anywhere) Rv 3:20, cp. 3:7f (s. Is 22:22; Job 12:14). πύλη δικαιοσύνης 1 Cl 48:2, cp. 4. Of preaching that wins attention ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως God gave the gentiles an opportunity to become believers Ac 14:27. Cp. θύρας μοι ἀνεῳγμένης since a door was opened for me, i.e. I was given an opportunity to work 2 Cor 2:12 (for 1 Cor 16:9 s. 6 below). Likew. ἀ. θύραν τοῦ λόγου Col 4:3.
  to render someth. readily accessible, open, trans., closed places, whose interior is thereby made accessible: a sanctuary 1 Cl 43:5; pass. Rv 11:19; 15:5 heaven (Kaibel 882 [III A.D.] οὐρανὸν ἀνθρώποις εἶδον ἀνοιγόμενον; PGM 4, 1180; 36, 298; Is 64:1; Ezk 1:1; cp. 3 Macc 6:18) Mt 3:16; Lk 3:21; Ac 10:11; Rv 19:11; GEb 18, 36; Hv 1, 1, 4; the nether world Rv 9:2; graves (SIG 1237, 3 ἀνοῖξαι τόδε τὸ μνῆμα; Ezk 37:12, 13) Mt 27:52. Fig., of the throat of the impious τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν their gullet is an open grave (breathing out putrefaction?) Ro 3:13 (Ps 5:10; 13:3).
  to disclose contents by opening, open, trans., τ. θησαυροὺς (SIG2 587, 302 τῷ τ. θησαυροὺς ἀνοίξαντι; 601, 32; 653, 93; Eur., Ion 923; Arrian, Cyneg. 34, 2 ἀνοίγνυται ὁ θησαυρός; Is 45:3; Sir 43:14; Philo, Leg. All. 3, 105; Ath. 1, 1) treasure chests Mt 2:11. κεράμιον οἴνου ἢ ἐλαίου open a jar of wine or oil D 13:6. ἀ. βιβλίον open a book in scroll form (Diod S 14, 55, 1 βιβλίον ἐπεσφραγισμένον … ἀνοίγειν; 2 Esdr 18:5; Da 7:10) Lk 4:17 v.l.; Rv 5:2ff; 10:2, 8 (cp. 2 Esdr 16:5; TestAbr A 12 p. 91, 22 [Stone p. 30]); 20:12.
  to remove an obstruction, open, trans., a seal (X., De Rep. Lac. 6, 4; SIG 1157, 47 [I A.D.] τὰς σφραγῖδας ἀνοιξάτω) Rv 5:9; 6:1–12; 8:1.
  to cause to function, open, trans., of bodily parts
  mouth ἀ. τὸ στόμα open the mouth of another person 1 Cl 18:15 (cp. Ps 50:17); of a fish, to take something out Mt 17:27; of a mute (Wsd 10:21) Lk 1:64. Open one’s own mouth to speak (oft. in OT; SibOr 3, 497, but e.g. also Aristoph., Av. 1719) Mt 5:2; 6:8 D; Ac 8:35; 10:34; 18:14; GEb 34, 60. More specif. ἐν παραβολαῖς=he spoke in parables Mt 13:35 (Ps 77:2; cp. Lucian, Philops. 33 ὁ Μέμνων αὐτὸς ἀνοίξας τὸ στόμα ἐν ἔπεσιν ἑπτά). εἰς βλασφημίας (opened its mouth) to blaspheme Rv 13:6. Not to open one’s mouth, remain silent Ac 8:32; 1 Cl 16:7 (both Is 53:7, as also Mel., P. 64, 462).—Fig., of the earth when it opens to swallow something ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς Rv 12:16 (cp. Num 16:30; 26:10; Dt 11:6).
  eyes ἀ. τοὺς ὀφθαλμούς of a blind person (Is 35:5; 42:7; Tob 11:7; Mel., P. 78, 565) Mt 9:30; 20:33; J 9:10, 14, 17, 21, 26, 30, 32; 10:21; B 14:7 (Is 42:7).—One’s own eyes, to see (Epict. 2, 23, 9 and 12; PGM 4, 624) Ac 9:8, 40.—Fig., of spiritual sight Lk 24:31 v.l.; Ac 26:18. τοὺς ὀφθαλμοὺς τ. καρδίας 1 Cl 36:2; 59:3 (cp. Just., D. 123, 2 προσηλύτων … ἀνεῷχθαι τὰ ὄμματα).
  ears (Epict. 2, 23, 10; PGM 7, 329) of a deaf man Mk 7:35.
  heart, fig. ἀ. τ. καρδίαν πρὸς τ. κύριον open one’s heart to the Lord Hv 4, 2, 4.
  to be in a state of openness, be open, intr. (only 2 pf., except that the 2 aor. pass. ἠνοίγη Ac 12:10 [s. 1 above] is the practical equivalent of an intr. Other exx. of 2 pf.: Hippocr., Morb. 4, 39 ed. Littré; VII 558; Plut., Mor. 693d, Coriol. 231 [37, 2]; Lucian, Nav. 4; Polyaenus 2, 28, 1) in our lit. in contexts connoting opportunity θύρα μοι ἀνέῳγεν 1 Cor 16:9 (s. 1 above; Lucian, Soloec. 8 ἡ θύρα ἀνέῳγέ σοι τῆς γνωρίσεως αὐτῶν. Cp. Just., D. 7, 3 φωτὸς ἀνοιχθήναι πύλας).—Cp. τ. οὐρανὸν ἀνεῳγότα J 1:51.
  to be candid, be open, intr. (s. 6 beg. for grammatical ref.; s. also 5a) τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς our mouth is open toward you, i.e. I have spoken freely and openly 2 Cor 6:11 (cp. Ezk 16:63; 29:21 and ἄνοιξις).—B. 847. DELG s.v. οἴγνυμι. M-M.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἀνοίγω

 • 10 ἀνοίγω

  открывать, отверзать, отворять, отпирать, вскрывать (печать); LXX: (פּתח‎).

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета) > ἀνοίγω

 • 11 ἀνοίγω

  ἀν|οίγω открывать ἀν|οίγω, ἀν|οίξω, ἀν|έωξα, ἀνέῳγμαι, ἀνεῴχθην

  Αρχαία Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό > ἀνοίγω

 • 12 ανοίγω

  I.
  aufmachen
  II.
  eröffnen
  III.
  öffnen

  Griechisch-Deutsch-Wörterbuch > ανοίγω

 • 13 ἀνοίγω

  + V 24-33-36-51-38=182 Gn 7,11; 8,6; 21,19; 29,31; 30,22
  A: to open [τι] Gn 8,6; to open, to spread out [τι] (of the hands) Dt 15,8; to disclose [τι] Jb 7,11 P: to be open(ed), to stand open Gn 7,11; to be open(ed), to lie open Dn 7,10
  ἤνοιξεν τὴν μήτραν αὐτῆς he opened her womb, he made her fruitful Gn 29,31
  *Is 13,2 ἀνοίξατε open up-פתחו for MT פתחי the gates of
  →NIDNTT

  Lust (λαγνεία) > ἀνοίγω

 • 14 ανοίγω

  [аниго] ρ открывать, отпирать.

  Эллино-русский словарь > ανοίγω

 • 15 ἀνοίγω

  ἀν-οίγω, ἀνα-οίγω, ipf. ἀνέῳγε, ἀνῷγε, iter. ἀναοίγεσκον, aor. ἀνέῳξε: open; θύρᾶς, κληῖδα, ‘shove back;’ ἀπὸ χηλοῦ πῶμα, ‘raise,’ Il. 16.221.

  A Homeric dictionary (Greek-English) (Ελληνικά-Αγγλικά ομηρικό λεξικό) > ἀνοίγω

 • 16 ανοίγω

  1) aiguiser
  2) allumer
  3) briser
  4) ouvrir

  Ελληνικό-Γαλλικό λεξικό > ανοίγω

 • 17 ανοίγω

  otwierać czas.

  Ελληνικά-Πολωνικά λεξικό > ανοίγω

 • 18 ανοίγω

  1) odemknout
  2) otevřít
  3) otvírat
  4) rozevřít
  5) začít
  6) zahájit

  Ελληνικά-Τσεχικής chlovar > ανοίγω

 • 19 ανοίγω

  open

  Ελληνικά-Αγγλικά νέο λεξικό (Greek-English new dictionary) > ανοίγω

См. также в других словарях:

 • ανοίγω — ανοίγω, άνοιξα βλ. πίν. 21 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • ανοίγω — (AM ἀνοίγω, Α και ἀνοιγνύω και ἀνοίγνυμι) 1. αποφράσσω κάτι, του αφαιρώ το κάλυμμα 2. (για δικαστικές πράξεις) αποσφραγίζω και κοινοποιώ 3. απομακρύνω από τη στεριά, φέρνω στο ανοιχτό πέλαγος 4. εγχειρίζω, τέμνω, κόβω το δέρμα 5. δημιουργώ, ιδρύω …   Dictionary of Greek

 • ανοίγω — άνοιξα, ανοίχτηκα, ανοιγμένος 1. μτβ., κάνω ελεύθερη την είσοδο ή το πέρασμα: Φέρε το σκεπάρνι να ανοίξουμε το κιβώτιο. 2. διευρύνω, διαπλατύνω: Άνοιξε το βήμα σου, αλλιώς θα νυχτώσουμε. 3. κάνω διάρρηξη: Απόψε οι κλέφτες άνοιξαν τρία σπίτια. 4.… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἀνοίγω — ἀνοίγνυμι open pres subj act 1st sg ἀνοίγνυμι open pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ακρανοίγω — ανοίγω κάτι πολύ λίγο, ελαφρά, μισανοίγω. [ΕΤΥΜΟΛ. < υποκορ. ακρο (ΙΙ) + ανοίγω. ΠΑΡ. ακράνοιγμα, ακράνοιχτος] …   Dictionary of Greek

 • γουρλώνω — ανοίγω υπερβολικά τα μάτια. [ΕΤΥΜΟΛ. < γρουλώνω < μσν. γρυλλώνω < αρχ. γρύλλος «γουρουνάκι»] …   Dictionary of Greek

 • κρυφανοίγω — ανοίγω κάτι κρυφά, χωρίς να μέ αντιληφθούν …   Dictionary of Greek

 • ξεθηλυκώνω — ανοίγω τη θηλειά και βγάζω το κουμπί ή την πόρπη, ξεκουμπώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < στερ. ξ(ε) * + θηλυκώνω «κουμπώνω»] …   Dictionary of Greek

 • ξεκουμπώνω — ανοίγω κάτι βγάζοντας τα κουμπιά από τις κουμπότρυπες, ξεθηλυκώνω …   Dictionary of Greek

 • ξεράβω — ανοίγω τις ραφές ενδύματος, ξηλώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ξ(ε) * + ράβω] …   Dictionary of Greek

 • οίγω — οἴγω και ὀείγω και οἴγνυμι (Α) (ποιητ. τ.) 1. ανοίγω («οἴξασα κληΐδα θύρας», Ομ. Ιλ.) 2. φρ. «οἴγω στόμα» ανοίγω το στόμα μου, αρχίζω να μιλώ (Αισχύλ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Η μαρτυρία στα ομηρικά κείμενα τών τ. ἀνέῳγον και ὠίγνυντο… …   Dictionary of Greek


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»