Перевод: с греческого на английский

с английского на греческий

ἀνοίγω

 • 1 ανοίγω

  ἀνοίγνυμι
  open: pres subj act 1st sg
  ἀνοίγνυμι
  open: pres ind act 1st sg

  Morphologia Graeca > ανοίγω

 • 2 ἀνοίγω

  ἀνοίγνυμι
  open: pres subj act 1st sg
  ἀνοίγνυμι
  open: pres ind act 1st sg

  Morphologia Graeca > ἀνοίγω

 • 3 ἀνοίγω

  1 open, cleave, break open

  τοὺς Ἀριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων P. 5.88

  ἀλλά μιν Κρόνου παῖ[δες] κεραυνῷ χθόν' ἀνοιξάμενο[ι] ἔκρυψαν Pae. 8.73

  ἀνοῖξαι πίθον ὕμνων ?fr. 354.

  Lexicon to Pindar > ἀνοίγω

 • 4 ἀνοίγω

  ἀνοίγω (ἀνά, οἴγω ‘open’; Hom. +) on this by-form of ἀνοίγνυμι see Kühner-Bl. II 496f; W-S. §12, 7 and §15 (p. 130); B-D-F §101; Rob. 1212f; Mayser 404. Fut. ἀνοίξω; 1 aor. ἀνέῳξα J 9:14 (vv.ll. ἠνέῳξα, ἤνοιξα), ἠνέῳξα vs. 17 (vv.ll. ἤνοιξα, ἀνέῳξα), mostly ἤνοιξα Ac 5:19; 9:40 al.; 2 pf. (intr.) ἀνέῳγα; pf. pass. ἀνέῳγμαι 2 Cor 2:12 (v.l. ἠνέῳγμαι), ptc. ἀνεῳγμένος (ἠνεῳγμένος 3 Km 8:52; ἠνοιγμένος Is 42:20), inf. ἀνεῴχθαι (Just., D. 123, 2). Pass.: 1 aor. ἠνεῴχθην Mt 3:16; v.l. 9:30; Jn 9:10; Ac 16:26 (vv.ll. ἀνεῴχθην, ἠνοίχθην); inf. ἀνεῳχθῆναι Lk 3:21 (ἀνοιχθῆναι D); 1 fut. ἀνοιχθήσομαι Lk 11:9f v.l.; 2 aor. ἠνοίγην Mk 7:35 (vv.ll. ἠνοίχθησαν, διηνοίγησαν, διηνοίχθησαν); Ac 12:10 (v.l. ἠνοίχθη); Hv 1, 1, 4 (Dssm. NB 17 [BS 189]); 2 fut. ἀνοιγήσομαι Mt 7:7; Lk 11:9f (v.l. ἀνοίγεται). The same circumstance prevails in LXX: Helbing 78f; 83ff; 95f; 102f. Thackeray 202ff.
  to move someth. from a shut or closed position, trans. a door (Menand., Epitr. 643 Kö.; Polyb. 16, 25, 7; OGI 222, 36; 332, 28, SIG 798, 19; 1 Km 3:15; PsSol 8:17; GrBar 11:5f; Jos., Ant. 13, 92 ἀ. τ. πύλας, Vi. 246; Just., D. 36, 5 τὰς πύλας τῶν οὐρανῶν) τὰς θύρας (really the wings of a double door) Ac 5:19; 12:10 (w. act. force, see 6 below); 16:26f (s. OWeinreich, Türöffnung im Wunder-, Prodigien-u. Zauberglauben d. Antike, d. Judentums u. Christentums: WSchmid Festschr. 1929, 200–452). ἀ. τὸν πυλῶνα open the outer door of the house Ac 12:14. τ. θύραν τ. ναοῦ fig., of the mouth of the believer, who is the temple of God B 16:9 (with this figure cp. Philosoph. Max. 488, 6 τοῦ σοφοῦ στόματος ἀνοιχθέντος, καθάπερ ἱεροῦ, τὰ τῆς ψυχῆς καλὰ βλέπεται ὥσπερ ἀγάλματα=when the mouth of the wise man opens like the door of a temple, the beauties of his soul are as visible as statues [of deities]). Without door as obj. acc., or as subject of a verb in the pass., easily supplied from the context (Achilles Tat. 2, 26, 1) Mt 7:7f; Lk 11:9f; Mt 25:11; Lk 13:25; GJs 12:2.—Used fig. in var. ways (PTebt 383, 29 [46 A.D.]; Epict. Schenkl index θύρα: ἡ θύρα ἤνοικται=I am free to go anywhere) Rv 3:20, cp. 3:7f (s. Is 22:22; Job 12:14). πύλη δικαιοσύνης 1 Cl 48:2, cp. 4. Of preaching that wins attention ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως God gave the gentiles an opportunity to become believers Ac 14:27. Cp. θύρας μοι ἀνεῳγμένης since a door was opened for me, i.e. I was given an opportunity to work 2 Cor 2:12 (for 1 Cor 16:9 s. 6 below). Likew. ἀ. θύραν τοῦ λόγου Col 4:3.
  to render someth. readily accessible, open, trans., closed places, whose interior is thereby made accessible: a sanctuary 1 Cl 43:5; pass. Rv 11:19; 15:5 heaven (Kaibel 882 [III A.D.] οὐρανὸν ἀνθρώποις εἶδον ἀνοιγόμενον; PGM 4, 1180; 36, 298; Is 64:1; Ezk 1:1; cp. 3 Macc 6:18) Mt 3:16; Lk 3:21; Ac 10:11; Rv 19:11; GEb 18, 36; Hv 1, 1, 4; the nether world Rv 9:2; graves (SIG 1237, 3 ἀνοῖξαι τόδε τὸ μνῆμα; Ezk 37:12, 13) Mt 27:52. Fig., of the throat of the impious τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν their gullet is an open grave (breathing out putrefaction?) Ro 3:13 (Ps 5:10; 13:3).
  to disclose contents by opening, open, trans., τ. θησαυροὺς (SIG2 587, 302 τῷ τ. θησαυροὺς ἀνοίξαντι; 601, 32; 653, 93; Eur., Ion 923; Arrian, Cyneg. 34, 2 ἀνοίγνυται ὁ θησαυρός; Is 45:3; Sir 43:14; Philo, Leg. All. 3, 105; Ath. 1, 1) treasure chests Mt 2:11. κεράμιον οἴνου ἢ ἐλαίου open a jar of wine or oil D 13:6. ἀ. βιβλίον open a book in scroll form (Diod S 14, 55, 1 βιβλίον ἐπεσφραγισμένον … ἀνοίγειν; 2 Esdr 18:5; Da 7:10) Lk 4:17 v.l.; Rv 5:2ff; 10:2, 8 (cp. 2 Esdr 16:5; TestAbr A 12 p. 91, 22 [Stone p. 30]); 20:12.
  to remove an obstruction, open, trans., a seal (X., De Rep. Lac. 6, 4; SIG 1157, 47 [I A.D.] τὰς σφραγῖδας ἀνοιξάτω) Rv 5:9; 6:1–12; 8:1.
  to cause to function, open, trans., of bodily parts
  mouth ἀ. τὸ στόμα open the mouth of another person 1 Cl 18:15 (cp. Ps 50:17); of a fish, to take something out Mt 17:27; of a mute (Wsd 10:21) Lk 1:64. Open one’s own mouth to speak (oft. in OT; SibOr 3, 497, but e.g. also Aristoph., Av. 1719) Mt 5:2; 6:8 D; Ac 8:35; 10:34; 18:14; GEb 34, 60. More specif. ἐν παραβολαῖς=he spoke in parables Mt 13:35 (Ps 77:2; cp. Lucian, Philops. 33 ὁ Μέμνων αὐτὸς ἀνοίξας τὸ στόμα ἐν ἔπεσιν ἑπτά). εἰς βλασφημίας (opened its mouth) to blaspheme Rv 13:6. Not to open one’s mouth, remain silent Ac 8:32; 1 Cl 16:7 (both Is 53:7, as also Mel., P. 64, 462).—Fig., of the earth when it opens to swallow something ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς Rv 12:16 (cp. Num 16:30; 26:10; Dt 11:6).
  eyes ἀ. τοὺς ὀφθαλμούς of a blind person (Is 35:5; 42:7; Tob 11:7; Mel., P. 78, 565) Mt 9:30; 20:33; J 9:10, 14, 17, 21, 26, 30, 32; 10:21; B 14:7 (Is 42:7).—One’s own eyes, to see (Epict. 2, 23, 9 and 12; PGM 4, 624) Ac 9:8, 40.—Fig., of spiritual sight Lk 24:31 v.l.; Ac 26:18. τοὺς ὀφθαλμοὺς τ. καρδίας 1 Cl 36:2; 59:3 (cp. Just., D. 123, 2 προσηλύτων … ἀνεῷχθαι τὰ ὄμματα).
  ears (Epict. 2, 23, 10; PGM 7, 329) of a deaf man Mk 7:35.
  heart, fig. ἀ. τ. καρδίαν πρὸς τ. κύριον open one’s heart to the Lord Hv 4, 2, 4.
  to be in a state of openness, be open, intr. (only 2 pf., except that the 2 aor. pass. ἠνοίγη Ac 12:10 [s. 1 above] is the practical equivalent of an intr. Other exx. of 2 pf.: Hippocr., Morb. 4, 39 ed. Littré; VII 558; Plut., Mor. 693d, Coriol. 231 [37, 2]; Lucian, Nav. 4; Polyaenus 2, 28, 1) in our lit. in contexts connoting opportunity θύρα μοι ἀνέῳγεν 1 Cor 16:9 (s. 1 above; Lucian, Soloec. 8 ἡ θύρα ἀνέῳγέ σοι τῆς γνωρίσεως αὐτῶν. Cp. Just., D. 7, 3 φωτὸς ἀνοιχθήναι πύλας).—Cp. τ. οὐρανὸν ἀνεῳγότα J 1:51.
  to be candid, be open, intr. (s. 6 beg. for grammatical ref.; s. also 5a) τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς our mouth is open toward you, i.e. I have spoken freely and openly 2 Cor 6:11 (cp. Ezk 16:63; 29:21 and ἄνοιξις).—B. 847. DELG s.v. οἴγνυμι. M-M.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἀνοίγω

 • 5 ἀνοίγω

  + V 24-33-36-51-38=182 Gn 7,11; 8,6; 21,19; 29,31; 30,22
  A: to open [τι] Gn 8,6; to open, to spread out [τι] (of the hands) Dt 15,8; to disclose [τι] Jb 7,11 P: to be open(ed), to stand open Gn 7,11; to be open(ed), to lie open Dn 7,10
  ἤνοιξεν τὴν μήτραν αὐτῆς he opened her womb, he made her fruitful Gn 29,31
  *Is 13,2 ἀνοίξατε open up-פתחו for MT פתחי the gates of
  →NIDNTT

  Lust (λαγνεία) > ἀνοίγω

 • 6 ἀνοίγω

  ἀν-οίγω, ἀνα-οίγω, ipf. ἀνέῳγε, ἀνῷγε, iter. ἀναοίγεσκον, aor. ἀνέῳξε: open; θύρᾶς, κληῖδα, ‘shove back;’ ἀπὸ χηλοῦ πῶμα, ‘raise,’ Il. 16.221.

  A Homeric dictionary (Greek-English) (Ελληνικά-Αγγλικά ομηρικό λεξικό) > ἀνοίγω

 • 7 ανοίγω

  open

  Ελληνικά-Αγγλικά νέο λεξικό (Greek-English new dictionary) > ανοίγω

См. также в других словарях:

 • ανοίγω — ανοίγω, άνοιξα βλ. πίν. 21 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • ανοίγω — (AM ἀνοίγω, Α και ἀνοιγνύω και ἀνοίγνυμι) 1. αποφράσσω κάτι, του αφαιρώ το κάλυμμα 2. (για δικαστικές πράξεις) αποσφραγίζω και κοινοποιώ 3. απομακρύνω από τη στεριά, φέρνω στο ανοιχτό πέλαγος 4. εγχειρίζω, τέμνω, κόβω το δέρμα 5. δημιουργώ, ιδρύω …   Dictionary of Greek

 • ανοίγω — άνοιξα, ανοίχτηκα, ανοιγμένος 1. μτβ., κάνω ελεύθερη την είσοδο ή το πέρασμα: Φέρε το σκεπάρνι να ανοίξουμε το κιβώτιο. 2. διευρύνω, διαπλατύνω: Άνοιξε το βήμα σου, αλλιώς θα νυχτώσουμε. 3. κάνω διάρρηξη: Απόψε οι κλέφτες άνοιξαν τρία σπίτια. 4.… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἀνοίγω — ἀνοίγνυμι open pres subj act 1st sg ἀνοίγνυμι open pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ακρανοίγω — ανοίγω κάτι πολύ λίγο, ελαφρά, μισανοίγω. [ΕΤΥΜΟΛ. < υποκορ. ακρο (ΙΙ) + ανοίγω. ΠΑΡ. ακράνοιγμα, ακράνοιχτος] …   Dictionary of Greek

 • γουρλώνω — ανοίγω υπερβολικά τα μάτια. [ΕΤΥΜΟΛ. < γρουλώνω < μσν. γρυλλώνω < αρχ. γρύλλος «γουρουνάκι»] …   Dictionary of Greek

 • κρυφανοίγω — ανοίγω κάτι κρυφά, χωρίς να μέ αντιληφθούν …   Dictionary of Greek

 • ξεθηλυκώνω — ανοίγω τη θηλειά και βγάζω το κουμπί ή την πόρπη, ξεκουμπώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < στερ. ξ(ε) * + θηλυκώνω «κουμπώνω»] …   Dictionary of Greek

 • ξεκουμπώνω — ανοίγω κάτι βγάζοντας τα κουμπιά από τις κουμπότρυπες, ξεθηλυκώνω …   Dictionary of Greek

 • ξεράβω — ανοίγω τις ραφές ενδύματος, ξηλώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ξ(ε) * + ράβω] …   Dictionary of Greek

 • οίγω — οἴγω και ὀείγω και οἴγνυμι (Α) (ποιητ. τ.) 1. ανοίγω («οἴξασα κληΐδα θύρας», Ομ. Ιλ.) 2. φρ. «οἴγω στόμα» ανοίγω το στόμα μου, αρχίζω να μιλώ (Αισχύλ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Η μαρτυρία στα ομηρικά κείμενα τών τ. ἀνέῳγον και ὠίγνυντο… …   Dictionary of Greek


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»