Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

повернуть

 • 1 повернуть

  повернуть в рази. знач. γ υρίζω· στρίβω, στρέφω (изменить направление)" \повернутьключ γυρίζω το κλειδί· \повернуть назад γυρίζω πίσω· \повернуть за угол στρίβω τη γωνία \повернуться γυρίζω, στρέφομαι
  * * *
  в разн. знач.
  γυρίζω; στρίβω, στρέφω ( изменить направление)

  поверну́ть ключ — γυρίζω το κλειδί

  поверну́ть наза́д — γυρίζω πίσω

  поверну́ть за́ угол — στρίβω τη γωνία

  Русско-греческий словарь > повернуть

 • 2 повернуть

  -ну, -ншь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. поврнутый, βρ: -нут, -а, -о
  ρ.σ.μ.
  στρίβω, στρέφω, γυρίζω•

  повернуть ключ в замке γυρίζω το κλειδί στην κλείδωνιά•

  -ни налево στρίψε αριστερά•

  -ни назад γύρισε πίσω•

  колесо στρέφω τον τροχό•

  повернуть внимание μτφ. στρέφω την προσοχή•

  повернуть разговор μτφ. γυρίζω αλλού την κουβέντα.

  στρέφομαι, στρίβω, γυρίζω•

  ключ -лся в замке το κλειδί έστριψε στην κλείδωνιά•

  он -лся лицом ко мне αυτός έστρεψε το πρόσωπο κατ. εμένα.

  || αλλάζω κατεύθυνση•

  дело -лось совсем иначе η υπόθεση πήρε τελείως διαφορετική τροπή.

  εκφρ.
  язык -лся у кого – τόλμησε κάποιος να μιλήσει, λύθηκε η γλώσσα κάποιου.

  Большой русско-греческий словарь > повернуть

 • 3 повернуть(ся)

  см. повёртывать (ся) и поворачивать(ся).

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > повернуть(ся)

 • 4 повернуть(ся)

  поверну́ть(ся)
  сов, повертывать(ся) несов см. поворачивать(ся).

  Русско-новогреческий словарь > повернуть(ся)

 • 5 завернуть

  завернуть, завёртывать 1) (в бумагу) τυλίγω, αμπαλάρω заверните, пожалуйста τυλίξτε μου, παρακαλώ 2) (повернуть) γυρίζω, στρέφω \завернуть за угол στρίβω γωνία \завернуться τυλίγομαι
  * * *
  = завёртывать
  1) ( в бумагу) τυλίγω, αμπαλάρω

  заверни́те, пожа́луйст— τυλίξτε μου, παρακαλώ

  2) ( повернуть) γυρίζω, στρέφω

  заверн́уть за́ угол — στρίβω γωνία

  Русско-греческий словарь > завернуть

 • 6 поворачивать

  Русско-греческий словарь > поворачивать

 • 7 влево

  влево
  нареч ἀριστερά:
  повернуть \влево γυρίζω προς τ' ἀριστερά, στρίβω ἀριστερά.

  Русско-новогреческий словарь > влево

 • 8 вправо

  вправо
  нареч δεξιά, προς τά δεξιά:
  пойти \вправо πηγαίνω προς τά δεξιά· повернуть \вправо γυρίζω (или στρίβω) δεξιά.

  Русско-новогреческий словарь > вправо

 • 9 вспять

  επίρ.
  προς τα πίσω, όπισθεν•

  повернуть вспять γυρίζω προς τα πίσω.

  Большой русско-греческий словарь > вспять

 • 10 голова

  -ы, αιτ. голову, πλθ. головы, -лов, -ам θ.
  1. κεφάλι, -ή•

  голова болит το κεφάλι πονά•

  повернуть -у στρέφω το κεφάλι•

  лысая φαλακρό κεφάλι•

  отрубить преступнику -у κόβω το κεφάλι του εγκληματία.

  2. μτφ. νους, διάνοια, μυαλό, πνεύμα•

  светлая голова φωτεινό μυαλό•

  пустая голова κούφιο κεφάλι (κουφιοκέφαλος, φυρόμυαλος)•

  замечательная голова μεγαλόνους, εξαιρετικός νους, αξιόλογο πνεύμα•

  быть (человеком) с -ой είμαι άνθρωπος υαλωμένος•’ сумасбродная голова μισότρελλος, ημιπαράφρονας.

  3. α. κ. θ. καθοδηγητής, αρχηγός, ιθύνων•

  он им голова αυτός είναι αρχηγός τους•

  городской (παλ,) δήμαρχος.

  4. κεφαλή φάλαγγας.
  5. κομμάτι, τεμάχιο (σαν μονάδα μέτρησης)•

  сто -лов скота εκατό κεφάλια ζώα•

  голова сыра κεφάλι τυριού.

  εκφρ.
  без -ы – ανόητος, κουτός•
  с -ой – μυαλωμένος, έξυπνος, νοητικός•
  в -ах – στο κεφαλάρι του κρεβατιού•
  обрушиться на -у чью – επιτίθεμαι κατά τίνος•
  с -ы – από τον καθένα, από το κάθε άτομο•
  через -у чью – εν αγνοία κάποιου, κρυφά από κάποιον•
  закружилось в -е – ζαλίστηκα•
  голова кружится – ζαλίζομαι μου έρχεται ζαλάδα•
  вешать (повесить) -у – κρεμώ, κατεβάζω το κεφάλι (από θλίψη κλπ.), αποθαρρύνομαι•
  вымыть (намылить) кому -у – τιμωρώ αυστηρά, τσεκουριάζω κάποιον•
  сложить -у – φονεύομαι, πέφτω, χάνομαι•
  не сносить -у – δεν φέρω το κεφάλι (πληρώνω με το κεφάλι, με τη ζωή)•
  выдать -ой – παραδίνω για εξόντωση,προδίνω•
  выдать себя с -ой – εκμυστηρεύομαι (λάθος, ενοχή)•
  заплатить -ой – πληρώνω με το κεφάλι (με τή ζωή)•
  отвечать ή ручаться -ой – εγγυώμαι με το κεφάλι, κόβω το κεφάλι μου, να μη ζήσω•
  вбить ή вколотить себе в -у – εμφυσώ, εμπνέω στον εαυτό μου, ριζώνω (πεποιθήσεις κ.τ.τ.)• выбрасить ή выкинуть из головы αποβάλλω, βγάζω από το μυαλό (λησμονώ)•
  выйти ή вылететь, выскочить из -ы – διαφεύγω του νου (δε θυμάμαι, ξεχνώ)•
  не выходить ή не идти из -ы – δε μου βγαίνει από το μυαλό, το νου (θυμάμαι συνεχώς)•
  в первую -у – στην πρώτη σειρά, πριν απ όλα•
  - у давать на отсечение – κόβω το κεφάλι μου ζεγγυώμαι απόλυτα)•
  есть голова на плечах – το ‘χω το κεφάλι μου (το νου, τα λογικά μου)•
  быть на -у выше кого; быть -ой выше кого – κατά πολύ υπερέχω από κάποιον•
  на свою -у – προς βλάβην του εαυτού μου (του κ.τ.τ.), κακό του κεφαλιού του (μου κ.τ.τ.) θα κάμει, κάμω κ.τ.τ.
  с -ой погрузиться ή окунуться – ρίχνομαι με τα μούτρα (αφοσιώνομαι ολοκληρωτικά)•
  с• больной -ы на здоровую – τα ρίχνω η τα φορτώνω στον άλλον (που είναι αθώος)•
  с (ή от) -ы до пят – από το κεφάλι ως τα πόδια ή ως τα νύχια•
  сам себе голова – είμαι (ει,ναι κλπ.) αυτεξούσιος, αυτοκέφαλος•
  хотя ты здесь, а голова там – αλλού έχεις το νου σου ή αν και παρών, αποδημείς•
  ходить на -е – ατακτώ, θορυβώ, κάνω ο,τι θέλω (συνήθως για παιδιά)•
  на свежую -у – με ξεκούραστο κεφάλι, με ξεσκοτουριασμένο το μυαλό•
  поднимать -у – σηκώνω κεφάλι (παίρνω θάρρος, απειθαρχω, αυθαδιάζω)•
  разбить на -у – κατασυντρίβω, κατανικώ, νικώ κατά κράτος•
  у меня этого даже и в -е не было – ούτε καν το σκέφτηκα ή ούτε καν μου πέρασε από το νου•
  мне пришла мысль в -у – μου ήρθε (κατέβηκε) η σκέψη•
  адамова голова – α) νεκροκεφαλή, β) είδος νυχτερινής πεταλούδας•
  снять -у с кого – κάνω κάποιον να κρεμάσει το κεφάλι (ταπεινώνω).

  Большой русско-греческий словарь > голова

 • 11 зад

  -а, προθτ. о -е, на -у, πλθ. -ы а.
  1. το πισινό μέρος• τα νώτα•

  стать (ή повернуть(ся) -ом кому γυρίζω τις πλάτες σε κάποιον•

  она надела платье -ом наперед αυτή έντυσε το φόρεμα ανάποδα (το πίσω μπροστά)•

  зад у телеги очень узок το πισινό μέρος του αμαξιού είναι πολύ στενό.

  || (για ζώα) τα καπούλια. || ο πισινός του ανθρώπου•

  он ударил его в зад τον χτύπησε στον πισινό.

  2. πλθ. зады, -ов το πίσω μέρος των σπιτιών, οδών κ. τ.τ.
  3. πλθ. τα προηγούμενα, τα περασμένα•
  επαναλαβαίνω τα περασμένα (μαθήματα κλπ.).

  Большой русско-греческий словарь > зад

 • 12 колесо

  ουδ.
  1. τροχός, ρόδα•

  колесо телеги ο τροχός του αμαξιού•

  колесо велосипеда ο τροχός του ποδηλάτου•

  ведущее колесо κινητήριος τροχός•

  зубчатое колесо οδοντωτός τροχός•

  рулевое колесо τιμόνι, πηδάλιο•

  гребное колесо τροχός πτερυγοφόρος•

  гидравлическое колесо υδραυλικός τροχός•

  колесо маховое колесо ο σφόνδυλος, το βολάν.

  2. επίρ. -ом σαν τροχός•

  кот согнул спину -ом ο γάτος κύρτωσε τη ράχη σαν τροχό.

  εκφρ.
  колесо фортуны ή счастья – ο τροχός της τύχης•
  грудь -ом – ανδρικό κυρτό και εξέχον στήθος•
  ноги -ом – στραβά (βλαισά) πόδια•
  пятое колесо в телеге – ο πέμπτος τροχός της άμαξας (περίσσιος, άχρηστος)•
  на -ах – σε διαρκές ταξίδι•
  пытаться повернуть колесо истории назад ή вспять – προσπαθώ να γυρίσω πίσω τον τροχό της ιστορίας•
  вертеться -ом – γυρίζω σαν τον τροχό (φροντίζω, τρέχω ασταμάτητα)•
  ходить -ом – κάνω τούμπες, τουμπάρω•
  ездить на -их – ταξιδεύω με τροχόφόρο όχημα (σε αντίθεση με το έλκυθρο).

  Большой русско-греческий словарь > колесо

 • 13 назад

  επίρ.
  πίσω, προς τα πίσω•

  сделать шаг назад κάνω ένα βήμα πίσω•

  пятиться назад βαδίζω προς τα πίσω, οπισθοβατώ•

  поворотить (повернуть) назад γυρίζω (στρέφω) προς τα πίσω•

  заложить руки назад βάζω τα χέρια πίσω•

  взять своё слово παίρνω το λόγο μου πίσω (ανακαλώ)•

  взять назад своё рещние ανακαλώ την απόφαση μου•

  два дня тому назад πριν δυό μέρες•

  с месяц тому назад πριν ένα μήνα περίπου•

  год назад ένα χρόνο πριν•

  отдйй деньги назад δόσε πίσω τα χρήματα•

  туда и назад για μετάβαση και επιστροφή, αλλέ—ρετούρ.

  Большой русско-греческий словарь > назад

 • 14 направо

  επίρ.
  δεξιά, προς τα δεξιά, επί δεξιά•

  повернуть направо στρίβω δεξιά.

  || από το δεξιό μέρος, από τα δεξιά•

  направо от дороги δεξιά από το δρόμο.

  —налево; направо и налево δεξιά—αριστερά δεξιά και αριστερά•

  швыряет деньги направо и налево σκορπά εδώ κι εκεί (άσκοπα) τα χρήματα•

  помогать направо и налево βοηθώ όλους αδιακρίτως.

  Большой русско-греческий словарь > направо

 • 15 обратно

  επίρ.
  αντίστροφα, αντίθετα
  - ανα δρομικά•

  повернуть обратно γυρίζω πίσω•

  течь αναρρέω, παλιρροώ•

  обратно пропорциональный αντιστρόφως ανάλογα.

  || πίσω, προς τα πίσω•

  идти обратно πηγαίνω πίσω (επιστρέφω)•

  взять (получить) обратно παίρνω πίσω.

  || πάλι ξανά•

  пришл и обратно ушл ήρθε και ξανά έφυγε.

  Большой русско-греческий словарь > обратно

 • 16 оглобля

  θ.
  ρυμός, τιμόνι κάρου.
  εκφρ.
  повернуть -и – (απλ.) γυρίζω άπρακτος.

  Большой русско-греческий словарь > оглобля

 • 17 повёртывать(ся)

  ρ.δ.
  βλ. повернуть(ся).

  Большой русско-греческий словарь > повёртывать(ся)

 • 18 поворотить

  -рочу, -ротишь
  ρ.σ. (παλ: κ. απλ.)
  βλ. повернуть.
  βλ. повернуться.

  Большой русско-греческий словарь > поворотить

 • 19 спина

  -ы, αιτ. спину, πλθ. спины θ. Η ράχη του σώματος, τα νώτα, η πλάτη•

  согнуть спинау λυγίζω τη ράχη•

  взвалить ношу в -у ρίχνω το φορτίο στη ράχη.

  εκφρ.
  за -ой остаться – μένω πίσω (υστερώ)•
  за -ой у кого делать – κάνω κάτι πίσω•
  сото – τις πλάτες κάποιου (κρυφά από κάποιον)•
  не разгибая спинаы работать – εργάζομαι χωρίς να σηκώσω κεφάλι•
  на собственной -е испытывать – δοκιμάζω στην καμπούρα μου, στο τομάρι μου•
  повернуть спинау к кому-чему ή повернуться -ой к кому-чему – γυρίζω τις πλάτες (τα νώτα) σε κάποιον, σε κάτι• δε δίνω προσοχή, σημασία•
  прятаться за чью -у – αποφεύγω προφασιζόμενος•
  жить (сидеть, быть) за чьей -ой – έχω τη βοήθεια ή προστασία κάποιου•
  выезжать ή ездить на чьей -е – χρησιμοποιώ κάποιον για επιτυχία του σκοπού μου•
  нож в -у кому – πισόπλατο χτύπημα σε κάποιον.

  Большой русско-греческий словарь > спина

См. также в других словарях:

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, поверну, повернёшь, совер. (к повертывать и к поворачивать), кого что. 1. Изменить направление движения кого чего нибудь. «И важный кучер повернул назад.» А.Блок. Когда дойдешь до угла, поверни направо. Нельзя повернуть колесо истории… …   Толковый словарь Ушакова

 • повернуть — поворотить, обернуть, оборотить, обратить; завернуть, заворотить, свернуть, своротить, свильнуть, перевернуть, развернуть, завернуть оглобли, повернуть оглобли, отворотить, переложить, отвернуть, придать оборот, крутануть, вильнуть, забрать,… …   Словарь синонимов

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, см. повертывать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • повернуть — дело • изменение повернуть ход • изменение …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, ну, нёшь; вёрнутый; совер. 1. кого (что). Вертя, ворочая, изменить положение кого чего н. П. рычаг. П. больного на другой бок. 2. кого (что). Изменить направление, путь движения. П. назад. П. лошадей. Дорога повернула к реке. 3. перен …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОВЕРНУТЬ — да не поднять [кого]. Сиб. Об очень полном человеке. ФСС, 138 …   Большой словарь русских поговорок

 • повернуть —   Повернуть оглобли (разг. шутл. и ирон.) уйти обратно, получив отказ, не добившись цели.     Так ни с чем и повернул оглобли.   Язык повернулся или повернется у кого (сказать что н.; разг.) решиться сказать, высказать что н.     Язык не… …   Фразеологический словарь русского языка

 • повернуть — глаг., св., употр. часто Морфология: я поверну, ты повернёшь, он/она/оно повернёт, мы повернём, вы повернёте, они повернут, поверни, поверните, повернул, повернула, повернуло, повернули, повернувший, повёрнутый, повернув 1. см. нсв …   Толковый словарь Дмитриева

 • повернуть — ну/, нёшь; повёрнутый; нут, а, о; св. см. тж. повёртывать, повёртываться, повёртывание, поворачивать, поворачиваться …   Словарь многих выражений

 • повернуть — ▲ изменить ↑ направление, движение повернуть изменить направление движения (# за угол). повернуться. поворотный (# круг). завернуть. свернуть. отвернуть (самолет отвернул влево). поворотить. заворотить. своротить. отвести. отводной. свести (#… …   Идеографический словарь русского языка

 • Повернуть время вспять (фильм) — Повернуть время вспять Les Temps qui changent Жанр мелодрама Режиссёр Андре Тешине В главных ролях Катри …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»