Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

очи

 • 1 stare

  {stεə}
  I. 1. гледам втренчено/вторачено
  вглеждам се, заглеждам се, взирам се (at, upon в), пуля се, опулвам се, блещя се, кокоря се, ококорвам се (от изненада, учудване, ужас, глупост и пр.), опулен/облещен/ококорен съм (за очи)
  to STARE someone in the face очевиден/явен/неизбежен съм (за факт и пр.), пред носа съм на, ще извадя очите на (за предмет)
  ruin STAREs him in the face заплашва/грози го гибел
  to STARE someone out of countenance дразня/смущавам/нервирам някого с втренчения си поглед
  to STARE someone down/out принуждавам някого да сведе очи/да извърне поглед
  to STARE someone up and down измервам някого с поглед
  to STARE someone into silence накарвам с поглед някого да занемее
  to make someone STARE слисвам/смайвам някого
  2. изпъквам, прeкалeно бия на очи, поразявам
  II. n втренчен/вторачен поглед, опулени/ококорени очи
  * * *
  {stЁъ} v 1. гледам втренчено/вторачено; вглеждам се, заглеждам (2) {stЁъ} n втренчен/вторачен поглед; опулени/ококорени очи.
  * * *
  взирам се; вглеждам се; втренчвам се; гледам; зяпам;
  * * *
  1. i. гледам втренчено/вторачено 2. ii. n втренчен/вторачен поглед, опулени/ококорени очи 3. ruin stares him in the face заплашва/грози го гибел 4. to make someone stare слисвам/смайвам някого 5. to stare someone down/out принуждавам някого да сведе очи/да извърне поглед 6. to stare someone in the face очевиден/явен/неизбежен съм (за факт и пр.), пред носа съм на, ще извадя очите на (за предмет) 7. to stare someone into silence накарвам с поглед някого да занемее 8. to stare someone out of countenance дразня/смущавам/нервирам някого с втренчения си поглед 9. to stare someone up and down измервам някого с поглед 10. вглеждам се, заглеждам се, взирам се (at, upon в), пуля се, опулвам се, блещя се, кокоря се, ококорвам се (от изненада, учудване, ужас, глупост и пр.), опулен/облещен/ококорен съм (за очи) 11. изпъквам, прeкалeно бия на очи, поразявам
  * * *
  stare[stɛə] I. v 1. гледам втренчено (вторачено), вглеждам се, взирам се, втренчвам се, вторачвам се, заглеждам (се), зазяпвам се (at, upon); пуля се, опулвам се, блещя се, облещвам се, кокоря се, ококорвам се; опулен (облещен, ококорен) съм (за очи); to \stare s.o. in the face не отвръщам поглед от; очевиден (явен) е, ще ти "извади очите" (за факт); неизбежен съм; ruin \stares him in the face заплашва го гибел; to \stare s.o. out of countenance обърквам чрез втренчено гледане; to \stare s.o. down ( out) накарвам някого да си наведе очите; to \stare s.o. up and down измервам някого с поглед; to \stare s.o. into silence ( dumb) накарвам някого да замлъкне (онемее); to \stare straight before one гледам в една точка; to make s.o. \stare учудвам (слисвам, поразявам) някого; 2. рядко изпъквам, бия на очи, явен (очевиден, очебиен, очеваден) съм; II. n втренчен (вторачен) поглед, опулени (облещени, ококорени) очи; III. stare n диал. скорец.

  English-Bulgarian dictionary > stare

 • 2 binocular

  {bi'nəkjulə}
  1. служещ си с двете очи
  2. направен за двете очи
  * * *
  {bi'nъkjulъ} a 1. служещ си с двете очи; 2. направен за две
  * * *
  n бинокъл;binocular; a 1. служещ си с двете очи; 2. направен за двете очи.
  * * *
  1. направен за двете очи 2. служещ си с двете очи
  * * *
  binocular[bai´nɔkjulə] I. adj 1. бинокулярен, служещ си с двете очи; 2. направен за двете очи; \binocular microscope микроскоп за двете очи; II. n бинокъл.

  English-Bulgarian dictionary > binocular

 • 3 gimlet

  {'gimlit}
  I. 1. n свределче, бургийка
  eyes like GIMLETs, GIMLET eyes проницателни/зорки очи, любопитни очи
  II. 1. v пробивам със свредел
  2. пронизвам (за очи)
  III. n питие/коктейл от джин/водка, подсладен лимонов сок и газирана вода
  * * *
  {'gimlit} n свределче, бургийка; eyes like gimlets, gimlet eyes проницат(2) {'gimlit} v l. пробивам със свредел; 2. пронизвам (за очи){3} {'gimlit} n питие/коктейл от джин/водка, подсладен лимонов
  * * *
  пронизвам;
  * * *
  1. eyes like gimlets, gimlet eyes проницателни/зорки очи, любопитни очи 2. i. n свределче, бургийка 3. ii. v пробивам със свредел 4. iii. n питие/коктейл от джин/водка, подсладен лимонов сок и газирана вода 5. пронизвам (за очи)
  * * *
  gimlet[´gimlit] I. n свределче, бургийка; eyes like \gimlets, \gimlet eyes проницателни (зорки) очи; проучващи, любопитни очи; II. v 1. пробивам със свредел; 2. пронизвам, стрелвам (за очи). III. n коктейл от джин или водка, подсладен лимонов сок и газирана вода.

  English-Bulgarian dictionary > gimlet

 • 4 goggle

  {'gɔgl}
  I. v пуля се, зверя се, гледам с широко отворени/ококорени очи, шаря с/въртя очи
  II. 1. ужасн/изненадан поглед, опулени очи, пулене
  2. рl очила за слънце (на водолаз и пр.)
  sl. очила
  3. вет. въртоглавие
  * * *
  {'gъgl} v пуля се, зверя се, гледам с широко отворени/ококорен(2) {'gъgl} n 1. ужасён/изненадан поглед, опулени очи; пулене;
  * * *
  пуля се; зверя се; зяпам;
  * * *
  1. i. v пуля се, зверя се, гледам с широко отворени/ококорени очи, шаря с/въртя очи 2. ii. ужасн/изненадан поглед, опулени очи, пулене 3. pl очила за слънце (на водолаз и пр.) 4. sl. очила 5. вет. въртоглавие
  * * *
  goggle[gɔgl] I. v 1. пуля се, зверя се, гледам с широко отворени (ококорени) очи; 2. изпъкнал (за око); II. n 1. ужасен, изумен (изненадан) поглед, опулени очи; 2. pl защитни очила за слънце или против прах; sl очила.

  English-Bulgarian dictionary > goggle

 • 5 drop

  {drɔp}
  I. 1. капка, капчица
  мед. рl капки (особ. за очи)
  a DROP in the bucket/ocean прен. капка в морето
  2. глътка, капка, малко количество
  to take/have a DROP too much понапивам се, сръбвам си
  3. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка
  4. дропс, бонбонче
  5. височина, склон, спуск
  6. падане, (с) пускане
  7. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото)
  8. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект
  9. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка
  10. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка
  11. тех. спад (ане), праг (на канал)
  12. воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж
  1. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр
  1. sl. подкуп
  15. паднал плод
  16. новородено животно
  17. ам. (отвор на) пощенска кутия
  18. капаче на ключалка
  19. attr подвижен, спускащ се
  at the DROP of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод
  to get/have the DROP on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого
  II. 1. капя, капвам, роня, проронвам
  to DROP at the nose тече ми носът
  2. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят)
  to DROP a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята
  to DROP from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно
  his jaw DROP ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос
  to work till one DROPs работя, докато капна
  I'm fit/ready to DROP with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора
  3. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям
  4. спускам се, смъквам се, скачам, слизам
  5. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи)
  намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.)
  6. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам
  to DROP someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума
  DROP it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to DROP въпросът бе изоставен/потулен
  7. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут
  8. мор. нося се по течението/с отлива
  9. свалям, повалям (с удар, изстрел)
  10. написвам, драсвам (писмо и пр.)
  11. казвам (неволно), изпускам, изтървавам
  правя (забележка) (и to let DROP)
  to DROP a word in someone's ear подшушвам някому нещо
  12. губя, изгубвам (пари, игра)
  1. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно)
  1. уволнявам, отстранявам
  15. вземам, поглъщам (лекарство и пр.)
  to DROP asleep заспивам
  to DROP short не стигам, не постигам целта си
  to DROP to the rear изоставам
  to DROP the hem of a coat отпускам подгъва на палто
  to DROP eggs приготвям яйца на очи
  to DROP from sight изгубвам се от погледа
  DROP dead! презр. я па тоя! що се не застреляш!
  drop across срещам случайно, натъквам се на
  drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам
  отделям се (from)
  drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.)
  drop behind изоставам, оставям се да ме надминат
  drop by свръщам, отбивам се
  drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам
  to DROP down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого
  drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се
  drop into свръщам в, отбивам се в/у
  to DROP into a habit добивам навик, свиквам, привиквам
  drop off падам, капя, окапвам (за листа)
  заспивам (и to DROP off to sleep)
  drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам
  drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам
  drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от
  it has DROPped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам
  he has DROPped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот
  drop over/round-drop in
  drop through провалям се, пропадам (за план и пр.)
  * * *
  {drъp} n 1. капка, капчица; мед. рl капки (особ. за очи); a drop in(2) {drъp} v (-pp-) 1. капя, капвам; роня, проронвам; to drop at th
  * * *
  хлътналост; цвъкам; хвърлям; спускам; смъквам; спадане; спад; снижение; снижавам; събарям; стоварвам; спускане; склон; роня; отвиквам; отпускам се; понижение; падам; понижавам; падане; височина; висулка; пускам; пускане; пропускам; драже; докарвам; глътка; занасям; зарязвам; изпадам; капвам; изпускам; капя; капчица; изтървавам; капка; климвам; намаление;
  * * *
  1. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят) 2. 1 attr подвижен, спускащ се 3. 1 ам. (отвор на) пощенска кутия 4. 1 вземам, поглъщам (лекарство и пр.) 5. 1 воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж 6. 1 губя, изгубвам (пари, игра) 7. 1 казвам (неволно), изпускам, изтървавам 8. 1 капаче на ключалка 9. 1 новородено животно 10. 1 паднал плод 11. 1 тех. спад (ане), праг (на канал) 12. a drop in the bucket/ocean прен. капка в морето 13. at the drop of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод 14. drop across срещам случайно, натъквам се на 15. drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам 16. drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам 17. drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.) 18. drop behind изоставам, оставям се да ме надминат 19. drop by свръщам, отбивам се 20. drop dead! презр. я па тоя! що се не застреляш! 21. drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам 22. drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се 23. drop into свръщам в, отбивам се в/у 24. drop it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to drop въпросът бе изоставен/потулен 25. drop off падам, капя, окапвам (за листа) 26. drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам 27. drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от 28. drop over/round-drop in 1 29. drop through провалям се, пропадам (за план и пр.) 30. he has dropped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот 31. his jaw drop ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос 32. i'm fit/ready to drop with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора 33. i. капка, капчица 34. ii. капя, капвам, роня, проронвам 35. it has dropped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам 36. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр 37. sl. подкуп 38. to drop a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята 39. to drop a word in someone's ear подшушвам някому нещо 40. to drop asleep заспивам 41. to drop at the nose тече ми носът 42. to drop down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого 43. to drop eggs приготвям яйца на очи 44. to drop from sight изгубвам се от погледа 45. to drop from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно 46. to drop into a habit добивам навик, свиквам, привиквам 47. to drop short не стигам, не постигам целта си 48. to drop someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума 49. to drop the hem of a coat отпускам подгъва на палто 50. to drop to the rear изоставам 51. to get/have the drop on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого 52. to take/have a drop too much понапивам се, сръбвам си 53. to work till one drops работя, докато капна 54. височина, склон, спуск 55. глътка, капка, малко количество 56. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут 57. дропс, бонбонче 58. заспивам (и to drop off to sleep) 59. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам 60. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям 61. мед. pl капки (особ. за очи) 62. мор. нося се по течението/с отлива 63. намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.) 64. написвам, драсвам (писмо и пр.) 65. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно) 66. отделям се (from) 67. падане, (с) пускане 68. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка 69. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка 70. правя (забележка) (и to let drop) 71. свалям, повалям (с удар, изстрел) 72. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи) 73. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка 74. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото) 75. спускам се, смъквам се, скачам, слизам 76. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект 77. уволнявам, отстранявам
  * * *
  drop[drɔp] I. n 1. капка, капчица; a \drop in the bucket ( ocean) капка в морето; 2. глътка, малко количество; to take ( have) a \drop too much, to have a \drop in o.'s eye напивам се, сръбвам си; 3. перла (диамант) на обица и под.; висулка; кристал на полилей; 4. дропс, бонбонче; 5. височина, склон, надолнище; a \drop of ten feet from the window to the ground 10 фута височина от прозореца до земята; 6. падане; пускане, спускане; 7. падане, спадане, намаление, снижение (на цени, температура, напрежение и пр.); 8. театр. падаща (спускаща се) завеса (и \drop-curtain); 9. сп. ритане на топката от въздуха, воле; 10. (дължина на) въже, с което се обесват осъдени на смърт; 11. подставка под бесилка; разг. бесилка; 12. тех. спадане, спад; праг (на канал); 13. тех. капаче на ключалка; at the \drop of a hat веднага, незабавно, тутакси, тозчас, при най-малкия повод; to get ( have) the \drop on s.o. ам. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого; II. v (- pp-) 1. капя; пускам (наливам) капка по капка; роня ( сълзи); 2. пускам, изпускам, изтървам; оставям да падне; спускам; падам; отпускам се; \drop it! пусни! to \drop a stitch изпускам бримка (при плетене); to \drop a goal сп. отбелязвам гол от воле; to \drop the king карти принуден съм да дам попа върху аса; принуждавам противника си да даде попа; to \drop a perpendicular to (on) a line спускам перпендикуляр към линия; to \drop from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се неочаквано; his jaw \dropped челюстта му увисна; провеси нос; I am ready to \drop with fatigue ( with sleep) капнал съм от умора (за сън); to \drop onto o.'s knees падам на колене; to \drop a brick ( a clanger) прен. казвам нещо нетактично, правя гаф; 3. изпускам, пропускам, не произнасям; 4. спускам се, смъквам се, скачам; слизам; 5. снижавам се, хлътвам (за терен); снижавам, понижавам ( глас); навеждам ( очи); намалявам (се), спадам (за цени, температура и пр.); стихвам (за буря и пр.); 6. изоставям, зарязвам, отказвам се от; прекъсвам, преставам, спирам, секвам; to \drop like a hot potato ( hot chestnut) изведнъж зарязвам, бягам като от чума от някого; \drop it! достатъчно! стига (по този въпрос)! the correspondence \dropped кореспонденцията престана (секна); the affair was allowed to \drop въпросът бе изоставен (се потули); 7. докарвам, довеждам (с превозно средство); придружавам; занасям; will you \drop this parcel at Mrs Brown's? бихте ли оставили този пакет у г-жа Браун (като минавате оттам)? 8. свалям, повалям (с удар, изстрел); to \drop a bird свалям (прострелвам) птица; 9. драсвам (писмо и пр.); \drop me a line драсни ми един ред; 10. казвам; изпускам изтървавам; правя ( забележка); to \drop a hint загатвам; to \drop a word in s.o.'s ear подшушвам някому нещо; the remark \dropped from him той се изтърва, че каза това; 11. изгубвам ( пари) ( over a transaction при сделка); 12. ам. sl уволнявам; съкращавам; 13. отелва се, обагня се, ожребва се (и преждевременно); to \drop asleep заспивам; to \drop the hem of a skirt отпускам подгъва на пола; to \drop short не стигам; не постигам целта си; \drop dead! sl майната ти! върви по дяволите!

  English-Bulgarian dictionary > drop

 • 6 conspicuous

  {kən'spikjuəs}
  1. очебиещ, очевиден, който изпъква/е на видно място, който се хвърля в очи, крещящ, ярък
  in a CONSPICUOUS position на видно място
  to be CONSPICUOUS by one's absence хвърля се в очи отсъствието ми, отсъствието ми се чувствува
  2. виден, забележителен (for)
  to make oneself CONSPICUOUS by/through привличам вниманието с
  to play a CONSPICUOUS part играя важна/централна роля
  to cut a CONSPICUOUS figure правя впечатление
  3. безвкусен, пищен, разточителен
  CONSPICUOUS consumption разточителство, разхищение
  * * *
  {kъn'spikjuъs} а 1. очебиещ; очевиден; който изпъква/е на
  * * *
  очевиден; очебиен;
  * * *
  1. conspicuous consumption разточителство, разхищение 2. in a conspicuous position на видно място 3. to be conspicuous by one's absence хвърля се в очи отсъствието ми, отсъствието ми се чувствува 4. to cut a conspicuous figure правя впечатление 5. to make oneself conspicuous by/through привличам вниманието с 6. to play a conspicuous part играя важна/централна роля 7. безвкусен, пищен, разточителен 8. виден, забележителен (for) 9. очебиещ, очевиден, който изпъква/е на видно място, който се хвърля в очи, крещящ, ярък
  * * *
  conspicuous[kən´spikjus kən¸sʌmpʃən], consumption n потребление на изключително скъпи стоки с цел изтъкване и парадиране с богатство.
  ————————
  conspicuous[kən´spikjuəs] adj 1. очебиещ; очевиден; който изпъква, който е на видно място, който се хвърля в очи; крещящ, ярък; to be \conspicuous in a crowd хвърлям се в очи в тълпа, ясно се виждам в тълпата, откроявам се в тълпата; to be \conspicuous by o.'s absence хвърля се в очи (прави впечатление) отсъствието ми; 2. виден, забележителен; to make o.s. \conspicuous привличам вниманието с; to play a \conspicuous part играя важна (централна) роля; to cut a \conspicuous figure правя впечатление; FONT face=Times_Deutsch◊ adv conspicuously.

  English-Bulgarian dictionary > conspicuous

 • 7 eye

  {ai}
  I. 1. око
  under my (very) EYEs пред очите ми, в мое присъствие, под мое наблюдение
  2. прен. око, очи, поглед, усет, преценка
  to set/clap EYEs on виждам, съзирам
  to run o/s EYEs over/through поглеждам, преглеждам, хвърлям бегъл поглед на
  to look with half an EYE гледам под око
  to catch someone's EYE хващам погледа на, привличам вниманието на
  to feast one's EYEs on любувам се на, наслаждавам се на
  to make EYEs at, to cast/make sheep's EYEs at гледам влюбено
  under someone's EYE (s) под зоркото око/под вниманието/грижите на някого
  to be all EYEs целият съм слух и зрение, не мога да си откъсна очите
  to keep an EYE/one's EYE on следя, наблюдавам
  to keep/have one's EYEs/both EYEs open отварям си очите, нащрек съм
  in someone's EYEs в очите/по преценката на някого
  in the EYE of the law в очите на закона, пред закона
  to have an EYE for имам усет/вярно око за, разбирам от
  to have an EYE for a pretty girl стар мераклия съм
  3. бот. кълн, око (на картоф и пр.)
  4. петелка
  hook and EYE мъжко и женско копче
  5. ухо (на игла)
  6. клуп, примка (на въже)
  7. обектив, леща (на фотоапарат), око, отвор
  8. център на мишена (и bull's EYE)
  9. sl. детектив
  10. око (на паунова опашка)
  11. зона на затишие в центъра на циклон
  12. рад. магическо око
  all my EYE (and Betty Martin) глупости, дрън-дрън (ярина)
  EYE s left/right! воен. глави наляво/надясно! in the/in one's mind's EYE мислено, във въображението
  in the EYE of the wind срещу вятъра
  one in the EYE разг. удар в окото, прен. удар, разочарование, срязване, рязък отказ
  to do in the EYE разг. измамвам, подхлъзвам, мятам
  with an EYE to заради, с надежда да, с оглед на
  mу EYE! ами! как не! up to the EYEs потънал до уши/гуша, погълнат (in)
  to see EYE to EYE with someone на същото мнение съм с някого, разбирам се с някого
  to wipe someone's EYE надхитрям/изпреварвам някого, смачквам някому фасона
  if you had half an EYE ако не беше толкова глупав, ако беше поне малко наблюдателен
  to see something with half an EYE веднага забелязвам/разбирам нещо
  II. v гледам, поглеждам, наблюдавам, разглеждам
  * * *
  {ai} n 1. око; under my (very) eyes пред очите ми, в мое присъствие(2) {ai} v гледам, поглеждам; наблюдавам; разглеждам.
  * * *
  ухо; око; петелка; очен;
  * * *
  1. 1 зона на затишие в центъра на циклон 2. 1 рад. магическо око 3. all my eye (and betty martin) глупости, дрън-дрън (ярина) 4. eye s left/right! воен. глави наляво/надясно! in the/in one's mind's eye мислено, във въображението 5. hook and eye мъжко и женско копче 6. i. око 7. if you had half an eye ако не беше толкова глупав, ако беше поне малко наблюдателен 8. ii. v гледам, поглеждам, наблюдавам, разглеждам 9. in someone's eyes в очите/по преценката на някого 10. in the eye of the law в очите на закона, пред закона 11. in the eye of the wind срещу вятъра 12. mу eye! ами! как не! up to the eyes потънал до уши/гуша, погълнат (in) 13. one in the eye разг. удар в окото, прен. удар, разочарование, срязване, рязък отказ 14. sl. детектив 15. to be all eyes целият съм слух и зрение, не мога да си откъсна очите 16. to catch someone's eye хващам погледа на, привличам вниманието на 17. to do in the eye разг. измамвам, подхлъзвам, мятам 18. to feast one's eyes on любувам се на, наслаждавам се на 19. to have an eye for a pretty girl стар мераклия съм 20. to have an eye for имам усет/вярно око за, разбирам от 21. to keep an eye/one's eye on следя, наблюдавам 22. to keep/have one's eyes/both eyes open отварям си очите, нащрек съм 23. to look with half an eye гледам под око 24. to make eyes at, to cast/make sheep's eyes at гледам влюбено 25. to run o/s eyes over/through поглеждам, преглеждам, хвърлям бегъл поглед на 26. to see eye to eye with someone на същото мнение съм с някого, разбирам се с някого 27. to see something with half an eye веднага забелязвам/разбирам нещо 28. to set/clap eyes on виждам, съзирам 29. to wipe someone's eye надхитрям/изпреварвам някого, смачквам някому фасона 30. under my (very) eyes пред очите ми, в мое присъствие, под мое наблюдение 31. under someone's eye (s) под зоркото око/под вниманието/грижите на някого 32. with an eye to заради, с надежда да, с оглед на 33. бот. кълн, око (на картоф и пр.) 34. клуп, примка (на въже) 35. обектив, леща (на фотоапарат), око, отвор 36. око (на паунова опашка) 37. петелка 38. прен. око, очи, поглед, усет, преценка 39. ухо (на игла) 40. център на мишена (и bull's eye)
  * * *
  eye [ai] I. n 1. око; swimming \eyes очи, пълни със сълзи; saucer \eyes кръгли очи; to cry o.'s \eyes out плача горчиво, изплаквам си очите; green \eyes прен. завист; camera \eye отлична зрителна памет; with the naked \eye с просто око; the apple of the \eye зеницата на окото (и прен.); to lose an \eye ослепявам с едното око; to have sharp ( weak) \eyes имам силни (слаби) очи (зрение); a black \eye насинено от удар око; to close o.'s \eyes евфем. умирам; to shut ( close) o.'s \eyes to затварям си очите за, правя се, че не забелязвам; to get ( have) o.' s eye ( well) in ориентирам се бързо, преценявам точно разстоянието и посоката; to open s.o.'s \eyes (to) прен. отварям очите на някого; to pore o.'s \eyes out развалям си зрението, преуморявам си очите (от много четене); the scales fell from his \eyes отвориха му се очите, перде падна от очите му; прогледна; to cock o.'s \eye повдигам вежди, гледам иронично; \eyes down! играта започва! (при бинго); 2. ( поглед); to collect \eyes събирам погледите, привличам вниманието; to put o.'s \eyes together затварям очи, заспивам; to set ( clap, cast) \eyes on гледам, виждам, съзирам; to run o.'s \eyes over ( through) поглеждам; хвърлям бърз поглед; преглеждам набързо; to look with half an \eye гледам под око; to catch s.o.'s \eye хващам погледа на; привличам погледа, вниманието на; to give s.o. the beady ( fish) \eye гледам някого накриво, гледам с неодобрение на някого; to feast o.'s \eyes on наслаждавам се, любувам се; to cast ( make) sheep's \eyes гледам влюбено; sheep's \eyes влюбени погледи; to make \eyes at хвърлям погледи (към момиче), старая се да привлека вниманието (на момиче); under ( before, in front of) o.'s \eye(s) под зоркото око, под вниманието (наблюдението, грижите) на; to have o.'s \eye on гледам одобрително, следя с одобрение; to be all \eyes отварям си очите на четири, гледам много внимателно; to keep o.'s (an) \eye on наблюдавам, следя; to keep ( have) o.'s ( both) \eyes open ( skinned, peeled) нащрек съм; to see \eye to \eye съгласявам се, разбирам се, намирам общ език (с); up to o.'s \eyes in затънал до гуша в; \eye of ( the) day слънцето; \eyes on stalks очи, изблещени от почуда (за човек); \eyes left ( right)! глави наляво (надясно)!; to get o.'s \eye in ставам специалист; "ошлайфвам се", започвам да разбирам от нещо; to be a gleam ( glint) in s.o.'s \eyes засега съм само замисъл (идея); to keep o.'s \eye on the ball разг. внимавам, час съм", следя развитието на нещата; to take o.'s \eyes off the ball не внимавам, отклонявам вниманието си, "не съм в час"; to be in ( come, get into) the public \eye ставам център на внимание, привличам вниманието на широката общественост; to hit a person in the \eye разг. очебийно е, очевадно е; in the mind's \eye мислено; in the \eye of the wind ( storm, hurricane, tornado) срещу вятъра, срещу течението (и прен.); one in the \eye разг. удар в окото, прен. удар; срязване; in the \eye of the law пред закона; with an \eye to с оглед на, заради; not to bat an \eye не ми мига окото; не ми пука; пет пари не давам; I would give my \eye teeth for (it) какво ли не бих дал за; всичко бих дал за; oh my \eye! охо! ами! как не! виж ми бялото на окото! to have an \eye for 1) имам вярно (точно) око; 2) имам склонност; 3) хвърлям око на; to do s.o. in the \eye надхитрявам, измамвам, изигравам някого; to wipe s.o.'s \eye sl слагам някого в джоба си, надминавам го; damn your \eyes! вулг. върви по дяволите! дявол да те вземе!; \eye to \eye директно, направо, лице в лице; 3. бот. израстък (око) на картоф; 4. петелка; hook and \eye мъжко и женско копче; 5. уши (на игла); 6. клуп, примка (на края на въже); 7. стъкло на очила; 8. ам. sl шпионин; съгледвач; 9. център на мишена (= bull's \eye); 10. око (на паунова опашка); 11. око, област с ниско налягане в центъра на ураган; II. v гледам, поглеждам; разглеждам; наблюдавам.

  English-Bulgarian dictionary > eye

 • 8 poach

  {poutʃ}
  I. 1. бракониерствувам, ловя (риба и пр.) незаконно
  2. нарушавам, престъпвам (чужди права и пр.), крада (чужди идеи и пр.)
  to POACH upon someone's preserves прен. нагазвам в чужд периметър, правя нелоялна конкуренция на някого
  3. тенис вземам/отнемам топка на партнъора
  4. тъпча/изпотъпквам мокра ливада (за кон), бивам изпотъпкан (за ливада)
  II. v варя (яйца) на очи, задушавам във вода/мляко
  POACHed eggs яйца на очи
  * * *
  {poutsh} v 1. бракониерствувам; ловя (риба и пр.) незаконно; 2. (2) {poutsh} v варя (яйца) на очи; задушавам във вода/мляко; poached
  * * *
  престъпвам; бракониерствам; нарушавам;
  * * *
  1. i. бракониерствувам, ловя (риба и пр.) незаконно 2. ii. v варя (яйца) на очи, задушавам във вода/мляко 3. poached eggs яйца на очи 4. to poach upon someone's preserves прен. нагазвам в чужд периметър, правя нелоялна конкуренция на някого 5. нарушавам, престъпвам (чужди права и пр.), крада (чужди идеи и пр.) 6. тенис вземам/отнемам топка на партнъора 7. тъпча/изпотъпквам мокра ливада (за кон), бивам изпотъпкан (за ливада)
  * * *
  poach [poutʃ] I. v 1. бракониерствам; промъквам се в; to \poach ( for) hares ловя (търся) незаконно зайци; 2. привличам (отмъквам) служителите (клиентите) на конкуренцията; to \poach upon s.o.'s preserves прен. навлизам в чужд периметър, правя нелоялна конкуренция на някого; to \poach fresh ideas (from s.o.) крада чужди идеи; 3. нарушавам, престъпвам (чужди права и пр.); 4. сп. вземам топка на партньора си (в тениса); 5. тъпча, изпотъпквам мокра ливада (за кон и пр.; up); бивам изпотъпкан (за ливада); 6. мушкам, бъркам (с пръст, пръчка и пр.; into); 7. меся ( глина); 8. избелвам, обезцветявам (хартиена маса) ; II. poach v 1. приготвям яйца на очи; \poached eggs яйца на очи; 2. приготвям (риба, пиле) в гореща вода, без да ѝ позволявам да заври.

  English-Bulgarian dictionary > poach

 • 9 sawder

  {'sɔ:də}
  I. n разг.
  soft SAWDER ласкателство, мили очи, подмилкване
  II. v разг. лаская, правя мили очи на, подмилквам се/подмазвам се на
  * * *
  {'sъ:dъ} n разг.: soft sawder ласкателство, мили очи, подмилкване.(2) {'sъ:dъ} v разг. лаская, правя мили очи на, подмилквам се/
  * * *
  1. i. n разг 2. ii. v разг. лаская, правя мили очи на, подмилквам се/подмазвам се на 3. soft sawder ласкателство, мили очи, подмилкване
  * * *
  sawder[´sɔ:də] I. n разг.: soft \sawder ласкателство, мили очи, подмилкване, комплименти; II. v лаская; умилквам се.

  English-Bulgarian dictionary > sawder

 • 10 blindfold

  {'blaindfould}
  I. v връзвам/превързвам очите на
  II. 1. невиждащ, с превързани очи
  2. необмислен
  III. 1. с превръзка на очите
  2. прен. необмислено, слепешката, наслуки
  * * *
  {'blaindfould} v връзвам/превързвам очите на. (2) а 1. невиждащ, с превързани очи; 2. необмислен. {3} adv 1. с превръзка на очите; 2. прен. необмислено, с
  * * *
  1 a adv със завързани очи; наслуки;2 v завързвам очите на; заслепявам, заблуждавам;blindfold; v връзвам/превързвам очите на. ;{2};{} а 1. невиждащ, с превързани
  * * *
  1. i. v връзвам/превързвам очите на 2. ii. невиждащ, с превързани очи 3. iii. с превръзка на очите 4. необмислен 5. прен. необмислено, слепешката, наслуки
  * * *
  blindfold[´blaind¸fould] I. v завързвам очите на; II. adj, adv с вързани очи; слепешката; наслуки; безразсъдно; to know o.'s way \blindfold познавам много добре пътя, мога да намеря пътя и с вързани очи; \blindfold player играч, който не гледа при играта (в шахмата).

  English-Bulgarian dictionary > blindfold

 • 11 glaze

  {gleiz}
  I. 1. поставям стъкла (на), остъклявам (и с in)
  2. гланцирам, придавам гланц на (хартия, кожа), сатенирам (плат), слагам глазура на (сладкиш), желирам (месо, риба), гледжосвам, емайлирам, полирам
  3. ам. покривам с тънък леден пласт
  4. изцъклям се, ставам безжизнен (за очи) (и с over)
  II. 1. глазура, блясък, гланц, глеч, емайл, политура, желе
  2. ам. тънък леден пласт
  3. глазиране, гланциране, гледжосване, емайлиране, полиране, желиране
  4. изцъкленост, безжизненост (не очи)
  * * *
  {gleiz} v 1. поставям стъкла (на), остьклявам (и с in); 2. глан(2) {gleiz} n 1. глазура; блясък, гланц; глеч, емайл; политура;
  * * *
  сатенирам; бля; глазирам; глазура; глазиране; гледжосване; гланцирам; гланциране; гланц; глеч; гледжосвам; замазвам; емайлиране; замаскирвам; емайл; желирам; изцъклям се; изцъкленост;
  * * *
  1. i. поставям стъкла (на), остъклявам (и с in) 2. ii. глазура, блясък, гланц, глеч, емайл, политура, желе 3. ам. покривам с тънък леден пласт 4. ам. тънък леден пласт 5. глазиране, гланциране, гледжосване, емайлиране, полиране, желиране 6. гланцирам, придавам гланц на (хартия, кожа), сатенирам (плат), слагам глазура на (сладкиш), желирам (месо, риба), гледжосвам, емайлирам, полирам 7. изцъкленост, безжизненост (не очи) 8. изцъклям се, ставам безжизнен (за очи) (и с over)
  * * *
  glaze [gleiz] I. v 1. поставям стъкла (на); остъклявам; to \glaze (in) a window поставям стъкла на прозорец; 2. гланцирам, придавам гланц (блясък) на (хартия, кожа); сатинирам ( плат); глазирам, украсявам ( сладкиш); желирам (месо, риба); глазирам (керамични изделия), гледжосвам; емайлирам; полирам; 3. замаскирам, замазвам (грешка и пр.) (c over); 4. изцъклям се, ставам безжизнен (за очи) (и c over); ставам лъскав (и c over); 5. обледявам, заледявам, покривам с лед; II. n 1. глазура; блясък, гланц; глеч; емайл; политура; желе; 2. глазиране; гланциране; гледжосване; емайлиране; полиране; желиране; 3. глазиран порцелан или керамични изделия; 4. изцъкленост, безжизненост (на очи); 5. ледена покривка.

  English-Bulgarian dictionary > glaze

 • 12 hollow-eyed

  {'hɔlouaid}
  a с хлътнали очи
  * * *
  {'hъlouaid} а с хлътнали очи.
  * * *
  a с хлътнали очи;hollow-eyed; а с хлътнали очи.
  * * *
  a с хлътнали очи
  * * *
  hollow-eyed[´hɔlou¸aid] adj с хлътнали очи.

  English-Bulgarian dictionary > hollow-eyed

 • 13 roll

  {roul}
  I. 1. свитък, руло (и фризура), ролка, топ (плат и пр.), вълмо, топчица (масло и пр.)
  2. тех. барабан, ролка, валяк
  3. кифла, малка франзела, руло
  4. списък, регистър, летопис, каталог
  Master of the ROLL s началник на държавния архив
  ROLL of honour списък на загиналите за родината
  to strike off the ROLL зачерквам от списъка на адвокатите (порaди нечестност и пр.)
  to call the ROLL извиквам/проверявам по списък
  5. арх. спирала на йонийска колона
  6. подвит край (на яка и пр.)
  7. ек, ехтене, тътен, тътнеж
  8. непрекъснато биене на барабан
  9. клатушкане, (бордово) клатене, наклоняване
  10. търкаляне, олюляваща се походка
  11. цилиндрична кутия (за документи и пр.)
  12. възвишения, вълнообразни очертания
  13. ам. sl. пачка банкноти, спестени пари
  14. ав. двойно преобръщане през крило
  II. 1. търкалям (се), (из) търкулвам (се), (се), овалвам (се)
  heads will ROLL прен. ще има да се търкалят глави, ще има строги наказания
  2. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се), запрятам (ръкави и пр.)
  3. въртя (очи), въртя се (за очи), блещя се
  4. клатя (се), клатушкам (се), люшкам (се)
  клатя се като вървя (и to ROLL in one's gait)
  5. тека (за река, време), влача (водите си-за река), нося се бавно, влача се (за облаци)
  6. карам/бутам на колела, движа се, пътувам (с кола и пр.), трополя (за кола)
  7. вълнувам се, нося големи бавни вълни (за море), простирам се (вълнообразно)
  8. еча, ехтя, тътна, гърмя, бия бързо/непрестанно (за барабан, барабан), нося се, разнасям се (за звук)
  9. точа (се), разточвам (се), източвам (тесто и пр.)
  10. стр. пресовам, изравнявам (път и пр.)
  11. метал. валцовам
  12. фон. произнасям с вибрации (напр. r)
  13. муз. свиря арпежи
  14. ам. sl. претършувам джобовете на, обирам (спящ, пиян човек)
  15. ам. започвам, напредвам, задвижвам
  let's get ROLLing хайде да почвамe
  16. ам. скитам, бродя
  to be ROLLing in money/wealth много съм богат
  to be ROLLing in luxury живея в голям разкош
  ROLLed in one (съединен) в едно, и едното, и другото
  saint and philosopher ROLLed in one (едновременно) светец и философ
  to ROLL the wine on one's tongue пия виното на малки глътки
  to ROLL with a punch ам. извивам се, за да избягна силата на удар
  to ROLL the bones ам. играя на/хвърлям зарове
  roll about разг. забавлявам се, заливам се от смях, въртя (се)
  roll along движа се, пътувам, напредвам, карам (количка и пр.)
  roll around идвам, пристигам
  roll away заминавам, отдалечавам cе, разсейвам се, разпръсвам се (за мъгла и пр.), откарвам (с количка и пр.)
  roll back оттеглям се (за вълни, бойна линия и пр.), отбивам, давам отпор на (недоволство и пр.), връщам (се) в паметта/съзнанието, ам. връщам (цени) към предишното равнище, намалявам
  roll by минавам (с кола и пр.), минавам, тека (за в реме)
  roll in идвам, пристигам, стичаме се, трупаме се, ам. разг. лягам си, гоним се (за вълни)
  roll off отпечатвам, извъртявам (на циклостил и пр.), изтъркулвам се, падам, развивам се (за кълбо), изреждам бързо, избърборвам
  roll on минавам, тека (за време), търкалям се (за години и пр.)
  ROLL on the day when по-скоро да дойде денят, когато, обувам, навличам (чорапи и пр.)
  roll out точа, разточвам (тесто и пр.), разстилам (килим, карта), изговарям/изричам/прозвучавам ясно/отчетливо, ам. разг. ставам (сутрин)
  roll over (пре) обръщам (се)
  roll round идвам, пристигам
  roll up свивам (се) на кълбо, увивам се, свивам, навивам, запрятам
  to ROLL up one's sleeves запрятам ръкави (и прен.), трупам (се), натрупвам (се), идвам, пристигам, стичаме се
  явявам се (to в), воен. ограждам (неприятел), издигам се на кълба, къдря се (за дим и пр.)
  * * *
  {roul} n 1. свитък; руло (и фризура); ролка; топ (плат и пр.); в(2) {roul} v 1. търкалям (се), (из)търкулвам (се); (се); овалвам
  * * *
  списък; търкалям; точа; търкаляне; тътен; топ; свитък; руло; регистър; свивам; олюляване; валям се; възвишение; валям; клатушкане; кифла; люшкане; навивам;
  * * *
  1. 1 ав. двойно преобръщане през крило 2. 1 ам. sl. пачка банкноти, спестени пари 3. 1 ам. sl. претършувам джобовете на, обирам (спящ, пиян човек) 4. 1 ам. започвам, напредвам, задвижвам 5. 1 ам. скитам, бродя 6. 1 възвишения, вълнообразни очертания 7. 1 метал. валцовам 8. 1 муз. свиря арпежи 9. 1 фон. произнасям с вибрации (напр. r) 10. 1 цилиндрична кутия (за документи и пр.) 11. heads will roll прен. ще има да се търкалят глави, ще има строги наказания 12. i. свитък, руло (и фризура), ролка, топ (плат и пр.), вълмо, топчица (масло и пр.) 13. ii. търкалям (се), (из) търкулвам (се), (се), овалвам (се) 14. let's get rolling хайде да почвамe 15. master of the roll s началник на държавния архив 16. roll about разг. забавлявам се, заливам се от смях, въртя (се) 17. roll along движа се, пътувам, напредвам, карам (количка и пр.) 18. roll around идвам, пристигам 19. roll away заминавам, отдалечавам cе, разсейвам се, разпръсвам се (за мъгла и пр.), откарвам (с количка и пр.) 20. roll back оттеглям се (за вълни, бойна линия и пр.), отбивам, давам отпор на (недоволство и пр.), връщам (се) в паметта/съзнанието, ам. връщам (цени) към предишното равнище, намалявам 21. roll by минавам (с кола и пр.), минавам, тека (за в реме) 22. roll in идвам, пристигам, стичаме се, трупаме се, ам. разг. лягам си, гоним се (за вълни) 23. roll of honour списък на загиналите за родината 24. roll off отпечатвам, извъртявам (на циклостил и пр.), изтъркулвам се, падам, развивам се (за кълбо), изреждам бързо, избърборвам 25. roll on the day when по-скоро да дойде денят, когато, обувам, навличам (чорапи и пр.) 26. roll on минавам, тека (за време), търкалям се (за години и пр.) 27. roll out точа, разточвам (тесто и пр.), разстилам (килим, карта), изговарям/изричам/прозвучавам ясно/отчетливо, ам. разг. ставам (сутрин) 28. roll over (пре) обръщам (се) 29. roll round идвам, пристигам 30. roll up свивам (се) на кълбо, увивам се, свивам, навивам, запрятам 31. rolled in one (съединен) в едно, и едното, и другото 32. saint and philosopher rolled in one (едновременно) светец и философ 33. to be rolling in luxury живея в голям разкош 34. to be rolling in money/wealth много съм богат 35. to call the roll извиквам/проверявам по списък 36. to roll the bones ам. играя на/хвърлям зарове 37. to roll the wine on one's tongue пия виното на малки глътки 38. to roll up one's sleeves запрятам ръкави (и прен.), трупам (се), натрупвам (се), идвам, пристигам, стичаме се 39. to roll with a punch ам. извивам се, за да избягна силата на удар 40. to strike off the roll зачерквам от списъка на адвокатите (порaди нечестност и пр.) 41. арх. спирала на йонийска колона 42. вълнувам се, нося големи бавни вълни (за море), простирам се (вълнообразно) 43. въртя (очи), въртя се (за очи), блещя се 44. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се), запрятам (ръкави и пр.) 45. ек, ехтене, тътен, тътнеж 46. еча, ехтя, тътна, гърмя, бия бързо/непрестанно (за барабан, барабан), нося се, разнасям се (за звук) 47. карам/бутам на колела, движа се, пътувам (с кола и пр.), трополя (за кола) 48. кифла, малка франзела, руло 49. клатушкане, (бордово) клатене, наклоняване 50. клатя (се), клатушкам (се), люшкам (се) 51. клатя се като вървя (и to roll in one's gait) 52. непрекъснато биене на барабан 53. подвит край (на яка и пр.) 54. списък, регистър, летопис, каталог 55. стр. пресовам, изравнявам (път и пр.) 56. тека (за река, време), влача (водите си-за река), нося се бавно, влача се (за облаци) 57. тех. барабан, ролка, валяк 58. точа (се), разточвам (се), източвам (тесто и пр.) 59. търкаляне, олюляваща се походка 60. явявам се (to в), воен. ограждам (неприятел), издигам се на кълба, къдря се (за дим и пр.)
  * * *
  roll [roul] I. v 1. търкалям (се), изтъркулвам (се), валям (се); to set the ball \rolling задвижвам нещата; стартирам, давам начален тласък; 2. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се); запрятам (ръкави и пр.); to \roll a cigarette свивам цигара; 3. въртя ( очи), въртя се (за очи); 4. клатя (се), клатушкам (се), люлея (се), люшкам (се); to \roll (in o.'s walk) вървя, олюлявайки се; 5. тече (за река, време); 6. нося се бавно, влача се (за облаци); 7. карам (бутам) на колела; минавам (движа се) тежко, трополя (за кола); 8. вълнувам се (с големи бавни вълни); простира се вълнообразно (за местност); блъскам ( вълни); 9. ечи, ехти, тътне, гърми; бие непрестанно (за барабан); носи се, разнася се (за звук); 10. точа, разточвам (тесто и пр.); 11. произнасям треперливо (с трептене на езика или мъжеца); 12. ам. напредвам; let good times \roll нека да върви по вода; да не идва край на добрите времена; 13. печ. намазвам с мастило (набран шрифт и пр.); тех. трамбувам (път и пр.); изравнявам; валцувам; 14. хвърлям ( зарове); 15. ам. разг. ограбвам (безпомощен/заспал човек); 16. sl любя се; има сексуален контакт, "търкалям се" (с някого); \rolled into one (съединен) в едно; и едно, и друго; to \roll the wine on o.'s tongue пия виното на бавни глътки; heads will \roll ще се търкалят глави; ще има наказани (уволнени); II. n 1. свитък; руло; топ (плат и пр.); валмо; ролка; 2. тех. валяк, валец, валц; барабан; цилиндър; валцувачка; 3. списък, регистър; летопис, хроника; the Rolls държавен архив; Master of the Rolls председател на апелативния съд в Англия и пазител на държавния архив; \roll of honour списък на загиналите за родината; to call the \roll извиквам по списък, проверявам присъстващите; to strike s.o. off the \roll юрид. лишавам някого от адвокатски права; 4. кифла; малка франзела; руло; питка (и bread-\roll); pl разг. фурнаджия; sausage \roll питка с кренвирш; 5. архит. спирала на йонийска колона; 6. подвит край (на яка и пр.); 7. ек, екот, ехтене, тътен, тътнеж; 8. непрекъснато биене на барабан; 9. клатушкане, люшкане, люлеене, олюляване; наклоняване; търкаляне; олюляваща се походка; 10. поток от думи (звуци); 11. възвишение, издатина; 12. ам. sl пари, мангизи (особ. пачка банкноти); 13. треперливо звучене (на звука r); 14. хвърляне (на зарове); 15. sl любене, сексуални игри; чукане; 16. ав. тоно; to be on a \roll върви ми, имам успех.

  English-Bulgarian dictionary > roll

 • 14 sink

  {siŋk}
  I. 1. потъвам, затъвам (и прен.)
  he was left to SINK or swim оставиха го да се справи, както може/на произвола на съдбата
  here goes, SINK or swim хайде, пък каквото стане/излезе, или-или
  SINKing (feeling) премаляване (от страх и пр.)
  to SINK into the memory/mind запечатвам се в паметта
  to SINK into decay западам
  to SINK into insignificance губя (всякакво) значение, ставам съвсем незначителен
  to SINK into a deep sleep заспивам дълбоко
  to SINK into oneself затварям се в себе си
  to SINK into the grave умирам
  2. залязвам, скривам се
  3. хлътвам (за очи, бузи), снишавам се, спускам се, хлътвам (за терен), падам ниско (за облаци, мрак и пр.)
  4. спадам, намалявам (за ниво на води и пр.)
  5. смъквам се, отпускам се, падам (в кресло, на земята и пр.) (back, into, on to, down)
  his head sank on his breast главата му се отпусна на гърдите, той отпусна глава
  his eyes sank той сведе очи
  his legs sank under him краката му се подкосиха
  my heart/spirits sank сърцето ми се сви
  6. спадам, снижавам се (за глас)
  7. обезценявам се, спадам (за ценни книжа и пр.), намалявам (за брой), отслабвам, стихвам (за буря и пр.), отпадам, гасна, западам, падам ниско, загубвам престиж
  the patient is SINKing fast болният си отива/свършва
  8. to SINK in просмуквам се (за вода), прен. прониквам в/достигам до съзнанието
  9. потопявам (кораб)
  10. забивам (кол, нож, зъби и пр.)
  11. изкопавам, пробивам (кладенец и пр.)
  12. скривам, прикривам, пренебрегвам, оставям настрана
  let's SINK our differences да оставим настрана разногласията си
  13. фин. амортизирам, изплащам (дълг)
  14. влагам (пари) на вятъра
  15. гравирам, изрязвам
  16. излагам, унижавам
  17. осуетявам (план), побеждавам, свършвам с (някого)
  we are sunk свършено е с нас, изгубени сме
  18. голф, билярд вкарвам (топка) в дупката
  II. 1. кухненска мивка
  2. помийна яма, клоака, преливник, отток, отточна тръба
  3. геол. малка депресия, впадина, пукнатина в скала, през която се изцежда вода
  4. тресавище
  5. прен. клоака (и SINK of iniquity)
  * * *
  {sink} v (sank {sank} ; sunk {s^nk}) 1. потьвам, затьвам (и(2) {sink} n 1. кухненска мивка; 2. помийна яма; клоака; преливн
  * * *
  утихвам; хлътвам; стихвам; спадам; умивалник; тъна; скривам; падам; потъвам; оттеглям; потопявам; пропадам; пропилявам; забивам; заличавам; затъвам; залязвам; закостенявам; клоака; мивка;
  * * *
  1. 1 влагам (пари) на вятъра 2. 1 голф, билярд вкарвам (топка) в дупката 3. 1 гравирам, изрязвам 4. 1 изкопавам, пробивам (кладенец и пр.) 5. 1 излагам, унижавам 6. 1 осуетявам (план), побеждавам, свършвам с (някого) 7. 1 скривам, прикривам, пренебрегвам, оставям настрана 8. 1 фин. амортизирам, изплащам (дълг) 9. he was left to sink or swim оставиха го да се справи, както може/на произвола на съдбата 10. here goes, sink or swim хайде, пък каквото стане/излезе, или-или 11. his eyes sank той сведе очи 12. his head sank on his breast главата му се отпусна на гърдите, той отпусна глава 13. his legs sank under him краката му се подкосиха 14. i. потъвам, затъвам (и прен.) 15. ii. кухненска мивка 16. let's sink our differences да оставим настрана разногласията си 17. my heart/spirits sank сърцето ми се сви 18. sinking (feeling) премаляване (от страх и пр.) 19. the patient is sinking fast болният си отива/свършва 20. to sink in просмуквам се (за вода), прен. прониквам в/достигам до съзнанието 21. to sink into a deep sleep заспивам дълбоко 22. to sink into decay западам 23. to sink into insignificance губя (всякакво) значение, ставам съвсем незначителен 24. to sink into oneself затварям се в себе си 25. to sink into the grave умирам 26. to sink into the memory/mind запечатвам се в паметта 27. we are sunk свършено е с нас, изгубени сме 28. геол. малка депресия, впадина, пукнатина в скала, през която се изцежда вода 29. забивам (кол, нож, зъби и пр.) 30. залязвам, скривам се 31. обезценявам се, спадам (за ценни книжа и пр.), намалявам (за брой), отслабвам, стихвам (за буря и пр.), отпадам, гасна, западам, падам ниско, загубвам престиж 32. помийна яма, клоака, преливник, отток, отточна тръба 33. потопявам (кораб) 34. прен. клоака (и sink of iniquity) 35. смъквам се, отпускам се, падам (в кресло, на земята и пр.) (back, into, on to, down) 36. спадам, намалявам (за ниво на води и пр.) 37. спадам, снижавам се (за глас) 38. тресавище 39. хлътвам (за очи, бузи), снишавам се, спускам се, хлътвам (за терен), падам ниско (за облаци, мрак и пр.)
  * * *
  sink[siʃk] I. v ( sank[sæʃk]; sunk[sʌʃk]) 1. потъвам, затъвам (и прен.); he was left to \sink or swim оставиха го да се оправя сам (на произвола на съдбата); to \sink into decay западам; to \sink into insignificance ставам съвсем незначителен, губя всякакво значение; to \sink into a deep sleep потъвам в дебрите на съня, заспивам дълбоко; to \sink into o.s. затварям се в себе си; 2. впивам се, забивам се, потъвам (и прен.), просмуквам се (за вода) (in); to \sink in прен., разг. прониквам в съзнанието; to \sink into the memory ( the mind) запечатвам се в паметта; he paused to let the words \sink той замълча, за да могат думите му да стигнат до съзнанието им (и пр.); 3. залязвам; скривам се (за слънцето, луната); 4. спадам, хлътвам (и за очи, бузи); снишавам се, спускам се (за земя, склон); падам ниско (за облаци и пр.); 5. спадам, намалявам (за ниво на вода в река, езеро); 6. смъквам се, отпускам се (в кресло, на възглавници) ( down, in, into, back, on to); to \sink into a chair отпускам се на стола; to \sink on o.'s knees коленича, падам на колене; his legs sank under him краката му се подкосиха; his heart sank сърцето му се сви; his head sank on his breast той отпусна глава; his eyes sank той сведе очи; to \sink into the grave умирам; 7. спадам, снижавам се (за глас); обезценявам се, спадам (напр. за ценни книжа и пр.); намалявам (за брой); отслабвам, намалявам по сила, стихвам (за буря, вятър); отпадам, гасна; западам, изгубвам престиж; the patient is \sinking rapidly болният бързо отпада (си отива); 8. потапям ( кораб); 9. забивам (кол и пр.); to \sink o.'s teeth into забивам зъби в, захапвам; the bayonet sank in to the hilt щикът се заби до дръжката; 10. изкопавам ( кладенец), прокопавам, пробивам ( галерия); 11. скривам, заличавам, отстранявам, пренебрегвам ( самоличност, лични интереси и пр.); let's \sink shop разг. стига сме приказвали по служба; 12. оттеглям ( възражение); отказвам се от (мнението си и пр.); 13. амортизирам ( дълг); 14. влагам ( пари) неприходоносно; пропилявам; 15. изрязвам, гравирам ( щампа, щанца); 16. ам. (обикн. в pass) побеждавам, смазвам, ликвидирам; if they see us we are sunk загубени сме (свършено е с нас), ако ни видят; II. n 1. кухненска мивка; 2. помийна яма; клоака, замърсено място; \sink of iniquity прен. блато на порока; 3. тех. радиатор, охладител; 4. театр. шахта (за декори); 5. безотточно езеро.

  English-Bulgarian dictionary > sink

 • 15 keep

  {ki:p}
  I. 1. държа
  2. държа. задържам
  to KEEP someone waiting карам някого да чака
  don't let me KEEP you не искам да ви задържам/бавя
  3. държа, пазя, поддържам, задържам, запазвам, съхранявам
  to KEEP something quiet/secret пазя нещо в тайна
  to KEEP a secret пазя тайна
  to KEEP oneself warm стоя на топло, обличам се топло
  badly kept road лошо поддържан път
  to KEEP someone busy намирам някому работа, не оставям някого без работа
  to KEEP one's eyes fixed on не отделям/откъсвам очи/поглед от
  to KEEP something (back) from someone не казвам нещо на/пазя нещо в тайна от някого
  to KEEP (to) one's bed/one's room/the house пазя леглото/стаята, не излизам
  4. поддържам, издържам, храня, изхранвам
  to KEEP oneself сам се издържам
  kept woman любовница, държанка, метреса
  5. държа, имам (магазин, слуги, наематели, кола, животни и пр.), гледам, отглеждам (животни), ръководя (училище и пр.)
  6. продавам (стоки)
  we don't KEEP it не продаваме такова нещо
  7. пазя, грижа се за, закрилям, защищавам
  God KEEP you! бог да те пази
  8. спазвам, съблюдавам (закон, договор и пр.), оставам верен/устоявам на (обещание и пр.)
  9. празнувам, пазя, тача (празник)
  10. съм, поддържам се, оставам, продължавам да бъда (в известно състояние)
  how are you KEEPing? как сте? to KEEP well/in good health добре/здрав съм
  the weather KEEPs fine времето продължава да бъде/се задържа хубаво
  to KEEP quiet/silent/still мълча
  to KEEP awake стоя буден, не заспивам
  to KEEP someone awake държа някого буден, не оставям някого да заспи
  11. водя (дневник, сметки)
  to KEEP note of something вземам си бележка за нещо
  12. запазвам се, не се развалям, трая
  butter won't KEEP in this weather маслото се разваля/не трае в такова време
  13. стоя (си), не излизам
  to KEEP indoors/at home не излизам, стоя си в къщи
  14. разг. ост. живея, квартирувам
  15. продължавам/не преставам (да) (с ger)
  to KEEP working продължавам/не преставам да работя
  don't KEEP asking questions стига си питал, престани да задаваш въпроси
  the thought kept recurring тази мисъл постоянно му/ и пр. се натрапваше, тази мисъл не го/я и пр. напущаше
  16. продължавам, карам (в дадена посока)
  that news will KEEP тази новина може да се съобщи и по-късно
  keep after продължавам дагоня/преследвам, следя зорко, не оставям на мира
  keep ahead (of) запазвам преднината си (пред)
  to KEEP one step ahead of запазвам малка преднина пред
  keep at не прекъсвам (работа), не оставям (някого) да напусне/прекъсне
  to KEEP someone at work не оставям някого без работа
  we were kept at it all day цял ден не ни оставиха да си отдъхнем, постоянно безпокоя, не оставям на мира, врънкам
  keep away отстранявам, гоня, пъдя, държа настрана
  крия (from), задържам, попречвам (на някого) да дойде
  стоя настрана (from), не се доближавам, не идвам
  keep back задържам, спирам (армия и пр.), въздържам, удържам (сълзи и пр.), забавям (реколта и пр.), задържам, удържам (сума), стоя назад/настрана, скривам, прикривам
  keep down държа в подчинение, потискам (народ и пр.), спирам (въстание), въздържам, удържам (въздишка, чувство и пр.), не позволявам да се увеличават/растат/размножават (цени, паразити и пр.), не вдигам (глава), не повишавам (глас)
  to KEEP one's eyes down гледам надолу, не вдигам очи, задържам (храна, лекарство), стоя наведен
  keep from въздържам (се) да не (с ger)
  възспирам, не позволявам (да) (с ger)
  I cannot KEEP from laughing не мога да не се смея
  II. 1. (пари за/цена на) прехрана/фураж, храна и квартира, издръжка
  to earn one's KEEP издържам се сам, печеля/изкарвам си прехраната
  he isn't worth his KEEP изяжда повече, отколкото изработва
  2. ист. централна куда на крепост
  for KEEPs завинаги, за постоянно, най-сериозно
  * * *
  {ki:p} v (kept {kept}) 1. държа; 2. държа. задържам; to keep s.o.(2) {ki:p} n 1. (пари за/цена на) прехрана/фураж; храна и кварти
  * * *
  съхранявам; спазвам; съблюдавам; трая; пазя; продължавам; задържам; държа; запазвам; контрабукса; контрагайка;
  * * *
  1. 1 водя (дневник, сметки) 2. 1 запазвам се, не се развалям, трая 3. 1 продължавам, карам (в дадена посока) 4. 1 продължавам/не преставам (да) (с ger) 5. 1 разг. ост. живея, квартирувам 6. 1 стоя (си), не излизам 7. badly kept road лошо поддържан път 8. butter won't keep in this weather маслото се разваля/не трае в такова време 9. don't keep asking questions стига си питал, престани да задаваш въпроси 10. don't let me keep you не искам да ви задържам/бавя 11. for keeps завинаги, за постоянно, най-сериозно 12. god keep you! бог да те пази 13. he isn't worth his keep изяжда повече, отколкото изработва 14. how are you keeping? как сте? to keep well/in good health добре/здрав съм 15. i cannot keep from laughing не мога да не се смея 16. i. държа 17. ii. (пари за/цена на) прехрана/фураж, храна и квартира, издръжка 18. keep after продължавам дагоня/преследвам, следя зорко, не оставям на мира 19. keep ahead (of) запазвам преднината си (пред) 20. keep at не прекъсвам (работа), не оставям (някого) да напусне/прекъсне 21. keep away отстранявам, гоня, пъдя, държа настрана 22. keep back задържам, спирам (армия и пр.), въздържам, удържам (сълзи и пр.), забавям (реколта и пр.), задържам, удържам (сума), стоя назад/настрана, скривам, прикривам 23. keep down държа в подчинение, потискам (народ и пр.), спирам (въстание), въздържам, удържам (въздишка, чувство и пр.), не позволявам да се увеличават/растат/размножават (цени, паразити и пр.), не вдигам (глава), не повишавам (глас) 24. keep from въздържам (се) да не (с ger) 25. kept woman любовница, държанка, метреса 26. that news will keep тази новина може да се съобщи и по-късно 27. the thought kept recurring тази мисъл постоянно му/ и пр. се натрапваше, тази мисъл не го/я и пр. напущаше 28. the weather keeps fine времето продължава да бъде/се задържа хубаво 29. to earn one's keep издържам се сам, печеля/изкарвам си прехраната 30. to keep (to) one's bed/one's room/the house пазя леглото/стаята, не излизам 31. to keep a secret пазя тайна 32. to keep awake стоя буден, не заспивам 33. to keep indoors/at home не излизам, стоя си в къщи 34. to keep note of something вземам си бележка за нещо 35. to keep one step ahead of запазвам малка преднина пред 36. to keep one's eyes down гледам надолу, не вдигам очи, задържам (храна, лекарство), стоя наведен 37. to keep one's eyes fixed on не отделям/откъсвам очи/поглед от 38. to keep oneself warm стоя на топло, обличам се топло 39. to keep oneself сам се издържам 40. to keep quiet/silent/still мълча 41. to keep someone at work не оставям някого без работа 42. to keep someone awake държа някого буден, не оставям някого да заспи 43. to keep someone busy намирам някому работа, не оставям някого без работа 44. to keep someone waiting карам някого да чака 45. to keep something (back) from someone не казвам нещо на/пазя нещо в тайна от някого 46. to keep something quiet/secret пазя нещо в тайна 47. to keep working продължавам/не преставам да работя 48. we don't keep it не продаваме такова нещо 49. we were kept at it all day цял ден не ни оставиха да си отдъхнем, постоянно безпокоя, не оставям на мира, врънкам 50. възспирам, не позволявам (да) (с ger) 51. държа, имам (магазин, слуги, наематели, кола, животни и пр.), гледам, отглеждам (животни), ръководя (училище и пр.) 52. държа, пазя, поддържам, задържам, запазвам, съхранявам 53. държа. задържам 54. ист. централна куда на крепост 55. крия (from), задържам, попречвам (на някого) да дойде 56. пазя, грижа се за, закрилям, защищавам 57. поддържам, издържам, храня, изхранвам 58. празнувам, пазя, тача (празник) 59. продавам (стоки) 60. спазвам, съблюдавам (закон, договор и пр.), оставам верен/устоявам на (обещание и пр.) 61. стоя настрана (from), не се доближавам, не идвам 62. съм, поддържам се, оставам, продължавам да бъда (в известно състояние)
  * * *
  keep [ki:p] I. v ( kept [kept]) 1. държа; 2. държа, задържам; I kept him waiting накара го да го чака; what kept you? какво те задържа? 3. държа; пазя; поддържам; задържам; скътвам, запазвам, съхранявам; кътам; \keep o.'s counsel държа си езика, трая си; to \keep s.o. busy намирам някому работа, не оставям някого без работа; занимавам го; to \keep hold of не изпускам; to \keep in mind помня, имам предвид; to \keep watch стоя на пост; to \keep tabs on гледам, пазя, следя; to \keep s.th. to o.s. задържам нещо за себе си; не споделям (впечатление, мнение); to \keep (o.s.) to o.s. не излизам, не ходя между хората, живея самотно; необщителен (саможив) съм; to \keep s.th. from s.o. не казвам нещо някому, пазя нещо в тайна от някого; to \keep o.'s bed ( room, the house) пазя леглото (стаята), не излизам; to \keep o.'s looks запазвам хубостта си; to \keep o.'s head cool запазвам самообладание; to \keep o.'s temper не се ядосвам, запазвам спокойствие; to \keep s.o. dangling държа някого в напрежение; to keep s.o. guessing държа някого в неизвестност; 4. поддържам, издържам, храня, изхранвам; to \keep s.o. ( a machine) going поддържам (подпомагам) някого материално, поддържам машина в ход; a kept woman любовница, метреса; 5. държа, имам (магазин, кола, животни и пр.); гледам, отглеждам ( животни); to \keep bees гледам пчели; водя, ръководя (училище и пр.); продавам, харча ( стоки); to \keep house водя домакинство; to \keep open house гостоприемен съм, живея на широка нога; this shop doesn't \keep what I want в този магазин не се продава това, което търся; 6. закрилям; пазя, защищавам; God \keep you! Бог да те пази! to \keep ( the) goal сп. вратар съм; 7. спазвам, съблюдавам (закон, договор и под.); оставам верен на, устоявам на; to \keep a promise изпълнявам обещание; 8. празнувам; пазя, тача, почитам ( празник); to \keep Christmas празнувам Коледа; to \keep Lent спазвам Великия пост; to \keep faith with оставам верен на; 9. водя (дневник, сметки); 10. съм, поддържам се, оставам, продължавам да бъда (в известно състояние); запазвам се, не се развалям; трая; to \keep well ( in good health) добре съм, оставам (съм) здрав; the weather \keeps fine времето все още е хубаво (си остава хубаво); this wine doesn't \keep това вино не е трайно; to \keep awake стоя буден, не заспивам; to \keep afloat свързвам двата края, нямам дългове; to \keep alive поддържам (огън, интерес и пр.); to \keep dark крия се, укривам се, пазя в тайна; to \keep shady стоя в сянка, не бия на очи; 11. разг. живея, квартирувам; where does he \keep? къде живее той? 12. продължавам, не преставам (да с ger); to \keep walking не спирам (продължавам) да вървя; \keep going! продължавай! не се отказвай! if you \keep this road you will arrive at the village ако продължите по този път, ще стигнете до селото; \keep it up! продължавай! II. n 1. (пари за, цена на) прехрана, фураж; храна и квартира; издръжка; to earn o.'s \keep избивам си парите (за закупена скъпа вещ), струвам си парите; 2. тех. контрабукса; контрагайка; 3. ист. централна кула на крепост; 4. мин. клинчета на шахтна клетка; for \keeps завинаги, за постоянно, окончателно, безвъзвратно; this is not a joke; it's for \keeps това не е шега, сериозно е; it ts yours for \keeps можеш да го задържиш; харизвам ти го; to play for \keeps 1) сп. само се защищавам, не падам (при игра на крикет); 2) sl готов съм на убийство, мога да очистя (ликвидирам) някого.

  English-Bulgarian dictionary > keep

 • 16 ox-eyed

  {'ɔksaid}
  a с големи кръгли/волски очи
  * * *
  {'ъksaid} а с големи кръгли/волски очи.
  * * *
  a с големи кръгли/волски очи
  * * *
  ox-eyed[´ɔks¸aid] adj с големи кръгли очи, с волски очи.

  English-Bulgarian dictionary > ox-eyed

 • 17 pop

  {pɔp}
  I. 1. пукам, пуквам, изпуквам
  2. правя да пука, ам. пукам царевица
  3. гръмвам, стрелям (at)
  4. sl. залагам (вещи)
  5. слагам, пъхам, мушвам (in, into, on)
  6. ам. вземам, употребявам (на ркотици)
  to POP the question правя предложение за женитба
  pop along/around идвам (за малко), наминавам
  pop down слизам
  изтичвам (to)
  pop in наминавам, отбивам се, прескачам за малко, влизам неочаквано, мушвам, пъхвам
  to POP one's head in at the door надзъртам бързо през вратата
  pop off отивам си, вървя си, тръгвам си, гърмя, изгърмявам
  sl. умирам, пуквам
  ам. sl. убивам, очиствам, пречуквам
  aм. викам, развиквам се, избухвам
  pop out изхвръквам, излизам бързо, опулвам се (за очи), пуля (очи), подавам бързо навън, излизам (неволно) от уста (за думи)
  pop over pop along/around
  pop up издигам/вдигам бързо (глава и пр.), разг. явявам се неочаквано, изниквам, изскачам
  II. 1. пукот, пукане, изпукване
  2. изстрел
  to take a POP at стрелям по
  3. разг. газирано питие
  4. залагане (на вещи)
  in POP заложен, в заложна къща
  III. 1. с пукот
  to go POP изпуквам
  2. неочаквано, внезапно
  POP goes the weasel вид селски танц
  IV. int пук!
  V. n разг. тате, татко
  VI. a съкр. от popular популярен, поп
  POP art/music поп арт/музика
  VII. 1. POP art/music (вж. pop)
  2. оркестър/концерт/песни в стил поп
  * * *
  {pъp} v (-pp-) 1. пукам, пуквам, изпуквам; 2. правя да пука; ам. (2) {pъp} n 1. пукот; пукане, изпукване; 2. изстрел; to take a pop {3} {pъp} adv 1. с пукот; to go pop изпуквам; 2. неочаквано, внезап{4} {pъp} int пук!{5} {pъp} n разг. тате, татко.{6} {pъp} а ськр. от popular популярен, поп; pop art/music поп арт/{7} {pъp} n 1. pop art/music (вж. pop6); 2. оркестър/концерт/песни
  * * *
  стрелям; слагам; поп; популярен; пукам; пуквам; пъхам; гръмвам; изпуквам;
  * * *
  1. aм. викам, развиквам се, избухвам 2. i. пукам, пуквам, изпуквам 3. ii. пукот, пукане, изпукване 4. iii. с пукот 5. in pop заложен, в заложна къща 6. iv. int пук! 7. pop along/around идвам (за малко), наминавам 8. pop art/music поп арт/музика 9. pop down слизам 10. pop goes the weasel вид селски танц 11. pop in наминавам, отбивам се, прескачам за малко, влизам неочаквано, мушвам, пъхвам 12. pop off отивам си, вървя си, тръгвам си, гърмя, изгърмявам 13. pop out изхвръквам, излизам бързо, опулвам се (за очи), пуля (очи), подавам бързо навън, излизам (неволно) от уста (за думи) 14. pop over pop along/around 15. pop up издигам/вдигам бързо (глава и пр.), разг. явявам се неочаквано, изниквам, изскачам 16. sl. залагам (вещи) 17. sl. умирам, пуквам 18. to go pop изпуквам 19. to pop one's head in at the door надзъртам бързо през вратата 20. to pop the question правя предложение за женитба 21. to take a pop at стрелям по 22. v. n разг. тате, татко 23. vi. a съкр. от popular популярен, поп 24. vii. pop art/music (вж. pop) 25. ам. sl. убивам, очиствам, пречуквам 26. ам. вземам, употребявам (на ркотици) 27. гръмвам, стрелям (at) 28. залагане (на вещи) 29. изстрел 30. изтичвам (to) 31. неочаквано, внезапно 32. оркестър/концерт/песни в стил поп 33. правя да пука, ам. пукам царевица 34. разг. газирано питие 35. слагам, пъхам, мушвам (in, into, on)
  * * *
  pop [pɔp] I. v (- pp-) 1. пукам, пуквам, изпуквам, издавам пукот; 2. правя да пука; разг. гръмвам, стрелям; to \pop a cork out of a bottle изваждам тапа на бутилка така, че да изгърми; 3. пъхвам, слагам, мушвам бързо (in, into); to \pop on a hat мятам шапка на главата си; 4. sl залагам ( вещи); 5. пукам ( царевица); 6. разг. опулвам ( очи) (от изненада); 7. разг. отбивам се набързо; 8. sl приемам наркотик (под формата на хапче или инжекция); \pop goes the weasel селски танц с промушване под ръцете на играчите; to \pop the question правя предложение за брак; to \pop o.'s clogs sl хвърлям топа, пуквам; II. n 1. пукот; пукане; 2. разг. изстрел; to have a \pop at стрелвам по; прен. опитвам се да; 3. sl газирана напитка; 4. залагане; in \pop заложен (за вещ); III. adv 1. с пукот, с шум, шумно; the cork went \pop тапата изгърмя; 2. бързо; неочаквано, внезапно, изведнъж; to go \pop умирам; пукам се, счупвам се; IV. int пук; V. pop разг., съкр. от popular VI. n популярен концерт; VII. adj популярен; top of the \pops много популярен (модерен); pop n ам. разг. 1. татко; 2. чичо (като обръщение).

  English-Bulgarian dictionary > pop

 • 18 pop-eyed

  {'pɔpaid}
  1. с изпъкнали очи
  2. опулен, облещен, ококорен
  * * *
  {'pъpaid} а 1. с изпъкнали очи; 2. опулен, облещен, ококорен
  * * *
  опулен;
  * * *
  1. опулен, облещен, ококорен 2. с изпъкнали очи
  * * *
  pop-eyed[´pɔp¸aid] adj разг. 1. с изпъкнали очи; 2. с разширени от учудване очи; удивен, учуден.

  English-Bulgarian dictionary > pop-eyed

 • 19 shifty

  {'ʃifti}
  1. находчив, изобретателен, ловък
  2. хитър, измамен, измамнически, лъжлив, несигурен
  SHIFTY eyes очи на хитрец/лъжец, шарещи очи
  * * *
  {'shifti} а 1. находчив, изобретателен, ловък; 2. хитър, измаме
  * * *
  a нечестен, хитър, несигурен; измамен (за поглед);shifty; а 1. находчив, изобретателен, ловък; 2. хитър, измамен, измамнически; лъжлив;
  * * *
  1. shifty eyes очи на хитрец/лъжец, шарещи очи 2. находчив, изобретателен, ловък 3. хитър, измамен, измамнически, лъжлив, несигурен
  * * *
  shifty[´ʃifti] adj 1. променлив (за вятър); 2. сръчен, ловък, находчив, изобретателен; 3. хитър, измамен, измамлив, измамнически, лъжлив, несигурен; \shifty eyes очи, които играят, прикрит поглед; FONT face=Times_Deutsch◊ adv shiftily.

  English-Bulgarian dictionary > shifty

 • 20 staring

  {'stεəriŋ}
  1. a широко отворен, опулен, ококорен (за очи), втренчен, вторачен (за поглед)
  2. ярък, крещящ
  (stark) STARING mad луд за връзване, съвceм луд
  * * *
  {'stЁъrin} а широко отворен, опулен, ококорен (за очи); втрен
  * * *
  опулен;
  * * *
  1. (stark) staring mad луд за връзване, съвceм луд 2. a широко отворен, опулен, ококорен (за очи), втренчен, вторачен (за поглед) 3. ярък, крещящ
  * * *
  staring[´stɛəriʃ] adj 1. широко отворен, опулен, облещен, ококорен (за очи); втренчен, вторачен (за поглед); 2. крещящ, ярък, биещ на очи.

  English-Bulgarian dictionary > staring

См. также в других словарях:

 • очи — глазищи, очеса, зеницы, вежды, глазоньки, глаза Словарь русских синонимов. очи см. глаза Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов

 • "Очи. N. N." — Очи. N. N. «ОЧИ. N. N.», любовное стих. раннего Л. (1830). Возможно, посв. Е. А. Сушковой, к рая в своих записках приводит вариант стих. Л. «К Су[шковой]», где поэт также восхищается «звездными» очами (ср. и стих. «Черны очи»). Автограф ИРЛИ,… …   Лермонтовская энциклопедия

 • очи — бездонные (Городецкий, Кондратьев); вдохновенные (Никитин); вдумчивые (П.Я.); «Вспоенные небом» (Городецкий); жгучие (Фруг); задумчивые (Козлов, К.Р.); злобные (Башкин); кроткие (Льдов); кротко лучистые (П.Я.); как звезды (Никитин); лазурные… …   Словарь эпитетов

 • очи — ОЧИ, очей. мн. от око. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • очи — см. око …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • очи — очи, оч ей, ед. ч. око, а …   Русский орфографический словарь

 • Очи —     (божественные.) Очи , которые Владыка Будда раскрыл в себе на двадцатом часу своего бодрствования, сидя под деревом Бо, при достижении им состояния Будды. Они суть очи восславленного Духа, для которого материя больше не является физическим… …   Религиозные термины

 • Очи дракона — Dragon Eyes Жанр боевик Режиссёр Джон Хайамс …   Википедия

 • Очи черные, очи страстные! — Из стихотворения «Черные очи» (1843) прозаика и поэта Евгения Павловича Гребенки (1812 1848), который писал как на украинском, так и на русском языке: Очи черные, очи страстные! Очи жгучие и прекрасные! Как люблю я вас! Как боюсь я вас! Знать,… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Очи черные (фильм) — Очи чёрные Жанр драма Режиссёр Никита Михалков Автор сценария Александр Адабашьян Никита Михалков …   Википедия

 • Очи дракона 2 — Dragon Eyes 2: Fist of the Dragon Жанр боевик Продюсер Кортни Соломон Джоэл Силвер В главных ролях Кунг Ле …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»