Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

nose-over

 • 1 nose over

  nose over ав. капотирам;

  English-Bulgarian dictionary > nose over

 • 2 nose-over

  капотаж;
  * * *
  nose-over[´nouz¸ouvə] n ав. капотаж.

  English-Bulgarian dictionary > nose-over

 • 3 run

  {rʌn}
  I. 1. бягам, тичам, търча, изтичвам, пробягвам, преминавам (разстояние), избягвам, побягвам
  to RUN the streets тичам по улиците (без контрол)
  2. карам да тича
  to RUN someone off his feet/legs съсипвам някого от тичане/ходене/шетане
  to RUN oneself to death/into a state of collapse съсипвам се от тичане, тичам до смърт/до изнемощяване
  to RUN oneself out of breath тичам до задъхване
  3. разпространявам се бързо (за новина и пр.), пробягвам
  chills/cold shivers ran down/up his spine студени тръпки го побиха
  4. движа се (за превозно средство), циркулярам, пускам (в движение) (допълнителни коли и пр.)
  5. движа се, въртя се, вървя, работя (за машина и пр.)
  to leave the engine RUNning не изключвам/загасвам мотора
  6. простирам се (в някаква посока)
  преминавам, следвам (along по)
  7. тека, лея се
  to RUN blood залят съм с кръв, окървавен съм
  to RUN with sweat цял съм/потънал съм в пот
  8. тека. капя, пропускам, изпускам, гноя, сълзя (за рана)
  my nose RUNs, I RUN at the nose носът ми тече
  9. изливам, пускам (вода във вана и пр.)
  10. разливам се (за боя, мастило), пускам (за боя)
  11. топя (се), разтопявам (се), изливам във форма
  12. протичам, минавам, изтичам, преминавам, отминавам
  all my arrangements ran smoothly всичко мина, както го бях предвидил
  his life had only a few hours to RUN оставаха му още няколко часа живот/да живее
  13. важа, валиден/действителен/в сила съм
  14. играя се, давам се (за пиеса и пр.)
  15. глася (за документ и пр.)
  16. сп. бягам, участвувам в състезание по бягане/в надбягване, записвам (кон) да участвува в надбягване, надбягвам се с, свършвам състезание (първи, втори и пр.)
  I'll RUN you to that tree да се надбягваме до онова дърво
  17. пол. кандидатствувам, поставям кандидатурата си (for)
  поставям кандидатурата на (for)
  18. вървя, котирам се, струвам средно (at)
  19. карам (кола и пр.), движа (машина и пр.), направлявам движението на
  20. прокарвам, прекарвам, мушвам, втиквам, вдявам (конец), промушвам (със сабя и пр.)
  to RUN a comb/one's fingers through one's hair прекарвам гребен/пръсти през косата си
  21. завеждам, ръководя, управлявам, командувам, експлоатирам
  to RUN a hotel/restaurant държа/съдържател съм на хотел/ресторант
  22. поддържам (кола и пр.)
  23. пускам в продажба, продавам
  24. гоня, подгонвам, преследвам (дивеч)
  25. успявам да премина през, прекарвам контрабанда
  to RUN a blocade пробивам блокада
  to RUN arms правя контрабанда с оръжие
  26. пускам бримка (за чорап)
  27. слагам, подреждам (в картотека и пр.), полагам, слагам (кабел и пр.)
  28. трупам, натрупвам (сметки, дългове)
  29. пълзя, вия се (за растение)
  30. ам. печатам, отпечатвам
  31. прекарвам, начертавам, чертая (линия и пр.)
  32. изкарвам на паша, паса (добитък)
  33. билярд правя ред сполучливи удари, карти играя последователно печеливши карти
  34. муз. изсвирвам/изпявам в бърза последователност
  35. навлизам в река да си хвърля хайвера
  36. съм, ставам, стигам до някакво състояние
  our apples RUN rather small ябълките ни ca доста дребни
  to RUN free свободен/на свобода съм
  to RUN mad полудявам
  to RUN high висок съм (за цени, доходи и пр.)
  II. 1. бягане, тичане, бяг, пробег
  at a/the RUN тичешком, бегом
  2. пробег (на кола и пр.), пътуване, екскурзия (с кола и пр.)
  to go for a RUN, to have a RUN разхождам се (с кола)
  RUN up to town отскачане/кратко пътуване до града
  3. курс (на превозно средство), район (на репортер и пр.)
  trial RUN пробен курс
  4. ход, работа, действие
  5. ход, развитие, насока, направление, тенденция, курс
  the RUN of the market тенденцията на пазара
  6. продължителност, последователност, ред
  7. дължина, протежение
  8. редица, поредица, серия
  кaрти поредица, секвенция, сп. поредица от успешни удари
  9. свобода/право на използване
  to have the RUN of someone's house/library къщата/библиотеката на някого ми е на разположение
  10. търг. търсене (нa стоки и пр.)
  RUN on a bank ик. (паническо/масово) изтегляне на суми от банка
  11. нещо средно/обикновено
  the common/general/ordinary RUN of man (kind) обикновените хора, простосмъртните
  the normal RUN of students средните/обикновените студенти
  out of the common RUN от по-висока класа/качество
  12. постоянен път на животни
  13. пасище, оградено място за животни
  14. направление, посока
  15. шанца
  16. пасаж (от риба), ряд. стадо
  17. партида (от стоки)
  18. тел. цикъл, (режим на) работа
  19. тех. улей, канал за изпускане
  20. мин. бремсберг
  21. муз. рулада
  22. ам. поток, ручей
  23. дължина (на проводник и пр.)
  24. геол. направление (на жила и пр.)
  25. изпусната бримка
  26. крикет пробег между вратите, точка, получена за пробег
  in the long RUN в края на краищата, в последна сметка
  in the short-RUN в близко бъдеще/перспектива, в кратък период
  III. 1. топен, стопен
  2. тех. излят
  3. контрабанден
  * * *
  {r^n} v (ran {ran}; run) 1. бягам, тичам, търча; изтичвам; проб(2) {r^n} n 1. бягане, тичане; бяг; пробег; at a/the run тичешком, {3} {r^n} а 1. топен, стопен; 2. тех. излят; З. контрабанден.
  * * *
  циркулирам; струя; сълзя; тека; тичане; тичам; управлявам; ръководя; отминавам; продължавам; прекарвам; пробег; преминавам; вдявам; бягам; бягане; вкарвам; бяг; вървя; пътешествие; пускам; разтопявам се; прокарвам; разигравам; пътуване; движа; гласи; експлоатирам; държа; изтичвам; лея се; котирам се; лея; наплив; наклон;
  * * *
  1. 1 важа, валиден/действителен/в сила съм 2. 1 вървя, котирам се, струвам средно (at) 3. 1 глася (за документ и пр.) 4. 1 играя се, давам се (за пиеса и пр.) 5. 1 карам (кола и пр.), движа (машина и пр.), направлявам движението на 6. 1 направление, посока 7. 1 нещо средно/обикновено 8. 1 партида (от стоки) 9. 1 пасаж (от риба), ряд. стадо 10. 1 пасище, оградено място за животни 11. 1 пол. кандидатствувам, поставям кандидатурата си (for) 12. 1 постоянен път на животни 13. 1 протичам, минавам, изтичам, преминавам, отминавам 14. 1 сп. бягам, участвувам в състезание по бягане/в надбягване, записвам (кон) да участвува в надбягване, надбягвам се с, свършвам състезание (първи, втори и пр.) 15. 1 тел. цикъл, (режим на) работа 16. 1 тех. улей, канал за изпускане 17. 1 топя (се), разтопявам (се), изливам във форма 18. 1 шанца 19. 2 ам. поток, ручей 20. 2 геол. направление (на жила и пр.) 21. 2 гоня, подгонвам, преследвам (дивеч) 22. 2 дължина (на проводник и пр.) 23. 2 завеждам, ръководя, управлявам, командувам, експлоатирам 24. 2 изпусната бримка 25. 2 крикет пробег между вратите, точка, получена за пробег 26. 2 муз. рулада 27. 2 поддържам (кола и пр.) 28. 2 пускам бримка (за чорап) 29. 2 пускам в продажба, продавам 30. 2 пълзя, вия се (за растение) 31. 2 слагам, подреждам (в картотека и пр.), полагам, слагам (кабел и пр.) 32. 2 трупам, натрупвам (сметки, дългове) 33. 2 успявам да премина през, прекарвам контрабанда 34. 20. мин. бремсберг 35. 20. прокарвам, прекарвам, мушвам, втиквам, вдявам (конец), промушвам (със сабя и пр.) 36. 3 билярд правя ред сполучливи удари, карти играя последователно печеливши карти 37. 3 изкарвам на паша, паса (добитък) 38. 3 муз. изсвирвам/изпявам в бърза последователност 39. 3 навлизам в река да си хвърля хайвера 40. 3 прекарвам, начертавам, чертая (линия и пр.) 41. 3 съм, ставам, стигам до някакво състояние 42. 30. ам. печатам, отпечатвам 43. all my arrangements ran smoothly всичко мина, както го бях предвидил 44. at a/the run тичешком, бегом 45. chills/cold shivers ran down/up his spine студени тръпки го побиха 46. his life had only a few hours to run оставаха му още няколко часа живот/да живее 47. i'll run you to that tree да се надбягваме до онова дърво 48. i. бягам, тичам, търча, изтичвам, пробягвам, преминавам (разстояние), избягвам, побягвам 49. ii. бягане, тичане, бяг, пробег 50. iii. топен, стопен 51. in the long run в края на краищата, в последна сметка 52. in the short-run в близко бъдеще/перспектива, в кратък период 53. my nose runs, i run at the nose носът ми тече 54. our apples run rather small ябълките ни ca доста дребни 55. out of the common run от по-висока класа/качество 56. run on a bank ик. (паническо/масово) изтегляне на суми от банка 57. run up to town отскачане/кратко пътуване до града 58. the common/general/ordinary run of man (kind) обикновените хора, простосмъртните 59. the normal run of students средните/обикновените студенти 60. the run of the market тенденцията на пазара 61. to go for a run, to have a run разхождам се (с кола) 62. to have the run of someone's house/library къщата/библиотеката на някого ми е на разположение 63. to leave the engine running не изключвам/загасвам мотора 64. to run a blocade пробивам блокада 65. to run a comb/one's fingers through one's hair прекарвам гребен/пръсти през косата си 66. to run a hotel/restaurant държа/съдържател съм на хотел/ресторант 67. to run arms правя контрабанда с оръжие 68. to run blood залят съм с кръв, окървавен съм 69. to run free свободен/на свобода съм 70. to run high висок съм (за цени, доходи и пр.) 71. to run mad полудявам 72. to run oneself out of breath тичам до задъхване 73. to run oneself to death/into a state of collapse съсипвам се от тичане, тичам до смърт/до изнемощяване 74. to run someone off his feet/legs съсипвам някого от тичане/ходене/шетане 75. to run the streets тичам по улиците (без контрол) 76. to run with sweat цял съм/потънал съм в пот 77. trial run пробен курс 78. движа се (за превозно средство), циркулярам, пускам (в движение) (допълнителни коли и пр.) 79. движа се, въртя се, вървя, работя (за машина и пр.) 80. дължина, протежение 81. изливам, пускам (вода във вана и пр.) 82. кaрти поредица, секвенция, сп. поредица от успешни удари 83. карам да тича 84. контрабанден 85. курс (на превозно средство), район (на репортер и пр.) 86. поставям кандидатурата на (for) 87. преминавам, следвам (along по) 88. пробег (на кола и пр.), пътуване, екскурзия (с кола и пр.) 89. продължителност, последователност, ред 90. простирам се (в някаква посока) 91. разливам се (за боя, мастило), пускам (за боя) 92. разпространявам се бързо (за новина и пр.), пробягвам 93. редица, поредица, серия 94. свобода/право на използване 95. тека, лея се 96. тека. капя, пропускам, изпускам, гноя, сълзя (за рана) 97. тех. излят 98. търг. търсене (нa стоки и пр.) 99. ход, работа, действие 100. ход, развитие, насока, направление, тенденция, курс
  * * *
  run[rʌn] I. v ( ran[ræn], run) 1. бягам, тичам, търча; \run for it ( your life) бягай, спасявай се както можеш; to \run a mile бягам една миля; 2. прокарвам, прекарвам; мушвам, тиквам, вкарвам; вдявам ( конец) ( through, into); she ran a needle into her finger тя се убоде с иглата (заби иглата в пръста си); a sledge \running over snow шейна, плъзгаща се по снега; to \run o.' s eyes over a page преглеждам страница; 3. движа се, въртя се, вървя, работя (за машина); циркулирам; задвижвам; задействам; to \run a programme on a computer пускам програма на компютър; with the engine \running с работещ двигател, с неизключен двигател; to \run idle работи на нулева скорост (за двигател, машина и пр.); 4. завеждам, ръководя, управлявам; експлоатирам; to \run the show прен. ръководя, аз съм главният, аз коля и беся; 5. простирам се, преминавам, минавам по, вървя по, водя, следвам по; events \run their course събитията следват естествения си ход; it \runs in the blood ( family) това е наследствено, това (ми) е в кръвта; to \run risks ( the risk) рискувам; to \run the gauntlet 1) вървя между две редици от хора с пръчки, които удрят (като наказание); 2) прен. търпя унищожителна критика; 6. изтичам, преминавам, отминавам; only a few hours to \run остават още няколко часа; 7. продължавам; текущ (валиден, действителен) съм (за документ и пр.); to be \running театр. играе се; 8. публикувам, пускам в печата; they ran his story in the next issue публикуваха историята му в следващия брой; 9. участвам в надбягване, надбягвам се с, записвам ( кон) за скачки; класирам се; John is \running third Джон финишира трети; also ran участваха освен това, не се класираха; 10. полит. издигам кандидатурата на; ам. поставям кандидатурата си, кандидатствам; to \run for the presidency ( president) кандидатирам се за президент; 11. пропуска, изпуска, тече, капе; 12. върви, котира се, струва средно; 13. съм, ставам; to \run high надигам се, повдигам се (за прилив); разгарям се (за страсти и пр.); to \run low ( short) изчерпвам се (за припаси); to \run dry пресеквам, пресъхвам; to \run free на свобода съм; to \run loose разхождам се на свобода; прен. вилнея, беснея, своеволнича (напр. за избягал затворник); his blood ran cold кръвта ми се смрази; 14. муз. изпълнявам (поредица ноти) в бърза последователност; пускам ( запис); 15. карам да тича, пришпорвам; to \run a horse at a fence препускам с кон срещу препятствие; to \run s.o. off his legs карам някого да тича презглава; съсипвам някого от тичане (ходене, шетане); to \run o.s. out of breath тичам до задъхване (запъхтяване); 16. карам, движа, направлявам движението на; 17. бързо се разпространявам; 18. тека, лея се; протичам, разтопявам се; разливам се (за бои и пр.); pavements ran with blood тротоарите бяха залети с кръв; 19. откарвам (с кола); he ran her to the railway station той я откара до гарата; 20. лея, изливам, пускам; to \run a bath пълня ваната с вода; 21. гоня, подгонвам (дивеч с кучета); to \run to earth ( the ground) 1) преследвам до бърлогата; 2) прен. намирам след дълго търсене; 22. преминавам успешно; прекарвам ( контрабанда); to \run guns правя контрабанда с пушки; 23. пускам бримка (за чорап); 24. извеждам на паша, пускам (животни) да пасат; 25. глася (за писмо и пр.); it \runs like this... то гласи следното ... (за писмо и пр.); 26. преодолявам; преминавам през; избягвам; to \run a blockage пробивам блокада; to \run aground засядам (за кораб); to \run s.o. close ( hard) почти настигам някого; прен. опасен съперник съм на някого; to \run it close ( fine) оставям (позволявам) твърде малка разлика във време (количество, точност); to \run before the wind мор. плувам с попътен вятър; to \run counter вървя срещу; to \run errands изпълнявам поръчки; to \run a ( high) temperature вдигам (качвам) температура; to \run amok побеснявам, беснея, лудувам; II. n 1. бяг, пробег; бягане, тичане; to be on the \run все съм на крак движение); беглец съм; бивам погромен (в състезание); to keep the enemy on the \run воен. не оставям противника да си отдъхне; a \run up to town отскачане до града; to come down with a \run падам бързо; to make a \run for it хуквам, търтя да бягам; 2. пробег (на локомотив, влак и пр.); 3. пътуване, пътешествие, екскурзия (с автомобил);to go fоr a \run, to have a \run разхождам се, правя разходка; trial ( dummy) \run пробен курс; 4. ход, работа, действие; 5. ход, развитие, посока, насока, направление, тенденция, курс; \run of a curve линия на крива; 6. течение; продължителност; редица, линия, поредица, серия, последователност; ред; \run of luck серия от успехи; \run of 5 5 последователни карти (при игра на карти); first \run премиера; at a \run наред, подред; наведнъж; in the long \run в края на краищата; to have a long \run оставам дълго време на мода; 7. падане, строполясване, сгромолясване; 8. свобода на действие (използване); to have the \run of the house имам право да ползвам къщата; къщата ми е на разположение; 9. търсене, наплив; a \run on the dollar високо търсене на долари; 10. тип, категория, класа; the common \run of men простосмъртните, обикновените хора; 11. постоянен път на движение (за животни); 12. пасбище; оградено място за животни; chicken \run ограждение за пилета; 13. чифт воденични камъни; 14. наклон; направление; the \run of the mountains is S. E. планините се простират на югоизток; the \run of the market тенденцията на пазара; 15. пасаж (от риби); рядко стадо; 16. партида стоки; 17. муз. рулада; 18. ам. ручей, поточе, поток; 19. мин., тех. бремсберг, съоръжение за спускане по наклони; 20. ел. дължина (на проводник); 21. геол. направление на жила (от руда и пр.); 22. изпусната бримка на чорап; the \runs диария; to have a \run for o.'s money получавам удоволствие за парите си.

  English-Bulgarian dictionary > run

 • 4 skin

  {skin}
  I. 1. кожа (на човек, животно)
  2. бот. ципа
  3. кора, кожа (на плод и пр.)
  4. кора, кожица (върху крем, мляко)
  5. мях (за вино)
  6. външен пласт/слой, обшивка, обелка
  7. ам. sl. скръндза, скъперник
  8. ам. sl. мошеник, мошеничество, измама
  next (to) one's SKIN на голо
  to waste away to SKIN and bone ставам на кожа и кости
  to come off with a whole SKIN рaзг. спасявам кожата, оставам здрав и невредим
  he cannot change his SKIN разг. такъв си е, не можеш да го промениш
  to have a thick/thin SKIN нечувствителен/чувствителен съм
  to jump out of one's SKIN вън от себе си съм (от радост, възмущение и пр.)
  to get under someone's SKIN разг. влизам под кожата на някого, дразня някого, вълнувам/стимулирам някого
  by/with the SKIN of one's teeth едва-едва, едвам
  it's no SKIN off my nose това не ме засяга, от това нищо не губя, дори печеля
  under the SKIN дълбоко в себе си, по душа
  II. 1. дера, одирам
  2. беля, обелвам
  3. ожулвам (си) (коляното и пр.)
  4. покривам се с коричка
  образувам коричка, зараствам (за рана) (с over)
  5. sl. обирам, изигравам
  6. ам. sl. наругавам, накастрям, прен. напердашвам, побеждавам
  7. sl. измъквам се (away)
  промъквам се (through)
  * * *
  {skin} n 1. кожа (на човек, животно); 2. бот. ципа; З. кора, кож(2) {skin} v (-nn-) 1. дера, одирам; 2. беля, обелвам; З. ожулва
  * * *
  ципа; шлюпка; обелвам; одирам; беля; кожа; кора; кожен;
  * * *
  1. by/with the skin of one's teeth едва-едва, едвам 2. he cannot change his skin разг. такъв си е, не можеш да го промениш 3. i. кожа (на човек, животно) 4. ii. дера, одирам 5. it's no skin off my nose това не ме засяга, от това нищо не губя, дори печеля 6. next (to) one's skin на голо 7. sl. измъквам се (away) 8. sl. обирам, изигравам 9. to come off with a whole skin рaзг. спасявам кожата, оставам здрав и невредим 10. to get under someone's skin разг. влизам под кожата на някого, дразня някого, вълнувам/стимулирам някого 11. to have a thick/thin skin нечувствителен/чувствителен съм 12. to jump out of one's skin вън от себе си съм (от радост, възмущение и пр.) 13. to waste away to skin and bone ставам на кожа и кости 14. under the skin дълбоко в себе си, по душа 15. ам. sl. мошеник, мошеничество, измама 16. ам. sl. наругавам, накастрям, прен. напердашвам, побеждавам 17. ам. sl. скръндза, скъперник 18. беля, обелвам 19. бот. ципа 20. външен пласт/слой, обшивка, обелка 21. кора, кожа (на плод и пр.) 22. кора, кожица (върху крем, мляко) 23. мях (за вино) 24. образувам коричка, зараствам (за рана) (с over) 25. ожулвам (си) (коляното и пр.) 26. покривам се с коричка 27. промъквам се (through)
  * * *
  skin [skin] I. n 1. кожа (на човек и на животно); to have a fair ( silky) \skin имам бяла и гладка кожа (кожа като кадифе); he cannot change his \skin разг. такъв ще си остане, не може да се промени; next to o.'s \skin (нося нещо) на голо; to strip to the \skin събличам се гол; she is nothing but \skin and bone разг. тя е само кожа и кости (кокали); it makes my \skin crawl тръпки ме побиват, настръхвам; to come off with a whole \skin разг. спасявам си кожата, оставам здрав и невредим; to jump out of o.'s \skin извън кожата си (съм), вън от себе си (съм) ( for); to have a thick ( thin) \skin нечувствителен съм, имам биволска кожа; (чувствителен съм); by ( with) the \skin of o.'s teeth едва-едва; на косъм; to get under s.o.'s \skin 1) ам. дразня (нервирам) някого; 2) влизам под кожата на някого, печеля благоразположението му; to be in s.o.'s \skin влизам в кожата, на мястото на някого съм; it's no \skin off my nose не ме засяга; не е мой проблем; 2. бот. ципа, кожица; 3. кора, кожа (на някои плодове); 4. мях за вино; 5. кора, кожица, коричка (на крем, мляко); 6. външен пласт, слой; обшивка (на кораб); 7. sl кранта; шег. човек; 8. ам. sl скръндза; II. v (- nn-) 1. одирам; смъквам кожата; 2. беля, обелвам ( плод); 3. ожулвам си (коляно и пр.); 4. sl обирам, изигравам; 5. покривам се с коричка; образувам коричка (и за рана), зараствам ( over); 6. ам. разг. \skin through едва се промъквам през ( отвор, процеп); 7.: to \skin up завивам цигара с канабис.

  English-Bulgarian dictionary > skin

 • 5 drop

  {drɔp}
  I. 1. капка, капчица
  мед. рl капки (особ. за очи)
  a DROP in the bucket/ocean прен. капка в морето
  2. глътка, капка, малко количество
  to take/have a DROP too much понапивам се, сръбвам си
  3. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка
  4. дропс, бонбонче
  5. височина, склон, спуск
  6. падане, (с) пускане
  7. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото)
  8. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект
  9. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка
  10. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка
  11. тех. спад (ане), праг (на канал)
  12. воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж
  1. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр
  1. sl. подкуп
  15. паднал плод
  16. новородено животно
  17. ам. (отвор на) пощенска кутия
  18. капаче на ключалка
  19. attr подвижен, спускащ се
  at the DROP of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод
  to get/have the DROP on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого
  II. 1. капя, капвам, роня, проронвам
  to DROP at the nose тече ми носът
  2. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят)
  to DROP a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята
  to DROP from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно
  his jaw DROP ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос
  to work till one DROPs работя, докато капна
  I'm fit/ready to DROP with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора
  3. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям
  4. спускам се, смъквам се, скачам, слизам
  5. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи)
  намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.)
  6. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам
  to DROP someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума
  DROP it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to DROP въпросът бе изоставен/потулен
  7. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут
  8. мор. нося се по течението/с отлива
  9. свалям, повалям (с удар, изстрел)
  10. написвам, драсвам (писмо и пр.)
  11. казвам (неволно), изпускам, изтървавам
  правя (забележка) (и to let DROP)
  to DROP a word in someone's ear подшушвам някому нещо
  12. губя, изгубвам (пари, игра)
  1. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно)
  1. уволнявам, отстранявам
  15. вземам, поглъщам (лекарство и пр.)
  to DROP asleep заспивам
  to DROP short не стигам, не постигам целта си
  to DROP to the rear изоставам
  to DROP the hem of a coat отпускам подгъва на палто
  to DROP eggs приготвям яйца на очи
  to DROP from sight изгубвам се от погледа
  DROP dead! презр. я па тоя! що се не застреляш!
  drop across срещам случайно, натъквам се на
  drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам
  отделям се (from)
  drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.)
  drop behind изоставам, оставям се да ме надминат
  drop by свръщам, отбивам се
  drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам
  to DROP down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого
  drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се
  drop into свръщам в, отбивам се в/у
  to DROP into a habit добивам навик, свиквам, привиквам
  drop off падам, капя, окапвам (за листа)
  заспивам (и to DROP off to sleep)
  drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам
  drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам
  drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от
  it has DROPped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам
  he has DROPped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот
  drop over/round-drop in
  drop through провалям се, пропадам (за план и пр.)
  * * *
  {drъp} n 1. капка, капчица; мед. рl капки (особ. за очи); a drop in(2) {drъp} v (-pp-) 1. капя, капвам; роня, проронвам; to drop at th
  * * *
  хлътналост; цвъкам; хвърлям; спускам; смъквам; спадане; спад; снижение; снижавам; събарям; стоварвам; спускане; склон; роня; отвиквам; отпускам се; понижение; падам; понижавам; падане; височина; висулка; пускам; пускане; пропускам; драже; докарвам; глътка; занасям; зарязвам; изпадам; капвам; изпускам; капя; капчица; изтървавам; капка; климвам; намаление;
  * * *
  1. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят) 2. 1 attr подвижен, спускащ се 3. 1 ам. (отвор на) пощенска кутия 4. 1 вземам, поглъщам (лекарство и пр.) 5. 1 воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж 6. 1 губя, изгубвам (пари, игра) 7. 1 казвам (неволно), изпускам, изтървавам 8. 1 капаче на ключалка 9. 1 новородено животно 10. 1 паднал плод 11. 1 тех. спад (ане), праг (на канал) 12. a drop in the bucket/ocean прен. капка в морето 13. at the drop of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод 14. drop across срещам случайно, натъквам се на 15. drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам 16. drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам 17. drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.) 18. drop behind изоставам, оставям се да ме надминат 19. drop by свръщам, отбивам се 20. drop dead! презр. я па тоя! що се не застреляш! 21. drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам 22. drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се 23. drop into свръщам в, отбивам се в/у 24. drop it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to drop въпросът бе изоставен/потулен 25. drop off падам, капя, окапвам (за листа) 26. drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам 27. drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от 28. drop over/round-drop in 1 29. drop through провалям се, пропадам (за план и пр.) 30. he has dropped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот 31. his jaw drop ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос 32. i'm fit/ready to drop with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора 33. i. капка, капчица 34. ii. капя, капвам, роня, проронвам 35. it has dropped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам 36. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр 37. sl. подкуп 38. to drop a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята 39. to drop a word in someone's ear подшушвам някому нещо 40. to drop asleep заспивам 41. to drop at the nose тече ми носът 42. to drop down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого 43. to drop eggs приготвям яйца на очи 44. to drop from sight изгубвам се от погледа 45. to drop from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно 46. to drop into a habit добивам навик, свиквам, привиквам 47. to drop short не стигам, не постигам целта си 48. to drop someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума 49. to drop the hem of a coat отпускам подгъва на палто 50. to drop to the rear изоставам 51. to get/have the drop on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого 52. to take/have a drop too much понапивам се, сръбвам си 53. to work till one drops работя, докато капна 54. височина, склон, спуск 55. глътка, капка, малко количество 56. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут 57. дропс, бонбонче 58. заспивам (и to drop off to sleep) 59. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам 60. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям 61. мед. pl капки (особ. за очи) 62. мор. нося се по течението/с отлива 63. намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.) 64. написвам, драсвам (писмо и пр.) 65. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно) 66. отделям се (from) 67. падане, (с) пускане 68. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка 69. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка 70. правя (забележка) (и to let drop) 71. свалям, повалям (с удар, изстрел) 72. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи) 73. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка 74. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото) 75. спускам се, смъквам се, скачам, слизам 76. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект 77. уволнявам, отстранявам
  * * *
  drop[drɔp] I. n 1. капка, капчица; a \drop in the bucket ( ocean) капка в морето; 2. глътка, малко количество; to take ( have) a \drop too much, to have a \drop in o.'s eye напивам се, сръбвам си; 3. перла (диамант) на обица и под.; висулка; кристал на полилей; 4. дропс, бонбонче; 5. височина, склон, надолнище; a \drop of ten feet from the window to the ground 10 фута височина от прозореца до земята; 6. падане; пускане, спускане; 7. падане, спадане, намаление, снижение (на цени, температура, напрежение и пр.); 8. театр. падаща (спускаща се) завеса (и \drop-curtain); 9. сп. ритане на топката от въздуха, воле; 10. (дължина на) въже, с което се обесват осъдени на смърт; 11. подставка под бесилка; разг. бесилка; 12. тех. спадане, спад; праг (на канал); 13. тех. капаче на ключалка; at the \drop of a hat веднага, незабавно, тутакси, тозчас, при най-малкия повод; to get ( have) the \drop on s.o. ам. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого; II. v (- pp-) 1. капя; пускам (наливам) капка по капка; роня ( сълзи); 2. пускам, изпускам, изтървам; оставям да падне; спускам; падам; отпускам се; \drop it! пусни! to \drop a stitch изпускам бримка (при плетене); to \drop a goal сп. отбелязвам гол от воле; to \drop the king карти принуден съм да дам попа върху аса; принуждавам противника си да даде попа; to \drop a perpendicular to (on) a line спускам перпендикуляр към линия; to \drop from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се неочаквано; his jaw \dropped челюстта му увисна; провеси нос; I am ready to \drop with fatigue ( with sleep) капнал съм от умора (за сън); to \drop onto o.'s knees падам на колене; to \drop a brick ( a clanger) прен. казвам нещо нетактично, правя гаф; 3. изпускам, пропускам, не произнасям; 4. спускам се, смъквам се, скачам; слизам; 5. снижавам се, хлътвам (за терен); снижавам, понижавам ( глас); навеждам ( очи); намалявам (се), спадам (за цени, температура и пр.); стихвам (за буря и пр.); 6. изоставям, зарязвам, отказвам се от; прекъсвам, преставам, спирам, секвам; to \drop like a hot potato ( hot chestnut) изведнъж зарязвам, бягам като от чума от някого; \drop it! достатъчно! стига (по този въпрос)! the correspondence \dropped кореспонденцията престана (секна); the affair was allowed to \drop въпросът бе изоставен (се потули); 7. докарвам, довеждам (с превозно средство); придружавам; занасям; will you \drop this parcel at Mrs Brown's? бихте ли оставили този пакет у г-жа Браун (като минавате оттам)? 8. свалям, повалям (с удар, изстрел); to \drop a bird свалям (прострелвам) птица; 9. драсвам (писмо и пр.); \drop me a line драсни ми един ред; 10. казвам; изпускам изтървавам; правя ( забележка); to \drop a hint загатвам; to \drop a word in s.o.'s ear подшушвам някому нещо; the remark \dropped from him той се изтърва, че каза това; 11. изгубвам ( пари) ( over a transaction при сделка); 12. ам. sl уволнявам; съкращавам; 13. отелва се, обагня се, ожребва се (и преждевременно); to \drop asleep заспивам; to \drop the hem of a skirt отпускам подгъва на пола; to \drop short не стигам; не постигам целта си; \drop dead! sl майната ти! върви по дяволите!

  English-Bulgarian dictionary > drop

 • 6 blow

  {blou}
  I. 1. духам, вея
  to BLOW on one's fingers духам си на пръстите (за да ги cmonля)
  2. дишим тежко, пъхтя. задъхвам се
  to let the horses BLOW оставям конете да си поема дъх/да си отдъхнат
  3. отвявам, завявам. завличам, отнасям, издухвам, блъскам, нося, донасям
  4. надувам (мях, духало и пр.)
  5. духам, раздухвам (огън)
  6. свиря силно на/надувам духов инструмент
  to BLOW a whistle изсвирвам със свирка
  to BLOW one's own trumpet/horn прен. сам се хваля, правя си реклама
  7. издухвам, продухвам
  to BLOW one's nose изсеквам се
  8. sl, заминавам внезапно, духвам
  9. изхвърлям въздушнв струя и вода (за кит)
  10. изгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.)
  11. издувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви)
  12. правя мехури, надувам (стъкло и пр.)
  13. изпразвам чрез духане продухване
  14. хвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив
  15. наплювам (за. мухи)
  16. издавам. разгласявам (тайна и пр.)
  17. sl. харча, прахосвам. пилея безразсъдно, профуквам (пари)
  18. възклицание, ругатня
  oh BLOW! BLOW it! ух! по дяволите! дявол да го вземе! BLOW you! върви по дяволите! be BLOWed it... да пукна, ако..., разбира се, че няма да...
  well, i'm BLOWed! брей! виж ти! to BLOW one's top/a. u. stack разг. загубвам самообладание, избухвам, кипвим
  to BLOW the gab/gaff sl издавам тайна/заговор, доноснича. интригантствувам
  to BLOW open отварям се внезапно (от вятър и пр. за врата, npoзорец)
  to BLOW hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението/решенията си
  blow about развявам се (за коси и пр.), разпръсвам, разпилявам
  blow away отварям, отнасям, разпръсвам, разнасям, разбивам, хвръквам, изхвърчавам, хвърлям във въздуха (с експлозив)
  blow back експлодирам (за газ в туби и пр.)
  blow in (to) отварям, счупвам, разбивам, разг. наминавам, отбивам се, изтърсвам се, довтасвам
  blow off отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, изхвърчавам, експлодирам (и прен.)
  to BLOW off steam тех. (из) пускам пара, прен. изразходвам излишната си енергия, разг. давам воля на чувствата си, избухвам в гняв, дигам пара
  to BLOW the lid off разкривам, изваждам на показ, разобличавам
  blow on отнемам свежестта и пр. на, правя безинтересен, дискредитирам
  blow out гася, изгасявам, духвам, угасвам, загасвам, издувам, надувам, изхвърчавам, бликвам, избликвам, експлодирам, пукам се, изгърмявам (за гума), тех. изпразвам
  ел. изгарям от претоварване (за бушон, ел. крушка), to BLOW out one's/someone's brain разбивам/пръсвам (си) черепа, застрелвам (се) в главата
  blow over събарям, прекатурвам
  утихвам, преминавам, забравям се (за буря, тревога, кавга), blow up експлодирам, избухвам, пръсвам се, прен. разг. кипвам
  хвърлям във въздуха, излизам, надигам се (за буря, вятър), it is BLOWmg up foi rain този вятър ще докара дъжд, надувам (балон и пр.), напомпвам (гума), наругавам, преувеличавам, разг. увеличавам снимка, надувам се, важнича
  BLOW n up with pride надут, високомерен
  II. 1. удар (и прен.)
  at one BLOW с един удар
  to come/get to BLOWs сбиваме сe
  to exchange BLOWs бия се (with с)
  without striking a BLOW без бой
  to strike a BLOW for помагам, подкрепям
  to strike a BLOW against противопоствям се на. опълчвам се срещу
  to deal/deliver/fetch/give/inflict/strike a BLOW удрям, нанасям удар
  BLOW by BLOW много подобрен (за описание и пр.)
  2. неочаквано нещастие
  III. v цъфтя, разцъфтявам
  IV. n цъфтеж, цвят, разцвет
  * * *
  {blou} v (blew {blu:}, blown {blown}) 1. духам, вея: to blow (2) n 1. удар (и прен.): at one blow с един удар: to come/get to{3} v цъфтя, разцъфтявам.{4} n цъфтеж; цвят; разцвет.
  * * *
  удар; разцвет; свиря; сблъскване; отвявам; вея; раздухвам; духам;
  * * *
  1. 1 sl. харча, прахосвам. пилея безразсъдно, профуквам (пари) 2. 1 възклицание, ругатня 3. 1 издавам. разгласявам (тайна и пр.) 4. 1 издувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви) 5. 1 изпразвам чрез духане продухване 6. 1 наплювам (за. мухи) 7. 1 правя мехури, надувам (стъкло и пр.) 8. 1 хвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив 9. at one blow с един удар 10. blow about развявам се (за коси и пр.), разпръсвам, разпилявам 11. blow away отварям, отнасям, разпръсвам, разнасям, разбивам, хвръквам, изхвърчавам, хвърлям във въздуха (с експлозив) 12. blow back експлодирам (за газ в туби и пр.) 13. blow by blow много подобрен (за описание и пр.) 14. blow in (to) отварям, счупвам, разбивам, разг. наминавам, отбивам се, изтърсвам се, довтасвам 15. blow n up with pride надут, високомерен 16. blow off отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, изхвърчавам, експлодирам (и прен.) 17. blow on отнемам свежестта и пр. на, правя безинтересен, дискредитирам 18. blow out гася, изгасявам, духвам, угасвам, загасвам, издувам, надувам, изхвърчавам, бликвам, избликвам, експлодирам, пукам се, изгърмявам (за гума), тех. изпразвам 19. blow over събарям, прекатурвам 20. i. духам, вея 21. ii. удар (и прен.) 22. iii. v цъфтя, разцъфтявам 23. iv. n цъфтеж, цвят, разцвет 24. oh blow! blow it! ух! по дяволите! дявол да го вземе! blow you! върви по дяволите! be blowed it... да пукна. ако..., разбира се, че няма да.. 25. sl, заминавам внезапно, духвам 26. to blow a whistle изсвирвам със свирка 27. to blow hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението/решенията си 28. to blow off steam тех. (из) пускам пара, прен. изразходвам излишната си енергия, разг. давам воля на чувствата си, избухвам в гняв, дигам пара 29. to blow on one's fingers духам си на пръстите (за да ги cmonля) 30. to blow one's nose изсеквам се 31. to blow one's own trumpet/horn прен. сам се хваля, правя си реклама 32. to blow open отварям се внезапно (от вятър и пр. за врата, npoзорец) 33. to blow the gab/gaff sl издавам тайна/заговор, доноснича. интригантствувам 34. to blow the lid off разкривам, изваждам на показ, разобличавам 35. to come/get to blows сбиваме сe 36. to deal/deliver/fetch/give/inflict/strike a blow удрям, нанасям удар 37. to exchange blows бия се (with с) 38. to let the horses blow оставям конете да си поема дъх/да си отдъхнат 39. to strike a blow against противопоствям се на. опълчвам се срещу 40. to strike a blow for помагам, подкрепям 41. well, i'm blowed! брей! виж ти! to blow one's top/a. u. stack разг. загубвам самообладание, избухвам, кипвим 42. without striking a blow без бой 43. дишим тежко, пъхтя. задъхвам се 44. духам, раздухвам (огън) 45. ел. изгарям от претоварване (за бушон, ел. крушка), to blow out one's/someone's brain разбивам/пръсвам (си) черепа, застрелвам (се) в главата 46. изгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.) 47. издухвам, продухвам 48. изхвърлям въздушнв струя и вода (за кит) 49. надувам (мях, духало и пр.) 50. неочаквано нещастие 51. отвявам, завявам. завличам, отнасям, издухвам, блъскам, нося, донасям 52. свиря силно на/надувам духов инструмент 53. утихвам, преминавам, забравям се (за буря, тревога, кавга), blow up експлодирам, избухвам, пръсвам се, прен. разг. кипвам 54. хвърлям във въздуха, излизам, надигам се (за буря, вятър), it is blowmg up foi rain този вятър ще докара дъжд, надувам (балон и пр.), напомпвам (гума), наругавам, преувеличавам, разг. увеличавам снимка, надувам се, важнича
  * * *
  blow [blou] I. v ( blew [blu:]; blown [bloun], blowed [bloud]) 1. духам, вея, подухвам, понавявам, лъхам; it is \blowing a gale, it is \blowing great guns вятърът духа много силно, ужасна буря е; to \blow o.'s fingers духам на пръстите си (за да ги стопля); \blow hot, \blow cold каквото и да става; to \blow hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението (решението) си; говоря ту така, ту иначе, непостоянен (неискрен) съм; 2. издишам, пъхтя, пъшкам, задъхвам се; to puff and \blow пъхтя, дишам тежко; to let the horses \blow оставям конете да си отдъхнат; 3. отвявам, завявам, завличам; духвам; блъскам, издухвам, нося; we were \blown out of our course мор. вятърът ни завлече погрешна посока); what good wind \blows you here? какво (какъв вятър) те носи насам? 4. надувам (духало, мех); раздухвам, разпалвам, разгарям, подклаждам ( огън; и \blow up); to \blow the coals прен. раздухвам недоволство; 5. надувам ( инструмент), свиря на (духов инструмент); the trumpets were \blowing тромпетите свиреха; to \blow o.'s own trumpet сам се хваля, правя си реклама; 6. издухвам (носа си); 7. наплювам (за мухи); fly-\blown наплют от мухи; to \blow upon s.o.'s reputation прен. черня, позоря, оплювам, охулвам, петня някого; 8. ел. изгарям (за крушка, бушон); 9. правя мехури; надувам ( стъкло); издувам, надувам (животни при одиране); 10. изпразвам; изхвърлям излишен баласт; to \blow an egg издухвам вътрешността на яйце през дупчица на черупката; to \blow a boiler изпразвам бойлер (парен котел); to \blow the tanks of a submarine изхвърлям баласт от подводница; 11. (за кит и под.) изпускам, изхвърлям вода; 12. уморявам, карам да се задъха ( кон); 13. sl прахосвам, пилея, разпилявам; to \blow it пропилявам (пропускам) шанса си; 14. sl духвам, измъквам се, изчезвам, изпарявам се, офейквам; 15. пукам ( гума); 16. sl грубо правя фелацио (минет), духам; 17. (само в imp и pp) проклет; \blow it! по дяволите! I'll be \blowed if, I'm \blowed if... да пукна, ако ...; well, I'm \blowed! е, и таз хубава! to \blow the gaff издавам тайна, изпускам се, раздрънквам се; to \blow the whistle on разобличавам; to \blow s.o. a kiss пращам въздушна целувка на някого; to \blow (up) sky high подлагам на унищожителна критика, правя на пух и прах; the door ( window) blew open прозорецът се отвори от вятъра, вятърът отвори прозореца; to be \blown без дъх съм, едва дишам, задъхан съм; to \blow o.'s top ( off), to \blow a fuse ядосан съм, раздразнен съм, излизам от кожата си, изпускам си нервите; to \blow o.'s lid ( mind, cork) sl откачам, полудявам, "удря ме сачмата"; to \blow the coals ( fire) прен. наливам масло в огъня, разпалвам недоволство (страст, омраза и пр.); II. n 1. духане, издухване, вихър; 2. разходка, излет, обиколка; проветряване; to get a \blow проветрявам се, дишам чист въздух; 3. самохвалство, разг. фанфаронство, горделивост; 4. яйца на мухи; 5. приток на газ към въглища; 6. англ. sl канабис; 7. ам. sl кокаин. blow n 1. удар (и прен.); at a \blow с един удар; to come to \blows сбиваме се; without ( striking) a \blow без бой, без съпротива; to soften ( cushion) the \blow смекчавам удара (прен.); to strike a \blow for помагам, подпомагам; to strike a \blow against противопоставям се на, мъча се да попреча на; to deal ( deliver, fetch, inflict, strike) s.o. a \blow нанасям някому удар; the \blows fell thick and fast ударите се сипеха; the first \blow is half the battle първият удар е решаващ; a \blow to o.'s credit ( authority) удар по името (престижа) на някого; to stop a \blow with o.'s head шег. спирам удар с главата си; it is a sad \blow to his family това беше тежък удар за семейството му; 2. взрив, експлозия, гърмеж; 3. сблъскване, стълкновение, схватка. III. v ( blew [blu:]; blown [bloun]) цъфтя; VI. n 1. цвят; 2. разцвет, цъфтеж; книж. просперитет, подем.

  English-Bulgarian dictionary > blow

 • 7 catch

  {kaetJ}
  I. 1. хващам (и превозно средство), ловя, улавям, залавям
  2. улавям, хващам, настигам, заварвам, изненадвам (за буря, дъжд и пр.)
  to CATCH someone doing something залавям някого, че прави нещо
  let me CATCH you at it! само да те хвана/пипна, че го правиш
  CATCH me (doing such a thing) upon. как пък не, бъди сигурен. че няма (да го направя), никога! to CATCH someone out/napping/bending/tripping, etc. хващам някого в грешка, сварвам някого неподготвен, изненадвам някого неприятно
  we were caught in a storm застигна ни буря
  the country is caught in a crisis страната e обхваната от криза
  3. закачам (се), прикачам (се), заплитам (се), прихващам (се), притискам (се)
  a nail caught my dress роклята ми се закачи на някакъв гвоздей
  the boat was caught in the reeds лодката се заплете/затъна в тръстиката
  I caught my finger in the door притиснах/прищипах си пръста на вратата
  our car was caught between two lorries колата ни попадна между два камиона
  I caught my foot on a root препънах се в един корен
  the lock won't CATCH ключалката не хваща/не може да се отключи/заключи
  4. хващам, прихващам, заразявам се от (частичка, заразна болеет и пр.)
  to CATCH a habit добивам навик, навиквам, хващам, измамвам
  you don't CATCH me! няма/не может да ме измамиш/излъжеш/надхитриш
  6. хващам, долавям, дочувам, усещам, схващам, разбирам
  a sound caught my ear долових някакъв звук
  my ears caught a distant barking дочух далечен лай
  to CATCH a likeness долавям/улавям/предавам прилика (за художник и пр.), I didn't CATCH what you said не чух добре какво казахте
  7. запалвам се, разналвам се, пламвам (за огън и пp.)
  8. залепвам, загарям (по дъното на тенджера)
  the milk has caught млякото е загоряло
  9. закачам се, запъвам се, затягам се
  запъвам, заяждам (за брава и пр.) '
  10. pass разг. забременявам
  11. удрям
  I caught him a blow/one ударих му един
  he caught it right on the nose удариха го право в носа
  you will CATCH it ще ядеш бой, ще го отнесеш. ще си изпатиш
  catch at хващам се за, посягам да хвана
  catch on разг. разбирам, схващам
  to CATCH on to en idea схващам идея
  the police caught on to what be was doing полицията узна какво върши той, харесвам се. имам успех, ставам моден/популярен, разпространявам се бързо
  catch out хващам, улавям (в лъжа, грешка и пр.), изобличавам, изненадвам неприятно, сварвам неподготвен
  catch over замръзвам, заледявам се, сковавам се от лед (за река и пр.), catch up грабвам, хващам
  pass бивам грабнат/повлечен/понесен (от тълпа и пр.), бивам увлечен/въвлечен/оплсген/впримчен/замесен (in/with/by something в/от нещо), подхващам, подемам, усвоявам. повтарям (ду. ии. мис. ш и пр.)
  спирам, прекъсвам (реч и пр.) '. to CATCH up on осведомявам (се). влизам/поставям в течение на (новини и пр.), to CATCH up on someone хващам/улавям някого в нещо нередно
  to CATCH up on/with something захващам се с/подхващам отново нещо изоставено/изостанало, довършвам/доизкарвам нещо, наваксвам си
  to be busy CATCHing up with one's work бързам да привърша изостаналата си работа
  to CATCH up on (one's) sleep отспивам си
  to CATCH up with someone хващам/арестувам някого
  to CATCH someone /something up, to CATCH up with someone /something догонвам/настигам/изпреварвам някого/нешо
  II. 1. хващане, улавяне (особ. на топка)
  2. улов на риба
  3. изгодна партия за брак
  4. изгода, печалба, келипир
  no CATCH, not much of a CATCH не е кой знай каква печалба, не е голям келипир
  5. неочаквана/скрита трудност, хитрина, уловка, примамка, клопка
  6. част, парче, откъс, откъслек
  7. спиране, пресичане, секване (на глас. дъх и пр.), written by CATCHes писано с прекъсвания
  8. резе, кука, стяга (на врата, прозорец), ключалка, райбер
  9. тех. езиче, зъбец, запънка, аретир, копче, клавиш
  10. предпазна закопчалка (на гривна, колие и пр.)
  11. муз. вид канон
  CATCH 22 si. безизходно положение на жертва, положение, при което все ти ще бъдеш жертвата
  * * *
  {kaetJ} v (caught {k3:t}) 1. хващам (и превозно средство), ло(2) v 1. хващане, улавяне (особ. на топка), 2. улов на риба;
  * * *
  хващам; хващам; хитрина; хващане; случвам; схващам; улавяне; улов; улавям; уловка; сбарвам; сварвам; секване; райбер; откъслек; пипвам; прихващам; разбирам; грабване; дръж; долавям; загарям; закачам; залавям; заразявам; канон; ловя; настигам;
  * * *
  1. 1 муз. вид канон 2. 1 удрям 3. a nail caught my dress роклята ми се закачи на някакъв гвоздей 4. a sound caught my ear долових някакъв звук 5. catch 22 si. безизходно положение на жертва, положение, при което все ти ще бъдеш жертвата 6. catch at хващам се за, посягам да хвана 7. catch me (doing such a thing) upon. как пък не, бъди сигурен. че няма (да го направя), никога! to catch someone out/napping/bending/tripping, etc. хващам някого в грешка, сварвам някого неподготвен, изненадвам някого неприятно 8. catch on разг. разбирам, схващам 9. catch out хващам, улавям (в лъжа, грешка и пр.), изобличавам, изненадвам неприятно, сварвам неподготвен 10. catch over замръзвам, заледявам се, сковавам се от лед (за река и пр.), catch up грабвам, хващам 11. he caught it right on the nose удариха го право в носа 12. i caught him a blow/one ударих му един 13. i caught my finger in the door притиснах/прищипах си пръста на вратата 14. i caught my foot on a root препънах се в един корен 15. i. хващам (и превозно средство), ловя, улавям, залавям 16. ii. хващане, улавяне (особ. на топка) 17. let me catch you at it! само да те хвана/пипна, че го правиш 18. my ears caught a distant barking дочух далечен лай 19. no catch, not much of a catch не е кой знай каква печалба, не е голям келипир 20. our car was caught between two lorries колата ни попадна между два камиона 21. pass бивам грабнат/повлечен/понесен (от тълпа и пр.), бивам увлечен/въвлечен/оплсген/впримчен/замесен (in/with/by something в/от нещо), подхващам, подемам, усвоявам. повтарям (ду. ии. мис. ш и пр.) 22. pass разг. забременявам 23. the boat was caught in the reeds лодката се заплете/затъна в тръстиката 24. the country is caught in a crisis страната e обхваната от криза 25. the lock won't catch ключалката не хваща/не може да се отключи/заключи 26. the milk has caught млякото е загоряло 27. the police caught on to what be was doing полицията узна какво върши той, харесвам се. имам успех, ставам моден/популярен, разпространявам се бързо 28. to be busy catching up with one's work бързам да привърша изостаналата си работа 29. to catch a habit добивам навик, навиквам, хващам, измамвам 30. to catch a likeness долавям/улавям/предавам прилика (за художник и пр.), i didn't catch what you said не чух добре какво казахте 31. to catch on to en idea схващам идея 32. to catch someone /something up, to catch up with someone /something догонвам/настигам/изпреварвам някого/нешо 33. to catch someone doing something залавям някого, че прави нещо 34. to catch up on (one's) sleep отспивам си 35. to catch up on/with something захващам се с/подхващам отново нещо изоставено/изостанало, довършвам/доизкарвам нещо, наваксвам си 36. to catch up with someone хващам/арестувам някого 37. we were caught in a storm застигна ни буря 38. you don't catch me! няма/не может да ме измамиш/излъжеш/надхитриш 39. you will catch it ще ядеш бой, ще го отнесеш. ще си изпатиш 40. закачам (се), прикачам (се), заплитам (се), прихващам (се), притискам (се) 41. закачам се, запъвам се, затягам се 42. залепвам, загарям (по дъното на тенджера) 43. запалвам се, разналвам се, пламвам (за огън и пp.) 44. запъвам, заяждам (за брава и пр.) ' 45. изгода, печалба, келипир 46. изгодна партия за брак 47. неочаквана/скрита трудност, хитрина, уловка, примамка, клопка 48. предпазна закопчалка (на гривна, колие и пр.) 49. резе, кука, стяга (на врата, прозорец), ключалка, райбер 50. спирам, прекъсвам (реч и пр.) '. to catch up on осведомявам (се). влизам/поставям в течение на (новини и пр.), to catch up on someone хващам/улавям някого в нещо нередно 51. спиране, пресичане, секване (на глас. дъх и пр.), written by catches писано с прекъсвания 52. тех. езиче, зъбец, запънка, аретир, копче, клавиш 53. улавям, хващам, настигам, заварвам, изненадвам (за буря, дъжд и пр.) 54. улов на риба 55. хващам, долавям, дочувам, усещам, схващам, разбирам 56. хващам, прихващам, заразявам се от (частичка, заразна болеет и пр.) 57. част, парче, откъс, откъслек
  * * *
  catch[kætʃ] I. v ( caught[kɔ:t]) 1. хващам, улавям, ловя, залавям; хващам топката във въздуха (при игра на крикет); to \catch a taxi ( a ferry) хващам (вземам) такси (ферибот); I caught him in his fall хванах го, като падаше; 2. настигам; 3. улавям, изненадвам, заварвам, издебвам, уличавам, хващам; настигам, изненадвам (за буря, дъжд и пр.); to \catch s.o. (o.s.) doing s.th. хващам (залавям) някого (себе си) да прави нещо; to \catch s.o. in the act хващам някого на местопрестъплението; let me \catch you at it! само да те хвана! (като вършиш нещо); \catch me ( doing such a thing) няма да ме хванеш (да върша това), не съм толкова глупав; to \catch s.o. bending ( napping, tripping, off ( his) guard), to \catch s.o. by surprise ( at a bad time) изненадвам някого, хващам в неподходящ момент; the country was caught in a depression страната бе обхваната от депресия; 4. закачам, заплитам; притискам; прихващам; her heel got caught in the pavement токчето ѝ се закачи в паважа; he caught his foot in the lawnmower той заклещи крака си в косачката; the car caught two passers-by колата закачи (бутна) двама минувачи; the car was caught between two trams колата бе притисната (попадна) между два трамвая; a scarf caught with a brooch шал, закачен с брошка; the lock won't \catch ключът не хваща; 5. хващам, пипвам, прихващам, разболявам се, заразявам се от; to \catch a cold настивам, пипвам хрема; to \catch o.'s death умирам; you might \catch your death of cold можеш много лошо да настинеш; to \catch a habit навиквам, свиквам, добивам навик; 6. хващам, измамвам; you don't \catch me! няма да ме излъжеш, мене не можеш да хванеш! 7. долавям, дочувам, усещам, помирисвам; схващам, разбирам; улавям; the painter managed to \catch his model' s beauty художникът е успял да възпроизведе красотата на модела; I don't quite \catch the idea не схващам съвсем ясно мисълта; I don't believe I caught your name мисля, че не чух добре името ви; to \catch a glimpse виждам бегло, мярвам, зървам; to \catch sight of съглеждам; to \catch the attention of привличам внимание; to \catch the drift of an argument разбирам накъде клони спорът; to \catch the news чувам новините (по радиото или телевизията); 8. закачам се, запъвам се; 9. грубо забременявам; 10. загарям, залепвам (за дъното на тенджера); the milk has caught ( stuck) млякото е загоряло; 11. нанасям ( удар); получавам (удар, упрек); the blow caught him in the arm ударът попадна в рамото му; you'll \catch it ще си изпатиш, ще ти се карат; 12. to \catch at хващам се за, посягам да хвана; to \catch at the chance възползвам се от случая; a drowning man \catches at a straw давещият се и за сламка се хваща; to \catch fire запалвам се, подпалвам се; to \catch o.'s breath дъхът ми секва; to be caught short страшно ми се ходи по нужда (особ. ако няма тоалетна наблизо); II. n 1. хващане, улавяне; грабване; пресичане, спиране, секване; to play \catch играя на гоненица; 2. улов, уловеното (при риболов); 3. печалба, изгода, полза, келепир; добра партия (за женитба); ( it is) no ( great) \catch, not much of a \catch не е бог знае каква печалба (какъв келепир); 4. хитрина, уловка; what's the \catch? къде (каква) е уловката? 5. откъс, къс, парче, част; 6. тех. приспособление за затваряне, закачане; резе (на врата); ключалка, мандало, райбер; езиче, зъбец; спирачка; аретир; копче, клавиш; мин. pl колчета за маркиране; 7. муз. канон; 8. откъс, фрагмент; a \catch question коварен въпрос; \catch 22 параграф 22, омагьосан кръг.

  English-Bulgarian dictionary > catch

 • 8 gush

  {gʌf}
  I. 1. бликам, избликвам, струя, руквам (и с fortih, out)
  2. тека, лея се (за думи)
  прен. бликам, избликвам (forth, out)
  3. правя излияния, изпадам във възторг (over)
  II. 1. бликане, избликване, струене, рукване
  2. (силна) струя поток (и прен.)
  3. излияния
  * * *
  {g^f} v 1. бликам, избликвам, струя, руквам (и с fortih, out); 2(2) {g^f} n 1. бликане, избликване, струене, рукване; 2. (силна)
  * * *
  струене; струя; руквам; рукване; бликам; бликане; излияния; избликване; лея се; леене;
  * * *
  1. (силна) струя поток (и прен.) 2. i. бликам, избликвам, струя, руквам (и с fortih, out) 3. ii. бликане, избликване, струене, рукване 4. излияния 5. правя излияния, изпадам във възторг (over) 6. прен. бликам, избликвам (forth, out) 7. тека, лея се (за думи)
  * * *
  gush[gʌʃ] I. v 1. бликам, избликвам, лея се, струя; руквам (и c forth, out); his nose \gushed with blood от носа му бликна (рукна) кръв; 2. тека, лея се (за думи); 3. разг. правя излияния, лигавя се, сантименталнича, изпадам в телешки възторг ( over); II. n 1. бликане, избликване, леене, струене; рукване; 2. (силна) струя; поток (и прен.); 3. излияния, словоизлияния, бъбривост, приказливост; изблик.

  English-Bulgarian dictionary > gush

 • 9 one

  {wʌn}
  I. 1. един, първи
  ONE hundred сто
  book/chapter ONE книга/глава първа
  ONE or two people един-двама души
  ONE man in a thousand един на хиляда души, много малко хора
  that's ONE way of doing it това e един начин да го направиш, и така може да го направиш
  2. само един, единствен
  it's the ONE thing I didn't want you to do именно/точно това не исках да направиш
  their ONE and only son единственият им син
  no ONE man could do it никой не би могъл да го направи сам, това не е работа за сам човек
  3. един, единен, еднакъв, един и същ
  he and I are ONE ние с него сме единодушии
  I am ONE with you на вашето мнение съм
  to remain forever ONE оставам си все същият
  it's all ONE (to me) разг. все едно (ми) е
  4. един, някой
  ONE day един/някой ден
  II. 1. числото едно, единица
  in the year ONE npeн. много отдавна, во време оно
  2. замества вече споменато същ., означава отделен предмет, човек
  which ONE do you prefer? кого/коя/кое предпочитате? they arrived in ONEs and twos точеха се по един, по двама
  ONE and all всички до един
  3. ам. Банкнота от един долар
  to be at ONE with someone единодушии сме с някого
  I fetched/landed/gave him ONE лепнах му една плесница
  I for ONE колкото до мен
  to be ONE up on someone имам предимство пред някого
  III. 1. demomstr, indef един, някой (си), човек
  this/that ONE този/онзи
  any ONE of us кой да е от нас
  ONE another взаимно, един друг
  many a ONE много хора
  his dear ONEs близките му
  to ONE in his position за човек с неговото положение
  ONE Mr Smith някой си господин Смит
  I am not ONE to не съм човек, който би, не ми е по нрава да
  I'm not much of a ONE for sweets не съм твърде по сладкишите
  2. impers човек
  ONE cannot help doing it човек не може да не го направи
  3. в pass case си, свой
  to give ONE's opinion казвам си мнението
  the Evil ONE сатаната
  the Holy O., the ONE above бог
  ONE with another общо взето, средно. едно на друго
  * * *
  {w^n} а 1. един; първи; one hundred сто; book/chapter one книга/глава(2) {w^n} n 1. числото едно, единица; in the year one npeн. много о{3} {w^n} pron 1. demomstr, indef един, някой (си); човек; this/t
  * * *
  първи; единствен; еднакъв; единен;
  * * *
  1. any one of us кой да е от нас 2. book/chapter one книга/глава първа 3. he and i are one ние с него сме единодушии 4. his dear ones близките му 5. i am not one to не съм човек, който би, не ми е по нрава да 6. i am one with you на вашето мнение съм 7. i fetched/landed/gave him one лепнах му една плесница 8. i for one колкото до мен 9. i'm not much of a one for sweets не съм твърде по сладкишите 10. i. един, първи 11. ii. числото едно, единица 12. iii. demomstr, indef един, някой (си), човек 13. impers човек 14. in the year one npeн. много отдавна, во време оно 15. it's all one (to me) разг. все едно (ми) е 16. it's the one thing i didn't want you to do именно/точно това не исках да направиш 17. many a one много хора 18. no one man could do it никой не би могъл да го направи сам, това не е работа за сам човек 19. one and all всички до един 20. one another взаимно, един друг 21. one cannot help doing it човек не може да не го направи 22. one day един/някой ден 23. one hundred сто 24. one man in a thousand един на хиляда души, много малко хора 25. one mr smith някой си господин Смит 26. one or two people един-двама души 27. one with another общо взето, средно. едно на друго 28. that's one way of doing it това e един начин да го направиш, и така може да го направиш 29. the evil one сатаната 30. the holy o., the one above бог 31. their one and only son единственият им син 32. this/that one този/онзи 33. to be at one with someone единодушии сме с някого 34. to be one up on someone имам предимство пред някого 35. to give one's opinion казвам си мнението 36. to one in his position за човек с неговото положение 37. to remain forever one оставам си все същият 38. which one do you prefer? кого/коя/кое предпочитате? they arrived in ones and twos точеха се по един, по двама 39. ам. Банкнота от един долар 40. в pass case си, свой 41. един, единен, еднакъв, един и същ 42. един, някой 43. замества вече споменато същ., означава отделен предмет, човек 44. само един, единствен
  * * *
  one[wʌn] I. num adj 1. един; първи; \one thousand \one hundred хиляда и сто; \one man \one vote равенство в изборите; \one day you' ll be sorry един ден ще съжаляваш; for \one thing на първо място, между другото (сред другите причини); to be ( get) \one up on s.o. имам (печеля) преднина пред някого, в по-изгодна позиция съм; to put ( get) \one over on s.o. печеля пред, изпреварвам някого, излизам напред пред някого; 2. само един, единствен; \one and only един единствен; \one girl in a million неповторимо момиче, като нея втора няма; 3. един, единен; еднакъв, един и същ; in \one voice, as \one man като един, всички едновременно; \one and the same същ, един и същ; to remain for ever \one оставам си все същия; it's all \one разг. все едно е; to become \one сливам се; to be made \one оженвам се; 4. един, някой; \one day някой (един) ден; 5. един (за разлика от друг); \one man's meat is another man's poison човек с човека не си прилича, във вкуса приятелство няма; II. n 1. числото 1 (едно), единица; number \one (номер) едно; нар. "моето Аз", самия себе си; нар. малка нужда; to look after ( take care of) number \one гледам се, тегля чергата към себе си; гледам първо собствените си интереси; in the year \one много отдавна, по време оно; 2. (замества вече споменатото съществително; означава отделен предмет или човек); he's the \one I mean него имам предвид; which \one do you prefer? кого (коя, кое) предпочитате? goods sold in \ones стоки, които се продават на парче (единично); to be at \one with s.o. единодушни сме, в съгласие съм с някого; I fetched ( landed, gave) him \one ( on the nose) фраснах му един (по носа); a quick \one една (чаша вино и под.) на бърза ръка; \one and six един шилинг и шест пенса; I for \one... колкото до мене...; \one and all всички до един; \one another взаимно, едни други; \one with another общо взето, средно, едно на друго; III. demonstr, indef pron 1. един, някой (си) (и any\one, some\one, no\one); човек; this ( that) \one този (онзи); any \one of us кой да е от нас; never a \one никой; нищо, нито един; many a \one много хора; little ( dear) \ones малките (близките); the Evil O. дяволът; the Holy O., the O. above Господ; \one Mr Smith някой си господин Смит; I am not \one to... не съм човек, който би...; не ми е по нрава да...; I'm not much of a \one for sweets не съм твърде по сладките; 2. impers pron човек; \one cannot help doing it човек не може да не го направи; 3. в poss case си, свой; to give \one's opinion давам си мнението.

  English-Bulgarian dictionary > one

См. также в других словарях:

 • nose over — {v.} To turn over on the nose so as to land upside down. * /The airplane made a faulty landing approach and nosed over./ …   Dictionary of American idioms

 • nose over — {v.} To turn over on the nose so as to land upside down. * /The airplane made a faulty landing approach and nosed over./ …   Dictionary of American idioms

 • nose\ over — v To turn over on the nose so as to land upside down. The airplane made a faulty landing approach and nosed over …   Словарь американских идиом

 • nose over — intransitive verb : to turn over by pivoting on the nose (as in a faulty airplane landing) …   Useful english dictionary

 • nose — [nōz] n. [ME < OE nosu, akin to Ger nase, orig. a dual, meaning “the two nostrils” < IE base * nas , nostril > Sans nāsā, the nose, lit., pair of nostrils, L nasus, nose & naris (pl. nares), nostril] 1. the part of the human face between …   English World dictionary

 • Nose Hill Park — View from the summit …   Wikipedia

 • Nose guard — is a defensive position in American football. In five lineman situations, such as a goal line formation, the nose guard is the innermost lineman, flanked on either side by a defensive tackle. The nose guard lines up directly opposite the… …   Wikipedia

 • Over the Limit (2010) — Over the Limit Promotional poster featuring Edge Theme song(s) Crash by Fit For Rivals[1] …   Wikipedia

 • Over the River and through the Woods — is a Thanksgiving song by Lydia Maria Child. Written originally as a poem, it appeared in her Flowers for Children, Volume 2, in 1844. The title of the poem is, A Boy s Thanksgiving Day . It celebrates her childhood memories of visiting her… …   Wikipedia

 • Over the Top (TV series) — Over the Top Genre sitcom Directed by Michael Lembeck Starring …   Wikipedia

 • nose|band — «NOHZ BAND», noun. the part of a bridle that goes over the animal s nose …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»