Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

книж

 • 1 A-OK

  A-OK[´ei´oukei] adj ам. без никакъв дефект, безупречен, безукорен, изряден, редовен, точен, прилежен, акуратен, книж. безукоризнен; съвестен, честен, почтен, неопетнен.

  English-Bulgarian dictionary > A-OK

 • 2 Lenten

  {'lentən}
  a рел. свързан с великите пости
  LENTEN fare постно ядене
  LENTEN face оклюмало лице
  * * *
  {'lentъn} а рел. свързан с великите пости; Lenten fare постно ядене
  * * *
  постен;
  * * *
  1. a рел. свързан с великите пости 2. lenten face оклюмало лице 3. lenten fare постно ядене
  * * *
  Lenten[´lentən] adj рел. 1. свързан с Великите пости; 2. книж. оскъден, недостатъчен; прост, обикновен; \Lenten fare постно ядене; 3. ост. аскетичен, спартански; сериозен, мрачен, неприветлив; \Lenten face оклюмал.

  English-Bulgarian dictionary > Lenten

 • 3 Scottish

  {'skɔtiʃ}
  вж. scotch i
  * * *
  {'skъtish} Scotch I.
  * * *
  шотландски;
  * * *
  вж. scotch i
  * * *
  Scottish[´skɔtiʃ] adj книж. шотландски.

  English-Bulgarian dictionary > Scottish

 • 4 abiding

  {ə'baidiŋ}
  a постоянен, траен
  * * *
  {ъ'baidin} а постоянен, траен.
  * * *
  постоянен;
  * * *
  a постоянен, траен
  * * *
  abiding[ə´baidiʃ] adj постоянен, траен, издържащ; непрекъснат, непреривен (книж.), неспирен, вечен; неизменен, установен, твърд, непоколебим, упорит; FONT face=Times_Deutsch◊ adv abidingly.

  English-Bulgarian dictionary > abiding

 • 5 abnegation

  {æbni'geiʃn}
  1. отричане, отказване
  2. себеотрицание, самопожертвувание
  * * *
  {abni'geishn} n 1. отричане, отказване; 2.себеотрицание; са
  * * *
  себеотрицание; отричане;
  * * *
  1. отричане, отказване 2. себеотрицание, самопожертвувание
  * * *
  abnegation[¸æbni´geiʃən] n 1. отричане, отказване; отхвърляне; 2. себеотрицание; самопожертвование, саможертва, жертвеност (книж.), всеотдайност, преданост (обикн. self-\abnegation).

  English-Bulgarian dictionary > abnegation

 • 6 aborted

  {ə'ɔ:tid}
  a биол. закърнял, недоразвит
  * * *
  {ъ'ъ:tid} а биол. закърнял, недоразвит.
  * * *
  абортирал; недоразвит; непълен;
  * * *
  a биол. закърнял, недоразвит
  * * *
  aborted[ə´bɔ:tid] adj 1. пометнал; 2. отменен; прекратен поради неизправност (авария и др.); 3. закърнял, недоразвит; недорасъл, хилав; прен., книж. посредствен; прен. несъвършен.

  English-Bulgarian dictionary > aborted

 • 7 absenteeism

  {æbsən'ti:izm}
  1. непосещаване на събрания и пр
  2. често отсъствие от работа без уважителни причини
  3. живеене далеч от имота/земята
  * * *
  {absъn'ti:izm} 1. непосещаване на събра-ния и пр.; 2. чес
  * * *
  1. живеене далеч от имота/земята 2. непосещаване на събрания и пр 3. често отсъствие от работа без уважителни причини
  * * *
  absenteeism[¸æbsən´ti:zəm] n книж. 1. абсентеизъм; 2. отсъствие (от редовно провеждани събрания, заседания и под.); 3. редовно неоправдано и безпричинно отсъствие от работа.

  English-Bulgarian dictionary > absenteeism

 • 8 absurdity

  {əb'sə:diti}
  n глупост, нелепост, абсурд, глупаво твърдение, неразумна/неуместна постъпка
  * * *
  {ъb'sъ:diti} n глупост, нелепост, абсурд; глупаво твърдение
  * * *
  абсурд; абсурдност; нелепост;
  * * *
  n глупост, нелепост, абсурд, глупаво твърдение, неразумна/неуместна постъпка
  * * *
  absurdity[əb´sə:diti] n абсурд; нелепост; глупост, безсмислица, нелогичност, книж. парадокс.

  English-Bulgarian dictionary > absurdity

 • 9 administrate

  {əd'ministreit}
  ам. administer
  * * *
  {ъd'ministreit} ам. administer.
  * * *
  управлявам; ръководя;
  * * *
  ам. administer
  * * *
  administrate[əd´ministreit] v ам. управлявам, ръководя, направлявам, администрирам, книж. възглавявам.

  English-Bulgarian dictionary > administrate

 • 10 admonishment

  n (ADMONItion) увещание, приятелски съвет, предупреждение, забележка, напомняне
  * * *
  съветване; предупреждение;
  * * *
  n (admonition) увещание, приятелски съвет, предупреждение, забележка, напомняне
  * * *
  admonishment, admonition [əd´mɔniʃmənt, ¸ædmə´niʃən] n 1. убеждаване, съветване, поучаване; 2. известие, съобщение, предизвестие, книж. уведомление, разг. хабер, сигнал, предупреждение; 3. напътствие, поучение, съвет; 4. забележка, напомняне, смъмряне.

  English-Bulgarian dictionary > admonishment

 • 11 admonitory

  {əd'mɔnitəri}
  1. увещателен
  2. поучителен
  3. предупредителен, напомнителен, напомнящ
  * * *
  {ъd'mъnitъri} а 1. увещателен; 2. поучителен; 3. предупред
  * * *
  поучителен; предупредителен; проповеднически;
  * * *
  1. поучителен 2. предупредителен, напомнителен, напомнящ 3. увещателен
  * * *
  admonitory[əd´mɔnitəri] adj 1. увещаващ, поучаващ; 2. поучителен, книж. назидателен, напътствен, съветнически, наставнически, книж. нравоучителен, полезен, примерен; 3. предупредителен, тревожен, сигнален, бдителен, книж. осторожен.

  English-Bulgarian dictionary > admonitory

 • 12 adoration

  {.ædə'reiʃn}
  n обожаване, обожание
  преклонение (for)
  * * *
  {.adъ'reishn} n обожаване: обожание; преклонение (for).
  * * *
  обожаване; преклонение;
  * * *
  1. n обожаване, обожание 2. преклонение (for)
  * * *
  adoration[¸ædə´reiʃən] n обожаване, обожание; поклонение; преклонение, подчинение, покорство; книж. благоволение, почит, уважение.

  English-Bulgarian dictionary > adoration

 • 13 adore

  {ə'dɔ:}
  1. обожавам. богтворя, благоговея пред
  2. разг. много/страшно обичам (с ger)
  * * *
  {ъ'dъ:} v 1. обожавам. богтворя; благоговея пред; 2. разг. мног
  * * *
  обожавам; прекланям се; боготворя;
  * * *
  1. обожавам. богтворя, благоговея пред 2. разг. много/страшно обичам (с ger)
  * * *
  adore[ə´dɔ:] v обожавам (и прен.); покланям се пред; благоговея пред; боготворя, обожавам, уважавам, обичам, тача, почитам, книж. въздигам в култ, прехвалвам, превъзнасям, прекланям се, възхвалявам; разг. страшно си "падам" по някого (нещо).

  English-Bulgarian dictionary > adore

 • 14 aegis

  {'i:dʒis}
  n егида, щит, броня, прен. закрила, покровителство, егида
  * * *
  {'i:jis} n егида, щит; броня; прен. закрила, покровителство,
  * * *
  щит; броня; егида;
  * * *
  n егида, щит, броня, прен. закрила, покровителство, егида
  * * *
  aegis[´i:dʒis] n егида; щит; броня; прен. защита, покровителство, застъпничество, книж. протекция, помощ; прибежище, подслон; хвала, възхвала, книж. аналогия.

  English-Bulgarian dictionary > aegis

 • 15 afflated

  вдъхновен;
  * * *
  afflated[ə´fleitid] adj вдъхновен, въодушевен, патетичен, ентусиазиран, възторжен, книж. екзалтиран, възпламенен; възвишен, сюблимен (книж.).

  English-Bulgarian dictionary > afflated

 • 16 age-old

  {'eidʒould}
  a вековен, древен
  * * *
  {'eijould} а вековен; древен.
  * * *
  вековен;
  * * *
  a вековен, древен
  * * *
  age-old[´eidʒ¸ould] adj вековен, прен. стар, нявгашен, древен, античен, дълготраен, вечен, книж. дълговечен, книж. всевечен, ост. вековечен.

  English-Bulgarian dictionary > age-old

 • 17 agnate

  {'ægneit}
  1. (който е) роднина по бащина/мъжка линия
  2. книж. сроден, подобен
  * * *
  {'agneit} а, n 1. (който е) роднина по бащина/ мъжка линия; 2.
  * * *
  1. (който е) роднина по бащина/мъжка линия 2. книж. сроден, подобен
  * * *
  agnate[´ægneit] I. n роднина по мъжка (бащина) линия; II. adj родствен.

  English-Bulgarian dictionary > agnate

 • 18 alight

  {ə'lait}
  I. 1. слизам (от кон. превозно средство) (from)
  2. кацам, кацвам (on, upon)
  3. прен. книж. попадам (on на)
  II. a predic запален, горящ
  светнал (и прен.) (with)
  * * *
  {ъ'lait} v 1. слизам (от кон. превозно средство) (from); 2. кацвам (2) а predic запален; горящ; светнал (и прен.) (with).
  * * *
  горящ; запален; кацвам;
  * * *
  1. i. слизам (от кон. превозно средство) (from) 2. ii. a predic запален, горящ 3. кацам, кацвам (on, upon) 4. прен. книж. попадам (on на) 5. светнал (и прен.) (with)
  * * *
  alight[ə´lait] I v ( alighted, рядко alit) 1. слизам (от кон, велосипед); скачам ( from, out, of); 2. кацвам (за самолет, птица) (on, upon); \alighting gear механизъм за кацане на самолет; 3. отдъхвам (след бой). II adj predic 1. горящ, запален; 2. осветен.

  English-Bulgarian dictionary > alight

 • 19 aliment

  {'ælimənt}
  I. n книж. храна (и прен.)
  II. v храня, подхранвам (и прен.)
  * * *
  {'alimъnt} n книж. храна (и прен.).(2) {ali'ment} v храня, подхранвам (и прен.).
  * * *
  храня; храна; издръжка;
  * * *
  1. i. n книж. храна (и прен.) 2. ii. v храня, подхранвам (и прен.)
  * * *
  aliment[´ælimənt] I. n 1. храна, прехрана; хранително средство; 2. издръжка, поддръжка; 3. юрид. алиментация; II. v 1. храня; 2. прен. поддържам, издържам.

  English-Bulgarian dictionary > aliment

 • 20 alimentary

  {,æli'mentəri}
  1. храносмилателен
  ALIMENTARY canal/tract храносмилателна система
  2. книж. хранителен, питателен
  3. осигуряващ издръжка
  * * *
  {,ali'mentъri} а 1. храносмилателен; alimentary canal/tract храносм
  * * *
  храносмилателен; хранителен; питателен;
  * * *
  1. alimentary canal/tract храносмилателна система 2. книж. хранителен, питателен 3. осигуряващ издръжка 4. храносмилателен
  * * *
  alimentary[¸æli´mentəri] adj 1. хранителен,питателен;2. храносмилателен;\alimentary track ( canal) храносмилателентракт;3. койтоосигуряваподдръжка.

  English-Bulgarian dictionary > alimentary

См. также в других словарях:

 • книж. — книж. литературно книжное слово (§14) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • книжонка — книж/онк/а …   Морфемно-орфографический словарь

 • книженция — книж енция, и …   Русский орфографический словарь

 • книжонка — книж онка, и, род. п. мн. ч. нок …   Русский орфографический словарь

 • Аннибалова клятва — книж.высок. твердая решимость бороться с кем чем нибyдь за что нибудь до конца; обещание неизменно следовать своим идеалам. Выражение из античной истории. По свидетельству Полибия (ок. 201 12 гг. до. н. э.) и других историков, карфагенский… …   Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

 • Ганнибалова клятва — книж.высок. твердая решимость бороться с кем чем нибyдь за что нибудь до конца; обещание неизменно следовать своим идеалам. Выражение из античной истории. По свидетельству Полибия (ок. 201 12 гг. до. н. э.) и других историков, карфагенский… …   Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

 • Аннибалова, или Ганнибалова, клятва — книж. , высок. твердая решимость бороться с кем , чем нибyдь за что нибудь до конца; обещание неизменно следовать своим идеалам. Выражение из античной истории. По свидетельству Полибия (ок. 201 12 гг. до. н. э.) и других историков, карфагенский… …   Справочник по фразеологии

 • Кольчугины — книгопродавцы, представители книготорг. династии, существовавшей св. 100 лет. Основатель фирмы Никита Никиф. К. (1753 1827) в 1770 х гг. стал владельцем 3 книж. лавок в Москве. В 1792 96 находился под следствием по делу Н. И. Новикова; книж.… …   Российский гуманитарный энциклопедический словарь

 • Сопиков Вас. Степ — СОПИКОВ Вас. Степ. (1765 1818) один из основоположников рус. библиографии. Род. в г. Суздале, в купеч. семье. В юности служил приказчиком в книж. лавках моск. книгопродавцев Н. И. Полежаева и Н. И. Кольчугина. В 1788 открыл в Пб. собств. книж.… …   Российский гуманитарный энциклопедический словарь

 • Панафидины — супруги Анд. Як. (1857 1902) и Ал дра Самуиловна (1873 ?) издатели и книгопродавцы. В 1885 А. Я. П. основал в Москве Книгоиздательство и книжную торговлю А. Я. П. (после его смерти Книгоиздательство и книжная торговля А. С. П. ). Книж. дело начал …   Российский гуманитарный энциклопедический словарь

 • Поляков Ник. Петр. — ПОЛЯКОВ Ник. Петр. (1843 1905) издатель, книгопродавец, библиофил. Окончил 2 ю петерб. г зию (1860) и вольнослушателем юрид. ф т Петерб. ун та (1865). П. приобрел книж. торговлю Н. Л. Тиблена, а также часть книж. торговли Е. П. Печаткина. Их… …   Российский гуманитарный энциклопедический словарь

Книги

Другие книги по запросу «книж» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»