Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

разг

 • 1 A

  {ei}
  I. 1. буквата A
  from A to Z от начало до край от край до край, изцяло, напълно
  2. A уч. оценка отличен
  straight A ам. пълно отличие
  3. A1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен
  4. A муз. ла
  II. 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда)
  2. един, една, едно (често не се превежда)
  not A нито един/една/едно
  not A word нито/ни (една) дума
  3. за разпределяне на, за, в (често не се превежда)
  he gets... A day/week, etc. той получава по... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр.
  one pound A dozen (по) една лира дузината
  four levs A kilo по четири лева килото
  fifty lew A person по петдесет лева на човек
  4. със собствени имена като, който прилича на
  he thinks he is A Napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон
  5. (с all of) еднакъв, един и същ
  they are all of A size те всички ca еднакви/една и съща големина
  6. известен, някакъв
  in A measure в известна/някаква стелен
  in A sense в известен смисъл
  7. някакъв, някой си
  A Мr B. has come някой си г-н Б. е дошъл
  A man is asking to see you някакъв човек иска да те види
  they were killed to A man те бяха избити до един
  * * *
  {ei} n 1. буквата A; from A to Z от начало до край от край до край (2){ei} 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (н
  * * *
  1 n - буквата A;- A уч. оценка отличен;- A1 мор. първокласен; разг. първостепенен, превъзходен;- A муз. ла;2 определителен член (обикновено не се превежда) напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book;a fortiori; adv лат. с още по-голямо основание/причина; още по-решително.
  * * *
  1. (с all of) еднакъв, един и същ 2. a man is asking to see you някакъв човек иска да те види 3. a mr b. has come някой си г-н Б. е дошъл 4. a муз. ла 5. a уч. оценка отличен 6. a1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен 7. fifty lew a person по петдесет лева на човек 8. four levs a kilo по четири лева килото 9. from a to z от начало до край от край до край, изцяло, напълно 10. he gets... a day/week, etc. той получава по... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр 11. he thinks he is a napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон 12. i. буквата a 13. ii. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда) 14. in a measure в известна/някаква стелен 15. in a sense в известен смисъл 16. not a word нито/ни (една) дума 17. not a нито един/една/едно 18. one pound a dozen (по) една лира дузината 19. straight a ам. пълно отличие 20. they are all of a size те всички са еднакви/една и съща големина 21. they were killed to a man те бяха избити до един 22. един, една, едно (често не се превежда) 23. за разпределяне на, за, в (често не се превежда) 24. известен, някакъв 25. някакъв, някой си 26. със собствени имена като, който прилича на
  * * *
  A, a [ei] I. n (pl As, A's [eiz]) 1. буквата А; from A to Z от край до край, от началото до края, изцяло; напълно, от игла до конец (разг.), всичко, подробно, докрай, изведнъж, анблок; 2. уч. отлична оценка; straight \A ам. пълен отличен; 3. муз. ла; \A flat ла бемол; \A sharp ла диез; II. [ə, ei] 1. indefinite article пред съгласни звуци (напр. a pen); пред гласни звуци, а понякога и пред "h" в неударена сричка се употребява дублетната форма an (напр. an hour): what \A mistake каква грешка! what \A pity! колко жалко! 2. пред съществителни за брой: \A lot много; \A great many множество, много; \A hundred сто; 3. пред собствени имена: he is \A Mozart in composing в композирането той е (истински) Моцарт; 4. един и същ; of \A height с една и съща височина, еднакво високи; 5. известен, познат, точно определен, някакъв: in \A way в известен (някакъв) смисъл; 6. който и да е, всеки; \A man must eat човек трябва да се храни; 7. при означаване на очевидно мн.: many \A year много години; 8. някой си, кой да е, еди-кой си (разг.), неопределен [ei]; \A Mr. Smith някой си г-н Смит; III.[ə] ост., диал. = of; house \A wood къща от дърво, дървена къща, хижа; IV. aa [a:] шотл. = all; V. a- представка 1. със значение на предлога on: aboard на борда; aside настрана; 2. редуцирана форма на староанглийското of: anew, afresh наново, отново, пак, отначало, още веднъж, повторно, втори път; VI. prep ист., непр., смесено с indef. art. (в думи като: aglow, ablaze) всеки, за, на; three times \A day три пъти дневно.

  English-Bulgarian dictionary > A

 • 2 A. N. Other

  A. N. Other[¸eien´ʌðə] n разг. някой си (използва се за назоваване на човек, чието име няма да се споменава).

  English-Bulgarian dictionary > A. N. Other

 • 3 A1

  A1[ei´wʌn] adj 1. воен. здрав, годен за военна служба; 2. разг. превъзходен, чудесен, най-добър по рода си; A1 cook превъзходен готвач; 3. застр. кораб първи клас.

  English-Bulgarian dictionary > A1

 • 4 AND

  {aend,ənd,ən,nd}
  1. и
  2. a
  3. разг. да
  try AND do it опитай се да го направиш
  come AND see us ела да ни видиш, ела ни на гости
  4. ост. ако
  * * *
  {aend, ъnd, ъn, nd} cj 1. и; 2. a; 3. разг. да; try and do it опита
  * * *
  та; с, със; А; и;
  * * *
  1. a 2. come and see us ела да ни видиш, ела ни на гости 3. try and do it опитай се да го направиш 4. и 5. ост. ако 6. разг. да
  * * *
  AND abrr комп. логически оператор "и".

  English-Bulgarian dictionary > AND

 • 5 ASCII

  ASCII abbr ( American Standard Code for Information Iinterexchange) комп. цифрено-буквен код за обмен на информация (разг. 'аскикод').

  English-Bulgarian dictionary > ASCII

 • 6 Aaron

  {'eərən}
  n библ. Арон
  AARON's beard бот. жълт кантарион (Hypericum calycinum)
  AARON's rod бот. жълт енчец (Solidago)
  лопен, свещилка (Verbascum thapsus)
  * * *
  {'eъrъn} n библ. Арон; Aaron 's beard бот. жълт кантарион (Hyperi
  * * *
  1. aaron's beard бот. жълт кантарион (hypericum calycinum) 2. aaron's rod бот. жълт енчец (solidago) 3. n библ. Арон 4. лопен, свещилка (verbascum thapsus)
  * * *
  Aaron[´ɛərən] n библ. Аарон; \Aaron's beard бот., разг. жълт кантарион Hypericum; \Aaron's rod бот., разг., обикн. лопен (свещилка) Verbascum или енчец Solidago.

  English-Bulgarian dictionary > Aaron

 • 7 Abaddon

  {ə'bædn}
  n преизподня, пъкъл
  * * *
  {ъ'badn} n преизподня, пъкъл.
  * * *
  преизподня;
  * * *
  n преизподня, пъкъл
  * * *
  Abaddon[ə´bædn] n 1. староевр. библ. Абадон, Авадон - ангелът на бездната (съответства на древногръцкото име Аполион); 2. ад, преизподня; гибел; пъкъл, мъчилище, бездна, джендем (ост., разг.).

  English-Bulgarian dictionary > Abaddon

 • 8 Adam

  {'ædəm}
  n библ. Адам
  the old ADAM лошите инстинкти у човека, грешникът
  I don't know him from ADAM нямам понятие кой e, никога не съм ro виждал
  ADAM's apple анат. адамова ябълка
  ADAM's ale/wine вода
  ADAM's needle бот. юка (Yucca)
  * * *
  {'adъm} n библ. Адам; the old Adam лошите инстинкти у човека, грешн
  * * *
  1. adam's ale/wine вода 2. adam's apple анат. адамова ябълка 3. adam's needle бот. юка (yucca) 4. i don't know him from adam нямам понятие кой e, никога не съм ro виждал 5. n библ. Адам 6. the old adam лошите инстинкти у човека, грешникът
  * * *
  Adam[´ædəm] n Адам; \Adam's apple 1) анат. адамова ябълка; 2) бот. райска ябълка; \Adam's ale, \Adam's wine шотл. ирон. вода; \Adam's needle ам. бот. декоративна юка; the old \Adam прен. лошите инстинкти у човека; the faithful \Adam стар и верен слуга; o.'s outward \Adam ам. ирон. плътта, тялото; since \Adam was a boy ам. разг. от памтивека, от незапомнени времена, много отдавна; I don't know s.o. from \Adam никога не съм чувал за него, изобщо не го познавам.

  English-Bulgarian dictionary > Adam

 • 9 Adonis

  Adonis[ə´dounis] n 1. мит. Адонис; 2. разг. красавец, хубавец.

  English-Bulgarian dictionary > Adonis

 • 10 Ananias

  Ananias[¸ænə´naiəs] n разг. лъжец.

  English-Bulgarian dictionary > Ananias

 • 11 Angle

  {'æŋgl}
  I. 1. геом. ъгъл
  at right ANGLEs, at a right ANGLE под прав ъгъл
  2. гледна точка
  to get a new ANGLE on something виждам нещо откъм друга страна/от друг ъгъл, добивам друго впечатление за нещо
  under the ANGLE of от гледна точка/гледище на
  II. 1. слагам под ъгъл/косо, движа (се) косо, завивам под ъгъл
  2. разг. представям (новина и пр.) от определена/тенденциозна гледна точка
  III. n въдица
  IV. 1. ловя риба с въдица (for)
  2. мъча се да получа/да се сдобия (for something с нещо)
  * * *
  {'angl} n 1. геом. ъгъл; at right angles, at a right angle под прав ъгъл (2) v 1. слагам под ъгьл/косо; движа (се) косо; завивам под {3} n въдица. {4} v 1. ловя риба с въдица (for); 2. мъча се да получа/да с
  * * *
  ъгъл; въдица; ловя риба;
  * * *
  1. at right angles, at a right angle под прав ъгъл 2. i. геом. ъгъл 3. ii. слагам под ъгъл/косо, движа (се) косо, завивам под ъгъл 4. iii. n въдица 5. iv. ловя риба с въдица (for) 6. to get a new angle on something виждам нещо откъм друга страна/от друг ъгъл, добивам друго впечатление за нещо 7. under the angle of от гледна точка/гледище на 8. гледна точка 9. мъча се да получа/да се сдобия (for something с нещо) 10. разг. представям (новина и пр.) от определена/тенденциозна гледна точка
  * * *
  Angle[æʃgl] n ист. ангъл, член на древногерманско племе.

  English-Bulgarian dictionary > Angle

 • 12 Anno Domini

  {anou'dɔminai}
  I. adv лат. след Христа, от новата ера
  II. n разг. старост
  * * *
  {anou'dъminai} adv лат. след Христа, от новата ера. (2) n разг. старост.
  * * *
  1. i. adv лат. след Христа, от новата ера 2. ii. n разг. старост
  * * *
  Anno Domini (A. D.) [´ænou´dɔminai] I. adv от новата ера; II. n разг. старост, напреднала възраст, преклонни години, престарялост, старина; немощ, слабост, отпадналост; A.D. is the trouble виновни са годините.

  English-Bulgarian dictionary > Anno Domini

 • 13 Arab

  {'ærəb}
  1. n арабин
  2. арабски кон
  3. attr арабски
  street a., a. of the gutter улично дете, гаменче
  * * *
  {'arъb} n 1, арабин; 2. арабски кон; 3. attr арабски; street a.,
  * * *
  арабин; арабски;
  * * *
  1. attr арабски 2. n арабин 3. street a., a. of the gutter улично дете, гаменче 4. арабски кон
  * * *
  Arab[´ærəb] I. n 1. арабин; 2. арабски кон; street \Arab ост., разг. безпризорно дете, скитащо по улиците; II. adj арабски.

  English-Bulgarian dictionary > Arab

 • 14 Aussie

  {'ɔ:si}
  n разг. австралиец
  * * *
  {'ъ:si} n разг. австралиец.
  * * *
  австралиец;
  * * *
  n разг. австралиец
  * * *
  Aussie[´ɔ:zi] n разг. австралиец.

  English-Bulgarian dictionary > Aussie

 • 15 Beeb

  {bi:b}
  рaзг. BBC (вж. List of Abbreviations)
  * * *
  {bi:b} рaзг. BBC (вж. List of Abbreviations).
  * * *
  рaзг. bbc (вж. list of abbreviations)
  * * *
  Beeb [bi:b] разг. = BBC.

  English-Bulgarian dictionary > Beeb

 • 16 Benjamin

  Benjamin[´bendʒəmin] n най-малкото, галеното дете; изтърсак, прен. дребосък, завързак ( разг.).

  English-Bulgarian dictionary > Benjamin

 • 17 Big Apple

  Big Apple[´big´æpəl] n разг. Ню Йорк.

  English-Bulgarian dictionary > Big Apple

 • 18 Bodleian

  {bɔd'li:əп}
  разг. Bodley n библиотеката на Оксфордския университет
  * * *
  {bъd'li:ъп}; разг. Bodley {'bъdli} n библиотеката на Оксфо
  * * *
  разг. bodley n библиотеката на Оксфордския университет
  * * *
  Bodleian[bɔd´li:ən] adj: the B. Library библиотека в Оксфорд.

  English-Bulgarian dictionary > Bodleian

 • 19 Bruin

  {'bru:in}
  n разг. баба Меца, Мецана
  * * *
  {'bru:in} n разг. баба Меца, Мецана.
  * * *
  n разг. баба Меца, Мецана
  * * *
  Bruin[´bru:in] n разг. Меца, Мецана, Баба Меца.

  English-Bulgarian dictionary > Bruin

 • 20 CW

  CW n 1. разг. морзова азбука; 2. ( chemical weapon) химическо оръжие; ( chemical warfare) химическа война.

  English-Bulgarian dictionary > CW

См. также в других словарях:

 • разг. — разг. разговорный разг. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • разг. — разг. разговорное слово или выражение (§13) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • разг. — разг. (abbreviation) разговорное слово или выражение Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • разг. — разговорный …   Учебный фразеологический словарь

 • разг. — разговорное, разговорная (форма) …   Русский орфографический словарь

 • разг. — разговорный …   Этимологический словарь Ситникова

 • разг. — разговорное слово (выражение) разговорный …   Словарь сокращений русского языка

 • разг. поисковая скважина на новой площади (разг.) — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN blue sky exploratory well …   Справочник технического переводчика

 • разг.-сниж. — разг. сниж. разговорно сниженный о стилистической окраске разг …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • разг.-фам. — разг. фам. разговорно фамильярное выражение разг. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • разг.-сниж. — разговорно сниженное …   Русский орфографический словарь

Книги

Другие книги по запросу «разг» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»