Перевод: с русского на персидский

meet

 • 1 встреча

  ............................................................
  (n.) جلسه، نشست، انجمن، ملاقات، میتینگ، اجتماع، تلاقی، همایش
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) خوشامد، خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، خوشایند
  ............................................................
  (n.) پذیرایی، مهمانی، پذیرش، قبول، برخورد، دریافت
  ............................................................
  (v.) تطبیق، تطابق، مطابقت، حریف، همتا، نظیر، لنگه، همسر، جفت، ازدواج، زورآزمایی، وصلت دادن، حریف کسی بودن، جور بودن با، بهم آمدن، مسابقه، کبریت، چوب کبریت
  ............................................................
  6. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی

  Русско-персидский словарь > встреча

 • 2 встречать (I) > встретить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi. & n.) رویارویی، رویاروی شدن، برخورد، روبرو شدن، مواجه شدن با، مصادف شدن با، دست به گریبان شدن با، مواجهه، تصادف
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سلام، درود، برخورد، تلافی، درود گفتن، تبریک گفتن
  (vt. & vi.) (lament، weep) گریه، داد، فریاد، تاسف، تاثر
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) خوشامد، خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، خوشایند

  Русско-персидский словарь > встречать (I) > встретить (II)

 • 3 встречаться (I) > встретиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  (vi.) رخ دادن، واقع شدن، اتفاق افتادن، خطور کردن

  Русско-персидский словарь > встречаться (I) > встретиться (II)

 • 4 навстречу

  ............................................................
  ............................................................
  سوی، بسوی، بطرف، نسبت به، درباره، نزدیک، مقارن، درراه، برای
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > навстречу

 • 5 повидаться (I) (св)

  ............................................................
  1. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر
  ............................................................
  2. see/meet each other

  Русско-персидский словарь > повидаться (I) (св)

 • 6 повстречать (I) (св)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > повстречать (I) (св)

 • 7 повстречаться (I) (св)

  فعل meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی

  Русско-персидский словарь > повстречаться (I) (св)

 • 8 соответствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) برابر بودن، بهم مربوط بودن، مانند یا مشابه بودن (باto یاwith)، مکاتبه کردن (با with)، رابطه داشتن
  ............................................................
  (vt.) همنوایی کردن، مطابقت کردن، وفق دادن، پیروی کردن
  ............................................................
  3. be in accordance/harmony/keeping
  ............................................................
  4. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vt.) پاسخ دادن، جواب دادن، از عهده برآمدن، ضمانت کردن، دفاع کردن (از)، جوابگو شدن، به کار آمدن، به کار رفتن، به درد خوردن، مطابق بودن (با)، جواب احتیاج را دادن
  (n.) جواب، دفاع، پاسخ

  Русско-персидский словарь > соответствовать (I) (нсв)

 • 9 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 10 съезжаться (I) > съехаться (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) همگذاردن، سوار کردن، فراهم آوردن، انباشتن، گردآوردن، جفت کردن، جمع شدن، گرد آمدن، انجمن کردن، ملاقات کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > съезжаться (I) > съехаться (I)

 • 11 удовлетворять (I) > удовлетворить (II)

  ............................................................
  (vt.) خرسند کردن، راضی کردن، خشنود کردن، قانع کردن
  ............................................................
  2. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (v.) محتوی، مضمون، گنجایش، حجم، مقدار، مندرجات، مفاد، خوشنود، راضی، راضی کردن، قانع کردن، خرسند، خرسند کردن
  ............................................................
  (vt.) پاسخ دادن، جواب دادن، از عهده برآمدن، ضمانت کردن، دفاع کردن (از)، جوابگو شدن، به کار آمدن، به کار رفتن، به درد خوردن، مطابق بودن (با)، جواب احتیاج را دادن
  (n.) جواب، دفاع، پاسخ
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > удовлетворять (I) > удовлетворить (II)

См. также в других словарях:

 • Meet — (m[=e]t), v. t. [imp. & p. p. {Met} (m[e^]t); p. pr. & vb. n. {Meeting}.] [OE. meten, AS. m[=e]tan, fr. m[=o]t, gem[=o]t, a meeting; akin to OS. m[=o]tian to meet, Icel. m[ae]ta, Goth. gam[=o]tjan. See {Moot}, v. t.] 1. To join, or come in… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Meet — Meet, v. t. 1. To come together by mutual approach; esp., to come in contact, or into proximity, by approach from opposite directions; to join; to come face to face; to come in close relationship; as, we met in the street; two lines meet so as to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • meet — meet. There are two uses that deserve attention. 1. It is a transitive verb and so it is possible to meet someone, or simply meet. Idiomatically one meets with a circumstance rather than a person, typically something unpleasant or unwelcome; or… …   Modern English usage

 • meet — meet1 [mēt] vt. met, meeting [ME meten < OE metan < base of mot, a coming together, meeting: see MOOT] 1. to come upon or encounter; esp., to come face to face with or up to (a person or thing moving from a different direction) 2. to be… …   English World dictionary

 • meet — meet; meet·er; meet·ing·er; meet·ly; meet·ness; un·meet; un·meet·ly; un·meet·ness; …   English syllables

 • meet — [adj] fitting accommodated, applicable, appropriate, apt, conformed, equitable, expedient, fair, felicitous, fit, good, happy, just, proper, reconciled, right, suitable, timely; concept 558 Ant. improper, inappropriate, unfitting, unseemly meet… …   New thesaurus

 • Meet Me — (ミートミー?) is Japanese online reality simulation computer game developed by Transcosmos Inc. Contents 1 Concept 2 Localization …   Wikipedia

 • Meet-Up — Meet up. adj. (angl. to meet up, faire connaissance). Se dit d une soirée de réseautage social, centrée, pour les participants, sur un ou plusieurs centres d intérêt communs. La rencontre découle d une mise en relation électronique en amont,… …   Wikipédia en Français

 • Meet — Meet, a. [OE. mete fitting, moderate, scanty, AS. m[=ae]te moderate; akin to gemet fit, meet, metan to mete, and G. m[ a]ssig moderate, gem[ a]ss fitting. See {Mete}.] Suitable; fit; proper; appropriate; qualified; convenient. [1913 Webster] It… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Meet — may refer to: Meet (mathematics) A competitive event in track and field athletics All Comers Track Meet MEET – Middle East Education Through Technology See also Meeting This disambiguation page lists articles associated with the same ti …   Wikipedia

 • Meet-up — Meet up. adj. (angl. to meet up, faire connaissance). Se dit d une soirée de réseautage social, centrée, pour les participants, sur un ou plusieurs centres d intérêt communs. La rencontre découle d une mise en relation électronique en amont,… …   Wikipédia en Français

Книги

Другие книги по запросу «meet» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»