Перевод: с русского на персидский

met

 • 1 встреча

  ............................................................
  (n.) جلسه، نشست، انجمن، ملاقات، میتینگ، اجتماع، تلاقی، همایش
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) خوشامد، خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، خوشایند
  ............................................................
  (n.) پذیرایی، مهمانی، پذیرش، قبول، برخورد، دریافت
  ............................................................
  (v.) تطبیق، تطابق، مطابقت، حریف، همتا، نظیر، لنگه، همسر، جفت، ازدواج، زورآزمایی، وصلت دادن، حریف کسی بودن، جور بودن با، بهم آمدن، مسابقه، کبریت، چوب کبریت
  ............................................................
  6. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی

  Русско-персидский словарь > встреча

 • 2 встречать (I) > встретить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi. & n.) رویارویی، رویاروی شدن، برخورد، روبرو شدن، مواجه شدن با، مصادف شدن با، دست به گریبان شدن با، مواجهه، تصادف
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سلام، درود، برخورد، تلافی، درود گفتن، تبریک گفتن
  (vt. & vi.) (lament، weep) گریه، داد، فریاد، تاسف، تاثر
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) خوشامد، خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، خوشایند

  Русско-персидский словарь > встречать (I) > встретить (II)

 • 3 встречаться (I) > встретиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  (vi.) رخ دادن، واقع شدن، اتفاق افتادن، خطور کردن

  Русско-персидский словарь > встречаться (I) > встретиться (II)

 • 4 панибратский (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  (adj.) آشنا، وارد در، مانوس، خودی، خودمانی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > панибратский (-ая, -ое, -ие)

 • 5 повстречать (I) (св)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > повстречать (I) (св)

 • 6 повстречаться (I) (св)

  فعل meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی

  Русско-персидский словарь > повстречаться (I) (св)

 • 7 соответствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) برابر بودن، بهم مربوط بودن، مانند یا مشابه بودن (باto یاwith)، مکاتبه کردن (با with)، رابطه داشتن
  ............................................................
  (vt.) همنوایی کردن، مطابقت کردن، وفق دادن، پیروی کردن
  ............................................................
  3. be in accordance/harmony/keeping
  ............................................................
  4. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vt.) پاسخ دادن، جواب دادن، از عهده برآمدن، ضمانت کردن، دفاع کردن (از)، جوابگو شدن، به کار آمدن، به کار رفتن، به درد خوردن، مطابق بودن (با)، جواب احتیاج را دادن
  (n.) جواب، دفاع، پاسخ

  Русско-персидский словарь > соответствовать (I) (нсв)

 • 8 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 9 съезжаться (I) > съехаться (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) همگذاردن، سوار کردن، فراهم آوردن، انباشتن، گردآوردن، جفت کردن، جمع شدن، گرد آمدن، انجمن کردن، ملاقات کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > съезжаться (I) > съехаться (I)

 • 10 удовлетворять (I) > удовлетворить (II)

  ............................................................
  (vt.) خرسند کردن، راضی کردن، خشنود کردن، قانع کردن
  ............................................................
  2. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (v.) محتوی، مضمون، گنجایش، حجم، مقدار، مندرجات، مفاد، خوشنود، راضی، راضی کردن، قانع کردن، خرسند، خرسند کردن
  ............................................................
  (vt.) پاسخ دادن، جواب دادن، از عهده برآمدن، ضمانت کردن، دفاع کردن (از)، جوابگو شدن، به کار آمدن، به کار رفتن، به درد خوردن، مطابق بودن (با)، جواب احتیاج را دادن
  (n.) جواب، دفاع، پاسخ
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > удовлетворять (I) > удовлетворить (II)

См. также в других словарях:

 • met — met …   Dictionnaire des rimes

 • met — met·ri·cal; met·ri·cism; met·ri·cist; met·ri·fi·ca·tion; met·ri·fy; met·rio·cra·nic; met·rio·metopic; met·ro·logical; met·ro·mania; met·ron; met·ro·nome; met·ro·nom·ic; met·ro·pole; met·ro·pol·i·tan·ate; met·ro·pol·i·tan·ism;… …   English syllables

 • Met — Met, auch Honigwein genannt, ist ein alkoholisches Getränk aus Honig und Wasser. Teilweise werden auch, besonders in der privaten Produktion, verschiedene Gewürze, Früchte und Fruchtsäfte (zumeist Äpfel und Apfelsaft) zugegeben oder anstelle des… …   Deutsch Wikipedia

 • Met — or MET or The Met may refer to: Contents 1 In the arts 2 In computing and the Internet 3 In medicine and physiology 4 In public safety …   Wikipedia

 • Met-Rx — is a brand name of nutritional supplements, originally produced by Met Rx, Inc., a California company started by A. Scott Connelly, and sold several times since. The brand is best known as the product to pioneer a new category of bodybuilding… …   Wikipedia

 • Met 3 — site in March 2011 General information Status On hold Type Resid …   Wikipedia

 • mét- — mét(a) ♦ Élément, du gr. meta, exprimant la succession, le changement, la participation, et en philosophie et dans les sciences humaines « ce qui dépasse, englobe » (un objet, une science) : métalangage, métamathématique. ⇒MÉT(A) , (MÉT , MÉTA… …   Encyclopédie Universelle

 • Met — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • met- — Met : ↑ meta , Meta . * * * met , Met : ↑meta , ↑Meta (1). me|ta , Me|ta , (vor Vokalen u. vor h:) met , Met [met(a) , auch: mɛt(a) ; griech. metá] …   Universal-Lexikon

 • Met- — Met : ↑ meta , Meta . * * * met , Met : ↑meta , ↑Meta (1). me|ta , Me|ta , (vor Vokalen u. vor h:) met , Met [met(a) , auch: mɛt(a) ; griech. metá]: 1. bedeutet in Bildungen mit Adjektiven od. Sub …   Universal-Lexikon

 • Met 2 — Localisation Coordonnées …   Wikipédia en Français

Книги

 • The Year I Met You, Ahern Cecelia. A thoughtful, captivating and ultimately uplifting novel from this uniquely talented author Jasmine loves two things: her sister and her work. And when her work is taken away she has no idea… Подробнее  Купить за 1230 руб
 • Before She Met Me, Julian Barnes. Graham Hendrick, an historian, has left his wife Barbara for the vivacious Ann, and is more than pleased with his new life. Until, that is, the day he discovers Ann's celluloid past as a… Подробнее  Купить за 796 руб
 • Met Glossarium (Dutch Edition), Hettema Foeke Buitenrust. Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания, на некоторых страницах могут обнаружиться… Подробнее  Купить за 686 руб
Другие книги по запросу «met» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»