Перевод: с испанского на болгарский

la+mirada+fría+y+penetrante+del+fotógrafo

 • 1 mirada

  f поглед, взор; echar una mirada хвърлям поглед, поглеждам.

  Diccionario español-búlgaro > mirada

 • 2 fotógrafo,

  a m, f фотограф.

  Diccionario español-búlgaro > fotógrafo,

 • 3 penetrante

  adj 1) остър; пронизващ, режещ (поглед, студ, кама); 2) проницателен; 3) дълбок (за рана); 4) дълбок, проникващ; 5) рязък, язвителен (за ирония, хумор и др.).

  Diccionario español-búlgaro > penetrante

 • 4 bala

  f 1) куршум; bala fría далечен, слаб куршум; bala perdida а) заблуден куршум; б) прен. смахнат, чалнат човек; como una bala разг. бърз като стрела; 2) снаряд; 3) бала; tirar con bala (rasa) прен., разг. говоря злонамерено.

  Diccionario español-búlgaro > bala

 • 5 ducha1

  f 1) душ; ducha1 de agua fría прен. студен душ, неприятна новина; 2) баня с душ ( без вана).

  Diccionario español-búlgaro > ducha1

 • 6 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 7 escaldado,

  a adj 1) попарен, опарен; el gato escaldado, del agua fría huye посл. парен каша духа отдалече; 2) разг. патил, мъдър (поради богат опит); 3) прен. изпечен, хитър; 4) прен., разг. безсрамен ( за жена).

  Diccionario español-búlgaro > escaldado,

 • 8 fijar

  1. tr 1) закрепвам, прикрепвам; заковавам; залепвам; пришивам; fijar carteles разлепвам афиши; 2) уточнявам, установявам, определям, решавам; fijar la fecha de una reunión определям дата на събрание; 3) насочвам, съсредоточавам, фиксирам; fijar la mirada устремявам поглед; 4) фот. фиксирам; 2. prnl 1) закрепвам се; 2) впивам се; 3) установявам се, решавам се; 4) обръщам внимание, забелязвам.

  Diccionario español-búlgaro > fijar

 • 9 gato1

  m 1) котарак; 2) кесия; 3) джобни пари; 4) капан за мишки; 5) желязна кука; 6) ръчен крик; 7) прен. ловък крадец; 8) прен. мадридчанин, жител на Мадрид; 9) М. прислужник; gato1 de Angora ангорска котка; gato1 siamés сиамска котка; gato1 viejo прен. стар хитрец; correr como gato1 por ascuas (brasas) разг. пари ми под петите; тичам презглава; cuatro gato1s малко, маловажни хора; echarle a uno el gato1 a las barbas прен., разг. дразня, оскърбявам някого; gato1 escaldado del agua fría huye proverb парен каша духа отдалече; haber gato1 encerrado прен., разг. има нещо скрито, нещо се мъти; llevar alguien el gato1 al agua прен., разг. преодолявам трудност; триумфирам в състезание; ata el gato1 разг. скъперник; dar (vender) gato1 por liebre прен. измамвам, давам едно нещо, вместо друго.

  Diccionario español-búlgaro > gato1

 • 10 guerra

  f 1) война; guerra civil гражданска война; guerra mundial световна война; 2) вражда; съперничество; борба; dar guerra досаждам ( за дете), дразня; guerra fría студена война; de antes de la guerra разг. а) много отдавна; б) с много добро качество; declarar la guerra обявявам война (букв., прен.); en buena guerra прен. честна, почтена борба; tener (la) guerra declarada прен. обявил съм война някому.

  Diccionario español-búlgaro > guerra

 • 11 inteligencia

  f 1) ум, разум; 2) разбиране; познавателна способност; 3) досетливост, схватливост; 4) умение, опит; 5) разбирателство, единомислие, сговор; 6) тайна връзка, отношение; 7) разузнаване; servicio de inteligencia тайни служби; inteligencia atrificial изкуствен интелект (разум); buena inteligencia добро разбирателство; mala inteligencia несговорчивост; llegar a una inteligencia стигам до разбирателство; en (la) inteligencia de que в случай че; estar en inteligencia con свързан съм с; mirada de inteligencia съучастнически поглед.

  Diccionario español-búlgaro > inteligencia

 • 12 jarro

  m 1) съд, глинен или стъклен с една дръжка; 2) делва; 3) ваза за цветя; 4) кана; a jarros adv разг. изобилно; echar a alguien un jarro de agua fría прен., разг. обезкуражавам, поливам някого със студена вода.

  Diccionario español-búlgaro > jarro

 • 13 miradura

  f вж. ост. mirada.

  Diccionario español-búlgaro > miradura

 • 14 perder

  (-ie-) 1. tr 1) губя; 2) пилея; 3) изпускам, пропускам; perder la ocasión пропускам случая; perder terreno отстъпвам; perder de vista изгубвам от погледа си; no perder la sangre fría прен. не губя самообладание; 4) изпускам ( въздух), пропускам, тека (за съд с течност); 5) с някои имена означава, че не изпълнявам това, което те означават: perder el respeto не уважавам; perder la cortesía не съм внимателен, любезен и др.; 2. intr 1) губя (в игра, на карти); perder en el negocio губя от сделка; 2) отстъпвам от принципи, губя доверие; 3) избелявам (за плат); 4) погрознявам, разболявам се; 3. prnl 1) погубвам се; 2) измирам; 3) развалям се, излизам от употреба; 4) губя нишката (при реч); 5) муз. губя такт; 6) прен. сляпо се отдавам (на порок); 7) потъвам (кораб); 8) сбърквам пътя, посоката; 9) изгубвам се, загубвам с; не намирам изход; 10) прен. не намирам изход от трудно положение; 11) прен. смущавам се, обърквам се; 12) прен. не долавям ( звук), губя от погледа си; 13) прен. не използвам добре нещо, развалям го; 14) прен. излагам се на риск да изгубя живота си; 15) прен. обичам много или сляпо някого; 16) пропадам, скривам се под земята (за течаща вода); no se perderà интелигентен e, разбира добре нещата; Ўpiérdete! разг. изчезвай!; tener uno buen (mal) perder умея (не умея) да губя, запазвам (не запазвам) равновесието си.

  Diccionario español-búlgaro > perder

 • 15 sangre

  f 1) кръв; 2) прен. родство, род; кръвна връзка; donante de sangre кръводарител; a sangre fría прен. хладнокръвно; lavar con sangre прен. измивам обида с кръв; escupir (vomitar) sangre а) храча кръв; б) прен. гордея се, големея се с произхода, с рода си; a sangre y fuego с огън и меч; de sangre y hueso от плът и кръв; hacer sangre ранявам; tener sangre de chinches прен. имам тежък характер; tener la sangre gorda прен. много съм бавен; freír la sangre прен. дразня, досаждам; hacerse mala sangre прен. ядосвам се; hospital de sangre военна болница; sudar sangre прен., разг. залягам, мъча се; verter sangre а) проливам кръв; б) прен. много съм зачервен; в) прен. много съм пресен; току-що завършвам нещо; escupir sangre en bacín de oro прен. богат съм, но нещастен.

  Diccionario español-búlgaro > sangre

См. также в других словарях:

 • Expresionismo — Saltar a navegación, búsqueda …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.