Перевод: с испанского на болгарский

ingresó+el+dinero+en+su+cuenta+corriente

 • 1 cuenta

  f 1) смятане, изчисление; 2) отчет; сметка; статия в бюджета; 3) значение, важност; hombre de cuenta важна личност; de poca cuenta незначителна личност; tener en poca cuenta не ценя, не отдавам значение; 4) зърно (на броеница, гердан, огърлица); pasar las cuentas моля се с молитвена броеница; cuenta de perdón броеница, по-голяма от молитвената; 5) брой на нишките в тъкан; 6) причина, обяснение, отчет; 7) грижа, задължение, дълг; 8) обмисляне, внимание; 9) полза, изгода; cuenta bancaria икон. банкова сметка; cuenta de ahorro икон. спестовна сметка; cuenta de clearing икон. клирингова сметка; cuenta de depósito икон. депозитна сметка; cuenta deudor икон. дебитна сметка; cuenta nominal икон. лична сметка; cuenta corriente текуща сметка; extracto de cuenta извлечение от сметка; por cuenta propia (ajena) за своя (чужда) сметка; dar cuenta давам сметка, отчитам се; la cuenta de la vieja прен., разг. смятам на пръсти, с броеница или по друг начин; a cuenta de за сметка на; ajustar cuentas разг. разчиствам си сметките; abrir, armar (cerrar la) cuenta откривам (закривам) сметка; con cuenta y razón точно, справедливо; cuenta y razón conserva (sustenta) la amistad чисти сметки, добри приятели; en resumidas cuentas накратко; entrar uno en cuentas consigo прен. правя си равносметка; hacer uno la cuenta sin la huéspeda разг. правя си сметката без кръчмар; sin darse uno cuenta несъзнателно, без да си давам сметка; tener en cuenta имам предвид, съобразявам се; darse cuenta осъзнавам, давам си сметка.

  Diccionario español-búlgaro > cuenta

 • 2 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 3 balanza

  f 1) везни, теглилки; 2) прен. обмисляне, претегляне; inclinar la balanza прен. накланям везните в нечия полза; 3) търговски баланс; balanza de pagos счет. платежен баланс; balanza por cuenta corriente икон. баланс на текущите операции.

  Diccionario español-búlgaro > balanza

 • 4 corriente

  1. adj 1) течащ (вода); 2) текущ, настоящ (за месец, година, мода); 3) общоприет, обичаен, обикновен; 4) естествен, лек (стил); 5) последен (за номер, брой); 2. f 1) поток, течение (за вода, въздух); 2) течение, ход (на нещата); estar al corriente в течение съм на нещата; 3) прен. течение, направление, тенденция; 4) ел. ток; al corriente точно, без закъснение; dejarse llevar de (por) la corriente прен. оставям се на течението; navegar (ir) contra la corriente прен. плувам срещу течението, противопоставям се на общоприетото; tomar la corriente desde la fuente прен. стигам до корена на нещата ( причината).

  Diccionario español-búlgaro > corriente

 • 5 dinero

  m 1) пари; 2) прен. богатство, капитал; 3) динеро (малка сребърна монета в Перу); dinero al contado пари в брой; dinero trocado (suelto) дребни пари; dinero fiduciario книжни пари; dinero a daño (interés) заем с лихва; dinero contante y sonante пари в наличност; dinero, y no consejos дайте ми пари, а не съвети; pasar el dinero преброявам, проверявам пари; acometer con dinero прен., разг. опитвам се да подкупя.

  Diccionario español-búlgaro > dinero

 • 6 ingreso

  m 1) постъпване, влизане; examen de ingreso приемен изпит; 2) достъп, вход; 3) встъпване; постъпление, доход, приход; ingreso monetario bruto икон. съвкупен паричен доход; ingresos adicionales икон. допълнителен доход; ingresos presupuestarios икон. бюджетни постъпления; ingresos en divisas икон. валутни постъпления; ingresos fiscales икон. данъчни постъпления; 4) pl икон. постъпления от продажба.

  Diccionario español-búlgaro > ingreso

 • 7 año

  m 1) година; año bisiesto високосна година; año corriente текуща година; año fiscal бюджетна година; año escolar (académico) учебна година; año Nuevo Нова година; 2) pl рожден ден; entre año през годината; año de la nana (de la pera, de maricastaña) разг. отдавна; entrado en años зрял, възрастен; perder año разг. повтарям, губя годината (за студент); quitarse años разг. скривам от годините си; estar a años luz прен. на светлинни години съм от нещо, някого; no hay quince años feos разг. младостта винаги е красива, няма грозна младост.

  Diccionario español-búlgaro > año

 • 8 borrón1

  m 1) мастилена капка; 2) прен. недостатък; 3) прен. позорно петно; 4) скица, чернова; 5) жив. етюд; 6) прен. pl произведение (опит за скромност от страна на автора); borrón1 y cuenta nueva прен., разг. започвам на чисто.

  Diccionario español-búlgaro > borrón1

 • 9 caballero,

  a 1. adj 1) яздещ; 2): caballero, en su opinión (propósito, empeño) прен. упорстващ; 2. m 1) кавалер; 2) рицар; 3) любезен мъж, кавалер; 4) господин; 5) високо вътрешно укрепление (в обсадено място); caballero, andante странстващ рицар; es un caballero, той е човек на думата си; armar caballero, посвещавам в рицарство; poderoso caballero, es don dinero proverb парите са сила; a caballero, adv прен. нависоко, отвисоко; caballero, de industria (de mohatra) който си придава вид на кавалер, рицар, без да е такъв (обикн. живее на чужда сметка чрез измама).

  Diccionario español-búlgaro > caballero,

 • 10 contar

  (-ue-) 1. tr 1) броя, смятам; 2) разказвам; 2. intr 1) (con) разчитам на някого, уповавам се на някого; 2) (con) разполагам с; contar con pocos recursos разполагам с малко средства; 3) (por) смятам, считам, вземам; contar con uno имам някого предвид; contar con uno para algún fin разчитам на някого; contar por hecho смятам за свършено, за сигурно; їqué cuentas (cuenta usted, cuentan ustedes)? какво ново? как е? ( като поздрав).

  Diccionario español-búlgaro > contar

 • 11 contra

  1. m 1) противоположност; el pro y el contra за и против; 2) противна страна, противник (в игра); 3) pl муз. педали на орган; 2. f 1) разг. трудност, препятствие; 2) фехт. ответ; 3) опозиция; 3. prep против, срещу, на, о, въпреки, независимо от; 1) противоположност, съпротива: contra la corriente срещу течението; contra mi voluntad против волята ми; 2) разположение: se colocó contra la luz застана срещу светлината; se apoyó contra la pared подпря се на стената; 3) посока, положение: le estrechó contra su pecho притисна го към гърдите си; esta casa està contra el Oriente тази къща има източно изложение; 4) размяна: pagar contra recibo плащам срещу разписка; 5) адвербиални изрази: en contra против; ir en contra опълчвам се срещу.

  Diccionario español-búlgaro > contra

 • 12 depósito

  m 1) склад; хранилище; база; 2) резервоар; 3) бака; 4) фин. влог, депозит; depósito bancario банков влог; depósito a corto plazo краткосрочен влог; depósito a la vista безсрочен влог; depósito a largo plazo дългосрочен влог; depósito a plazo fijo срочен влог; depósito ahorro-vivienda жилищно-спестовен влог; depósito de ahorros спестовен влог; depósito corriente текущ влог; depósito de títulos депониране на ценни книжа; 5) воен. причислена военна част; 6) геол. отлагане, утайка; depósito de cadàveres, depósito judicial хранилище за непогребани трупове; en depósito на консигнация; depósito de datos информ. банка данни.

  Diccionario español-búlgaro > depósito

 • 13 distribución

  f 1) разпределение; distribución del ingreso nacional разпределение на националния доход; 2) раздаване; дистрибуция.

  Diccionario español-búlgaro > distribución

 • 14 déficit

  m 1) счет. дефицит; déficit del balance балансов дефицит; déficit presupuestario бюджетен дефицит; déficit de divisas валутен дефицит; déficit corriente текущ дефицит; déficit comercial търговски дефицит; 2) липса; недостиг (няма мн. ч.).

  Diccionario español-búlgaro > déficit

 • 15 engañar

  1. tr измамвам, излъгвам, подвеждам; 2. intr 1) лъжа, мамя; 2) прен. залъгвам, убивам глад, сън, време; 3) правя по-апетитен; 4) изневерявам; 5) съблазнявам; 6) правя по-вкусен, по-апетитен (за ядене); 3. prnl 1) самозалъгвам се, затварям си очите за нещо; 2) греша, подвеждам се, лъжа се; engañar en la cuenta правя си зле сметката; las apariencias engañan външността лъже.

  Diccionario español-búlgaro > engañar

 • 16 examen

  m 1) преглед; 2) проучване, обсъждане; 3) изпит; 4) разпит; examen médico медицински преглед; examen anual годишен изпит; examen final заключителен изпит; examen de entrada (de ingreso, de admisión) приемен изпит; examen oral (verbal) устен изпит; examen (por) escrito писмен изпит; someterse (exponerse) a un examen; sufrir (verificar) un examen подлагам се на изпит; quedar suspendido en un examen скъсан съм на изпит; salir bien de un examen вземам успешно изпит; examen de balance балансов анализ.

  Diccionario español-búlgaro > examen

 • 17 extracto

  m 1) извлечение; extracto de cuenta икон. извлечение от сметка; 2) извлечение, цитат (от книга); 3) юр. резюме на документ, преписка; 4) хим. екстракт.

  Diccionario español-búlgaro > extracto

 • 18 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 19 hilero

  m 1): hilero de corriente направление, течение (на вода); 2) отклонение на течението.

  Diccionario español-búlgaro > hilero

 • 20 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

См. также в других словарях:

 • cuenta — ► sustantivo femenino 1 MATEMÁTICAS Operación aritmética de sumar, restar, multiplicar o dividir: ■ en el colegio le mandaron hacer muchas cuentas como castigo. SINÓNIMO cómputo 2 ECONOMÍA Relación de cantidades de dinero que una persona o una… …   Enciclopedia Universal

 • Cuenta — Saltar a navegación, búsqueda La cuenta es el elemento básico y central en la contabilidad y en los servicios de pagos. Las cuentas suponen la clasificación de todas las transacciones comerciales que tiene una empresa o negocio. Se refiere al… …   Wikipedia Español

 • Contabilidad — es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las empresas y de los individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de manera… …   Wikipedia Español

 • Economía de México — Saltar a navegación, búsqueda Economía de México Zona Financiera de Santa Fé Moneda Peso mexicano (MXN, $) Año fiscal …   Wikipedia Español

 • Historia de la homosexualidad en Alemania — La homosexualidad en Alemania ha estado caracterizada, especialmente durante la persecución nazi y las dos décadas tras la creación de la República Federal de Alemania, por una legislación discriminatoria y la persecución. Durante los años 1999 a …   Wikipedia Español

 • Revolución Oriental — Saltar a navegación, búsqueda Artigas en la Ciudadela (1884), cuadro de Juan Manuel Blanes. La denominada Revolución Oriental fue un movimiento que inicialmente tuvo un carácter autonomista, evolucionando rápidamente hacia posturas… …   Wikipedia Español

 • Revolución oriental — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Luis Alberto Lacalle — 36º presidente Constitucio …   Wikipedia Español

 • Modelo Mundell-Fleming — El modelo Mundell Fleming es un modelo económico desarrollado por Robert Mundell y Marcus Fleming. El modelo es una extensión del modelo IS LM. Mientras que el tradicional modelo IS LM está basado en una economía de autarquía (o una economía… …   Wikipedia Español

 • Cheque — (Del ingl. check, cheque < check, comprobar.) ► sustantivo masculino 1 ECONOMÍA Documento escrito por el que una persona puede cobrar una cantidad determinada de los fondos que quien lo expide tiene en un banco o caja: ■ pagaré con un cheque.… …   Enciclopedia Universal

 • Crisis financiera asiática — Saltar a navegación, búsqueda Países más afectados por la crisis asiática. La crisis financiera asiática fue un período de dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.