Перевод: с русского на персидский

flush

 • 1 багроветь (I) > побагроветь (I)

  ............................................................
  1. grow/turn red/crimson/purple
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > багроветь (I) > побагроветь (I)

 • 2 впритык

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > впритык

 • 3 вровень

  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) سطح، میزان، تراز، هموار، تراز کردن، آلت ترازگیری، سطح برابر، هم تراز، هم پایه، یک نواخت، یک دست، موزون، هدف گیری، ترازسازی، مسطح کردن یاشدن، نشانه گرفتن
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > вровень

 • 4 вспугивать (I) > вспугнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > вспугивать (I) > вспугнуть (I)

 • 5 вспыхивать (I) > вспыхнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) تلالو، تاباندن، برق، روشنایی مختصر، یک آن، لحظه، بروز ناگهانی، جلوه، تشعشع، برق زدن، ناگهان شعله ور شدن، زود گذشتن، فلاش عکاسی
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вспыхивать (I) > вспыхнуть (I)

 • 6 загораться (I) > загореться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. glow
  (vt. & vi. & n.) تابیدن، برافروختن، تاب آمدن، قرمز شدن، در تب و تاب بودن، مشتعل بودن، نگاه سوزان کردن، تابش، تاب، برافروختگی، محبت، گرمی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  8. burn
  (past: burned, burnt ; past participle: burned, burnt
  (v.) سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، درآتش شهوت سوختن، اثر سوختگی
  ............................................................
  (vt. & vi.) تصور کردن، بار گرفتن، بستن شدن، حمل گفتن
  ............................................................
  { consume:
  (vt.) مصرف کردن، تحلیل رفتن، از پا درآمدن}
  ............................................................
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی

  Русско-персидский словарь > загораться (I) > загореться (I)

 • 7 зардеться (I) (св)

  ............................................................
  { flush:
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  (vt.) قرمز کردن، قرمز شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  (vi. & n.) سرخ شدن، شرمنده شدن، سرخی صورت در اثر خجلت

  Русско-персидский словарь > зардеться (I) (св)

 • 8 краска I

  ............................................................
  (v.) رنگ، فام، بشره، تغییر رنگ دادن، رنگ کردن، ملون کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) رنگ کردن، نگارگری کردن، نقاشی کردن، رنگ شدن، رنگ نقاشی، رنگ
  ............................................................
  رنگیزه، رنگ دانه، ماده رنگی، ماده ملونه، باماده رنگی رنگ کردن
  ............................................................
  4. dye
  (vt. & vi. & n.) رنگ، رنگ زنی، رنگ کردن
  ............................................................
  رنگ آمیزی
  ............................................................
  ............................................................
  {!! coloursit: رنگ زن، نقاش}
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > краска I

 • 9 краснеть (I) > покраснеть (I)

  ............................................................
  (vt.) قرمز کردن، قرمز شدن
  ............................................................
  2. grow/turn red
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  (vi. & n.) سرخ شدن، شرمنده شدن، سرخی صورت در اثر خجلت
  ............................................................
  (adj.) شرمسار، خجل، سرافکنده، شرمنده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > краснеть (I) > покраснеть (I)

 • 10 подрумяниваться (I) > подрумяниться (II)

  ............................................................
  { flush:
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  قرمز، سرخ، خونین، انقلابی، کمونیست
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سرخاب، گرد زنگ آهن، سرخاب مالیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подрумяниваться (I) > подрумяниться (II)

 • 11 разгорячённый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  { heater: ـ(n.) چراغ خوراک پزی، بخاری، دستگاه تولید گرما، متصدی گرم کردن}
  ............................................................
  { flush: ـ(v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > разгорячённый (-ая, -ое, -ые)

 • 12 разрумяниться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  { flush:
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > разрумяниться (II) (св)

 • 13 раскрасневшийся

  flushed
  { flush: ـ(v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > раскрасневшийся

 • 14 раскраснеться (I) (св)

  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  { flush:
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  3. glow
  (vt. & vi. & n.) تابیدن، برافروختن، تاب آمدن، قرمز شدن، در تب و تاب بودن، مشتعل بودن، نگاه سوزان کردن، تابش، تاب، برافروختگی، محبت، گرمی

  Русско-персидский словарь > раскраснеться (I) (св)

 • 15 румянец

  ............................................................
  (v.) رنگ، فام، بشره، تغییر رنگ دادن، رنگ کردن، ملون کردن
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > румянец

 • 16 сравнивать (I) > сровнять (I) III

  ............................................................
  ............................................................
  2. make flush/level

  Русско-персидский словарь > сравнивать (I) > сровнять (I) III

См. также в других словарях:

 • flush — [ flɶʃ; flɔʃ ] n. m. • 1896; mot angl.; o. i., p. ê. de flux, employé dans ce sens ♦ Anglic. Au poker, Réunion de cinq cartes de la même couleur. Des flushs ou des flushes. Quinte flush : quinte dans la même couleur. ⊗ HOM. Floche. ● flush,… …   Encyclopédie Universelle

 • flush — [flʌʆ] adjective 1. be flush (with cash/​funds) informal to have a lot of money at a particular time: • Singapore s savings rate is so high that the banks are flush with funds. • The group is flush and has been making more acquisitions. 2. be… …   Financial and business terms

 • Flush — has several meanings:* Flush (cards), a hand in card games ** Flush (poker), a hand in poker * Flush toilet, a toilet using water to dispose of waste * Flush (novel), a young adult novel by Carl Hiaasen * , an imaginative biography of Elizabeth… …   Wikipedia

 • Flush — Flush, a. 1. Full of vigor; fresh; glowing; bright. [1913 Webster] With all his crimes broad blown, as flush as May. Shak. [1913 Webster] 2. Affluent; abounding; well furnished or suppled; hence, liberal; prodigal. [1913 Webster] Lord Strut was… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Flush — Flush, v. t. 1. To cause to be full; to flood; to overflow; to overwhelm with water; as, to flush the meadows; to flood for the purpose of cleaning; as, to flush a sewer. [1913 Webster] 2. To cause the blood to rush into (the face); to put to the …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Flush — Flush, n. 1. A sudden flowing; a rush which fills or overflows, as of water for cleansing purposes. [1913 Webster] In manner of a wave or flush. Ray. [1913 Webster] 2. A suffusion of the face with blood, as from fear, shame, modesty, or intensity …   The Collaborative International Dictionary of English

 • flush — flush1 [flush] vi. [complex of several words, with senses FLASH & ME flusshen, to fly up suddenly, blended with echoic elements; “flow” senses < ? or akin to OFr fluir (stem fluiss ), to flow] 1. to flow and spread suddenly and rapidly 2. to… …   English World dictionary

 • Flush — (engl. flush für Rausch, Schwall, Spülung) steht für: bei der Teeernte die Ernte im Frühling (first flush) oder im Frühsommer (second flush), siehe Tee eine Kartenhand beim Pokerspiel, siehe Hand (Poker) eine Rötung der Haut oder die… …   Deutsch Wikipedia

 • flush — Ⅰ. flush [1] ► VERB 1) (of a person s skin or face) become red and hot, typically through illness or emotion. 2) glow or cause to glow with warm colour or light. 3) (be flushed with) be excited or elated by. 4) cleanse (something, especially a… …   English terms dictionary

 • Flush — 〈[flʌ̣ʃ] m. 6; Med.〉 Hitzewallung mit Hautrötung [zu engl. flush „erröten“] * * * Flush   [flʌʃ; englisch »Erröten«, »Aufwallung«] der, auch das, s/ s, starke Hautrötung mit Hitzegefühl im Bereich von Gesicht, Brust und Oberarmen, z. B. bei… …   Universal-Lexikon

 • flush — [adj1] flat even, horizontal, level, planate, plane, smooth, square, true; concepts 486,490 Ant. rough, uneven flush [adj2] overflowing, abundant affluent, close, full, generous, lavish, liberal, opulent, prodigal, rich, wealthy, well off;… …   New thesaurus

Книги

Другие книги по запросу «flush» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»