Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

breakfast-time

 • 1 take

  {teik}
  I. 1. вземам
  2. водя, завеждам, отвеждам
  откарвам (с кола и пp.) (to на, в)
  занасям (to на, в)
  business often TAKEs me abroad често ходя в чужбина служебно, работата ми често ме кара да пътувам из чужбина
  3. хващам, залавям
  to TAKE prisoner/captive пленявам, вземам в плен
  they were TAKEn prisoner/hostage взеха ги пленници/заложници
  to TAKE someone unprepared изненадвам, хващам някого неподготвен
  4. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.)
  I was much TAKEn by the idea идеята много ми хареса
  5. възползувам се oт, използувам (възможности и пр.)
  6. вземам, наемам (жилище, коли, pаботна ръка и пр.)
  7. вземам, заемам, обсебвам (дума, идея и пр.)
  8. вземам, заемам, ангажирам (място и пр.)
  9. абониран съм за, получавам/купувам си редовно (вестник и пр.)
  10. вземам/използувам превозно средство
  11. вземам, поемам/тръгвам по (път и пр.)
  12. прескачам, преодолявам (препятствие и пр.)
  13. вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.)
  to TAKE the biscuit/bun/cake sl. надминавам всички, излизам първeнeц
  14. вземам, приемам, поемам (хранa, лекарство, въздух u пр.), ям, пия
  to TAKE breakfast/dinner, etc. закусвам, обядвам и пр.
  do you TAKE sugar in your tea? със захар ли пиeте чая си? I cannot TAKE whisky нe могa да пия/не ми понася пиенето на уиски
  15. вземам, приемам (подарък, предложение и пр.)
  taking one thing with another прен. (взето) едно на друго
  taking all in all общо взето
  to TAKE things as they come приемам нещата такива, каквито са
  I am not taking any! да имаш да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not TAKE no for an answer той не приема/не се примирява с отказ
  I suppose we must TAKE it at that да приемем/допуснем, че e така, да повярваме
  TAKE it from me! добре да гo знаеш
  16. предполагам, смятам, приемам
  what time do you TAKE it to be? колко мислиш, че e часът? how old do you TAKE him to be? колко години му даваш? I TAKE it that предполагам, че
  as I TAKE it според мен
  people took him to be mad хората го вземаха за луд
  17. разбирам, тълкувам
  to TAKE someone seriously вземам думите/постъпките на някого сериозно
  I don't know how to TAKE him не зная как да го разбирам/как да тълкувам думите/постъпките му
  18. поемам (командуване, отговорност, риск и пр.)
  to TAKE the consequences/the punishment поемам/понасям последствията/наказанието
  he can TAKE it разг. той издържа, носи (наказание, нещастие и пр.)
  19. вземам, отнемам (време и пр.), изисквам, трябва (ми), нужно (ми) е
  it TAKEs her/she TAKEs hours/ages to dress тя ce облича с часове
  to TAKE one's time over something /in doing something не се притеснявам/не си давам зор/не бързам с (извършването на) нещо
  TAKE your time полека, не бързай, не се притеснявай
  it took four men to hold him бяха необходими четирима души, за да гo удържат
  it TAKEs a clever man to do that ум трябва за тази работа, само умен човек може да свърши това
  that will TAKE some explaining това няма да е лесно да се обясни
  the work took some doing работата не беше лесна/лека
  it took some finding не беше лесно да се намери
  don't TAKE so much asking не чакай толкова да тe молят, не се назлъндисвай толкова
  20. измервам (температуpа, височина и пр.)
  отчитам данни (на измервателен ypед)
  21. хващам, пипвам, разболявам се oт
  22. правя снимка, снимам, излизам добре/зле на снимка
  to TAKE well излизам добре на снимка, фотогеничен съм
  23. обучавам, вземам (клас), следвам (курс и пр.)
  24. имам успех, харесвам се, имам/оказвам въздействие
  25. хващам (се) (за ваксина, присадка и пр.), хващам, ловя (за боя и пр.)
  26. побирам (за кола и пр.)
  27. издържам (товар и пр.), поддържам, крепя, подкрепям (за греда и пр.)
  28. пламвам (за огън)
  29. нося (номер на обувки и пр.)
  I TAKE sixes in gloves нося ръкавици номер шест
  30. мат. вадя, изваждам
  31. грам. вземам, управлявам
  32. разг. мамя, измамвам
  to TAKE advice приемам/вслушвам се в/потърсвам съвет
  to TAKE legal/medical advice съветвам се с адвокат/лекар
  to TAKE heed/notice of внимавам за, обръщам внимание на
  to TAKE measures/steps вземам мерки
  to TAKE one's name from нося името/наименованието си от
  to TAKE pains/trouble старая се, полагам грижи/старание
  to TAKE something apart/to pieces разглобявам нещо
  the table TAKEs apart масата се разглобява/е разглобяема
  II. 1. улов (дивеч, риба и пр.)
  2. театр. касов сбор
  3. печ. текст, даден за набор на един словослагател
  4. кино сцена, кадър (за снимане)
  * * *
  {teik} v (took {tuk}; taken {teikn}) 1. вземам; 2. водя, зав(2) {teik} n 1. улов (дивеч, риба и пр.); 2. театр. касов сбор;
  * * *
  хващам; спечелвам; улов; сварвам; пия; понасям; отнемам; правя; приемам; вземам; водя; разбирам; занасям; завеждам; залавям; наемам;
  * * *
  1. 1 вземам, отнемам (време и пр.), изисквам, трябва (ми), нужно (ми) е 2. 1 вземам, поемам/тръгвам по (път и пр.) 3. 1 вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.) 4. 1 вземам, приемам (подарък, предложение и пр.) 5. 1 вземам, приемам, поемам (хранa, лекарство, въздух u пр.), ям, пия 6. 1 поемам (командуване, отговорност, риск и пр.) 7. 1 предполагам, смятам, приемам 8. 1 прескачам, преодолявам (препятствие и пр.) 9. 1 разбирам, тълкувам 10. 2 издържам (товар и пр.), поддържам, крепя, подкрепям (за греда и пр.) 11. 2 имам успех, харесвам се, имам/оказвам въздействие 12. 2 нося (номер на обувки и пр.) 13. 2 обучавам, вземам (клас), следвам (курс и пр.) 14. 2 пламвам (за огън) 15. 2 побирам (за кола и пр.) 16. 2 правя снимка, снимам, излизам добре/зле на снимка 17. 2 хващам (се) (за ваксина, присадка и пр.), хващам, ловя (за боя и пр.) 18. 2 хващам, пипвам, разболявам се oт 19. 20. измервам (температуpа, височина и пр.) 20. 3 грам. вземам, управлявам 21. 3 разг. мамя, измамвам 22. 30. мат. вадя, изваждам 23. as i take it според мен 24. business often takes me abroad често ходя в чужбина служебно, работата ми често ме кара да пътувам из чужбина 25. do you take sugar in your tea? със захар ли пиeте чая си? i cannot take whisky нe могa да пия/не ми понася пиенето на уиски 26. don't take so much asking не чакай толкова да тe молят, не се назлъндисвай толкова 27. he can take it разг. той издържа, носи (наказание, нещастие и пр.) 28. i am not taking any! да имаш да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not take no for an answer той не приема/не се примирява с отказ 29. i don't know how to take him не зная как да го разбирам/как да тълкувам думите/постъпките му 30. i suppose we must take it at that да приемем/допуснем, че e така, да повярваме 31. i take sixes in gloves нося ръкавици номер шест 32. i was much taken by the idea идеята много ми хареса 33. i. вземам 34. ii. улов (дивеч, риба и пр.) 35. it takes a clever man to do that ум трябва за тази работа, само умен човек може да свърши това 36. it takes her/she takes hours/ages to dress тя ce облича с часове 37. it took four men to hold him бяха необходими четирима души, за да гo удържат 38. it took some finding не беше лесно да се намери 39. people took him to be mad хората го вземаха за луд 40. take it from me! добре да гo знаеш 41. take your time полека, не бързай, не се притеснявай 42. taking all in all общо взето 43. taking one thing with another прен. (взето) едно на друго 44. that will take some explaining това няма да е лесно да се обясни 45. the table takes apart масата се разглобява/е разглобяема 46. the work took some doing работата не беше лесна/лека 47. they were taken prisoner/hostage взеха ги пленници/заложници 48. to take advice приемам/вслушвам се в/потърсвам съвет 49. to take breakfast/dinner, etc. закусвам, обядвам и пр 50. to take heed/notice of внимавам за, обръщам внимание на 51. to take legal/medical advice съветвам се с адвокат/лекар 52. to take measures/steps вземам мерки 53. to take one's name from нося името/наименованието си от 54. to take one's time over something /in doing something не се притеснявам/не си давам зор/не бързам с (извършването на) нещо 55. to take pains/trouble старая се, полагам грижи/старание 56. to take prisoner/captive пленявам, вземам в плен 57. to take someone seriously вземам думите/постъпките на някого сериозно 58. to take someone unprepared изненадвам, хващам някого неподготвен 59. to take something apart/to pieces разглобявам нещо 60. to take the biscuit/bun/cake sl. надминавам всички, излизам първeнeц 61. to take the consequences/the punishment поемам/понасям последствията/наказанието 62. to take things as they come приемам нещата такива, каквито са 63. to take well излизам добре на снимка, фотогеничен съм 64. what time do you take it to be? колко мислиш, че e часът? how old do you take him to be? колко години му даваш? i take it that предполагам, че 65. абониран съм за, получавам/купувам си редовно (вестник и пр.) 66. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.) 67. вземам, заемам, ангажирам (място и пр.) 68. вземам, заемам, обсебвам (дума, идея и пр.) 69. вземам, наемам (жилище, коли, pаботна ръка и пр.) 70. вземам/използувам превозно средство 71. водя, завеждам, отвеждам 72. възползувам се oт, използувам (възможности и пр.) 73. занасям (to на, в) 74. кино сцена, кадър (за снимане) 75. откарвам (с кола и пp.) (to на, в) 76. отчитам данни (на измервателен ypед) 77. печ. текст, даден за набор на един словослагател 78. театр. касов сбор 79. хващам, залавям
  * * *
  take [teik] I. v ( took [tuk], taken[´teikn]) 1. в комбинация със съществително, носител на цялостното значение на фразата: to \take care внимавам, пазя се; грижа се за (of); to \take a shower вземам душ, къпя се; to \take a risk рискувам; to \take heart окуражавам се; to \take account of държа сметка за; to \take advice приемам (вслушвам се в; потърсвам) съвет; to \take aim прицелвам се; to \take a dislike to намразвам; to \take a nap дрямвам, поспивам; to \take a turn 1) разхождам се, разтъпквам се; 2) променям се; to \take a turn for the better подобрявам се; to \take cover скривам се; to \take effect давам резултат; имам въздействие; влизам в сила; to \take exception to правя възражение срещу; to \take heed ( notice) of внимавам, обръщам внимание на; to \take leave of сбогувам се с; to \take leave of o.'s senses изгубвам си ума; to \take notes водя си бележки; to \take offence ( umbrage) обиждам се; to \take pains ( trouble) старая се, полагам грижи (старание); to \take part in участвам в, вземам участие в; to \take pity on съжалявам се над, смилявам се; имам милост към; to \take place става, състои се; to \take pleasure in намирам удоволствие в, приятно ми е да (с ger); to \take possession of завладявам; to \take pride in гордея се с; to \take rise произлизам, създавам се; to \take sides вземам страна (при спор и пр.); to \take wing отлитам; to \take wind разчувам се; 2. вземам; to \take in hand залавям се (заемам се) за; to \take in tow тегля, влача с въже; стягам ( някого); 3. водя, завеждам; \take me to him заведи ме при него; 4. хващам, залавям; to \take s.o. by the throat хващам някого за гушата; to \take s.o.'s arm хващам някого под ръка; to \take prisoner ( captive) пленявам, вземам в плен; to \take hold of хващам, сграбчвам; to \take in charge ( into custody) арестувам, затварям, задържам; to \take in the act залавям на местопрестъплението; to \take by surprise изненадвам; to \take unprepared изненадвам, хващам неподготвен; to \take at a disadvantage залавям (намирам, хващам) в неблагоприятно положение; 5. вземам, отнемам (време и пр.); изисквам, трябва ми, нужно ми е; he took ( it took him) three years нужни му бяха три години; to \take o.'s time over s.th. не бързам с нещо; it took four men to hold him бяха нужни четири души, за да го удържат; it \takes a clever man to do that за тази работа трябва ум, само умен човек може да свърши това; it \takes two to make a quarrel обикновено и в двете страни има вина; the work took some doing работата не беше лесна; it took some finding не беше лесно да се намери; 6. възползвам се от, използвам (възможност и пр.); to \take o.'s chance възползвам се; 7. вземам, заемам (дума, идея и пр.) ( from от); 8. вземам, приемам (подарък, предложение и пр.); taking one thing with another прен. едно върху друго; taking all in all общо взето; to \take things as one finds them приемам нещата такива, каквито са; to \take it from there действам според случая (без предварителен план); to \take the rough with the smooth приемам и доброто, и лошото хладнокръвно; I'm not taking any ще има да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not \take no не приема отказ; I suppose we must \take it at that предполагам, че трябва да го приемем така (да повярваме); \take it from me! вярвай ми!; to \take it easy не се вълнувам (тревожа); не бързам; to \take it lying down приемам поражение без съпротива; прен. вдигам ръце; \take it badly обиждам се, огорчавам се; 9. вземам, заемам; ангажирам, запазвам (място и пр.); to \take a back seat прен. оставам в сянка; изгубвам значението (влиянието) си; to \take the chair заемам председателското място, председателствам; 10. абониран съм за, получавам (купувам) редовно (вестник и пр.); 11. вземам, използвам (превозно средство); to \take ship качвам се на кораб; to \take horse ост. качвам се на кон, пътувам на кон; 12. вземам, поемам, тръгвам по (път и пр.); 13. предполагам, мисля, смятам, приемам; what time do you \take it to be? колко мислите, че е часът? I \take it that предполагам, че; let us \take it that да предположим, че; 14. вземам; наемам, използвам (жилище, кола, работна ръка и пр.); 15. прескачам, преодолявам (препятствие и пр.); 16. вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.); вземам, издържам ( изпит); \take it or leave it прави каквото искаш; 17. вземам, поемам (храна, въздух и пр.); ям, пия; to \take o.'s meals храня се; do you \take sugar in your tea? със захар ли пиете чая? I cannot \take whisky не мога да пия уиски, не ми понася уиски; 18. разбирам, тълкувам; to \take s.th. in the wrong way разбирам нещо неправилно; to \take as a datum вземам, приемам за нула или начало; to \take s.o. seriously вземам думите (постъпките) на някого на сериозно; to \take ill ( amiss) обиждам се, разбирам (тълкувам) неправилно; I don't know how to \take him не знам как да го разбирам (как да разбирам думите му); 19. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.); to \take by storm превземам с щурм; I was much \taken with the idea идеята много ми хареса; 20. занасям (to на, в); водя, завеждам, отвеждам (to на, в); откарвам (с кола и пр.); 21. поемам (отговорност, командване и пр.); \take as read пренебрегвам (маловажни факти и пр.); to \take the lead заставам начело, водя; to \take the consequences ( the punishment) поемам (понасям) последствията (наказанието); 22. измервам (температура, височина и пр.); to \take reading отчитам данни (напр. от ска́ла); отчитам (данни на измервателен уред); 23. хващам, пипвам, разболявам се от; заразявам се; to be \taken ill разболявам се; 24. правя ( снимка), снимам, фотографирам; изобразявам, рисувам; излизам (добре, зле) на снимка; she doesn't \take well тя не излиза добре на снимки, не е фотогенична; 25. обучавам, вземам ( клас); следвам (курс и пр.); 26. имам успех, харесвам се, налагам се; to be \taken with завладян съм от, пленен съм от, много ми се нрави; 27. хваща (за ваксина и пр.); хваща се (за присадка и пр.); хваща, лови (боя и пр.); to \take root вкоренява се; хваща корен; 28. побира (за кола и пр.); 29. издържа (товар и пр.); поддържа, крепи, подкрепя (за греда и пр.); 30. пламва (за огън); to \take fire запалвам се, подпалвам се; 31. нося (номер обувки и пр.); I \take sixes in gloves нося ръкавици номер шест; 32. ловя, хващам; to \take fish ловя риба; 33. втвърдявам се (за цимент, гипс и пр.); прониквам, боядисвам (за боя, оцветител); to \take a leaf out of s.o.'s book възприемам нечий метод и пр.; to \take God's name in vain споменавам божието име напразно; to \take ( holy) orders ръкополагат ме за (ставам) свещеник; запопвам се; to \take for granted не се съобразявам много с; приемам нещо за дадено (за разбиращо се от само себе си); to \take too much for granted позволявам си твърде много, отивам твърде далеч; to \take in set получавам остатъчна деформация; to \take into account вземам (имам) предвид; to \take o.'s name from нося името си от; to \take s.o. at his word повярвам на някого; to \take the air разхождам се на (чист) въздух; to \take the bull by the horns посрещам смело трудно положение; to \take the liberty of позволявам си да (с ger); to \take the measure of s.o.'s foot разбирам какво мога да си позволя с някого; to \take the offensive минавам в настъпление, атакувам; to \take the view that на мнение съм, мисля, че; to \take (s.o.) to task държа (някого) отговорен; хокам (някого); to have what it \takes притежавам способности (данни); II. n 1. улов (дивеч, риба и пр.); 2. театр. сбор, пари, получени от едно представление; 3. печ. текст, даден за набор на един словослагател; 4. кино сцена, кадър (за снимане), дубъл; кинокадър; to be on the \take sl вземам подкупи.

  English-Bulgarian dictionary > take

 • 2 have

  {hæv}
  I. 1. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа
  the purse has nothing in it няма нищо в портмонето
  you HAVE my apologies извинявам се
  will you HAVE the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да
  to HAVE responsibility for oтговорен съм за
  to HAVE and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество)
  to HAVE what it takes имам нужните качества/способности
  he had me by the throat той ме държеше за гърлото
  2. имам, раждам
  3. получавам, придобивам
  let me HAVE, your keys дай ми ключовете си
  let me HAVE an early reply отговори ми бързо
  if yon don't take care you will HAVE the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията
  there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа
  it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките
  to HAVE one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява
  I had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите
  4. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  to HAVE breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям
  will you HAVE something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you HAVE your meals? къде се храните
  5. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл.
  to HAVE a try опитвам се
  to HAVE a wash измивам се
  to HAVE a swim (по) плувам
  to HAVE a lie down полягам си
  6. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време)
  to HAVE an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам
  to HAVE a good time прекарвам добре
  he had his watch stolen откраднаха му часовника
  he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре
  to let someone HAVE it sl. давам някому да се разбере, удрям някого
  he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е
  7. sl. излъгвам, измамвам, изигравам
  you've been had излъгали са те
  I am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен
  8. побеждавам, бия, взимам връх над
  you HAVE (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд
  9. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as Plato had it както казва Платон
  he will HAVE it that той настоява/твърди, че
  10. позволявам, допускам
  I won't HAVE that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам
  I'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища
  11. карам, накарвам, нареждам
  what would you HAVE me do? какво искаш да направя? I had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис
  I had him dismissed наредих да бъде уволнен
  he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя)
  12. поканвам (да гостува)
  we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни
  to HAVE someone to dinner каня някого на вечеря
  13. знам, разбирам, схващам
  die has it by heart тя ro знае наизуст
  he has only a little French той знае съвсем малко френски
  you HAVE me? разбираш ли ме? I HAVE it сетих се, знам
  14. давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр)
  to HAVE one's hair done правя си фризура (на фризъор)
  to HAVE one's hair cut подстригвам се (на бръснар)
  15. обладавам (жена)
  16. трябва, налага се, нужно е (и HAVE got to с inf)
  I HAVE (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар
  you don't HAVE to come не е нужно да идваш
  17. като аих при перфектните форми
  I HAVE gone ходил съм
  I had gone бях отишъл/ходил
  I shall HAVE gone ще съм отишъл/ходил
  18. за избягване на повторение-не се превежда
  you HAVE forgotten your umbrella! -so I HAVE! забравил си си чадъра! -да, наистина
  19. I had better/rather вж. better, rather
  to HAVE to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с
  the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора
  the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността
  let's HAVE it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос
  have around поканвам (и с over, round)
  have at налагам, нахвърлям се върху
  have away
  to HAVE it away sl. имам тайна полова връзка (with с)
  have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак
  have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря
  have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи
  to HAVE it in for someone имам зъб на някого
  II. 1. заможен човек
  the HAVEs and HAVE-nots разг. богатите и бедните
  2. sl. мошеничество, измама
  * * *
  {hav} v (had {had, hъd}; 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast {has(2) {'hav} n 1. заможен човек; the haves and have-nots разг. богатите
  * * *
  трябвам; придобивам; притежавам; прекарвам; вземам; държа; имам; налага се;
  * * *
  1. 1 i had better/rather вж. better, rather 2. 1 давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр) 3. 1 за избягване на повторение-не се превежда 4. 1 знам, разбирам, схващам 5. 1 карам, накарвам, нареждам 6. 1 като аих при перфектните форми 7. 1 обладавам (жена) 8. 1 поканвам (да гостува) 9. 1 трябва, налага се, нужно е (и have got to с inf) 10. die has it by heart тя ro знае наизуст 11. have around поканвам (и с over, round) 12. have at налагам, нахвърлям се върху 13. have away 14. have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак 15. have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря 16. have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи 17. he had his watch stolen откраднаха му часовника 18. he had me by the throat той ме държеше за гърлото 19. he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя) 20. he has only a little french той знае съвсем малко френски 21. he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре 22. he will have it that той настоява/твърди, че 23. he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е 24. i am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен 25. i had gone бях отишъл/ходил 26. i had him dismissed наредих да бъде уволнен 27. i had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите 28. i have (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар 29. i have gone ходил съм 30. i shall have gone ще съм отишъл/ходил 31. i won't have that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам 32. i'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища 33. i. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа 34. if yon don't take care you will have the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията 35. ii. заможен човек 36. it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките 37. let me have an early reply отговори ми бързо 38. let me have, your keys дай ми ключовете си 39. let's have it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос 40. sl. излъгвам, измамвам, изигравам 41. sl. мошеничество, измама 42. the haves and have-nots разг. богатите и бедните 43. the purse has nothing in it няма нищо в портмонето 44. the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността 45. the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора 46. there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа 47. to have a good time прекарвам добре 48. to have a lie down полягам си 49. to have a swim (по) плувам 50. to have a try опитвам се 51. to have a wash измивам се 52. to have an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам 53. to have and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество) 54. to have breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям 55. to have it away sl. имам тайна полова връзка (with с) 56. to have it in for someone имам зъб на някого 57. to have one's hair cut подстригвам се (на бръснар) 58. to have one's hair done правя си фризура (на фризъор) 59. to have one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява 60. to have responsibility for oтговорен съм за 61. to have someone to dinner каня някого на вечеря 62. to have to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с 63. to have what it takes имам нужните качества/способности 64. to let someone have it sl. давам някому да се разбере, удрям някого 65. we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни 66. what would you have me do? какво искаш да направя? i had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис 67. will you have something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you have your meals? къде се храните 68. will you have the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да 69. you don't have to come не е нужно да идваш 70. you have (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд 71. you have forgotten your umbrella! -so i have! забравил си си чадъра! -да, наистина 72. you have me? разбираш ли ме? i have it сетих се, знам 73. you have my apologies извинявам се 74. you've been had излъгали са те 75. имам, раждам 76. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as plato had it както казва Платон 77. побеждавам, бия, взимам връх над 78. позволявам, допускам 79. получавам, придобивам 80. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време) 81. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл 82. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  * * *
  have[hæv, редуцирани форми həv, əv] I. v ( had[hæd, həd]) 1. имам, притежавам; държа; to \have a cold настинал (хремав) съм; you \have my apologies извинявам се; you can \have no fear може да не се боите; will you \have the goodness ( kindness) to help me? ще бъдете ли така добър да ми помогнете? I \have it in my mind възнамерявам; to \have and to hold в собственост и владение; we had some friends ( with us) over the weekend няколко приятели ни бяха на гости в събота и неделя; let me \have your passport дайте ми паспорта си; let me \have an prompt reply отговори ми бързо; дай ми отговор бързо; to \have a talk ( word) with s.o. поговорвам си с някого; to \have a game with играя една партия (игра) с; to \have a try (go) опитвам се; to \have a wash мия се; to \have a shave бръсна се; to \have a joke with s.o. шегувам се с някого; to \have nothing on без дрехи съм, гол съм; to \have to do with имам общо с; to \have a baby имам (раждам) дете; he had me by the throat той ме държеше за гърлото; 2. получавам; вземам; придобивам; we had news получихме (имахме) известие (новини); if you don't take care you will \have the police upon you ако не внимаваш, ще има да се разправяш с полицията; there was no work to be had нямаше никаква работа; не се намираше никаква работа; it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките; to \have o.'s wish fulfilled желанието ми се изпълнява; I had it from my colleagues колегите ми го казаха, научих от колегите; to \have a glass of beer пия чаша бира; where do you \have your meals? къде се храните? what will you \have? какво обичате? какво искате? какво ще вземете? she has not had anything for three days тя не е взела (яла) нищо вече три дни; 3. прекарвам (време); to \have a nice time прекарвам добре; 4. трябва, налага се, нужно е; the students \have to be in by eleven студентите трябва да се върнат преди единадесет; this work has to be done quickly тази задача трябва да бъде изпълнена бързо; 5. давам да се pp); to \have o.'s watch repaired давам часовника си на поправка; to \have o.'s hair cut подстригвам се, отивам да се подстрижа; 6. sl излъгвам, измамвам, изигравам; I am not to be had на мен не ми минават, не съм вчерашен; 7. побеждавам, бия, взимам връх над; you \have ( got) me there! тук ме хвана натясно! he had you in the first round той те победи (би, свърши) в първия рунд; 8. казвам, твърдя, поддържам; as Socrates had it както казва Сократ; rumour has it носи се слух, говори се; 9. (служи за образуване на перфектните форми); I \have gone отишъл съм; бях отишъл; 10. (за избягване на повторение): he went to the post office as his father had before him той отиде на работа, както някога (преди) ходеше баща му; you \have forgotten your gloves! - So I \have забравил си си ръкавиците! - да, наистина; 11. I had better go по-добре щеше да е да отида; да бях отишъл; I had rather предпочитам, бих предпочел; to \have o.'s own way налагам се, правя каквото си искам; I won't \have that не съм съгласен с такова нещо; това няма да го търпя; \have done! стига! престанете! to \have it in one имам куража (способността); he had it coming to him той си го търсеше; I would \have you know искам да знаете; I am not \haveing any разг. не ща; не се хващам на тази въдица; to \have it in for s.o. имам зъб на някого; мразя го; to \have it on s.o. имам преимущество (предимство) пред някого, в по-изгодно положение съм от някого; to let s.o. \have it удрям някого; давам на някого да се разбере; as ill luck would \have it, he arrived late за нещастие той пристигна късно; what would you \have me do? какво искаш да направя? she has it by heart тя го знае наизуст; he has no Latin or Greek той не знае нито латински, нито гръцки; II. n 1.: the \haves and \have nots разг. които имат и които нямат; 2. sl шарлатанство, мошеничество, измама; подлост.

  English-Bulgarian dictionary > have

 • 3 on

  {ɔn}
  I. 1. място-статично и динамично на, върху, по, у
  it is/put it ON the table то е/сложи го на масата
  to jump ON the top of скачам върху
  everywhere ON earth навсякъде по земята/света
  ON land and at sea по суша и по море
  Stratford-ONAvon Стратфорд на Ейвън
  2. близост, посока, приблизителност на, до, при, край, върху, почти, около
  house ON the main road къща край/на шосето
  just ON a year ago почти преди една година
  just ON USD 5 към/около пет долара
  ON the right надясно
  room that looks ON (to) the street стая, която гледа към улицата
  3. злонамерена цел на, срещу, върху
  to march ON напредвам към/срещу
  to lay hold ON хващам, сграбчвам
  to draw one's knife ON изтеглям нож срещу, нападам с нож
  curse/plague ON him! проклет да е
  4. опора, основание, мерило на, по, от, при, в, и без превод
  to lean ON облягам се на (и прен.)
  based ON fact основан на факт
  ON this/that account по тази причина
  ON no account в никакъв случай
  ON good authority от меродавен източник
  ON the advice of по съвета на
  ON pain/penalty of death под страх от смъртно наказание
  5. участие, състояние, занимание, условие в, на, по, под, при, за
  to be ON a committee/jury член съм на комитет/жури
  writer ON the Times журналист от в. Тайме
  ON condition that при условие че
  ON duty дежурен
  ON lease под наем
  ON loan заемообразно
  ON sale за продан
  to go ON a hike/excursion отивам на екскурзия
  to go ON a trip/journey тръгвам на път
  6. начин-превежда се с наречие
  ON the cheap евтино
  ON the sly скришно, тайно
  7. относно за, върху, по, срещу, против
  to speak/talk/lecture ON говоря върху
  book ON книга върху/за
  agreement ON споразумение по/върху/относно
  to have evidence ON someone имам доказателство против/срещу някого
  8. време в, на, през, при, след
  с ger като, когато, след като
  ON Sunday в неделя
  ON Sundays в неделен ден
  ON the 10th of June на 10 юни
  ON a fine day in June през един хубав юнски ден
  ON nights, o'nights нощно време
  ON application/demand при поискване
  ON one's majority при пълнолетието си, когато стане човек пълнолетен
  ON (my) entering the room като влязох в стаята
  ON and after the fifteenth от петнадесети включително
  9. въвежда предложно допълнение на, за, върху, по, от, към, с
  to insist ON настоявам на
  to border ON гранича с
  to depend ON завися от
  influence ON влияние върху
  to be set/bent/determined ON (doing) something твърдо решен съм на нещо/да направя нещо
  mad ON луд по
  severe/hard ON строг към
  to smile/frown ON someone усмихвам се/мръщя се някому
  to operate ON someone оперирам някого
  cheque ON a bank чек срещу дадена банка
  10. източник, средство посредством, с, чрез
  to live ON vegetables, etc. храня се/живея със зеленчуци и пр.
  how to live ON nothing a year как да живееш без никакъв доход/без пари
  to be ON antibiotics/the pill вземам антибиотици/противозачатъчно средство
  to be ON drugs/heroine вземам редовно наркотици/хероин
  11. прибавен към върху, на, след
  two pence ON the price два пенса върху цената
  insult ON insult обида след обида
  disaster ON disaster беда след беда
  12. разг. за сметка на
  drink ON the house черпня за сметка на съдържателя на заведението
  this one is ON me този път аз черпя
  the laugh was ON him той беше изиграният
  have you any money ON you? имате ли пари у себе си? winter was ON us зимата ни изненада/дойде изведнъж
  II. 1. обличане, покриване, слагане
  to put ON one's coat, etc. обличам си палтото и пр.
  to have one's boots ON обут съм
  to have nothing ON гол съм
  to put the kettle ON слагам чайника да заври
  to turn/switch ON запалвам, пускам (котлон, лампа, радио и пр.)
  2. напред
  to move/go ON придвижвам се
  head/end ON с главата/края напред
  3. продължително, безспирно, непрекъснато
  to toil ON and ON работя безспир
  ON with the dance! да почнат/да продължат танците! and so ON и тъй нататък
  4. действие, процес
  the lights were full ON всички лампи светеха
  the play is now ON пиесата сега се играе
  the film/performance is ON филмът/представлението e започнало
  the machine is ON машината работи
  the tap is ON чешмата тече
  the rain is ON again! пак заваля! breakfast is ON from 8 to 10 закуската ce сервира от 8 до 10
  have you anything ON this evening? имате ли нещо предвид, за/канени ли сте някъде довечера? is the water/electricity ON yet? дойде ли/пуснаха ли водата/електричеството? there's nothing ON at present сега e мъртъв сезон
  5. в изрази за време
  early ON отрано, доста рано
  later ON по-късно
  it's getting ON for 2 o'clock наближава 2 часът
  well ON in the night до късно през нощта
  it was well ON in the evening беше вече късно вечерта
  * * *
  {ъn} prep 1. място - статично и динамично на, върху, по, у; it is/(2) {ъn} adv 1. обличане; покриване; слагане; to put on o.'s coat,
  * * *
  при; върху; до; край; на;
  * * *
  1. 1 прибавен към върху, на, след 2. 1 разг. за сметка на 3. agreement on споразумение по/върху/относно 4. based on fact основан на факт 5. book on книга върху/за 6. cheque on a bank чек срещу дадена банка 7. curse/plague on him! проклет да е 8. disaster on disaster беда след беда 9. drink on the house черпня за сметка на съдържателя на заведението 10. early on отрано, доста рано 11. everywhere on earth навсякъде по земята/света 12. have you any money on you? имате ли пари у себе си? winter was on us зимата ни изненада/дойде изведнъж 13. have you anything on this evening? имате ли нещо предвид, за/канени ли сте някъде довечера? is the water/electricity on yet? дойде ли/пуснаха ли водата/електричеството? there's nothing on at present сега e мъртъв сезон 14. head/end on с главата/края напред 15. house on the main road къща край/на шосето 16. how to live on nothing a year как да живееш без никакъв доход/без пари 17. i. място-статично и динамично на, върху, по, у 18. ii. обличане, покриване, слагане 19. influence on влияние върху 20. insult on insult обида след обида 21. it is/put it on the table то е/сложи го на масата 22. it was well on in the evening беше вече късно вечерта 23. it's getting on for 2 o'clock наближава 2 часът 24. just on $5 към/около пет долара 25. just on a year ago почти преди една година 26. later on по-късно 27. mad on луд по 28. on (my) entering the room като влязох в стаята 29. on a fine day in june през един хубав юнски ден 30. on and after the fifteenth от петнадесети включително 31. on application/demand при поискване 32. on condition that при условие че 33. on duty дежурен 34. on good authority от меродавен източник 35. on land and at sea по суша и по море 36. on lease под наем 37. on loan заемообразно 38. on nights, o'nights нощно време 39. on no account в никакъв случай 40. on one's majority при пълнолетието си, когато стане човек пълнолетен 41. on pain/penalty of death под страх от смъртно наказание 42. on sale за продан 43. on sunday в неделя 44. on sundays в неделен ден 45. on the 10th of june на 10 юни 46. on the advice of по съвета на 47. on the cheap евтино 48. on the right надясно 49. on the sly скришно, тайно 50. on this/that account по тази причина 51. on with the dance! да почнат/да продължат танците! and so on и тъй нататък 52. room that looks on (to) the street стая, която гледа към улицата 53. severe/hard on строг към 54. stratford-onavon Стратфорд на Ейвън 55. the film/performance is on филмът/представлението e започнало 56. the laugh was on him той беше изиграният 57. the lights were full on всички лампи светеха 58. the machine is on машината работи 59. the play is now on пиесата сега се играе 60. the rain is on again! пак заваля! breakfast is on from 8 to 10 закуската ce сервира от 8 до 10 61. the tap is on чешмата тече 62. this one is on me този път аз черпя 63. to be on a committee/jury член съм на комитет/жури 64. to be on antibiotics/the pill вземам антибиотици/противозачатъчно средство 65. to be on drugs/heroine вземам редовно наркотици/хероин 66. to be set/bent/determined on (doing) something твърдо решен съм на нещо/да направя нещо 67. to border on гранича с 68. to depend on завися от 69. to draw one's knife on изтеглям нож срещу, нападам с нож 70. to go on a hike/excursion отивам на екскурзия 71. to go on a trip/journey тръгвам на път 72. to have evidence on someone имам доказателство против/срещу някого 73. to have nothing on гол съм 74. to have one's boots on обут съм 75. to insist on настоявам на 76. to jump on the top of скачам върху 77. to lay hold on хващам, сграбчвам 78. to lean on облягам се на (и прен.) 79. to live on vegetables, etc. храня се/живея със зеленчуци и пр 80. to march on напредвам към/срещу 81. to move/go on придвижвам се 82. to operate on someone оперирам някого 83. to put on one's coat, etc. обличам си палтото и пр 84. to put the kettle on слагам чайника да заври 85. to smile/frown on someone усмихвам се/мръщя се някому 86. to speak/talk/lecture on говоря върху 87. to toil on and on работя безспир 88. to turn/switch on запалвам, пускам (котлон, лампа, радио и пр.) 89. two pence on the price два пенса върху цената 90. well on in the night до късно през нощта 91. writer on the times журналист от в. Тайме 92. близост, посока, приблизителност на, до, при, край, върху, почти, около 93. в изрази за време 94. време в, на, през, при, след 95. въвежда предложно допълнение на, за, върху, по, от, към, с 96. действие, процес 97. злонамерена цел на, срещу, върху 98. източник, средство посредством, с, чрез 99. напред 100. начин-превежда се с наречие 101. опора, основание, мерило на, по, от, при, в, и без превод 102. относно за, върху, по, срещу, против 103. продължително, безспирно, непрекъснато 104. с ger като, когато, след като 105. участие, състояние, занимание, условие в, на, по, под, при, за
  * * *
  on[ɔn] I. prep 1. място, статично и динамично: на, върху по, у; a mark \on the table cloth петно на покривката; \on foot пеша; \on horseback на кон; have you any money \on you? имате ли пари у себе си? a puppet \on a string марионетка, кукла на конци; 2. близост, посока: на, до, при, край, върху; Clacton-\on-sea Клактън на морето; just \on 5 pounds към 5 лири; \on the right надясно; this verges \on the ridiculous това граничи с нелепото; това е абсурдно; 3. въвежда допълнение: на, за, върху, по, от, към, с; на български непряко или пряко допълнение; to spend money \on харча пари за; to border \on гранича с; to depend \on завися от; mad \on луд по; severe ( hard) \on строг към; to smile ( frown) \on s.o. усмихвам се (мръщя се) на (някому); to operate \on s.o. мед. оперирам някого; a cheque \on a bank чек, който трябва да се изплати в дадена банка; 4. опиране, основаване, мерило: на, по, от, при, в; без превод; I had it \on good authority от сериозен източник узнах; \on the advice of по съвета на; \on the average, \on the whole общо взето; \on pain ( penalty) of death под страх от смъртно наказание; \on purpose нарочно; 5. участие; състояние; занимание; условие: в, на, по, под, при, за; без превод; to be \on the committee член съм на комитета; \on condition that при условие, че; \on duty дежурен; the house is \on fire къщата гори; \on lease под наем; \on sale за продан; to be \on strike стачкувам, вдигам стачка; to go \ona hike ( excursion) отивам на екскурзия, излет; to be \on the go в движение съм, постоянно обикалям, ходя по работа; каня се да тръгна; to be \on the move в движение, на крак съм; разгръщам се, развивам се; 6. начин: превежда се с наречие; \on the cheap евтино; \on the sly скришно; \on the spur of the moment необмислено, без да му мисля; \on tap наливно; 7. относно: за, върху, по; a programme \on archeology програма по археология; to speak ( talk, lecture) \on говоря по; 8. време: в, на, през, при; като, когато, след като; \on Monday в понеделник; \on a fine day in June (в) през един хубав юнски ден; \on (o') nights нощно време, през нощта; \on the occasion of по случай; \on the instant веднага; \on time навреме; \on application при поискване; \on his majority при пълнолетието си; \on (my) entering the room като влязох в стаята; \on Jan 5th на 5 януари; 9. враждебна цел: на, срещу, върху; to march \on London напредвам към Лондон; to serve a writ \on връчвам призовка на; to lay hold \on хващам, сграбчвам; he drew his knife \on me той извади нож срещу ми; 10. източник, посредством, привикване: от, с; he lives \on bread той се храни с (живее от) хляб; he is \on heroin той взема хероин, пристрастен е към хероина; 11. разг. за сметка на; a drink \on the house черпня за сметка на заведението; to be \on it разг. подготвен съм, в течение съм; while we're \on it докато сме на тази тема; II. adv 1. облечено, покрито, сложено: to have nothing \on гол съм; to put the kettle \on слагам чайника (да кипне); 2. напред: to move (go) \on придвижвам се; move \on! движете се (не се застоявайте)! 3. продължително, трайно: to go ( work) \on продължавам да ходя (да работя); to toil \on and \on работя безспир; and so \on и така нататък; 4. включен, в действие; в процес: the radio has been \on all night радиото е било включено цяла нощ; the play is now \on пиесата се играе (сега); the rain is \on again! пак заваля! breakfast is \on from 8 to 10 закуската се сервира от 8 до 10; have you anything \on this evening? имате ли нещо предвид, канени ли сте някъде довечера? there's nothing \on at present сега е мъртъв сезон; 5. в изрази за време: later \on по-късно; from that day \on от този ден нататък; well \on in the night до късно през нощта; well \on in years в напреднала възраст; \on and off от време на време, с прекъсване; I'm \on for it! дадено! съгласен съм! it's not \on това не е прието, не се прави така; I'll put you \on to him ще ви свържа с него, ще ви дам контра (по телефона); she is always \on at her husband разг. тя непрекъснато натяква на (критикува, мърмори на) съпруга си; III. adj 1. включен; the \on position of a switch позиция "включено" на ключ; 2. сп. (от)към игрището зад играча с хилката (при игра на крикет); преден, ляв (за удар); 3. sl фирнал, на градус, подпийнал; a bit \on леко фирнал; IV. n 1. действие, времетраене, процес; 2. (страната на) игрището (от)към играча с хилката (при игра на крикет).

  English-Bulgarian dictionary > on

См. также в других словарях:

 • Breakfast Time — Infobox Television show name = Breakfast Time caption = Original Breakfast Time logo format = News, Business, Sport, Weather creator = BBC News director = creative director = developer = presenter = Various country = UK num episodes = network =… …   Wikipedia

 • breakfast time — also breakfast time N UNCOUNT: oft prep N Breakfast time is the period of the morning when most people have their breakfast. By breakfast time he was already at his desk …   English dictionary

 • breakfast-time — see breakfast time …   English dictionary

 • breakfast-time — /ˈbrɛkfəs taɪm/ (say brekfuhs tuym) noun 1. the time in the morning when breakfast is eaten. –adjective 2. denoting, relating to, or taking place at this time …   Australian-English dictionary

 • breakfast time — noun the customary or habitual hour for eating breakfast • Hypernyms: ↑mealtime …   Useful english dictionary

 • arsehole to breakfast time — adj, adv British 1. completely disorganised, at sixes and sevens . A picturesque, if fundamentally meaningless expression sometimes heard in Britain, especially in the north of England. ► It s no good, it s all arsehole to breakfast time in that… …   Contemporary slang

 • breakfast television —    Breakfast television is older than most people imagine. It was first tried in the London ITV area in the late 1950s, and then in Yorkshire in the early 1970s. In the early 1980s, however, the IBA offered a separate breakfast franchise and TV… …   Encyclopedia of contemporary British culture

 • Breakfast — For other uses, see Breakfast (disambiguation). Part of a series on Meals …   Wikipedia

 • Breakfast television — Morning Show redirects here. For other uses, see The Morning Show (disambiguation). This article is about the concept of breakfast television in general. For the Citytv television programme, see Breakfast Television. Journalism …   Wikipedia

 • Breakfast News — Infobox Television show name = Breakfast News caption = BBC Breakfast News Logo format = News, Business, Sport, Weather runtime = creator = developer = producer = executive producer = presenter = country = United Kingdom language = network = BBC… …   Wikipedia

 • breakfast — I UK [ˈbrekfəst] / US noun [countable/uncountable] Word forms breakfast : singular breakfast plural breakfasts *** the first meal you have in the morning What did you have for breakfast this morning? I m never hungry enough for a full breakfast.… …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»