Перевод: с английского на арабский

с арабского на английский

breakfast-time

 • 1 make

  I
  [meik] n մակնիշ. տեսակ (ապ րանք ների), ապրանքանիշ. What make is your car? Ի՞նչ մակնիշ ունի ձեր մեքենան. goods of US make ամերիկյան արտադրանքի ապրանքներ. machines of Germany make գերմանական արտադ րության հաստոցներ. be on the make կարիերիստ լինել
  II
  [meik] v անել, ստեղծել. շինել. make furniture կահույք սարքել/շինել. make difficulties դժվարություններ ստեղծել. make a name անուն ստեղծել. made for one another միմյանց համար ստեղծված լինել. make ambassador/a general դեսպան դարձնել, գեներալի կոչում տալ. make a remark/offer/attempt/report/mistake դի տո ղություն/առաջարկություն/ փորձ/զեկու ցում/սխալ անել. This doesn’t make sense Դրա մեջ իմաստ չկա. (արտադրել) make glass/cars ապակի/մեքենաներ արտադրել. It is made of … Դա պատրաստված է… Made in Italy Պատրաստված է Իտա լիա յում. makean impression փխբ. տպավորություն գործել. (պատրաստել) make breakfast/sup per/ tea/ coffee նախաճաշ/ընթրիք/թեյ/սուրճ պատ րաստել. make hay խոտ հնձել. make the bed ան կողինը հարդարել. make a fire կրակ վառել. make arrangements կազմակերպել. (հավասար լինել, կազմել. դառնալ) 2 and 3 make 5 եր կուսին գումարած երեք հավասար է հինգի. make a good doctor լավ բժիշկ դառնալ. make notes գրի առնել. make a report զեկուցում կազմել/կարդալ. make a statement հայտարարություն անել. make a list ցուցակ կազմել. (պատճառել) make a fuss/noise աղմուկ բարձրացնել. make a scene տեսարան սարքել. make believe հավատացնել. make a great hit մեծ հա ջողություն ունենալ. (կա տարել) make a journey ուղևորություն կա տա րել. make a landing/crossing վայրէջք կա տա րել. մյուս ափը գնալ. We made it in time for lunch Ժամանակին ճաշին հասանք. (ձեռք բերել, վաստակել) make money փող վաստակել, հարս տանալ. make one’s living by writing ապ րուս տը գրելով հայթայթել. How much do you make a month? Որքա՞ն եք վաստակում ամ սա կան. make a lot of friends շատ ընկերներ ձեռք բերել. (ենթադրել. կարծել) What do you make the answer? Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պա տաս խանը. What do you make the time? Ի՞նչ եք կար ծում՝ ժամի քանիսն է. (ստիպել, հար կադ րել) Nothing could make her speak ոչինչ չէր կա րող ստիպել նրան խոսել. It makes me think Դա ստիպում է ինձ մտածել. (գնալ դեպի, ուղղվել) make for the door/exit/South գնալ/ուղղ վել դեպի դուռը/ելքը/հարավ. make + n make an order կարգադրություն անել. make law օրենք ներ ընդունել. make an oath երդում տալ. make peace հաշտություն կնքել. make an answer/ start / vi sit պատասխանել/սկսել/այցելել. make a complaint բողոք/հայց ներկայացնել. make + a make angry/glad/happy զայրացնել, երջան կաց նել. He can make himself understand Նա կարող է հասկանալի լինել. իրեն հասկանալի դարձնել. make away ազատվել. պրծնել. He made away/ off Նա փախավ. He made away with himself Նա իրեն վերջ տվեց. make for ուղղվել, գնալ. make for the exit դեպի ելք գնալ. The dog made for the cat Շունը հարձակվեց կատվի վրա. make out կազմել, հասկանալ, գլուխ հա նել. I can’t make out his words Գլուխ չեմ հանում նրա բառերից. I can make out two figures Կա րող եմ երկու կերպարանք նշմարել. make over հանձնել, տալ. He made over his house to his son Նա իր տունը տվեց/հանձնեց տղային. make up հնարել, հորինել. հաշտվել. պայմանավորվել. The whole story was made up Ամբողջ պատմությունը հորինված էր. They have made up Նրանք հաշտվեցին. Let’s make it up Եկեք մոռանանք այդ. We made up to meet Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել. She never makes up Նա երբեք շպար (կոս մե տի կա) չի օգտագոր ծում/դիմա հարդարում. (կազմել) make up the majority մեծամասնություն կազմել. make up a sentence նախադասություն կազ մել. (փոխհատուցել, պակասը լրաց նել) make up for the lost time կորցրած ժա մա նակը ետ շահել make up one’s mind մտադրվել, որոշել. make the acquaintance of smb ծանոթա նալ մեկի հետ. make the best of smth որևէ բան լավագույն ձևով օգտագործել. make enemies թշնամիներ վաստակել. make a face դեմքը ծա մածռել. make a fool of smb մեկին հիմար վ ի ճա կի մեջ դնել. make friends ընկերանալ. make fun of smb ծիծաղել մեկի վրա. make sure համոզվել. make use of smth օգտագործել. հմկրգ. make choice ընտրություն կատարել. make correction ուղղել, ուղղում կատարել. make directory ստեղ ծել կատալոգ. make exmake- periment փորձ կատարել/անել

  English-Armenian dictionary > make

 • 2 after

  [΄a:ftə]
  1. adv հետո, ավելի ուշ (ժամանակ). You speak first, I’ll speak after Նախ դու խո սիր, հետո ես կասեմ. He left soon after Դրանից հետո նա շուտով մեկնեց.
  2. prep հետո. after dinner/breakfast ճաշից/նախաճաշից հետո. soon/shortly after անմիջապես հետո. the day after tomorrow վաղը չէ մյուս օրը. day after day օրե ցօր. time after time հաճախ. the next stop after this one մեկ կանգառից հետո. Shut the door after you Դուռը հետևիցդ փակիր. after you! Միայն ձեզ նից հետո, Անցեք խնդրեմ. (հերթում) after you Ես ձեզնից հետո եմ. (ըստ, նմա նությամբ) This is after my own heart Սա իմ սրտով է. dress after the latest fashion վերջին մոդայով հագնվել. He takes after his father Նա իր հորն է նման. (մա սին) ask after one’s health մեկի առողջու թյամբ հետաքրքրվել, մասին հարցնել. after all վերջ ի վերջո. be named after smn անվանել մեկի պատ վին. after Dickens ըստ Դիքենսի. The police are after him Ոստիկանությունը նրան է փնտրում. be/get after smb. մեկին փնտրել/ հետևից ընկնել. հմկրգ. after-book/journal փոփոխու թյունների մատյան.
  3. cnj երբ. after I get back երբ ես վերադառնամ. soon after շուտով. վերադառնալուցս հետո

  English-Armenian dictionary > after

 • 3 good

  I
  [gud] n բարիք. the good բարօրություն, բարի մարդիկ. do good բարիք գործել. be up to no good for the good of բարիքի/բարօրության համար. (օգուտ, շահ) What good will that be? Դրանից ի՞նչ օգուտ կա. It’s no good Օգուտ չկա. for your good քո օգտի համար. It’s all to the good Ամեն ինչ լավ կլինի. for good and all ընդմիշտ
  II
  [gud] a լավ. good advice լավ խորհուրդ. have a good rest լավ հանգստանալ. a good beginning/ mood/news լավ սկիզբ/տրամադ րություն/նորություն. have a good breakfast/meal կուշտ նախաճաշել/ուտել. earn good money լավ փող վաստակել. be good enough բարի լինել. be good at languages լեզուներում ընդունակ լինել. have a good reason լուրջ պատճառ ունենալ. too good to be true չափազանց լավ՝ ճշմարիտ լինելու համար good heavens/gracious Աստված իմ. (հաճելի, բարի) a good man բարի մարդ. good works բարի գործեր. a good name բարի համբավ. good faith բարյացակամություն. It’s very good of you Դուք շատ բարի եք. good morning բարի լույս/առավոտ. Have a good journey Բարի ճանա պարհ. good luck Հաջողություն. (օգտակար) It’s good for your health Դա օգտակար է ձեր առող ջության համար. This medicine is good for headache Այս դեղը օգտակար է գլխա ցավին. (հմուտ, ձեռնհաս) a good doctor/lawyer հմուտ բժիշկ/իրավաբան. (պիտանի) good for drinking խմելու համար պիտանի. good for nothing անպետք, ոչ պետքական. The meat is still good Միսը դեռ լավ վիճակում է. All in good time Ամեն ինչ իր ժամանակին. The fish doesn’t smell good Ձուկը թարմ չէ. in good time ճիշտ ժամանա կին. (հուսալի, վստահելի) good debts հու սալի պարտքեր. good brakes հուսալի արգելակներ. on good authority վստահելի աղբյուրներից. It’s good for another 5 years Դա հինգ տարի էլ կծա ռայի. The ticket is good for 3 months Տոմսը ուժի մեջ է երեք ամիս. give a good scolding խիստ հանդիմանել. have a good talk լուրջ խոսակ ցություն ունենալ. (բավականին) learn a good deal շատ բան սովորել. cost a good deal թանկ ար ժենալ. a good few people բավական շատ մարդ. We waited a good hour Մենք մի ամբողջ ժամ սպասեցինք. as good as նույն քան/լավ/ որքան. as good as new ինչպես նորը. as good as settled փաստորեն որոշված. make good բար գավա ճել, հաջողակ լինել. make good one’s promise իր խոստումը պահել. make good the loss վնասը հատուցել. stand good ուժի մեջ լինել
  [gud] adv լավ. a good long walk մի լավ զբոսանք. good and hot շատ շոգ, տապ

  English-Armenian dictionary > good

 • 4 have

  [hæv, həv]
  1. v ունենալ. have two sons երկու որդի ունենալ. have a good memory լավ հիշո ղու թյուն ունենալ. have a visitor այցելու ունե նալ. all I have ինչ որ ունեմ. (ունեցած - չու նե ցածս). have time ժամանակ ունենալ. have no words բառեր չգտնել. have no one to talk to մեկը չկա, որ հետը խոսես. have no objection առարկություն չունենալ. have a success հաջողություն ունենալ. have the cheek հանդգնություն ունենալ. (ստանալ, ձեռք բերել) have a letter նամակ ստանալ. This is to be had on the market Սա կարելի է ձեռք բերել շուկայում. have a headache գլխացավ ունենալ. have measels կարմրուկով հիվանդանալ. have a cold հարբուխ ունենալ. have breakfast/dinner/supper նախաճա շել/ճա շել/ ընթրել. Will you have some more coffee? Էլի սուրճ կուզե՞ք. have to պարտավորություն. I have to translate this article Պետք է թարգմանեմ այս հոդվածը. (ցանկություն) Which ring will you have? Ո՞ր մատանին կվերցնես. as ill luck would have it կարծես դիտմամբ. I won’t have it Ես դա թույլ չեմ տա. I won’t have you leave Ես թույլ չեմ տա, որ դու գնաս. (պատճառական) have one’s hair cut/photo taken/shoes repaired մա զերը կտրել տալ. նկարվել. կոշիկները վե րանո րոգել տալ. had better/rather ավելի շուտ/ լավ կլիներ, որ. You had better go there Ավելի լավ է դուք գնաք այնտեղ. The papers have it that… Թերթերը պնդում են, որ… have no doubt կաս կած չունենալ. I’ve had it! Բավական է, կուշտ եմ. հանձնվում եմ. have it your own way Արա ինչ պես կուզես, մտածիր ինչ կուզես. have a good time լավ ժամանակ անցկացնել. have on կրել, հագնել. have a hat on գլխին գլխարկ լինել. have spectacles on ակնոց կրել. have out փխբ. պար զել, քննարկել. We had it out with him Մենք ամեն ինչ պարզեցինք, He had a tooth out Նրա ատամը հեռացրին. have up դա տապար տել.
  2. n haves and have nots խսկց, ունևորները և չունևորները

  English-Armenian dictionary > have

 • 5 bed

  [bed] n մահճակալ, անկողին. a single/ double bed մեկ/երկտեղանոց մահճակալ. feather/spring bed փետրալից/զսպա նա կավոր ներքնակ. camp bed ծալովի մահճակալ. make the beds անկողիններ գցել. make up a bed for smb մեկի համար անկողին գցել. change the beds անկողնու սպիտակաղենը փոխել. go to bed պառկել/գնալ քնել/քնելու. get into/out of անկողին մտնել/ անկողնուց վեր կենալ. take to one’s bed անկողին ընկնել, հիվան դանալ. keep one’s bed հիվանդ պառկել, մնալ անկող նում. leave one’s bed առողջանալ, ապաքին վել. give smn a bed for the night մեկին գի շերե լու տեղ տալ. bed and board օթևան և սնունդ. bed and breakfast օթևան և նախաճաշ. unmade bed թափթփված/չհավաքված ան կողին a bed of roses հաճելի/թեթև կյանք. a bed of thorns ծանր/տհաճ կացություն. It’s time for bed Քնելու ժամանակ է. (հուն, հատակ) bed of a river գետի հուն. bed of the sea/ocean ծովի/ օվկիա նոսի հատակ. (մարգ, թումբ) a garden bed բանջարանոցի մարգ. a bed of flowers, flower bed ծաղ կաթումբ. get out of bed on the wrong side ձախ ոտքի վրա վեր կենալ

  English-Armenian dictionary > bed

 • 6 fix

  [fiks] v ամրացնել, պնդացնել. սահմանել, որո շել. fix a mirror/picture on the wall հայե լին/ նկարը պատին ամրացնել. fix one’s attention փխբ. ուշադրությունը գամել. fix in one’s memory հիշողության մեջ տպավորվել. մտապա հել. fix one’s hopes on smb հույսեր դնել մեկի վրա. (որոշել, նշանակել) fix the day օրը նշանակել. fix the prices/the rent գները/վարձա վճարը որոշել. fix a salad/a breakfast /a meal աղցան/նախաճաշ/ուտելիք պատ րաս տել. (նորոգել) fix the broken chair կոտրված աթոռը նորոգել. have one’s car fixed մեքենան վերանորոգել տալ. fix a coat վե րարկուն մաքրել/նորոգել. fix up for the night գիշերը օթևան տալ. How are you fixed for time/money?Ժամանակ/Փող ունե՞ս fix smn հա խիցը գալ. խսկց. կարգավորել fix a fire կրակ անել, խարույկ վառել. fix up the room սեն յակը կարգի բերել. fix the jury ատե նակալներին կաշառել. fix an election կեղծել ընտրությունների արդյունքները. fix it up with նախօրոք պայմանավորվել

  English-Armenian dictionary > fix

 • 7 light

  I
  [lait] n լույս, լուսավորություն. in the light of լույսի ներքո. by the light of a candle մոմի լույսի տակ. get up at first light շատ վաղ արթնանալ. before the light fails նախքան մթնելը. you ‘re in my light լույսս փակում ես. need more light ավելի շատ լույսի կարիք ունենալ. in a good light լավ լուսավորված տեղում. bring to light փխբ. երևան հանել, մերկացնել. come to light երևան գալ, հայտնաբերվել. see the light փխբ. ծնվել, աշխարհ գալ see the red light փխբ. վախենալ. throw light լուսաբանել. show smn in a bad light փխբ. մեկին անբարենպաստ ձևով ներ կայացնել. cast a new light նոր լույս սփռել. He’s seen the light Նա սկսեց տեսնել. northern/ polar lights հյուսիսափայլ. (լույսի աղբյուր) ceiling light ջահ, առաստաղի ջահ. desk light սեղանի լամպ. bedside light գիշերային լամպ. wall light պա տի լամպ, բրա. street/town lights փո ղո ցային լապտեր. put the light on/out լույսը միացնել/անջատել. overhead light լուսավորություն վերևից. (ավտոմեքենա) car lights ավտո մեքենայի լույսեր. ցոլալապտեր (ֆառ) rear/breaking lights ավ տո մե քենայի հետևի լույսեր reversing light ար գե լա կ ման ազդանշան. parking light կայանելու լույ սեր emergency/ flashing lights վթարային ազ դանշանում landing lights ավ. վայրէջքի լույ սեր. (ճանապարհի նշաններ) Stop at the lights Կանգնեք լուսաֆորի/լուսակիրի մոտ. Don’t cross against the lights Կարմիր լույսի տակ մի անցեք. (կրակ) put a light to the bonfire խարույկ վառել. give me a light ծխախոտը վառել. strike a light լուցկի վառել. one of the leading lights փխբ. ականավոր մարդկանցից մեկը. The plan was given the green light Ծրագիրը կանաչ ճանա պարհ ստացավ
  II
  [lait] a լուսավոր, բաց. It’s already light Արդեն լուսացել է. light complexion դեմքի բաց գույն. light blue/green երկնագույն. բաց կանաչ
  [lait] a թեթև. light breakfast/weight/steps թեթև նախաճաշ/քաշ/քայլեր. light beer/punishment/ reading թույլ գարեջուր. թեթև պատիժ. զվարճալի ընթերցանություն. light music/comedy թեթև երաժշտություն, ուրախ կատ ակեր գություն. with a light heart թեթև սրտով. a light eater քչակեր. a light sleeper զգայուն/թեթև քնող. light railway մսնգ. նեղգիծ երկաթուղի. (բարակ) light dress/coat/blanket թեթև շոր/վերարկու/ծածկոց. give light weight խսկց. թերակշռել. travel light քիչ/թեթև ուղեբեռով ճամփորդել
  IV
  [lait] v վառել. light a candle/the stove/a bonfire վառել մոմը/սալօջախը/խարույկը. (լուսա վո րել) The clock lights up at night Ժամացույցը գիշերը լույս է տալիս. It’s time to light up ժա մանակն է լույսը վառել. Her face lit up փխբ. Նրա դեմքը պայծառացավ

  English-Armenian dictionary > light

См. также в других словарях:

 • Breakfast Time — Infobox Television show name = Breakfast Time caption = Original Breakfast Time logo format = News, Business, Sport, Weather creator = BBC News director = creative director = developer = presenter = Various country = UK num episodes = network =… …   Wikipedia

 • breakfast time — also breakfast time N UNCOUNT: oft prep N Breakfast time is the period of the morning when most people have their breakfast. By breakfast time he was already at his desk …   English dictionary

 • breakfast-time — see breakfast time …   English dictionary

 • breakfast-time — /ˈbrɛkfəs taɪm/ (say brekfuhs tuym) noun 1. the time in the morning when breakfast is eaten. –adjective 2. denoting, relating to, or taking place at this time …   Australian-English dictionary

 • breakfast time — noun the customary or habitual hour for eating breakfast • Hypernyms: ↑mealtime …   Useful english dictionary

 • arsehole to breakfast time — adj, adv British 1. completely disorganised, at sixes and sevens . A picturesque, if fundamentally meaningless expression sometimes heard in Britain, especially in the north of England. ► It s no good, it s all arsehole to breakfast time in that… …   Contemporary slang

 • breakfast television —    Breakfast television is older than most people imagine. It was first tried in the London ITV area in the late 1950s, and then in Yorkshire in the early 1970s. In the early 1980s, however, the IBA offered a separate breakfast franchise and TV… …   Encyclopedia of contemporary British culture

 • Breakfast — For other uses, see Breakfast (disambiguation). Part of a series on Meals …   Wikipedia

 • Breakfast television — Morning Show redirects here. For other uses, see The Morning Show (disambiguation). This article is about the concept of breakfast television in general. For the Citytv television programme, see Breakfast Television. Journalism …   Wikipedia

 • Breakfast News — Infobox Television show name = Breakfast News caption = BBC Breakfast News Logo format = News, Business, Sport, Weather runtime = creator = developer = producer = executive producer = presenter = country = United Kingdom language = network = BBC… …   Wikipedia

 • breakfast — I UK [ˈbrekfəst] / US noun [countable/uncountable] Word forms breakfast : singular breakfast plural breakfasts *** the first meal you have in the morning What did you have for breakfast this morning? I m never hungry enough for a full breakfast.… …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»