Перевод: с английского на все языки

рядко

 • 1 Dantesque

  Dantesque[dæn´tesk] рядко = Dantean.

  English-Bulgarian dictionary > Dantesque

 • 2 Gael

  {geil}
  1. n шотландски или ирландски келт
  2. a келтски (език)
  * * *
  {geil} n келт.
  * * *
  1 n шотландски или ирландски келт;2 a келтски (език);gael; n келт.
  * * *
  1. a келтски (език) 2. n шотландски или ирландски келт
  * * *
  Gael [geil] n келт (шотландски, рядко ирландски).

  English-Bulgarian dictionary > Gael

 • 3 Grecian

  {gri:ʃn}
  I. a ряд. гръцки
  II. 1. ост. грък
  2. елинист
  * * *
  {gri:shn} I. а ряд. гръцки; II. n 1. ост. грък; 2. елинист.
  * * *
  a гръцки (за стил);grecian; I. а ряд. гръцки; II. n 1. ост. грък; 2. елинист.
  * * *
  1. i. a ряд. гръцки 2. ii. ост. грък 3. елинист
  * * *
  Grecian[´gri:ʃən] I. adj рядко гръцки; елинистичен; \Grecian horse троянски кон; II. n елинист.

  English-Bulgarian dictionary > Grecian

 • 4 Nazarite

  {,næzə'rait}
  n юдейски отшелник
  * * *
  {,nazъ'rait} n юдейски отшелник.
  * * *
  n юдейски отшелник
  * * *
  Nazarite[´næzərait] n 1. назорей; 2. рядко назаретянин, назарянин.

  English-Bulgarian dictionary > Nazarite

 • 5 Romanesque

  {roumə'nesk}
  a, n арх. римски (стил)
  * * *
  {roumъ'nesk} a, n арх. римски (стил).
  * * *
  a, n арх. римски (стил)
  * * *
  Romanesque[¸roumə´nesk] n 1. архит. романски стил; 2. рядко романски диалект.

  English-Bulgarian dictionary > Romanesque

 • 6 adit

  {'ædit}
  1. вход. проход, достъп
  2. мин. хоризонтална галерия
  * * *
  {'adit} n 1. вход. проход; достъп; 2. мин. хоризонтална галерия.
  * * *
  1. вход. проход, достъп 2. мин. хоризонтална галерия
  * * *
  adit[´ædit] n 1. мин. хоризонтална галерия; 2. рядко вход; проход; достъп.

  English-Bulgarian dictionary > adit

 • 7 adjective

  {'ædʒiktiv}
  1. грим. прилагателно
  2. attr прилагателен, на прилагателно, зависим, несамостоятелен, тех. нетраен (за боя)
  * * *
  {'ajiktiv} n 1. грим. прилагателно; 2. attr 1) прилагате
  * * *
  прилагателно;
  * * *
  1. attr прилагателен, на прилагателно, зависим, несамостоятелен, тех. нетраен (за боя) 2. грим. прилагателно
  * * *
  adjective[´ædʒiktiv] I. n ез. прилагателно; II. adj 1. адиективен, прилагателен; 2. рядко зависим, несамостоятелен; 3. тех. нетраен (за бои или цветове), слаб, неустойчив, неиздържлив, изтриваем.

  English-Bulgarian dictionary > adjective

 • 8 adjudge

  {ə'dʒʌdʒ}
  1. отсъждам. присъжлам (something to someone нещо някому)
  2. признавам за (виновен, валиден и пр.)
  3. смятам. преценявам
  to ADJUDGE the book a success преценявам. че книгата е добра сполучлива
  4. ост. осъждам (to на)
  * * *
  {ъ'j^j} v 1. отсъждам. присъжлам (s. th. to s.o. нещо н
  * * *
  отсъждам; присъждам; признавам;
  * * *
  1. to adjudge the book a success преценявам. че книгата е добра сполучлива 2. ост. осъждам (to на) 3. отсъждам. присъжлам (something to someone нещо някому) 4. признавам за (виновен, валиден и пр.) 5. смятам. преценявам
  * * *
  adjudge[ə´dʒʌdʒ] v 1. отсъждам, присъждам; 2. признавам (за); he was \adjudged guilty той бе признат за виновен; 3. преценявам; приемам; 4. рядко осъждам.

  English-Bulgarian dictionary > adjudge

 • 9 adminicle

  adminicle[əd´minikəl] n 1. рядко подкрепа, помощ; 2. юрид. потвърдителни доказателства.

  English-Bulgarian dictionary > adminicle

 • 10 adorable

  {ə'dɔ:rəbl}
  a прелестен, очарователен, прекрасен, възхити телен
  * * *
  {ъ'dъ:rъbl} а прелестен, очарователен, прекрасен, възхити те
  * * *
  чудесен; очарователен; прелестен; възхитителен;
  * * *
  a прелестен, очарователен, прекрасен, възхити телен
  * * *
  adorable[ə´dɔ:rəbl] adj 1. разг. прелестен, очарователен, прекрасен, възхитителен; 2. рядко обожаван, достоен за обожание; FONT face=Times_Deutsch◊ adv adorably.

  English-Bulgarian dictionary > adorable

 • 11 adumbral

  adumbral[æ´dʌmbrəl] adj рядко засенчен, сенчест.

  English-Bulgarian dictionary > adumbral

 • 12 adust

  изгорял; изпечен;
  * * *
  adust[ə´dʌst] adj ост. 1. спечен, изпечен; изгорял; 2. рядко навъсен, мрачен.

  English-Bulgarian dictionary > adust

 • 13 advocacy

  {'ædvəkəsi}
  n защита, подкрепа, поддръжка
  застъпничество (of на, за)
  * * *
  {'advъkъsi} n защита; подкрепа, поддръжка; застъпничество (o
  * * *
  пропаганда; застъпничество; защита;
  * * *
  1. n защита, подкрепа, поддръжка 2. застъпничество (of на, за)
  * * *
  advocacy[´ædvəkəsi] n 1. защита; подкрепа, поддръжка; застъпничество; 2. рядко пропаганда; 3. адвокатство.

  English-Bulgarian dictionary > advocacy

 • 14 affectation

  {æfek'teiʃn}
  1. преструване, превземане, преструвка, превземка, изкуственост, маниерничене
  AFFECTATION of indifference/interest престорено безразличие, интерес
  2. ряд. предпочитание, склонност
  * * *
  {afek'teishn} n 1. преструване, превземане; преструвка, пр
  * * *
  преструвка; преструване; превземане; превзетост; превземка;
  * * *
  1. affectation of indifference/interest престорено безразличие, интерес 2. преструване, превземане, преструвка, превземка, изкуственост, маниерничене 3. ряд. предпочитание, склонност
  * * *
  affectation[¸æfek´teiʃən] n 1. превземане, преструване; изкуственост; превземка, преструвка; маниерничене; with an \affectation of ease с престорена непринуденост; 2. рядко предпочитане, обич.

  English-Bulgarian dictionary > affectation

 • 15 affiliate

  {ə'filieit}
  I. 1. присъединявам (се), сдружавам (се), съм/ставам филиал на
  2. юр. приписвам/установявам бащинство (to, upon)
  II. 1. филиал, клон
  2. съдружник, помощник
  * * *
  {ъ'filieit} v 1. присъединявам (се); сдружавам (се).(2) n 1. филиал; клон; 2. съдружник; помощник.
  * * *
  съдружник; сдружавам се; присъединявам; клон;
  * * *
  1. i. присъединявам (се), сдружавам (се), съм/ставам филиал на 2. ii. филиал, клон 3. съдружник, помощник 4. юр. приписвам/установявам бащинство (to, upon)
  * * *
  affiliate[ə´fili¸eit] I. v 1. присъединявам (се), сдружавам (се) ( with, to); 2. юрид. приписвам (установявам) бащинство; рядко осиновявам (to); прен. установявам връзки с; II. n ам. 1. клон, филиал; 2. съдружник, помощник.

  English-Bulgarian dictionary > affiliate

 • 16 afflatus

  {ə'neitəs}
  n вдъхновение, божествено откровение
  * * *
  {ъ'neitъs} n вдъхновение; божествено откровение.
  * * *
  n вдъхновение, божествено откровение
  * * *
  afflatus[ə´fleitəs] n вдъхновение; рядко Божествено откровение.

  English-Bulgarian dictionary > afflatus

 • 17 affluence

  {'æfluəns}
  1. изобилие, охолство, богатство, благоденствие
  to rise to AFFLUENCE забогатявам
  2. ряд. наплив, приток
  * * *
  {'afluъns} n 1. изобилие, охолство, богатство; благоденстви
  * * *
  охолство; изобилие;
  * * *
  1. to rise to affluence забогатявам 2. изобилие, охолство, богатство, благоденствие 3. ряд. наплив, приток
  * * *
  affluence[´æfluəns] n 1. изобилие, охолство; богатство, ѝмане; 2. рядко наплив, приток; стичане, стечение.

  English-Bulgarian dictionary > affluence

 • 18 agnomen

  прозвище; прякор;
  * * *
  agnomen[æg´noumen] n (pl - mens, - mina) рядко прозвище, прякор.

  English-Bulgarian dictionary > agnomen

 • 19 agony

  {'ægəni}
  1. силно страдание/болки, гърчения, мъка, агония
  death/last AGONY предсмъртна агония
  to suffer agonies, to be in agonies умирам от болки/мъка
  to be in an AGONY of despair в пълно отчаяние съм
  to be in an AGONY of remorse измъчвам се от разкаяние
  AGONY column колона във вестник за лични обявления/за търсене на изчезнали близки и пр
  2. тежка борба
  3. внезапен изблик
  * * *
  {'agъni} n 1. силно страдание/болки; гърчения; мъка; агония; de
  * * *
  терзание; агония; гърчения;
  * * *
  1. agony column колона във вестник за лични обявления/за търсене на изчезнали близки и пр 2. death/last agony предсмъртна агония 3. to be in an agony of despair в пълно отчаяние съм 4. to be in an agony of remorse измъчвам се от разкаяние 5. to suffer agonies, to be in agonies умирам от болки/мъка 6. внезапен изблик 7. силно страдание/болки, гърчения, мъка, агония 8. тежка борба
  * * *
  agony[´ægəni] n 1. силно страдание; гърчения; \agony of death, last \agony агония, предсмъртни болки; \agony column шег. колона за лични обявления (във вестник); \agony aunt ( columnist) психолог, който дава съвети и отговори на писма до вестник или списание; \agony in red шег. яркочервена дреха; the A. безмерното душевно страдание на Христос в Гетсиманската градина; to pile on the \agony прен. утежнявам мъчително описание с излишни подробности; сгъстявам краските за по-силен ефект; 2. рядко тежка борба; 3. силно чувство; to be in \agony of joy прен. умирам от радост.

  English-Bulgarian dictionary > agony

 • 20 aheap

  целокупно;
  * * *
  aheap[ə´hi:p] adv рядко вкупом, на куп, целокупно, наедно, заедно.

  English-Bulgarian dictionary > aheap

См. также в других словарях:

 • рядко́м — рядком, нареч …   Русское словесное ударение

 • РЯДКО — Рядко, новгородец. 1225. Лет. X, 88 (Новг. 22: Радко) …   Биографический словарь

 • рядко́м — нареч. разг. 1. То же, что рядом. [Ананий Яковлев:] Давно тоже мы рядком то с ней не сиживали. Писемский, Горькая судьбина. Две три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно ожидали чаю. Достоевский, Село… …   Малый академический словарь

 • рядко — нар. нарядко, от дъжд на вятър, сегиз тогиз, от време на време, на промеждутъци нар. тук там, на места …   Български синонимен речник

 • рядко́вый — рядковый …   Русское словесное ударение

 • рядко́вый — ая, ое. с. х. прил. к рядок (во 2 знач.). || Производимый по рядкам. Рядковый посев зерновых. Рядковое удобрение. || Предназначенный для рядков. Рядковая жатва …   Малый академический словарь

 • рядковый — рядковый, рядковая, рядковое, рядковые, рядкового, рядковой, рядкового, рядковых, рядковому, рядковой, рядковому, рядковым, рядковый, рядковую, рядковое, рядковые, рядкового, рядковую, рядковое, рядковых, рядковым, рядковой, рядковою, рядковым,… …   Формы слов

 • рядком — нареч. Разг. 1. = Рядом. * Сядем рядком, поговорим ладком (Погов.). 2. В один ряд, в одну линию. Рюмки поставлены в серванте р. Деревья посадили р. ◁ Рядком с кем чем, в зн. предлога Рядом с кем , чем л. Устраивайся рядком с нами …   Энциклопедический словарь

 • Рядковый — прил. 1. соотн. с сущ. рядок II, связанный с ним 2. Расположенный на рядке [рядок II]. 3. Производимый по рядкам [рядок II]. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Рядком — нареч. качеств. обстоят. разг. ласк. к нареч. рядом I Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • рядковый — см. Рядок …   Энциклопедический словарь