Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

происходить

 • 1 происходить

  происходить
  несов
  1. (случаться) συμβαίνω, γίνομαι:
  что с тобой \происходитьо́дит? τί σοδ συμβαίνει;· что здесь \происходитьо́дит? τί συμβαίνει ἐδῶ;, τί τρέχει;·
  2. (являться результатом чего-л.) προκύπτω, προέρχομαι, προκαλούμαι:
  это \происходитьо́дит от того, что... αὐτό προέρχεται ἀπό то́ γεγονός δτι...·
  3. (вести происхождение) κατάγομαι:
  \происходить из крестьян κατάγομαι ἀπό ἀγροτική οίκογένεια.

  Русско-новогреческий словарь > происходить

 • 2 происходить

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > происходить

 • 3 происходить

  Русско-греческий словарь > происходить

 • 4 происходить

  [πραισχαντίτ'] ρ. συμβαίνω, γίνομαι

  Русско-греческий новый словарь > происходить

 • 5 происходить

  [πραισχαντίτ'] ρ συμβαίνω, γίνομαι

  Русско-эллинский словарь > происходить

 • 6 происходить

  ρ.δ.
  1. βλ. произойти (1, 2 σημ.).
  2. κατάγομαι, προέρχομαι, έλκω την καταγωγή.

  Большой русско-греческий словарь > происходить

 • 7 произойти

  произойти, происходить 1) (случиться) γίνομαι, συμβαίνω 2) (вести род) κατάγομαι, προέρχομαι
  * * *
  = происходить
  1) ( случиться) γίνομαι, συμβαίνω
  2) ( вести род) κατάγομαι, προέρχομαι

  Русско-греческий словарь > произойти

 • 8 появляться

  1. (зрительно) παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι 2. (возникать) εμφανίζομαι 3. (случаться, происходить) εκδηλώνομαι, συμβαίνω

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > появляться

 • 9 протекать

  1. (происходить) περνώ, ρέω, προχωράω 2. (течь) διαρρέω.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > протекать

 • 10 делать

  делать κάνω \делать ошибку κάνω λάθος \делать попытку κά νω απόπειρα \делать вывод συμ περαίνω, κάνω συμπέρασμα что нам \делать? τι να κάνουμε; \делатьться 1) γίνομαι \делатьется жар ко ζεσταίνει 2) (происходить): что здесь \делатьется? τι τρέχει (συμβαίνει) εδώ;
  * * *

  де́лать оши́бку — κάνω λάθος

  де́лать попы́тку — κάνω απόπειρα

  де́лать вы́вод — συμπεραίνω, κάνω συμπέρασμα

  что нам де́лать? — τί να κάνουμε

  Русско-греческий словарь > делать

 • 11 делаться

  де́латьсяется жа́рко — ζεσταίνει

  что здесь де́латьсяется? — τι τρέχει (συμβαίνει) εδώ

  Русско-греческий словарь > делаться

 • 12 быть

  быть
  несов
  1. (существовать) ὑπάρχω, ζῶ, ὑφίσταμαι/ ἔχω (иметься, быть в наличии):
  у него есть опыт αὐτός ἔχει πείρα; есть люди, которые... ὑπάρχουν ἀνθρωποι, πού...;
  2. (находиться) είμαι, βρίσκομαι;
  3. (происходить, состояться) γίνομαι, λαβαίνω (или λαμβάνω) χώραν:
  заседание будет в среду ἡ συνεδρίαση θά γίνει (или θά λάβει χώραν) τήν Τετάρτή
  4. (в знач. связки) είμαι:
  он был служащим ήταν ὑπάλληλος; ◊ так и \быть ἐστω, ἄς εἶναι, καλά; может \быть πιθανόν, μπορεί, ίσως; будь что будет! ὅ, τι θέλει ἀς γίνει!; как бы то ни было ὁπως καί να ' χει τό πράγμα.

  Русско-новогреческий словарь > быть

 • 13 вестись

  вестись
  несов
  1. (совершаться, происходить) γίνομαι·
  2. разг:
  так ведется ἔτσι συνηθίζεται, ἔτσι εἶναι καθιερωμένο.

  Русско-новогреческий словарь > вестись

 • 14 идти

  идти
  несов
  1. πηγαίνω, πάω, μεταβαίνω/ βαδίζω (шагать) / ἔρχομαι (от-куда-л.):
  \идти вперед προχωρώ· \идти назад ὁπισθοχωρώ· \идти за чем-л. ἀκολουθώ κάποιον \идти медленно (быстро) βαδίζω ἀργά (γρήγορα)· \идти в ногу συμβαδίζω, δέν μένω πίσω· \идти гуськом πηγαίνω σέ φάλαγγα κατ' ἄνδραν \идти домой πηγαίνω στό σπίτι· \идти из дому ἔρχομαι ἀπό τό σπίτι· \идти пешком πηγαίνω πεζός, πάω μέ τά πόδια· \идти в школу πηγαίνω σχολείο· \идти по дороге πηγαίνω στό δρόμο·
  2. (отправляться) ξεκινώ, φεύγω, ἀναχωρώ:
  поезд идет в два часа дня τό τραίνο φεύγει στίς δύο τό ἀπόγευμα· пароход идет через час τό ἀτμόπλοιον ἀναχωρεί μετά μία ὠρα· \идти гулять πηγαίνω περίπατο·
  3. (приближаться):
  поезд идет τό τραίνο φτάνει· весна идет ἐρχεται ἡ ἄνοιξη·
  4. (пролегать) ὁδηγώ, διέρχομαι, περνώ / ἐκτείνομαι, ἐξαπλοῦμαι, ἐξαπλώνομαι (простираться):
  эта дорога идет к городу αὐτός ὁ δρόμος ὁδηγεί στήν πόλη·
  5. (выходить, выделяться) βγαίνω, τρέχω:
  пар (дым) идет βγαίνει ἀτμός (καπνός)· вода идет из крана τό νερό τρέχει ἀπ' τή βρύση· кровь идет τρέχει αίμα· от цветов идет сильный запах τά λουλούδια ἀναδίνουν δυνατή μυρωδιά·
  6. (об осадках) πέφτω, πίπτω:
  идет снег πέφτει χιόνι, χιονίζει· идет дождь πέφτει βροχή, βρέχει·
  7. (о времени) περνώ:
  дни идут быстро οἱ μέρες περνοῦν γρήγορα· ему́ идет пятый год περπατάει στά πέντε, εἶναι πέντε χρονών
  8. (происходить) γίνομαι, λαμβάνω χώραν, συνεχίζομαι:
  иду́т переговоры γίνονται διαπραγματεύσεις· идут уроки γίνονται μαθήματα·
  9. (поступать) είσέρχομαι, μπαίνω, πηγαίνω:
  \идти на военную слу́жбу μπαίνω στό στρατό· \идти в институ́т μπαίνω στό Ίνστιτοῦτο·
  10. (находить сбыт) πουλιέμαι:
  товар не идет τό ἐμπόρευμα δέν πουλιέται (или δέν Εχει ζήτηση)·
  11. (о механизмах) δουλεύω, πηγαίνω:
  как иду́т ваши часы? πῶς πηγαίνει τό ὠρολόγι σας;·
  12. (употребляться) ἀπαιτοῦμαι, χρειάζομαι:
  на это платье идет шесть метров γι ' αὐτό τό φόρεμα χρειάζονται ἔξι μέτρα ὑφασμα· тряпье идет на изготовление бумаги τά κουρέλια πηγαίνουν διά τήν κατασκευή χαρτιοῦ·
  13. (быть к лицу) πηγαίνω, ταιριάζω, ἀρμόζω (προς):
  шляпа не идет мне τό καπέλλο δέν μοῦ πηγαίνει·
  14. (о спектакле, кино и т. п.) παίζομαι:
  сегодня идет «Пиковая дама» σήμερον παίζεται ἡ «Ντάμα Πίκα»·
  15. (в игре) παίζω, κάνω κίνηση:
  вам \идти ἡ σειρά σας νά παίξετε· \идти с десятки ἀνοίγω μέ τό δεκάρι· \идти пешкой κινώ πιόνι· ◊ \идти на-, перекор ἐνεργώ στό πείσμα, ἀντίθετα· \идти наудачу πηγαίνω στήν τύχη (или στά κουτουροῦ)· \идти вразрез с чем-л. πηγαίνω ἀντίθετα, ἐνεργώ σέ ἀντίθεση μέ...· \идти на риск ριψοκινδυνεύω· \идти ко дну́ πηγαίνω στον πάτο· \идти на врага βαδίζω κατά τοῦ ἐχθροῦ· \идти в гору перен παίρνω τήν ἀνιοῦσαν, προκόβω· \идти и а у́быль ἐλαττώνομαι· \идти на преступление κάνω ἔγκλημα· \идти своей дорогой τραβώ τόν δρόμο μου· \идти на усту́пки κάνω ὑποχωρήσεις· \идти на посадку ἀβ. πάω νά προσγειωθώ· \идти на все κάνω τό πάν \идти на попятный ὑποχωρώ· не \идти в счет δέν μπαίνω στό λογαριασμό· это не идет у меня из головы δέν μοῦ βγαίνει ἀπ' τό μυαλό· о чем речь идет? περί τίνος πρόκειται;, περί τίνος γίνεται λόγος;· как иду́т дела? πώς πἄνε οἱ δουλειές;· дела иду́т хорошо́! οἱ δουλειές πᾶνε καλά!· куда ни шло! разг ἀς εἶναι, ἔστω!· идет! (ладно) ἔχει καλώς!, ἐν τάξει!

  Русско-новогреческий словарь > идти

 • 15 исходить

  исходить I
  1 сов (обойти много мест) διατρέχω, γυρίζω, περιοδεύω (μέ τά πόδια).
  исходить II
  несов
  1. (происходить, иметь источником) πηγάζω, προέρχομαι, ξεκινάω, βγαίνω·
  2. (основываться на чем-л.) βασίζομαι σέ κάτι, ξεκινώ· 3.:
  \исходить кровью ἐξαντλούμαι ἀπό τήν αἰμορραγία, χάνω πολύ αίμα· \исходить слезами ἀναλύομαι σέ δάκρυα.

  Русско-новогреческий словарь > исходить

 • 16 произойти

  произойти
  сов см. происходить.

  Русско-новогреческий словарь > произойти

 • 17 следовать

  след||овать
  несов
  1. (идти следом) ἀκολουθώ, ἔπομαν
  2. (наступать, происходить после кого-л., чего-л.) διαδέχομαι, ἔρχομαι κατόπιν, ἐπακολουθώ:
  события \следоватьовали одно за другим τά γεγονότα διαδέχονταν τό ἕνα τό ἀλλο·
  3. (поступать согласно чему-л.) ἀκολουθώ:
  \следовать велениям долга ὑπείκω στά κελεύσματα τοῦ καθήκοντος μου· \следовать обычаям τηρώ τά Εθιμα· \следовать примеру ἀκολουθώ τό παράδειγμα·
  4. (отправляться, ехать) κατευθύνομαι, μεταβαίνω:
  поезд \следоватьует в Афины τό τραίνο κατευθύνεται στήν 'Αθήνα·
  6. (быть следствием, вытекать из чего-л.) βγαίνω, προκύπτω, ἔπομαι, συνεπάγομαι:
  отсюда \следоватьует вывод, (что...) ἀπό δῶ βγαίνει τό συμπέρασμα (ὅτι...), ἐξ αὐτοῦ προκύπτει (δτι...)· что из этого \следоватьует? τί οὐμπέρασμα βγαίνει;, κι ἔπειτα;·
  6. безл (нужно, должно):
  \следоватьует πρέπει, δέον Работу \следоватьует закончить τἡν δουλειά πρέπει νά τήν τελειώσεις· тебе не \следоватьует Зтого делать δέν πρέπει νά τό κάνεις αὐτό· этого \следоватьовало ожидать (έπρεπε αὐτό νά τό περιμένουμε·
  7. безл (причитаться):
  с него \следоватьует еще пятьсот драхм (αὐτός) πρέπει νά πληρώσει ἀκόμη πεντακόσιες δραχμές· сколько с меня \следоватьует? πόσα χρ(ε)ωστῶ;, πόσα ὁφείλω νά πληρώσω;· ◊ как \следоватьует ὅπως πρέπει, ὅπως ταιριάζει, δεόντως· отругать как \следоватьует τοῦ τά ψέλνω ὅπως πρέπει.

  Русско-новогреческий словарь > следовать

 • 18 случаться

  случа||ться I
  несов συμβαίνω, λαμβάνω χώραν/ γίνομαι (происходить):
  \случатьсяется, что... τυχαίνει κάποτε νά...·
  2. (приходиться, выпадать на долю) безл τυχαίνω, συμβαίνω:
  ему не \случатьсялось бывать там δέν Ετυχε νά πάει ἐκεΐ· \случатьсялось ли вам когда-нибудь...? σδς ἔτυχε ποτέ νά...;
  случаться II
  несов (о животных) ζευγαρώνομαι.

  Русско-новогреческий словарь > случаться

См. также в других словарях:

 • ПРОИСХОДИТЬ — ПРОИСХОДИТЬ, произойти, статься, сделаться; | делаться, производиться. Что у вас происходит? что делается. Завтра будут происходить торги, опасаюсь, что произойдут неприятности между ними, будут, выйдут. На пороховом заводе произошел взрыв.… …   Толковый словарь Даля

 • происходить — Проистекать, вытекать, выходить; быть из чьего рода. Ср. быть …   Словарь синонимов

 • ПРОИСХОДИТЬ — ПРОИСХОДИТЬ, происхожу, происходишь, несовер. 1. несовер. к произойти. «У матушки происходило объяснение с отцом.» А.Тургенев. Что там происходит? 2. от кого чего, из чего. Принадлежать к кому чему нибудь по рождению, быть какого нибудь… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПРОИСХОДИТЬ — ПРОИСХОДИТЬ, ожу, одишь; несовер. 1. см. произойти. 2. Быть какого н. происхождения (в 1 знач.). П. из крестьян. 3. То же, что проистекать. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • происходить — возникать вести начало давать начало — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы возникатьвести началодавать начало EN originate …   Справочник технического переводчика

 • происходить — I.     ПРОИСХОДИТЬ/ПРОИЗОЙТИ     ПРОИСХОДИТЬ/ПРОИЗОЙТИ, выходить/ выйти II. происшествие …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • происходить — ▲ находиться в (состоянии) ↑ динамический происходить с кем чем существовать динамически (что с ним происходит?). развернуться. разыгрываться. совершаться. идти. проходить. течь. протекать (протекает процесс). по... (потрескивать). несовершенный… …   Идеографический словарь русского языка

 • происходить в результате — проистекать — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом Синонимы проистекать EN result …   Справочник технического переводчика

 • происходить (откуда) — ▲ следовать (из чего) ↑ (быть) в, действительный происходить (это происходит от неумения). производить (# название слова от чего). производный. вести [брать] начало от кого чего. дать [положить] начало чему. иметь какие корни (глубокие… …   Идеографический словарь русского языка

 • Происходить — несов. перех. и неперех.; неперех. 1. Возникать, являться как следствие, результат чего либо. отт. Возникать в результате развития, преобразования чего либо. 2. Принадлежать по рождению к какому либо сословию, классу и т.п.; вести от кого либо… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • происходить — происходить, происхожу, происходим, происходишь, происходите, происходит, происходят, происходя, происходил, происходила, происходило, происходили, происходи, происходите, происходящий, происходящая, происходящее, происходящие, происходящего,… …   Формы слов

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»