Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

проводить

 • 1 проводить

  гусел кардан, гуселондан

  Русско-таджикский словарь > проводить

 • 2 проводить

  I
  несов.
  1. см. провести; проводить ленинскую политику мира ба ҳаёт татбиқ кардани сиёсати ленинии сулҳ
  2. что гузарондан, нақл (амалӣ) кар­дан, ба ҳаёт татбиқ кардан (мае. гармӣ, садо вағ.), проводить тепло гармиро гузарон­дан
  II
  сов. кого-что
  1. гусел кардан, гуселондан; проводить на вокзал то (ба) вокзал гусел кардан; проводить до угла то хамгашти кӯча гуселондан (бурда мондан)
  2. ба сафар гусел кардан; проводить в дальний путь бо роҳи дур гусел кардан
  3. чем бо кафкӯбӣ гусел кардан; проводить артистов аплодисментами ба артистҳо чапакзанӣ кардан <> проводить глазами (взглядом, взором) кого-что-л. аз пушти (аз қафои, аз ақиби) касе, чизе нигоҳ карда истодан (мондан); проводить глазами поезд аз пушти (аз қафои) поезд нигоҳ карда истодан (мондан)

  Русско-таджикский словарь > проводить

 • 3 беззаботно

  нареч. бепарвоёна, беғамона, фориғболона, лоуболоиа; беззаботно проводить время беғамона вақт (рӯз) гузарондан

  Русско-таджикский словарь > беззаботно

 • 4 последний

  1. охирин; последний день месяца.рӯзи охиринй моҳ; в последнюю минуту дар дақиқаи охирин; [в] последнщй раз охирин дафъа (бор); за последние годы дар солҳои охир; последнее слово обвиняемого сухани охирини айбдоршаванда; последний звонок занги охирин; последний урок дарси охир(ин); события последних лет воқеаҳои солҳои охир; он ушёл последним ӯ баъди ҳама рафт, ӯ аз ҳама ақиб рафт; последний ребёнок в семё бачаи охирин, кенҷа; последняя воля васият
  2. боқимонда, охирин; спечь лепёшки из последней муки аз орди боқимонда кулча пухтан; последние деньги пули охирин // в знач. сущ. последнее с буду шуд; отдать последнее буду шуди худро [ба дигарон] додан
  3. гузашта, охир; [в, за] последнее время вақтҳои охир; в последние два года дар ду соли охир; на последнем собрании дар маҷлиси гузашта
  4. навтарин, тозатарин, охирин; последняя модель намунаи (амсилаи) навтарин; последнее издание нашри охирин; по последнему слову техники аз рӯи навтарин кашфиёти техника; последние известия ахбори охирин
  5. книжн. мазкур, зикршуда
  6. қатъй; последнее решение қарори қатъӣ; последняя цена нархи охирин
  7. олитарин, баландтарин; хубтарин, охирин, аъло; последняя мера василаи (во-ситаи, илоҷи, ҷазои) охирин; последняя инстанция марҳилаи олӣ (охирин)
  8. паст-тарин, бадтарин, гандатарин; он последний человек вай одами пасттарин аст; это последнее дело ин пасттарини корҳост <> последний крик моды охирин мод; последняя спица в колеснице 1) одами беэътибор, одами нуфузаш хеле кам 2) чизи пасафтод, назарногир, ғайри қобили эътибор; последний час дами вопасин; в последнем градусе уст. дар давраи (дараҷаи) охирин; в последнем счёте дар охир, ниҳоят, билохира; до последнего то охир, то ҳадди (ймконияти) охирин; бо тамоми ҷидду ҷаҳд; до последней возможности ҳаддалимкон; до последнего дыхания (вздоха) то дами вопасин, то дами мурдан; до последней капли крови то нафаси охирин; на последнем плане дар навбати охир; заснуть (уснуть) последним сном книжн. чашм аз ҷаҳон пӯшидан; отдать \последнийий долг кому-л. ба ҷанозаи касе рафтан; проводить в \последнийий путь кого ба роҳи охирин гусел кардан; промокнуть до \последнийей нитки шип-шилта шудан; сказать \последнийее простй алвидоъ (алвидои вопасин) гуфтан

  Русско-таджикский словарь > последний

 • 5 праздно

  нареч. бекор, коҳилона, беҳуда; праздно проводить время вақтро беҳуда гузарондан

  Русско-таджикский словарь > праздно

 • 6 препровождение

  с (по знач. гл. пре­проводить) фиристодан(и), роҳӣ (равона) кардан(и), расондан(и); гузарондан(и); препровождение бумаг по назначению ба ҷояш (ба соҳибонаш) фиристодани (расондани) коғазҳо препровождение времени гузарондани вақт

  Русско-таджикский словарь > препровождение

 • 7 провожать

  несов. см. проводить II

  Русско-таджикский словарь > провожать

 • 8 путь

  м
  1. роҳ, ҷода; зимний путь роҳи зимистонгард; воздушный путь роҳи ҳавоӣ; морской путь роҳи баҳрӣ; подземный путь роҳи зеризаминӣ; про­ложить путь роҳ кушодан
  2. гузаргоҳ, роҳи гузар; стоять на пут й дар гузаргоҳ истодан /V перен. роҳ; найти пут ь к чьему-л. сердцу ба дили касе роҳ ёфтан, дили касеро дарёфтан
  3. ж.-д. роҳ, роҳи оҳан; поставить поезд на запасный путь поездро ба роҳи оҳани эҳтиётӣ гузарондан
  4. мн. пути анат. роҳ; дыхательные путй роҳи нафас (нафасгирӣ)
  5. сафар, мусофират, саёҳат; отправиться в далёкий путь ба сафари дурудароз рафтан (баромадан); мы были в путй три дня мо се рӯз роҳ рафтем (сафар кардем)
  6. тараф, сӯй, роҳ, ҷониб, ҷиҳат; наш путь лежал лесом роҳи мо аз бешазор мегузашт; сбиться с путй роҳ гум кардан
  7. тарз, роҳ, тариқ(а), васила; действовать мирным путём бо роҳи сулҳчӯёна амал кардан
  8. уст. прост, (толк, прок) фонда, суд, нафъ, манфиат <> путь - дорога,путь-дороженька роҳ; жизненный путь ҳаёт, зиндагӣ; Млечный Путь астр. Роҳи Каҳкашон; окольным (обходным) путём бо роҳи ношоиста; последний путь роҳи охирин, роҳи вопасин; проводить в последний путь кого ба роҳи охирин гусел кардан; прямой путь к чему роҳи рост; счастливый путь!, счастливого путй!, в добрый путь! роҳи сафед!, са­фари бехатар (бахайр)!, сафар муборак!; путь следования роҳи сафар; путй сообщения роҳҳои алоқа; сухим путём бо хушкӣ, бо роҳи хушкӣ; на путй к чему, по путй чего дар роҳи…; по путй 1) [дар] болои роҳ, [дар] сари роҳ, як сари қадам; зайти по путй к товарищу сари роҳ ба назди рафиқ даромадан 2) кому с кем дар як тараф (сӯ, ҷониб), ҳамроҳ; мне с вами по путй ман ҳам ба ҳамон тараф меравам, ман ҳамроҳи шумо, роҳи ману шумо як 3) кому с кем (заодно) ҳамраъӣ, ҳамроҳ, ҳамовоз; не по путй кому с кем ҳамраъй набудан; быть на путй к чему-л. ба ягон чиз наздик будан (шудан), дар сари роҳ будан; встать на путь чего роҳи муайянеро интихоб кардан; встать по­перёк путй кому-л. пеши роҳи касеро банд кардан; вступить на путь чего-л. ба роҳе даромадан, пеша гирифтан; вывести на путь ба роҳ мондан; мустақил кардан; держать путь куда роҳ раф­тан, озим шудан, ба ҷое раҳсипор шу­дан; заказать путь кому прост, садди роҳ шудан, роҳро бастан; путй заказа­ны кому роҳ баста шудааст; идти своим пут ём бо роҳи худ рафтан; идти по лож­ному путй бо роҳи хато рафтан; напра­вить (наставить) на путь истины (на путь истинный) кого роҳи ҳақиқатро нишон додан, ба сӯи ҳақ ҳидоят кар­дан; пойти по плохому путй бо роҳи бад рафтан; пойти по путй наименьшего сопротивления роҳи осонтар ҷустан, аз душворӣ гурехтан; пробить себе пут ь ба худ роҳ кушодан; проложить путь кому-чему-л. барои касе, чизе роҳ кушодан; сбить с путй кого аз роҳ баровардан, гумроҳ кардан, бероҳа кар­дан; сбиться с \путь й аз роҳ баромадан, гумроҳ шудан, бероҳа шудан; совра­тить с \путьй истинного аз роҳ задан

  Русско-таджикский словарь > путь

 • 9 расти

  несов.
  1. калон шудан, сабзидан, расидан, ба воя расидан; дуб растёт медленно дарахти балут оҳиста калон мешавад; ребёнок растёт кӯдак калон шуда истодааст
  2. (проводить детство, ранние годы) калон шудан, ба воя расидан; он рос в деревне ӯ дар қишлоқ калон шудааст
  3. афзудан, афзоиш ёфтан, зиёд шудан; доходы растут даромад зиёд шуда истодааст; опу­холь растёт варам калон шуда истодааст
  4. пурқувват (пурзӯртар) шудан, шиддат ёфтан, шиддат гирифтан, сахттар (зиёдтар) шудан; сила ветра росла с каждой минутой шамол дақика ба дақиқа шиддат меёфт
  5. перен. тараққӣ кардан, инкишоф ёфтан; техни­ка растёт техника инкишоф ёфта истода­аст
  6. рӯидан, сабзидан, расидан; пальма растёт в жарких странах дарахти нахл дар мамлакатҳои гарм мерӯяд <> растут как грибы аҷириқ барин зиёд мешаванд; растй как на дрожжах мисли мӯру малах зиёд шуда рафтан; не по дням, а по часам растй хеле зуд калон шудан, бисьёр тез сабзидан; [ему] хоть трава не растй парвои фалак надорад

  Русско-таджикский словарь > расти

 • 10 учение

  с
  1. (по знач. гл. учить и учиться) таҳсил, омӯзиш; годы учения солҳои таҳсил; кончить учение таҳсилро тамом кардан
  2. илм, назария, таълимот, таълим; марксистско-ленинское учени е таълимоти марксистӣ-ленинӣ
  3. воен. машқ; военные учения машқи ҳарбӣ; совместные учения машқҳои якҷояи ҳарбӣ; проводить учение машқ гузаронидан

  Русско-таджикский словарь > учение

 • 11 эксперимент

  м таҷриба, раван, санҷиш, озмун, озмоиш; физический эксперимент таҷрибаи физнкӣ; космический эксперимент равани кайҳонӣ; научный эксперимент равани илмӣ; следственный эксперимент равани тафтишотӣ; социальный эксперимент равани иҷтимоӣ; результат эксперимента натиҷаи раван; техника эксперимента техникаи озмун; условия эксперимента шароити озмоиш; ставить (проводить) \эксперимент санҷидан, таҷриба карда дидан

  Русско-таджикский словарь > эксперимент

См. также в других словарях:

 • ПРОВОДИТЬ — 1. ПРОВОДИТЬ1, провожу, проводишь, несовер. 1. несовер. к провести. Проводить судно через пролив. «Мы неуклонно проводим политику невмешательства во внутренние дела других государств.» Молотов. Проводить собрание. Проводить идею в жизнь.… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПРОВОДИТЬ — 1. ПРОВОДИТЬ1, провожу, проводишь, несовер. 1. несовер. к провести. Проводить судно через пролив. «Мы неуклонно проводим политику невмешательства во внутренние дела других государств.» Молотов. Проводить собрание. Проводить идею в жизнь.… …   Толковый словарь Ушакова

 • проводить — См …   Словарь синонимов

 • проводить —     ПРОВОДИТЬ/ПРОВЕСТИ     ПРОВОДИТЬ/ПРОВЕСТИ, прочерчивать/прочертить …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • проводить — ПРОВОДИТЬ, ожу, одишь; несовер. 1. см. провести. 2. (1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), что. Быть проводником 2 (в 1 знач.) чего н. Металл хорошо проводит электричество. II. ПРОВОДИТЬ, ожу, одишь; совер. 1. кого (что). Прощаясь, провести, пойти… …   Толковый словарь Ожегова

 • ПРОВОДИТЬ 1 — ПРОВОДИТЬ 1, ожу, одишь; несов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ПРОВОДИТЬ 2 — ПРОВОДИТЬ 2, ожу, одишь; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ПРОВОДИТЬ — и пр. см. провожать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • проводить — 1. ПРОВОДИТЬ, вожу, водишь; нсв. 1. к Провести. 2. что. Спец. Обладать проводимостью (1 зн.). П. тепло. П. звук. Изоляторы не проводят электричество. ◁ Проводиться, водится; страд. Проводка (см.). 2. ПРОВОДИТЬ, вожу, водишь; св. 1. кого.… …   Энциклопедический словарь

 • проводить — сравнивать — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом Синонимы сравнивать EN parallel …   Справочник технического переводчика

 • проводить — анализ проводить • действие вечер провести • времяпрепровождение вечера проводить • времяпрепровождение время провести • времяпрепровождение время проводить • времяпрепровождение год провести • времяпрепровождение день провести •… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»