Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

помочь

 • 1 помочь

  θ. (παλ. κ. διαλκ.) βλ. помощь.
  εκφρ.
  Бог помочьπαλ. με τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός βοηθός.
  -могу, -можешь, -могут, παρλθ. χρ. помог, -ла, -ло
  ρ.σ. βοηθώ, συνδράμω, έρχομαι αρωγός•

  -гите остащим βοηθείστε τους υστερούντες•

  она -ла ей встать αυτή τη βοήθησε να σηκωθεί•

  помочь деньгами βοηθώ χρηματικά•

  помочь нуждающим βοηθώ τους αναγκεμένους.

  || επιδρώ•

  лекарство -ло το φάρμακο βοήθησε.

  εκφρ.
  помочь горю (беде) – βοηθώ στη δυστυχία.

  Большой русско-греческий словарь > помочь

 • 2 помочь

  помочь βοηθώ, συντρέχω* ωφελώ· κάνω καλό (о лекарстве)
  * * *
  βοηθώ, συντρέχω; ωφελώ; κάνω καλό ( о лекарстве)

  Русско-греческий словарь > помочь

 • 3 помочь

  помочь
  сов см. помогать.

  Русско-новогреческий словарь > помочь

 • 4 помочь

  βοηθώ, επικουρώ, συνδράμω, (поддержать) στηρίζω.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > помочь

 • 5 выручать

  выручать, выручить 1) βοηθώ (помочь)· γλιτώνω, σώζω (спасти) 2) (деньги) βγάζω, κερδίζω
  * * *
  = выручить
  1) βοηθώ ( помочь); γλιτώνω, σώζω ( спасти)
  2) ( деньги) βγάζω, κερδίζω

  Русско-греческий словарь > выручать

 • 6 помогать

  помогать см. помочь
  * * *

  Русско-греческий словарь > помогать

 • 7 помогать

  см. помочь.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > помогать

 • 8 мочь

  мочь μπορώ, δύνομαι· могу ли я вам помочь? μπορώ να σας βοηθήσω; вы можете подождать? μπορείτε να περιμένετε;
  * * *
  μπορώ, δύναμαι

  могу́ ли я вам помо́чь? — μπορώ να σας βοηθήσω

  вы мо́жете подожда́ть? — μπορείτε να περιμένετε

  Русско-греческий словарь > мочь

 • 9 поддержать

  поддержать, поддерживать 1) βαστώ, υποστηρίζω* \поддержать
  * * *
  = поддерживать
  1) βαστώ, υποστηρίζω

  поддержа́ть предложе́ние — υποστηρίζω την πρόταση

  поддержа́ть поря́док — τηρώ την τάξη

  2) ( помочь) βοηθώ

  Русско-греческий словарь > поддержать

 • 10 предложение

  I предложение υποστηρίζω την πρόταση· \предложение порядок τηρώ την τάξη 2) (помочь) βοηθώ II предложение с 1) η πρόταση (тж. грам.)· вносить \предложение κάνω πρόταση· принимать \предложение δέχομαι την πρόταση 2) эк. η προσφορά* спрос и \предложение η ζήτηση και η προσφορά ◇ сделать \предложение κάνω πρόταση γάμου
  * * *
  с
  1) η πρόταση (тж. грам.)

  вноси́ть предложе́ние — κάνω πρόταση

  принима́ть предложе́ние — δέχομαι την πρόταση

  2) эк. η προσφορά

  спрос ипредложе́ние — η ζήτηση και η προσφορά

  ••

  сде́лать предложе́ние — κάνω πρόταση γάμου

  Русско-греческий словарь > предложение

 • 11 вызываться

  вызывать||ся
  (предлагать свои услуги) παρουσιάζομαι, ἐμφανίζομαι, προσφέρομαι:
  \вызыватьсяся помочь кому-л. προσφέρομαι νά βοηθήσω.

  Русско-новогреческий словарь > вызываться

 • 12 готовиость

  гото́в||иость
  ж
  1. (что-л. сделать) ἡ προθυμία, ἡ διάθεση:
  он изъявил \готовиостьность помочь нам ἐξέφρασε διάθεση νά μας βοηθήσει·
  2. (подготовленность):
  боевая \готовиостьность τό ἐτοιμοπόλεμο.

  Русско-новогреческий словарь > готовиость

 • 13 мочь

  мочь I
  несов (быть в состоянии) μπορώ, δύναμαι:
  ничем не могу́ вам помочь δέν μπορώ νά σᾶς βοηθήσω σέ τίποτε· не могу́ понять δέν μπορώ νά καταλάβω· можете ли вы это сделать? Μπορείτε νά τό κάνετε αὐτό;· не могли́ бы вы...? δέν θά μπορούσατε νά...;· я ничего не могу́ сделать δέν μπορώ νά κάνω τίποτε· не могу́ поступить иначе δέν. μπορώ νά κάνω διαφορετικά· ◊ может быть, быть может ἰσως, μπορεί, πιθανόν, δνδεχόμενον может быть он уехал πιθανόν νά ἔφυγε· может быть я иеправ ίσως νά μήν ἔχω δίκαιο· не может быть! εἶναι ἀδύνατον!, δέν εἶναι δυνατόν!
  моч||ь II ж разг ἡ δύναμη [-ις], ἡ ἰσχύς:
  изо все́й \мочьн μ'όλα τά δυνατά, μ' ὅλη τή δύναμη, παντί σθένει· кричать изо всей \мочьи ξελαρυγγίζομαι νά φωνάζω· что есть \мочьи μ'ὅλες τίς δυνάμεις· \мочьи нет δέν ἀντέχω πιά, δέν βαστώ.

  Русско-новогреческий словарь > мочь

 • 14 не

  не I
  частица отриц. ὄχι / δέν, μή[ν] (с глаголом):
  я не хочу δέν θέλω· не знаю, что делать δέν ξέρω τί νά κάνω· там не было места ἐκεῖ δέν ὑπήρχε θέση· не говори́ ничего́ μήν πεϊς τίποτα· это совсем не τό αὐτό εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό· разве вы не читали статью в газете? μά δέν διαβάσατε τό ἀρθρο στήν ἐφημερίδα;· он не очень хороший человек δέν εἶναι καλός ἄνθρωπος' ее не узнать Εγινε ἀγνώριστη· им не уйти́ от ответа θά δώσουν λογο· не могу не согласиться δέν μπορώ νά μή συμφωνήσω· не хотите ли пойти́ в театр? θά θέλατε μήπως νά πᾶτε στό θέατρο;· кто не знает... ποιος δέν ξέρει...· как не помочь... πως νά μή βοηθήσει κανείς·
  2. в составе сложных союзов:
  не то разг εἰδεμή,. ἐν ἐναντία περιπτώσει· уходи́, не то плохо будет φύγε, είδεμή θά βρεις τό μπελά σου· не то... не то... ή... ή...· не то ехать не то нет νά πάω νά μήν πάω, δέν ξέρω νά φύγω ἡ νά μή φύγω· не кто нно́й как... αὐτός ὁ ἰδιος· не только, но и... ὄχι μόνον, ἀλλά καί...· ◊ ему не до развлечений δέν εἶναι γιά διασκεδάσεις· ему не до меня δέν ἔχει καιρό ν' ἀσχοληθεί μαζί μου· чуть не... παρά λίγο· едва не... σχεδόν не за что (в ответ на благодарность) παρακαλώ, τίποτε· не раз πολλές φορές, πολλάκις· ему́ было не по себе αἰσθανότανε τόν ἐαυτό του ἀσχημα· тем не менее κι ὀμως, πλήν ὀμως, παρ· ὀλα αὐτά.
  не II
  (отделяемая часть местоимений некого, нечего) δέν:
  не у кого спросить δέν ὑπάρχει κανένας νά ρωτήσουμε· не с кем поговорить δέν ὑπάρχει ἀνθρωπος νά μιλήσουμε μαζύ του· не к кому обратиться δέν ἔχω σέ ποιόν νά ἀποταν-θῶ· не о чем говорить δέν ἐχουμε τί νά ποῦμε· не на что жить δέν ἐχει τά προς τό ζήν.

  Русско-новогреческий словарь > не

 • 15 беда

  -ы, πλθ. беды θ.
  1. δυστυχία, κακό, συμφορά• δυστύχημα•

  выручить из -ы βγάζω από τη δυστυχία•

  помочь в -е βοηθώ στή δυστυχία•

  непоправимая беда ανεπανόρθωτο κακό, δυστύχημα•

  попасть в -у παθαίνω κακό (πέφτω σε δυστυχία)•

  утещать в -е παρηγορώ στη δυστυχία.

  2. (ως κατηγ.) είναι δύσκολο, κακό, άσχημο•

  беда мне с ним μου είναι δύσκολο μ’ αυτόν, κακό που με βρήκε μ’ αυτόν•

  беда в том, что он не учится το κακό είναι που δε μαθαίνει ή δε σπουδάζει.

  || (με το μόριο не) δεν είναι σοβαρό•

  это не беда αυτό δεν είναι σοβαρό.

  3. πάρα πολύς, πληθώρα•

  людей там беда сколько ήταν εκεί.πολύς κόσμος, κακό μεγάλο•

  хорошая женщина? беда хорошая καλή γυναίκα’ πάρα πολύ καλή.

  εκφρ.
  - как – πάρα πολύ•
  на -у мою (твою – πλπ.) δυστυχώς για μένα, για κακό δικό μου, για κακή μου τύχη•
  что за -! – το κακό δεν είναι μεγάλο, κακό το λες αυτό;•
  то-то и, в том-то и беда – εδώ είναι η ρίζα του κακού.

  Большой русско-греческий словарь > беда

 • 16 горе

  ουδ.
  1. στενοχώρια, πίκρα, φαρμάκι• λύπη, θλίψη•

  с -я από στενοχώρια.

  2. δυστυχία, κακοτυχία, ατυχία, κακό•

  нас постигло большое горе μας βρήκε μεγάλο κακό.

  εκφρ.
  с -ем пополам – κουτσά-στραβά, με δυσκολία, μετά βασάνων, κούτσα-κούτσα•
  и -я мало – λίγη είναι η στενοχώρια μου, στενοχώρια που έχω (αδιαφορώ)•
  помочь, пособить -ю – βοηθώ στη δυστυχία•
  хлебнуть, хватить -я – πίνω πολλά φαρμάκια, περνώ πολλές στενοχώριες•
  - мне с тобой – με ποτίζεις φαρμάκια, με καταστενοχωρείς.
  επίρ. παλ.
  άνω, προς τον ουρανό•

  возвести очи горе κοιτάζω προς τον ουρανό•

  воздеть руки горе υψώνω τα χέρια προς τον ουρανό.

  Большой русско-греческий словарь > горе

 • 17 мочь

  могу, можешь, могут, παρλθ. χρ. мог, -ла, -ло, μτχ. ενεστ. могущий
  ρ.δ.
  1. μπορώ, δύναμαι•

  не -у спать δε μπορώ να κοιμηθώ•

  не -у понять δε μπορώ να καταλάβω•

  он всё -жет αυτός όλα μπορεί να τα κάμει•

  не -у вам помочь δε μπορώ να σας βοηθήσω•

  терпеть его не -у δε μπορώ να τον υποφέρω.

  2. может επίρ. δυνατόν, ίσως, μπορεί•

  на вид -жет, крепкий, но... στην όψη, μπορεί να φαίνεται γερός, όμως...

  εκφρ.
  -жет быть ή быть -жет – μπορεί, είναι δυνατόν, ίσως, πιθανόν, ενδεχομένως•
  не -жет быть! – είναι αδύνατον! δεν είναι δυνατόν! αποκλείεται!•
  не моги – (απλ.) μη τολμάς•
  как живёте-можете? – πως ζήτε, πως περνάτε;
  θ. (απλ.) δύναμη•

  кричать во всю мочь φωνάζω μ όλη τη δύναμη•

  бежать изо всей -и τρέχω μ όλα τα δυνατά•

  что есть -и μ όση δύναμη έχω•

  - и нет ή не стало δεν έχω πιά άλλη δύναμη, δεν αντέχω πιά.

  Большой русско-греческий словарь > мочь

 • 18 обязанный

  επ., βρ: -зан, -а, -о
  υποχρεωμένος• υπόχρεος•

  я -зан помочь ему είμαι υποχρεωμένος να τον βοηθήσω•

  считить себя -ым θεωρώ τον εαυτό μου υποχρεωμένο•

  я -зан сказать правду οφείλω να πω την αλήθεια•

  я вам очень -зан σας είμαι πολύ υπόχρεος.

  Большой русско-греческий словарь > обязанный

 • 19 подмочь

  ρ.σ. (διαλκ.)
  βλ. помочь.

  Большой русско-греческий словарь > подмочь

 • 20 помогать

  ρ.δ.
  βλ. помочь.

  Большой русско-греческий словарь > помогать

См. также в других словарях:

 • помочь — горю • непрямой объект, реализация, устранение помочь делу • непрямой объект, содействие помочь развитию • содействие помочь следствию • содействие помочь советом • использование …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ПОМОЧЬ — 1. ПОМОЧЬ, помочи, мн. нет, жен. 1. То же, что помощь (устар. и обл.). «Каким образом окажете вы мне помочь?» Пушкин. 2. Работа миром для кого нибудь за угощенье (преим. о сельских работах; устар.). Собирать помочь. «У меня помочью вчера жали.»… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПОМОЧЬ — 1. ПОМОЧЬ, помочи, мн. нет, жен. 1. То же, что помощь (устар. и обл.). «Каким образом окажете вы мне помочь?» Пушкин. 2. Работа миром для кого нибудь за угощенье (преим. о сельских работах; устар.). Собирать помочь. «У меня помочью вчера жали.»… …   Толковый словарь Ушакова

 • помочь — 1. см. помощь 2. содействовать, посодействовать, оказать помощь (или содействие, поддержку), поддержать кого, что, послужить поддержкой (или подспорьем), взять шефство над кем, над чем / человеку: принять участие в ком, выручить кого; взять на… …   Словарь синонимов

 • ПОМОЧЬ — (сев. рус.) толока (юж. рус., укр.), талака (белорус.), обычай взаимопомощи односельчан в России: приглашение соседей на спешную работу (уборка хлеба, строительство избы и т. д.), за которую обильно угощали, но не платили. Помочь носила… …   Большой Энциклопедический словарь

 • ПОМОЧЬ — ПОМОЧЬ, огу, ожешь, огут; ог, огла; совер. 1. кому. Оказать помощь. П. товарищу. П. в работе (работать). 2. (1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), кому (чему). Дать желаемый результат, следствие, принести пользу. Лечение помогло. Никакие уговоры не… …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОМОЧЬ — толока, обычай взаимопомощи у славян …   Этнографический словарь

 • помочь — помочь, толока, обычай взаимопомощи у славян …   Энциклопедия «Народы и религии мира»

 • помочь — I по/мочь и; ж. 1) устар. = помощь Оказать помочь. Пойти за помочью. Бог (в, на) помочь. (приветствие работающим) 2) обычно мн.: по/мочи, ей., нар. разг. Работа всем крестьянским обществом в помощь кому л. за угощение. Наметить помочи на… …   Словарь многих выражений

 • помочь — 1) помочь и, ж. устар. и обл. 1. То же, что помощь. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь. Пушкин, Капитанская дочка. Я пошел к людям за помочью, Люди с смехом отвернулися. Кольцов, Измена суженой. 2. обычно мн. ч. (помочи, ей).… …   Малый академический словарь

 • помочь — I. ПОМОЧЬ могу, можешь; помог, ла, ло; св. (кому чему). 1. Оказать какую л. помощь, поддержку. П. родителям, слабым, отстающим, друг другу. П. нуждающимся, семьям погибших. П. в тренировке, в беде. П. на огороде, на контрольной. П. по хозяйству,… …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»