Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

на+руку

 • 1 быть на руку

  işine yaramak,
  ekmeğine yağ sürmek

  Русско-турецкий словарь > быть на руку

 • 2 взять под руку

  koluna girmek

  Русско-турецкий словарь > взять под руку

 • 3 рука

  kol
  * * *
  ж
  1) kol, el ( кисть)

  толщино́й с ру́ку (о косе) — bilek kadar / kalınlığında

  взять ребёнка на́ руки — çocuğu kucağına almak

  ходи́ть на рука́х — amuda kalkmış olarak elleri üstünde yürümek

  ру́ки у него́ бы́ли в нару́чниках — bilekleri kelepçeliydi, bileklerinde kelepçe vardı

  ты ему́ ру́ку не согнёшь (меряясь силами)bileğini bükemezsin

  не тро́гай рука́ми! — el sürme! elleme!

  2) ( сторона) kol, sıra

  э́тот дом по пра́вую ру́ку — bu ev sağ sıradadır

  по пра́вую ру́ку от чего-л.bir şeyin sağında

  3) ( почерк) el yazısı

  письмо́ напи́сано его́ руко́й — mektup (kendi) el yazısı ile yazılıdır

  ••

  рука́ правосу́дия — adaletin pençesi

  быть в чьих-л. рука́х (находиться в полном подчинении) birinin avucunun içinde olmak

  быть кому-л. на́ руку — birinin işine yaramak, birinin ekmeğine yağ sürmek

  вы́расти на рука́х у кого-л. birinin avucunda büyümek

  у него́ на рука́х больша́я семья́ — kalabalık bir aileyi geçindiriyor

  она́ оста́лась с пятиме́сячным ребёнком на рука́х — kucağında beş aylık yavrusuyla kaldı

  он вы́брал себе́ са́блю по руке́ — bileğine uygun bir kılıç seçti

  попади́сь он мне в ру́ки,... — elime geçse... / düşse...

  он собра́л всё, что попа́лось по́д руку — eline ne geçtiyse topladı

  переходи́ть из рук в ру́ки — elden ele dolaşmak / geçmek

  она́ мастери́ца на все ру́ки — kadının on parmağında on marifet var

  держа́ть что-л. под руко́й — el altında bulundurmak

  быть (всегда́) под рукой у кого-л.birinin elinin altında olmak

  ру́ки вверх! — eller yukarı!

  ру́ки прочь от кого-чего-л.! — elini(zi) birinden, bir şeyden çek(in)!

  рука́ о́б руку — el ele verip

  мы рабо́таем рука́ о́б руку — el ele çalışıyoruz

  они́ вы́шли и́з дому по́д руку — evden kolkola çıktılar

  взять кого-л. по́д руку — birinin koluna girmek

  взять кого-л. по́д руки — birinin iki koluna girmek

  больно́го привели́ по́д руки — hasta iki kişinin kolunda geldi

  у него́ там есть своя́ рука́ — orada dayısı var

  из пе́рвых рук — ilk elden

  из вторы́х рук — ikinci elden

  ско́лько ты получа́ешь на́ руки? — senin eline ne geçiyor?

  он пришёл проси́ть у отца́ руки его́ до́чери — kızı babasından istemeye geldi

  у меня́ до э́того ру́ки не дохо́дят — buna elim değmiyor

  у меня́ рука́ не поднима́ется на тако́е де́ло — bu işe elim varmıyor

  туда́ руко́й пода́ть — orası dört adımlık bir yer

  протяну́ть ру́ку дру́жбы кому-л.dostluk elini uzatmak

  пода́ть / протяну́ть ру́ку по́мощи кому-л.yardım elini uzatmak

  в э́том де́ле есть и его рука́ — bu işte onun da parmağı / eli vardır

  он не подни́мет ру́ку на же́нщину — kadına el kaldırmaz o

  как мо́жет подня́ться рука́ на ребёнка? — çocuğa nasıl el kalkar?

  статья́ напи́сана от руки́ — yazı elle yazılmıştır

  прибра́ть к рука́м — кого-л. avucunun içine almak; что-л. üstüne oturmak, iç etmek

  быть у кого-л. пра́вой руко́й — birinin sağ kolu olmak

  взять что-л. в свои́ ру́ки — kendi eline almak

  взять полити́ческую власть в свои́ ру́ки — siyasal iktidarı eline geçirmek

  держа́ть себя́ в рука́х — kendine sahip olmak

  возьми́ себя́ в ру́ки! — kendine hakim ol

  сосредото́читься в одни́х рука́х — tek elde toplanmak

  через его́ ру́ки прошли́ со́тни докуме́нтов — onun elinden yüzlerce belge geçti

  Русско-турецкий словарь > рука

 • 4 тянуть

  çekmek,
  döşemek; uzatmak; canı çekmek; emmek; sürüncemede bırakmak,
  geciktirmek; ağırlığında olmak
  * * *
  1) çekmek; döşemek

  тяни́ кана́т на себя́ — halatı (kendine doğru) çek

  тяну́ть не́вод — ağı çekmek

  тяну́ть про́волоку — haddeden tel çekmek

  3) (руку, шею) uzatmak

  тяну́ть ру́ку — elini uzatmak

  4) (тащить, направляя куда-л.) çekmek

  тяну́ть на букси́ре — yedekte çekmek

  тяну́ть кого-л. за́ руку — birini kolundan tutup çekmek

  букси́р тяну́л ба́ржу́ — römorkör bir mavna çekiyordu

  5) ( прокладывать) çekmek, döşemek

  тяну́ть ка́бель — kablo çekmek / döşemek

  6) разг. (заставлять идти, ехать) sürüklemek

  заче́м ты тя́нешь ребёнка на рыба́лку? — çocuğu balık avına ne diye sürüklüyorsun?

  7) перен., безл. ( влечь) (kendine) çekmek; canı çekmek

  когда́ пое́шь, тя́нет ко сну — insan yemek yeyince uyku bastırır

  её тяну́ло на солёное — canı tuzlu yiyecek çekiyordu

  меня́ тяну́ло к родны́м места́м — beni memleket çekiyordu

  кури́ть он бро́сил и говори́т, что бо́льше совсе́м не тя́нет — sigarayı bırakmış, hem hiç aramıyormuş

  8) (билет, жребий и т. п.) çekmek

  тяну́ть жре́бий — kura çekmek; kura çekişmek ( о многих)

  труба́ хорошо́ тя́нет — baca iyi çekiyor

  11) ( веять) gelmek

  тяну́л ветеро́к — hafif bir esinti vardı

  тяну́ло ды́мом — duman kokusu geliyordu

  ве́тер тяну́л из са́да за́пах сире́ни — rüzgar bahçeden leylak kokusu getiriyordu

  12) ( медлить) sallamak, sürüncemede bırakmak; uzatmak; geciktirmek

  они́ вот уж ме́сяц тя́нут с мои́м де́лом — işimi bir aydır sallıyorlar

  не тяни́! — sözü / lafı uzatma!

  с отве́том не тяни́ — cevabı geciktirme

  13) разг. ( весить) çekmek

  тюк тя́нет со́рок кило́ — balya kırık kilo çekiyor

  14) разг. ( вымогать деньги) sızdırmak

  он тя́нет де́ньги у отца́ — babasını sızdırıyor

  15) разг. ( воровать) aşırmak, çalmak
  16) ( медленно пить) ağır ağır / yudum yudum içmek
  17) ( лететь) uçmak; geçmek

  над ле́сом тяну́ли журавли́ / тяну́л кося́к журавле́й — orman üzerinden bir turna katarı geçiyordu

  ••

  своя́ но́ша не тя́нет — погов. öküze boynuzu yük olmaz

  тяну́ть кого-л. к отве́ту — hesaba çekmek

  Русско-турецкий словарь > тянуть

 • 5 брать

  almak,
  tutmak; ele geçirmek,
  zapt etmek; aşmak; sapmak,
  gitmek
  * * *
  несов.; сов. - взять
  1) врз almak; tutmak

  взять ребёнка за́ руку — çocuğu elinden tutmak

  не бери́ (рука́ми) — tutma

  брать дете́й с собо́й — çocuklarını (beraber) almak

  брать рабо́ту на́ дом — eve iş almak

  возьми́ (с собо́й) зонт — yanına şemsiye al

  в теа́тр его́ не взя́ли — onu tiyatroya almadılar

  брать такси́ — taksi tutmak

  брать что-л. в долг — eğreti almak

  брать де́ньги взаймы́ — borç para almak

  брать хлеб в бу́лочной — fırından ekmek almak

  брать от жи́зни всё — перен. hayattan kâm almak

  брать нало́ги — vergi almak

  за э́то нало́гов не беру́т — bunun vergisi yoktur

  брать сло́во с кого-л.перен. (birinden) söz almak; (birine) söz verdirmek

  брать пле́нных — esir almak

  престу́пника взя́ли но́чью — suçluyu gece tuttular

  брать кре́пость шту́рмом — kaleyi hücumla almak

  взять ферзя́ — шахм. veziri almak

  2) ( делать вывод) çıkarmak, uydurmak

  отку́да ты взял, что мы уезжа́ем? — nereden çıkardın gideceğimizi?

  3) перен. ( овладевать) almak; tutmak; işlemek

  меня́ смех берёт — gülesim geliyor

  меня́ взял страх — beni bir korkudur aldı

  тут меня́ взяло́ сомне́ние — derken şüpheye düştüm

  брать препя́тствие — engeli aşmak

  по́езд брал подъём — tren rampayı çıkıyordu

  5) в соч.

  он берёт прилежа́нием — ona başarı kazandıran çalışkanlığıdır

  6) в соч.

  э́то стекло́ пу́ля не берёт — bu cama kurşun işlemez

  меня́ и снотво́рное не берёт — uykum ilacı da tutmuyor

  ружьё берёт на две́сти ме́тров — çiftenin atımı iki yüz metre

  э́ту до́ску ножо́м не возьмёшь — bu tahtayı bıçakla kesemezsin

  7) ( направляться) gitmek; sapmak

  брать вле́во — sola sapmak

  бери́ пря́мо — doğru git

  а он взял и / да уе́хал — tuttu gitti

  9) с некоторыми сущ. образуют устойчивые сочетания

  брать в расчёт — hesaba almak / katmak

  брать кого-л. под защи́ту — himayesine almak

  брать нача́ло (восходить)(kadar) inmek

  брать направле́ние на... — yönünü tutmak

  ••

  брать в свиде́тели — tanık tutmak / göstermek

  брать приме́р с кого-л.örnek almak

  брать на себя́ — üstlenmek, üstüne almak

  брать на себя́ отве́тственность за что-л. — (bir şeyin) sorumluluğunu üstüne almak / üstlenmek

  брать на себя́ расхо́ды по... —... giderlerini üstlenmek

  брать (на себя́) обяза́тельство — taahhüt altına girmek

  брать вину́ на себя́ — suçu üstüne almak

  брать сло́во (на собрании)söz almak

  брать руково́дство в свои́ руки́ — yönetimi eline almak

  брать себя́ в ру́ки — kendine hâkim olmak

  брать верх над кем-чем-л. — (birine, bir şeye) üstün gelmek, galebe çalmak

  пу́ля его́ не берёт — onun kurşun işlemezliği var, ona kurşun geçmiyor

  да́же го́ды его́ не беру́т — onu yıllar bile alt edemiyor

  взять / возьмём тако́й вопро́с:... — şu sorunu ele alalım:...

  Русско-турецкий словарь > брать

 • 6 вывёртываться

  kurtulmak;burkulmak; çıkmak; yakayı kurtarmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́вернуться
  1) разг. kurtulmak; burkulmak

  болт вы́вернулся — cıvata kurtulmuş

  винт заржаве́л, не вывёртывается — vida paslanmış, burkulmuyor

  2) разг. (о руке, ноге) çıkmak
  3) (выскальзывать, освобождаться) kurtulmak

  я схвати́л его́ за́ руку, но он ло́вко вы́вернулся — onu kolundan yakaladım ama çevik bir hareketle kurtuldu

  4) перен., разг. sıyrılmak, yakayı kurtarmak / sıyırmak

  из э́того положе́ния ему́ не вы́вернуться — bu durumdan sıyrılamaz

  Русско-турецкий словарь > вывёртываться

 • 7 за

  1) ( на ту сторону) arkasına; ardına; ötesine; dışına ( за пределы)

  поста́вить что-л. за шкаф — dolabın arkasına koymak

  распространи́ться за Ура́л — Uralların ötesine yayılmak

  пое́хать за́ город — şehir dışına gitmek; kıra gitmek

  2) ( по ту сторону) arkasında; ardında; ötesinde; dışında ( за пределами)

  за гора́ми — dağların ardında

  реши́ть вопро́с за закры́тыми дверя́ми — sorunu kapalı kapılar ardında halletmek

  за облака́ми — bulutların ötesinde

  за́ городом — şehir dışında

  3) (около, у) başına; başında

  сиде́ть за столо́м — masa başında oturmak

  сесть за пиани́но — piyano başına oturmak

  4) (до какого-л. временного или пространственного предела) kala; kalırken

  за день до сва́дьбы — düğüne bir gün kala

  за ми́лю до по́рта — limana bir mil kala

  5) ( на расстоянии) ötede; uzakta

  его́ за версту́ ви́дно! — bir fersah uzaktan görülür!

  6) (при указании на лицо, предмет, до которого дотрагиваются)...dan;...a

  взять кого-л. за́ руку — elinden / kolundan tutmak

  держа́ться за пери́ла — parmaklığa tutunmak

  7) (во время чего-л.)...da, sırasında

  за обе́дом — yemekte, yemek sırasında, yemek yerken

  я заста́л их за игро́й в ша́шки — onları dama oynarken buldum

  8) ( в течение)...da, içinde

  за́ год — bir yılda; bir yıl içinde

  да́нные за́ два го́да — iki yılın verileri

  впервы́е за пять лет — beş yıldan beri ilk kez

  за коро́ткое вре́мя — kısa zamanda

  за че́тверть ча́са — çeyrek saatte

  реши́ть зада́чу за мину́ту — problemi bir dakikada çözmek

  9) (вместо кого-л.) yerine; olarak (в качестве кого-л.)

  распиши́сь за него́ — onun yerine sen imzala

  рабо́тать за секретаря́ — katip olarak çalışmak

  есть за трои́х — üç kişinin yediğini yemek

  10) (в возмещение, в обмен)...a, karşılığında; için

  за де́ньги — para karşılığında

  за э́ти де́ньги он рабо́тать не бу́дет — bu paraya çalışmayacak

  надба́вка за сверхуро́чную рабо́ту — fazla mesai zammı

  он не хоте́л рабо́тать за таку́ю зарпла́ту — bu ücretle çalışmak istemiyordu

  покупа́ть нефть за до́ллары — petrolü dolar karşılığı almak

  купи́ть что-л. за рубль — bir rubleye almak

  продава́ть что-л. по рублю́ за килогра́мм — kilosunu bir rubleden satmak

  что / ско́лько он получа́ет за свой труд? — emeği karşılığında / emeğine ne alır?

  11) (ради, в пользу, во имя) için; uğruna; uğrunda

  борьба́ за незави́симость — bağımsızlık için / uğruna savaşım

  стоя́ть / выступа́ть за мир — barıştan yana olmak

  ты за каку́ю кома́нду (боле́ешь)? — hangi takımdansın?, hangi takımı tutuyorsun?

  ты за кого́? — kimden yanasın?

  12) (одно вслед за другим; преследуя) arkasından; ardından

  оди́н за други́м — birbiri arkasından

  идёт ме́сяц за ме́сяцем — aylar birbirini kovalıyor

  он идёт за на́ми — arkamızdan geliyor

  мы пошли́ за ним — ardına düştük

  чита́ть кни́гу за кни́гой — kitap üstüne kitap okumak

  13) (с целью получить, достать что-л.) için;...maya

  он пошёл за хле́бом — ekmek almaya gitti

  обрати́ться к кому-л. за по́мощью — yardım için birine başvurmak

  сходи́ за ребёнком — gidip çocuğu getir

  14) (по причине, вследствие) için,...dan dolayı / ötürü;...dığı için,...dığından (dolayı)

  за недоста́тком вре́мени — vakit dar olduğu için / olduğundan

  за неиме́нием ну́жных материа́лов — gerekli malzeme yokluğu nedeniyle

  уважа́ть кого-л. за хра́брость — cesareti için saymak

  за э́то он досто́ин похвалы́ — bundan dolayı övgüye layıktır

  извини́те меня за гру́бость — kabalığımı affediniz

  наказа́ние за мале́йшее неповинове́ние — en küçük bir itaatsizliğin cezası

  15) (свыше какого-л. предела) aşkın; fazla

  ему́ уже́ за со́рок — kırkını aşkın / geçkin

  (вре́мя) бы́ло за́ полночь — saat geceyarısını geçmişti

  боро́ться за свобо́ду — özgürlük için mücadele vermek

  движе́ние за мир — barış hareketi

  уха́живать за больны́м — hastaya bakmak

  следи́ть за игро́й — oyunu izlemek

  17) ( в тостах)...a; için

  за ва́ше здоро́вье! — sağlığınıza!

  за мир и дру́жбу! — barış ve dostluk için!

  ••

  за по́дписью Ивано́ва — İvanov imzalı

  за но́мером три — üç numaralı

  о́чередь за ва́ми — sıra sizde

  де́ло за деньга́ми — iş paraya kaldı

  проводи́ть вре́мя за чте́нием — vaktini okumakla geçirmek

  закры́ть за собо́й дверь — kapıyı üstüne kapatmak

  об э́том он был оповещён за неде́лю — bu kendisine bir hafta öncesinden duyuruldu

  о́чень рад за Вас — sizin için / hesabınıza çok sevindim

  что он за челове́к? — o, nasıl adamdır?

  что за гла́зки! — bunlar nasıl göz!

  мы прие́дем за ва́ми — sizi gelip alacağız

  кто отве́тствен за э́то? — bundan sorumlu kim?

  де́сять мину́т не счита́лись за опозда́ние — on dakika rötardan sayılmazdı

  быть за́мужем за... — karısı olmak

  Русско-турецкий словарь > за

 • 8 играть

  oyun
  * * *
  несов.; сов. - сыгра́ть
  1) oynamak; oynaşmak

  игра́ть в футбо́л — futbol oynamak

  сыгра́ть конём — шахм. atı oynatmak

  он де́сять раз игра́л в соста́ве национа́льной сбо́рной — on defa milli olmuştu

  2) тк. несов. oynamak; oynaşmak

  де́ти лю́бят игра́ть — çocuklar oynamaktan hoşlanır

  в углу́ игра́ли котя́та — köşede kedi yavruları oynaşıyordu

  не игра́й со спи́чками! — kibritle oynama!

  игра́ть чьей-л. жи́знью — перен. birinin hayatıyla oynamak

  игра́ть на пиани́но — piyano çalmak

  сыгра́й како́й-нибу́дь вальс — bir vals çal / geç

  4) театр. (sahneye) çıkmak; rol oynamak / almak; oynamak ( о спектакле)

  игра́ть Оте́лло — Otello'ya çıkmak

  он игра́л в ра́зных города́х — çeşitli şehirlerde sahneye çıkmıştı

  в э́том фи́льме он игра́ет Мо́царта — bu filmde Mozart'ı canlandırıyor / oynuyor

  сы́гранные им ро́ли — oynadığı roller

  5) перен. sömürmek

  игра́ть на религио́зных чу́вствах кого-л. — birinin dinsel duygularını sömürmek / tahrik ve istismar etmek

  6) тк. несов. ( пениться - о вине) köpürmek
  7) тк. несов. oynaşmak

  на стене́ игра́ли причу́дливые те́ни — duvarda acayip şekilli gölgeler oynaşıyordu

  на его́ лице́ игра́ла улы́бка — yüzünde bir tebessüm belirip belirip kayboluyordu

  ••

  игра́ть с огнём — ateşle / barutla oynamak

  игра́ть слова́ми — kelimeler üstünde oynamak

  игра́ть на би́рже — borsada oynamak

  игра́ть на́ руку кому-л.birinin ekmeğine yağ sürmek

  Русско-турецкий словарь > играть

 • 9 изловчиться

  сов.
  ( ухитриться) yolunu bulmak

  он изловчи́лся и схвати́л проти́вника за́ руку — çevik bir hareketle rakibini kolundan yakaladı

  Русско-турецкий словарь > изловчиться

 • 10 накладывать

  1) koymak; doldurmak

  накла́дывать в пе́чку у́гля́ — sobaya kömür koymak

  наложи́ть запре́т на что-л. — bir şeye yasak koymak; bir şeyi yasaklamak

  2) мед. sarmak

  накла́дывать повя́зку на́ руку — kolu sargı ile sarmak

  накла́дывать гипс на́ ногу — ayağı alçıya almak

  накла́дывать шов — dikiş yapılmak

  Русско-турецкий словарь > накладывать

 • 11 наматывать

  несов.; сов. - намота́ть
  sarmak; dolamak

  намота́ть верёвку на́ руку — ipi eline sarmak

  Русско-турецкий словарь > наматывать

 • 12 нечистый

  1) ( грязный) kirli; pis
  2) ( с примесью) katışık; saf olmayan

  нечи́стый цвет — kirli renk

  3) (о произношении, выговоре) biraz bozuk
  4) перен. ( нечестный) pis; hileli

  нечи́стая игра́ (в ка́рты) — hileli oyun

  э́то де́ло нечи́стое — bu iş pis bir iştir

  у него́ со́весть нечи́ста́ — vicdanı rahat değildir

  ••

  он на́ руку нечи́ст — eli uzundur

  Русско-турецкий словарь > нечистый

 • 13 поддерживать

  несов.; сов. - поддержа́ть

  подде́рживать кого-л. по́д руку — birini kolundan tutup yardım etmek

  2) ( помогать) birinin elinden tutmak, arkalamak

  подде́рживать кого-л. в тру́дную мину́ту — birinin sıkışık zamanında elinden tutmak

  подде́рживать пехо́ту — piyadeyi desteklemek

  подде́рживать наступле́ние артогнём — taarruzu topçu ateşiyle desteklemek

  3) (выражать свое согласие с кем-чем-л.) desteklemek, tutmak

  подде́рживать чье-л. предложе́ние — birinin önerisini desteklemek

  в э́том вопро́се он нас поддержа́л — bu sorunda bizi tuttu / bizden yana çıktı

  э́того кандида́та никто́ не поддержа́л — bu adayı tutan olmadı

  4) (не давать прекратиться, нарушиться) sürdürme; ayakta tutmak

  подде́рживать тради́ции — gelenekleri yaşatmak / sürdürmek

  подде́рживать дипломати́ческие отноше́ния — diplomatik ilişkilerini sürdürme

  подде́рживать постоя́нный конта́кт с... — ile sürekli temas halinde bulunmak

  подде́рживать напряжённость — полит. gerginliği ayakta tutmak

  подде́рживать интере́с к чему-л.bir şeye karşı olan ilgiyi ayakta tutmak

  подде́рживать перепи́ску — yazışmayı sürdürmek

  подде́рживать существу́ющий режи́м / строй — kurulmuş düzeni ayakta tutmak

  5) тк. несов. ( служить опорой) tutmak, taşımak

  балка подде́рживает потоло́к — kiriş döşemeyi taşıyor

  Русско-турецкий словарь > поддерживать

 • 14 потянуть

  сов.

  потяну́ть кого-л. за́ руку — birini kolundan çekmek

  потяну́ть за верёвку — ipe asılmak

  2) безл., в соч.

  меня́ потяну́ло на солёное — canım tuzlu yiyecek çekiyor

  Русско-турецкий словарь > потянуть

 • 15 сдавливать

  несов.; сов. - сдави́ть
  sıkıştırmak; sıkmak (руку, горло и т. п.)

  Русско-турецкий словарь > сдавливать

 • 16 тяжёлый

  ağır; çetin,
  güç,
  zor; külfetli,
  zahmetli; sıkıntılı,
  iç karartıcı
  * * *

  тяжёлый ка́мень — ağır taş

  тяжёлые ка́пли — büyük / iri damlalar

  тяжёлая пи́ща — hazmı güç yemekler

  2) ağır, çetin, güç, zor

  тяжёлая рабо́та — ağır / güç iş, yıpratıcı iş

  тяжёлая доро́га — çetin yol

  текст, тяжёлый для понима́ния — anlaşılması güç metin

  тяжёлое дыха́ние — zor nefes alma

  тяжёлые бои́ — çetin muharebeler

  3) güç, zor; zahmetli, külfetli

  мы пережи́ли тяжёлые дни — güç günler yaşadık

  пое́здка была́ дово́льно тяжёлой — gezi epey zahmetli oldu

  тяжёлые усло́вия — güç / ağır koşullar

  э́та обя́занность не о́чень тяжёлая — bu ödev pek külfetli değildir

  бре́мя тяжёлых нало́гов — ağır vergi yükü

  у неё бы́ли о́чень тяжёлые ро́ды — çok zor bir doğum yaptı

  тяжёлое преступле́ние — ağır suç

  тяжёлое наказа́ние — ağır ceza

  тяжёлое оскорбле́ние — ağır hakaret

  нести́ тяжёлые поте́ри — ağır kayıplar vermek

  нанести́ тяжёлый уда́р — ağır / şiddetli bir darbe indirmek

  тяжёлая ра́на — ağır yara

  тяжёлый больно́й — ağır hasta

  больно́й в тяжёлом состоя́нии — hastanın durumu ağırdır

  тяжёлая утра́та — acı bir kayıp

  5) sıkıntılı; iç karartıcı; acı; kara

  тяжёлое чу́вство — sıkıntılı bir duygu

  тяжёлое изве́стие, тяжёлая весть — acıklı / kara haber

  6) (о запахе, воздухе) ağır

  тяжёлая артилле́рия — ağır topçu

  тяжёлый бомбардиро́вщик — ağır bomba uçağı

  ••

  тяжёлая вода́ — ağır su

  тяжёлая промы́шленность — ağır sanayi / endüstri

  тяжёлый весспорт. ağır (sıklet)

  он тяжёл на́ руку, у него́ тяжёлая рука́ — eli ağırdır

  Русско-турецкий словарь > тяжёлый

 • 17 ухватить

  yakalamak; kapmak; kavramak
  * * *
  сов.
  1) yakalamak; kapmak

  ухвати́ть кого-л. за́ руку — birinin kolunu yakalamak

  2) разг. yakalamak, kavramak

  ухвати́ть смысл чего-либоbir şeyin manasını yakalamak

  Русско-турецкий словарь > ухватить

 • 18 ущипнуть

  çimdiklemek,
  çimdik atmak
  * * *
  сов.
  çimdiklemek, çimdik atmak

  ущипну́ть кого-л. за́ руку — birinin eline çimdik atmak

  Русско-турецкий словарь > ущипнуть

 • 19 хватать

  kapmak,
  kavramak; yakalamak; yetişmek,
  yetmek; idare etmek
  * * *
  несов.; сов. - хвати́ть, схвати́ть
  1) сов. - схвати́ть kapmak, kavramak; yakalamak; yapışmak

  хвата́ть зуба́ми — dişleriyle kapmak

  хвата́ть когтя́ми (о птицах, животных)pençelemek

  хвата́ть кого-л. за́ руку — birinin koluna yapışmak / kolunu yakalayıvermek

  схвати́ть топо́р — baltayı kavramak

  2) разг. (ловить, задерживать) yakalamak, tutmak, enselemek
  3) (сов. - схвати́ть, разг.) ( без разбора приобретать) eline ne geçerse alıvermek

  э́ти кни́ги шква́льно хвата́ли — bu kitaplar tam manasıyle kapışılıyordu / kapış kapış gidiyordu

  4) (сов. - хвати́ть, безл.) yetmek, yetişmek; elvermek; idare etmek

  э́тих де́нег хва́тит? — bu para yeter / yetişir mi?

  костю́м ему́ понра́вился, но (купи́ть) де́нег не хвати́ло — elbiseyi beğendi, ama almaya parası çıkışmadı

  на э́то у него́ не хва́тит сил — buna gücü yetmez

  э́того (коли́чества) хле́ба не хва́тит — bu ekmek az gelir / idare etmez

  муки́ е́ле хвати́ло — un uç uca geldi

  э́тих дров нам хва́тит на ме́сяц — bu odunlar bize bir ay gider

  в го́роде не хвата́ло жилья́ — kentte konut darlığı vardı

  в стране́ не хвата́ло учителе́й — ülkede öğretmen açığı vardı

  я чу́вствовал, что чего́-то не хвата́ет — bir eksiklik duyuyordum

  у меня́ не хвата́ет ду́ха пойти́ туда́ — oraya gitmek için kendimde cesaret bulamıyorum

  таки́х у́мников и у нас хвата́ет — bizde de böyle ukalalar eksik değil

  наско́лько хвата́ло взо́ра — gözün alabildiğine

  ••

  хвата́ть на лету́ — uçarken kapmak; перен. kapmak

  тебя́ нам о́чень не хвата́ет — seni çok arıyoruz

  э́того ещё не хвата́ло! — bir bu eksikti!

  Русско-турецкий словарь > хватать

См. также в других словарях:

 • Руку держать — чью либо (иноск.) быть на его сторонѣ, за одно съ нимъ. Ср. Бушевалъ пьяный поваръ. Пирожковъ долженъ былъ призвать дворника, но дворникъ держалъ руку повара... П. Боборыкинъ. Китай городъ. 4, 6. Ср. Родной дядя моей женушки мою руку держитъ и ко …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку на отсеченье даю! — Руку на отсѣченье даю! (увѣреніе въ истинѣ словъ) Ср. Вы, пожалуй, разболтаете «Анаѳема, хочу быть, коли скажу руку даю на отсѣченіе». Островскій. Свои люди сочтемся. 2, 7. Ср. Руку на отсѣченье даю, что Прокопка мерзавецъ укралъ (этотъ милліонъ) …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку иметь — Руку имѣть (иноск.) поддержку, протекцію. Ср. Ѳедотъ... гдѣ то имѣлъ «руку» и, слѣдовательно, считаетъ себя вправѣ колобродить, не стѣсняясь ничѣмъ, кромѣ усердія не по разуму. Салтыковъ. Пестрыя письма. 3. Ср. У перваго Ѳедота имѣетъ руку второй …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку — поясной поклон, который является обязательным (См. Фард) при совершении намаза. Руку также является необходимой составной частью намаза (См. Рукн и Шарт) совершаемой после кыяма (См. Кыям). Об этом упоминается в аяте Корана» «...и кланяйтесь с… …   Ислам. Энциклопедический словарь.

 • Руку запускать — въ сундукъ, карманъ (чужой), иноск. красть. Ср. Вѣдь онъ два раза запускалъ руку въ сундукъ!... Боборыкинъ. Василій Теркинъ. 3, 13 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку набить — (иноск.) понаторѣть, навыкнуть (намекъ на частую усиленную работу, которою руки набиваютъ до мозолей). Ср. Штабный изъ нѣмцевъ... немного набившій себѣ руку въ вицегубернаторствѣ трехъ губерній. П. Боборыкинъ. Изъ новыхъ. 2, 1. См. Зубы съесть …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку подымать — (на что̀, на кого) иноск. о насиліи. Ср. На беззащитныя сѣдины Не подымается рука. А. С. Пушкинъ. Братья разбойники. Ср. Смѣясь онъ дерзко презиралъ Земли чужой языкъ и нравы: Не могъ щадить онъ нашей славы, Не могъ понять въ сей мигъ кровавый.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • руку — нескл. roucou m., rocou m. Орлеан (краска и дерево). Мак. 1908. Во Французском регламенте, о крашении шолковых материй .. предписано,чтоб в бледноизабелловый и золотистый <цвет> составлять краску из малой доли року <так>… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • Руку и сердце предложить — (иноск.) предложить себя и любовь свою (сдѣлать предложеніе, жениться). Ср. Свѣтская поэзія (ухаживанія) не переходила для нея въ желанное прозаическое предложеніе «руки и сердца». Маркевичъ. Княжна Тата. См. Поэзия!. См. Проза …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку на себя наложить — (иноск.) лишить себя жизни самоубійствомъ. Ср. Одинъ я въ избѣ то, ни привѣта, ни отвѣта, просто хоть руки на себя наложить!... Гл. Успенскій. Черезъ пень колоду. Перестала. 2. Ср. Вдругъ вѣдь это поднялось тогда, ревизіи разныя... Гляжу, онъ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку (и сердце) предложить — РУКА, и, вин. руку, мн. руки, рук, рукам, ж. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»