Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

на+руку

 • 1 рука

  ж
  1. даст; кисть рукй панҷаи даст; пальцы на рукё ангуштҳои даст; левая рука дасти чап; по левую руку тарафи дасти чап; по правую руку тарафи дасти рост; брать в руки (на руки) ба даст гирифтан; брать за руку кого-л. касеро аз даст гирифтан; брать из рук у кого-л. аз дасти касе гирифтан; выронить из рук аз даст додан; держать за руку аз даст доштан; заложить руки за спину даст ба пушт кардан; перчатки по руке дастпӯшакҳо лоиқи даст; отдать в собственные руки ба дасти худаш супурдан; подать руку даст додан; пожать руку кому-л. дасти касеро фушурдан; прижать руку к сердцу даст ба сина гузоштан
  2. с определением даст; одам; твёрдая рука дасти тавоно; опытные руки дастони моҳир; умелые руки одами боҳунар
  3. хат; это его рука ин хати ӯст; чёткая рука хати хоно
  4. мн. руки коргар, коркун, қувваи коргарӣ; не хватало рабочих рук коргар намерасид
  5. разг. пуштибон, ҳомӣ, пушту паноҳ; своя рука одами худӣ, ошно; сильная рука пуштибони боэътимод; иметь руку ҳомӣ доштан, пушту паноҳ доштан
  6. уст.: отдать кому-л. руку [и сердце] касеро шавҳар ихтиёр кардан; просить чьей-л. рукй касеро ба занӣ хостан; предложить руку и сердце кому уст. таклифи издивоҷ кардан
  7. разг. дараҷа, рутбаи касбӣ; токарь первой рукй харроти забардаст (моҳир), харроти дараҷаи якӯм; большой рукй негодяй нобакори гузаро
  8. с предлогом «под» и определением дар ҳолати … дар вазъияти; под пьяную руку дар ҳолати мастӣ <> золотые руки 1) устои гулдаст 2) у кого-л. дасташ гул аст 3) ҳунарварӣ; лёгкая рука дасти сабук; правая рука дасти рост; средней рукй миёна, миёнахел; тяжёлая рука дастони бехосият; щедрою рукою, щедрой рукой бо дасти кушод, сахиёна; в руках кого-л., чьих-л., у кого-л. дар ихтиёри касе; на руках кого-л., чьйх-л., у кого-л. 1) дар парастории касе 2) дар ихтиёри касе; не с рукй кому ноқулай, носоз, нобоб; от рукй (писать, рисовать) бо даст (дастӣ, бо қалам) навиштан (расм кашидан); по рукам! розӣ!, хуб, майлаш!; под рукой наздикак, дар зери даст; под руку аз қултуқ (аз бағал) гирифта; взять под руку кого-л. бағали касе гирифтан; под руку говорить кому бемаврид гап зада халал расондан; под руку подвернуться (попасться) кому нохост ба даст афтодан; руками и ногами, с руками и ногами, с руками - ногами 1) бо ҷону дил 2) тамоман, комилан; рука об руку даст ба даст; руки вверх! даст боло кун!; руки коротки у кого зӯр намерасад; рукой не достать (не достанешь) дастнорас будан, даст кӯтоҳӣ мекунад; руки не доходят даст намерасад, фурсат нест; рука не дрогнет у кого-л. мижааш хам намехӯрад; руки опустились (отнялись) у кого ҳавсала пир шуд; рукой подать бисёр наздик; руки прочь! от кого, чего дафъ шав(ед)!, даст каш(ед)!, даст бардор!, дастатро гир!; руки чешутся у меня 1) дастҳоям касеро зан мегӯянд 2) дастҳоям кор талаб мекунанд; в наших (ваших. его и т. д.) руках дар ихтиёри мо (шумо, вай ва ғ.)\ из рук в руки, с рук на руки даст ба даст, бевосита; из рук вон (плохо) бисьёр бад, аз ҳад зисд ганда; бади бад, гандаи ганда; из вторых рук [узнать, получить] аз даҳони касе [фаҳмидан, шунидан]; из первых рук [узнать, получить] аниқ, яқин [фаҳмидан, гирифтан]; как без рук без кого-чего ноӯҳдабаро; как рукой сняло ту дидӣ ман надидам шуд, тамоман нест шуд; на живую руку шитобкорона, саросемавор, муваққатан; на скорую руку ҳаромуҳариш, даст ба даст нарасида; на руку нечист (нечистый) дасташ калб; положа руку на сердце кушоду равшан, рӯйрост; скор на руку 1) зуд ҷазодиҳанда 2) тезкор, абҷир, тездаст; с легкой рукй чьей-л. бо ташаббуси касе; с пустыми руками бо дасти холи, дастхолӣ; с рук долой аз сар соқит; с руками оторвать чанг зада гирифтаы; брать голыми руками осон ба даст даровардан; взять себя в руки худдори кардан, худро ба даст гирифтан; выпустить из рук аз даст додан (баровардан); дать волю рукам 1) даст задан, даст расондан, даст дароз кардан 2) кӯфтан, задан, занозани кардан; дать по рукам кому-л. прост. дасти касеро кӯтоҳ кардан; держать в руках 1) что дар даст доштаи 2) кого дар таҳти назорати худ гирифтан; держать бразды правления в своих руках инони ҳокимиятро дар дасти худ доштан; держать власть в своих руках ҳокимиятро дар дасти худ нигоҳ доштан; держать вожжи в руках зимом дар даст доштан; держать себя в руках худдорӣ кардан; забрать в [свой]- руки ба даст гирифтан, мутеъ кардан; запустить руку во что, куда аз они худ кардан, соҳибӣ кардан; играть в четыре рукй дукаса роял навохтан; играть на руку кому-л. ба осиёи касе об рехтан; иметь (держать) в [своих] руках что доштан, соҳиб будан; ломать руки. даст бар сар задан, афсӯс хӯрдан; марать (пачкать) руки 1) об кого-л. бо нокасе сару кор доштан 2) обо что-л.. ба чизе даст олондан, ба кори баде даст задан; махнуть рукой на кого-что-л. даст афшондан, аз баҳри касе, чизе гузаштан; набить руку в чём, на чём моҳир шудан, малака ҳосил кардан, ёд гирифтан; нагреть руки на чем бо фиребу қаллобӣ бой шудан, таматтӯъ бурдан; наложить руку (лапу) на что зердаст (мутеъ! кардан; наложить на себя руки худро куштан; не знать, куда руки деть аз шарм саросема шудан, аз ҳиҷолат худро гум кардан; носить на руках когс 1) болои даст бардошта гаштан 2) эрка кардан, ба ноз парваридан; обагрить руки кровью (в крови) одам куштан, хун рехтан; опустить руки аз сарп худ соқит кардан; отбиться от рук бенӯхта (бесар, вайрон) шудан; отмахиваться руками и ногами, отмахиваться обёими руками қатъиян даст кашидан; плыть в руки осон (муфт) ба даст даромадан; подать (протянуть) руку [помощи] кому дасти ёрӣ дароз кардан; поднять руку на кого-л. 1) бар зидди касе даст бардоштан 2) дасти тааддӣ (таҷовуз) дароз кардан: покупать с рук аз даст харидан; попасть (попасться) в руки кого-л.. чьи-л., кому-л., к кому-л. 1) зердасти касе шуда мондан 2) ба дасти касе афтидан; попасть под горячую руку кому-л. ба ғазаби касе гирифтор шудан; прибрать к рукам 1) кого ба тасарруфи худ даровардан, зердаст кардан 2) что ба дасти худ гирифтан; приложить руку (руки) к кому, к чему даст задан, дар коре иштирок кардан; приложить руку к чему, под чем уст. даст мондан, имзо гузоштан; продать в одни руки ба як кас фурӯхтан: пройти между рук беҳуда сарф шуда мондан, бар бод рафтан (оид ба пул): развязать руки кому-л. ихтиёр ба дастг. касе додан; сбыть (спустить) с рук кого-что 1) фурӯхта халос шула;; 2) халос шудан; связать по рукам и ногам кого-л. дасту пои касеро бастан: связать руки кому-л. ҳуқуқи касеро маҳдуд кардан; сидеть сложа руки бекор нишастан, даст ба киса зада гаштан; сложить руки даст кашидан, дигар ба коре даст назадан; сойти с рук 1) кому бе ҷазо мондан, бе оқибат мондан 2) навъе гузаштан, бе ҷаиҷол гузаштан; стоять (держать) руки по швам хода барин рост истодан; умыть руки аз сари худ соқит кардан; ухватиться обеими руками за что-л. ба чизе дудаста часпида гирифтан; всё валится из рук у кого 1) кор пеш намеравад 2) ҳавсала нест; даю руку на отсечёние ба ҷонам қасам; дело горит в руках I/ кого кор ба дасти кордон аст; дело рук чьйх-л. ин кори вай: и карты (книги) в руки кому-л. панч панҷааш барин медонад; мастер на всё руки ба ҳар кор усто, ҳаркора даҳ ангушташ ҳунар; охулки на руку не положит прост. девона ба кори худ ҳушёр; сон в руку хоб рост баромад; рука руку моет погов. « даст дастро мешӯяд; чужими \рукаами жар загребать погов. бо дасти ғайр оҳаки таста хамир кардан

  Русско-таджикский словарь > рука

 • 2 приложить

  сое. что
  1. ниҳодан, мондан, гузоштан, зер (пахш) кардан; приложить руку к сердцу даст ба дил гузоштан; печать мӯҳр мондан (задан)
  2. илова (изофа, зам, хамроҳ) кардан, мулҳақ кардан; приложить к письму фотогра­фию ба хат сурат ҳамроҳ кардан; к заявлению документы ба ариза ҳуҷҷатҳоро илова кардан
  3. ба кор буррдан (андохтан), истифода кардан (бурдан), кор фармудан, татбиқ кардан; приложить все силы тамоми қувватро ба кор андохтан; приложить энергию саъй ба кор бурдан, ғайрат кардан О приложить руку (руки) к кому-чему даст задан, дар коре иштирок кардан, шарик будан; приложить руку к чему, под чем уст. даст мондан, имзо кардан, имзо гузоштан; ума не приложу ақлам (фаҳмам) намерасад

  Русско-таджикский словарь > приложить

 • 3 сердце

  с
  1. анат. дил, қалб; болезни сердца касалиҳои дил; порок сердца иллати дил
  2. сина; прижать руку к сердцу даст ба сина гузоштан
  3. перен. (душа) ҷон, дил; сердце заныло дил месӯзад; у него доброе сердце вай раҳмдил аст; у вас сердца нет шумо сангдил ҳастед
  4. перен. меҳрубонӣ, муҳаббат; её сердце было занято вай гирифтори муҳаббат шуд
  5. перен. разг. каҳру ғазаб
  6. перен. марказ, дил; Москва - сердце нашей Родины Москва - маркази Ватани мост <> большое сердце у кого одами фарохдил; всем сердцем аз дилу ҷон; избранник сердца маҳбуб, маъшуқ; избранница сердца маҳбуба, маъшуқа; нож в сердце кому марг (аҷал) барин; положа руку на сердце кушоду равшан, рӯирост; скрепя сердце дилу бедилон; в сердцах бо қаҳру ғазаб, хашмгинона; в глубине сердца дар замири дил; до глубины сердца то пардаи дил; от всего сердца бо ҷону дил; аз таҳти дил; от глубины сердца аз самими қалб; от доброго сердца самимона; от полноты сердца бо камоли майл; от чистого сердца аз сами-ми қалб, аз сидқи дил; по сердцу, по сердцу кому маъқул, дилнишин; с сердцем (сказать и т. п.) бо қаҳру ғазаб (гуфтан ва м. ин)\ с замиранием сердца тарсону ҳаросон; с лёгким сердцем бо хотири ҷамъ, бо дили сафед; с открытым сердцем бо дили соф; с тяжелым сердцем дилу бедилон; с упавшим сердцем афсурдадил; с чистым сердцем бо дили соф; сердце взыграло дил шод (хурсанд) шуд; сердце зашлось дил таҳ рафт; сердце кровью обливается дил хун мешавад; сердце кого, чьё, у кого надрывается дил пора мешавад; сердце не лежит у меня к кому-чему дилам об намехӯрад, дилам намекашад; сердце не на месте у кого дилро гургон тала мекунанд; сердце (от сердца) отойдёт у кого аз дил меравад, дил тасалло (таскин) меёбад; сердце (от сердца) отошло у кого дил тасалло (таскин) ёфт; сердце оторвалось (оборвалось) у кого дилро ваҳм зер кард; дил аз хонааш баромад; сердце переболело дил сӯхт, ҷигар кабоб шуд; сердце разрывается [на части] у кого дил реш-реш мешавад, дил об мешавад; брать за сердце кого ба ҳаяҷон овардан, дилро об кардан, мутаассир кардан; войти в сердце кого, чьё дили касеро рабудан; вырвать из сердца кого-что аз дил канда партофтан; говорить сердцу кого-л. ба дили касе форидан; заглянуть в сердце комӯ-л. дили касеро фаҳмида гирифтан; найти доступ к сердцу чьему-л., кого-л. ба дили касе роҳ ёфтан; он чувствует сердцем дилаш гувоҳӣ медиҳад; отдать кому-л. сердце ба касе дил додан; отдохнуть сердцем дами беғам задан; открыть сердце кому изҳори ишқ кардан; покорить чьё-л. сердце дили касеро рабудан; предложить руку и сердце кому уст. таклифи издивоҷ кардан; принимать [близко] к сердцу что ба дил [сахт] гирифтан; сорвать сердце на ком-чем-л. аз касе, чизе алам гирифтан; кошки скребут на сердце у кого то же, что сердце не на месте; у меня камень с сердца свалился хотирам ҷамъ шуд; у него ёкнуло \сердцее дилаш аз хонааш баромад; у него \сердцее замерло дилаш аз тапиш монд; у него \сердцее трепещет дилаш гум мезанад; у него отлегло от \сердцеа дилаш қарор гирифт; читать в \сердцеах пай бурдан, фаҳмидан, шиноҳтан

  Русско-таджикский словарь > сердце

 • 4 тянуть

  несов.
  1. кого-что кашидан, кашола кардан; тянуть канат арғамчинро кашидан; тянуть невод тӯрро кашола кардан
  2. что таранг кардан, таранг кашидан; гузарондан; тянуть верёвку через двор арғамчинро аз рӯи ҳавлӣ таранг карда кашидан; тянуть трубопровод қубур гузярондан
  3. что дароз кардан; тянуть руку к звонку дастро ба тугмаи зангдароз кардан
  4. что дарозтар кардан, кашидан; тянуть кожу чармро дарозтар кардан; тянуть проволоку сим кашидан
  5. кого-что и без доп. кашидан, кашола кардан; тянуть кого-л. за руку касеро аз дасташ гирифта кашола кардан; пароход тянет баржу пароход баржаро кашида рафта истодааст; машина не тянет мошин намекашад(кашида наметавонад)
  6. кого-что разг. калон кардан, парвариш кардан; ёрӣ додан, мадад расондан; тянуть слабого ученика ба талабаи суст дар хониш ёрӣ додан
  7. кого-что даъват кардан, таклиф кардан, ҷеғ задан; тянуть в кино ба кино таклиф кардан // перен. (при-влекать) кашидан; тянуть к ответу ба ҷавобгарӣ кашидан
  8. чаще безл. кого-что (влечь): его тянет домой вай ба хона рафтан мехоҳад; меня тянет ко сну хобам меояд
  9. что макидан, дам кашидан; насос тянет воду насос обромекашад
  10. что разг. (пить медленно) ҷуръа-ҷуръа нӯшидан, оҳиста нӯшидан, бо лаззат нӯшидан // разг. (курить) кашидан; он тянет папиросу за папиросой вай папиросро аз паи папирос мекашад
  11. что разг. маҷбур карда гирифтан, зӯран гирифтан, дуздӣ кардан; тянуть деньги пулро маҷбур карда гирифтан
  12. охот. парвоз кардан
  13. кашидан; печь хорошо тянет печь хаворо нағз мекашад
  14. чаще безл. вазидан; с моря тянет лёгкий ветерок аз тарафи баҳр боди форам мевазад; из кухни тянет жареным мясом аз ошхона бӯи гӯшти бирён меояд
  15. что, с чем перен. разг. кашол додан, ба таъхир андохтан, тӯл кашондан, дуру дароз кардан; тянуть дело корро кашол додан; он тянет с ответом вай ҷавобро ба таъхир меандозад
  16. что якта-якта (мад кашида) гуфтан, мад кашидан; тянуть ноту нотаро мад кашидан; тянуть песню сурудро мад кашидан
  17. что и без доп. бо як азоб зиндагонӣ кардан
  18. вазн доштан; арбуз тянет шесть килограммов тарбуз шаш килограмм вазн дорад
  19. что и без доп. сиққондан, фишурдан, кашидан, тангӣ кардан; пиджак тянет в плечах китфҳои костюм танг аст <> тянуть время вактро дароз кашидан; тянуть жилы из кого аз ҷон безор кардан; тянуть канитель 1) ба кори дилбазан машғул шудан 2) кашол додан (ягон кор ё гапро); тянуть лямку кори вазнин, пурмашаққат ва дилгиркунанда кардан; тянуть резину файсал додан; тянуть сок (соки) из кого-л. хуни касеро макидан, ба касе зулму ситам кардан; тянуть чью-л. руку (сторону) прост. дасти касеро гирифтан, дастгири касе будан; тянуть за душу, тянуть душу из кого ба ҷон расондан, азоб додан, аз ҷон сер кардан; тянуть за уши кого-л. аз гӯши касе кашидан; тянуть за язык кого-л. касеро ба гап задан маҷбур кардан; кто тебя за язык тянул? аз ту инро кӣ пурсид?; ёле (едва) ноги \тянуть 1) ба зӯр гаштан 2) суст (бемадор) будан

  Русско-таджикский словарь > тянуть

 • 5 запустить

  I
  сов.
  1. что паррондан, сар (ҳаво) додан; запустить ракету ракета (мушак) сардодан // чтв чем разг. андохтан, ҳаво додан; запустить камнем в кого-л. ба тарафи касе санг андохтан
  2. что разг. ба ҳаракат овардан, ба кор андохтан; запустить мотор моторро ба ҳаракат овардан; запустить станок дастгоҳро ба кор андохтан
  3. что разг. даровардан; запустить руку в карман даст ба киса кардан (бурдан)
  4. халондан, задан; ястреб запустил когти в цыплёнка қарчиғай ба чӯҷа чангол зад <> запустить руку (лапу) во что, куда аз они худ кардан, соҳиби кардан; запустить слово (словёчко, словцо) уст. як даҳан гап зада мондан
  II
  сов.
  1. что бенигоҳубин (беназорат) монондан, ба ҳоли худ гузоштан; запустить хозяйство хоҷагиро бенигоҳубин монондан // гузарондан; запустить болезнь касалиро гузарондан // партофта мондан; запустить работу корро партофта мондан
  2. кого с.-х. дигар надӯшидан (говро)
  3. что с.-х. дам додан, бенигоҳубин гузоштан (заминро)

  Русско-таджикский словарь > запустить

 • 6 попасть

  сов. Л. в кого-что [рафта] расидан, задан, хӯрдан, афтидан, даромадан, ғалтидан; мяч попал в сетку тӯб ба тӯр афтид; камень попал во двор санг ба ҳавлй ғалтид; попасть в цель ба нйшон задан // чем во что расондан, даровардан, гузарондан; попасть крючком в петлю чангакро ба ҳалка даровардан // накого-что (о каплях,брызгах и т. п.) паридан, чакидан, расидан; брызги попали на скатерть чакраҳо ба рӯи дастархон париданд
  2. омадан, даромадан, расидан; афтода (даромада) мондан; я не могу попасть в дом ман ба хона даромада (расида) наметавонам; попасть в чащу леса ба ҷангали анбӯҳ афтода мондан
  3. во что, на что, подо что ба ягон ҳолат афтидан (дучор шудан); гирифтор шудан; попасть в силки ба дом аф-тидан; попасть в плен асир афтидан; в беду гирифторде бало шудан; попасть под дождь таги борон мондан; попасть под суд ба мурофиа афтидан
  4. чем во что ғутидан; попасть ногой в грязь нохост пой ба лой ғӯтидан
  5. во что, на что даромадан, дохил шудан, кабул шудан; попасть во флот ба хизмати флот таъин шудан
  6. шудан; попасть в забияки ҷангара (ҷанҷолчй, шаттоҳ) шудан
  7. прост. дучор шудан, вохӯрдан, ба назар (ба чашм) афтодан
  8. безл. кому-чему разг. (о наказании, взыскании и т. п.) гап шунидан, гап расидан, таҳи гап мондан, сарзаниш (ҷазо) дидан; попадёт тебёза это ту барои ин корат ҷазо мебинй <> где попало ҳар куҷо, ки рост ояд; как попало чи тавре ки рост ояд; бетартибона, ғайри муназзам; какой попало кадомаш ки рост ояд; кадомаш ки бошад; кто попало касе ки рост ояд; касе ки бошад; куда попало куҷое ки рост ояд; что попало чизе ки бошад; попасть впросак ба ҳолати ногувор афтодан; попасть в историю ба гирдоби бало афтодан; попасть в лапы кому-л. ба чанголи касе афтодан; попасть в переделку (в переплёт) дучори мушкилй шудан, ба ҳолати ногувор афтодан; попасть в руки кого, чъи, ко-му, к кому ба даст афтидан; попасть в тон кому табъи сомеъ сухан гуфтан; попасть в [самую] точку айни муддаоро гуфтан (кардан); на глаза кому ба чашм афтидан; попасть на зубок кому-л. хандахариши касе шудан; попасть на язык (язычок) кому-л., к кому-л. вирди забони касе шудан; попасть под руку кому нохост ба даст афтодан; попасть под горячую руку кому-либо ба ғазаби касе гирифтор шудан; попасть пальцем в небо гапи беҷо задан; ҷавоби бемавқеъ додан; вожжа под хвост попала кому прост. кадом ҷин зад; не в то горло попало прост. ба гулӯ парид; чем [ни] попадя прост. бо ҳар чизе, ки ба даст омад (афтид)

  Русско-таджикский словарь > попасть

 • 7 протянуть

  сов.
  1. что кашидан, да­роз кардан, тӯл додан, кашол додан (кардан); протянуть верёвку через двор арғамчинро ба рӯи ҳавлӣ кашидан; протянуть те­лефонную линию сими телефон каши­дан
  2. что дароз кардан, бурдан; протянуть руку даст дароз кардан, даст бурдан
  3. кого-что (подать) дароз кардан, до­дан, бардошта (гирифта) додан; он протянул мне свою тетрадь вай ба ман дафтарашро дод (дароз кард)
  4. что тех. сим кашидан, мафтул сохтан; протянуть проволоку симро кашида баровардан
  5. что разг. (протащить, продвинуть) кашола карда овардан (бурдан), ба пеш тела додан (овардан), ба пеш ҷунбондан (ҳаракат кунондан)
  6. что дуру дароз кашидан; протянуть ноту нотаро каши­дан // (произнести протяжно) мад кашида (хоида-хоида) гуфтан
  7. что разг. кашол додан, ба таъхир андохтан, тӯл додан, дер мондан, гузарондан; протянуть время вақтро гузарондан; протянуть дело корро кашол додан, корро тӯл додан
  8. что и без доп. разг. умр дидан, зиида мондан; больной долго не про­тянет бемор бисёр умр намебинад
  9. охот, (о птицах) парида гузаштан, парвоз карда гузаштан
  10. кого прост. задан, шаллоқ (шатта) задан протянуть ноги прост, пой ба қибла шудан, мурдан; \протянуть руку [помощи] кому дасти ёрӣ дароз кардан

  Русско-таджикский словарь > протянуть

 • 8 скорый

  (скор, -а, -о)
  1. тез, зуд, босуръат, таъҷилӣ; скорая помощь мед. ёрии таъҷилӣ; идти скорым шагом тез кадам зада рафтан
  2. наз-дик, кариб; в скором времени ба қарибӣ; до скорого свидания! хайр!, то дидана! скор на руку 1) зуд ҷазодиҳанда 2) тезкор, абҷир, тездаст; скор на ногу зудхез, зудҷунб; на скорую руку ҳарому ҳариш

  Русско-таджикский словарь > скорый

 • 9 жать

  I
  несов.
  1. кого-что фушурдан, зер (пахш) кардан, ғиҷим кардан; жать руку дастро фушурдан
  2. что афшурдан, сиққондан, миҷиқ кардан; жать сок из лимона лимӯро афшурдан
  3. что и без доп. тангӣ кардан, танг будан (шудан); сапоги жмут мӯза тангӣ мекунад
  4. прост. тезондан, ҷаҳду ҷадал кардан
  II
  несов. что с.-х. даравидан, дарав кардан

  Русско-таджикский словарь > жать

 • 10 за

  приставкаи префиксе, ки маънохои зеринро ифода мекунад:
  1. I) ибтидои амал: зааплодйровать ба чапакзанн сар кардан; заплакать ба гирья даромадан; забегать ба давутоз даромадан 2) итмоми амал: заасфальтировать асфальтфарш карда шудан 3) бо ҳиссачаи «ся» ё бе он - ба ҳадди охир расондани амал; аз ҳад зиёд кардани коре: заглядеться чашм дӯхта мондан, чашм канда натавонистан; заработаться бисьёр кор карда монда шудан; задарить тӯҳфаборон кардан; закормить хуб сер кардан 4) равона шудани амал ба он тарафи предмет ва ё берун аз ҳудуди чизе: зайтй за дерево ба паси дарахт гузаштан; завернуть за угол ба хамгашти кӯча тоб хӯрдан 5) зимнан иҷрошаванда будани амал: забежать сари роҳ даромадан; занести дароварда додан
  2. дар сифатсозӣ ва исмсозӣ маънои дар беруни чизе буданро ифода мекунад: загородный беруни шаҳр, берунишаҳрӣ; зарубежный хориҷӣ; заречье он тарафи дарё предлог
  1. с вин. (указывает направление движения за пределы чего-л.) аз, ба; уехать за город аз шаҳр берун рафтан; выбросить за окно аз тиреза берун партофтан; уйти за реку ба он тарафи дарё рафтан; выйти за дверь аз дар берун баромадан; вынести за скобки аз қавс баровардан // (под, внутрь, за) ба паси…, ба даруни…, ба; заткнуть рукавицы за пояс дастпӯшакро ба миёнбанд андармон кардан; положить за пазуху ба бағал андохган; поставить за шкаф ба паси ҷевон мондан; заложить руки за спину дастро ба пушт кардан
  2. с вин. (указывает на предмет, орудие, средство дейстдия чаще с гл. «сесть», «стоять» и т.п.)ба сари…; сесть за стол ба сари миз нишастан; сесть за руль ба сари руль нишастан; // (указывает на иачало действия, занятия) ба; взяться за работу ба кор сар кардан; приняться за учение ба таҳсил шурӯъ кардан,'). с вин. (указывает на промежуток времени в течение которого что-л. совершается) дар, дар зарфи…, дар бадали…, дар муддати…; за ночь выпало много снегу дар якшаб барфи зиёде боридааст; мальчик подрос за лето дар муддати тобистон бача калон шудааст; за последние три года дар се соли охир; эту работу можно сделать за два часа ин корро дар ду соат кардан мумкин аст; за один раз да як бор, якбора
  4. с вин. (указывает на время, отделяющее одно событые от другого) пеш, пеш аз; за час до отхода поезда як соат пеш аз рафтани поезд; за несколько дней до поездки якчанд рӯз пеш аз сафар
  5. с вии.(указывает на превышение предела, меры) аз; уже за полночь шаб аз нисф гузаштааст; ей далеко за сорок синнаш аз чил кайҳо гузаштааст
  6. с вин. (по причине, вследствие чего-л.) бинобар, ба сабаби…, барои…, ба хотири…; благодарить за услугу барои хизмат миннатдорӣ кардан; наказать за шалость барои шухӣ ҷазо додан; за что? барои чӣ?, ба чй сабаб?; за что его не любят? барои чӣ вайро нағз намебйнанд?; за что-то ба сабабе, бинобар
  1. (во имя, ради, в пользу чего-л.) ба, барои…, аз барои…, дар роҳи…, ба хотири; отдать жизнь за Родину барои Ватан ҷон супурдан; бороться за мир дар роҳи сулҳ мубориза бурдан; голосовать за предложение барои таклифе овоз додан; поднять тост за чьё-л. здоровье ба саломатии касе қадаҳ бардоштан // в знач. нареч. барои…, ба тарафдории…; он голосовал за вай ҳамчун тарафдор овоз додааст // в знач. сказ. разг. тарафдор; все за, один ты против ҳама тарафдору як худи ту зид // в знач. сущ. за разг. «тарафдор»; подсчитать все «за» ҳама «тарафдорҳо»-ро шумурдан
  8. с вин. (указывает на расстояние) дар, то, дар масофаи…; за десять километров от города дар масофаи даҳ километр аз шаҳр; за два шага от обрыва ду қадам дуртар аз ҷарӣ
  9. с вин. (в оомен на что-л.) ба бадали…, ба ивазӣ…; ба, бе; внести деньги за утерянную книгу пули китоби гумшударо нардохтан; уплатить за квартиру пули квартираро додан // (при обозначении цены) ба, ба нархи…; купить книгу за пять рублей китобро ба нархи панч сӯм харидан; за плату ба (бо) музд, пулакӣ
  10. с вин. (вместо кого-л.) ба ҷоп…, ба ивази…; он работает за мастера вай ба ҷои усто кор мекунад; расписаться за кого-л. ба ҷои касе имзо кардан; работать за двоих кори ду касро кардан
  11. с вин. (указывает на то,что предмет, на который направляется действие) аз; взять за руку аз даст доштан; держаться друг за друга дасти якдигарро гирифтан; ба якдигар такя кардан; дернуть за ручку двери дастаки дарро якбора кашидан; трава цепляется за платье алаф ба курта мечаспад
  12. с вин. (с глаголами «отвечать», «ручаться» и т. п.) барои…, ба; отвечать за порядок барои тартиб ҷавобгар будан; ручаться за точность рассказа ба дӯрустии ҳикоя зомин будан; заступаться за кого-л. тарафи касеро гирифтан 1
  3. с вин. (при обозначении лица, предмета, которые вызывают какое-л. чувство) аз, аз барои…, аз ваҷҳи…, барои…, ба ҷои…; мне стыдно за него аз барои вай хиҷолат мекашам; краснеть за кого-л. ба ҷои касе сурх шудан 1
  4. с вин. (с глаголами «выйти», «выдать», «сватать») ба; выйти замуж за кого-л. ба касе ба шавҳар баромадан 1
  5. с вин. разг. (в качестве кого-чего-л.) ҳамчун; признать за правило ҳамчун қоида қабул кардан; считать за честь шарафманд будан; он слышен за остряка ӯ ба теззабонӣ ном баровардааст 1
  6. с тв. (указывает на предмет, место, позади которого происходит действие) дар он тарафи…; дар пушти…, берун аз, дар паси…; жить за городом берун аз шаҳр зистан; стоять за дверью дар пушти дар истодан; за окном дар паси тиреза; за горами дар паси кӯҳҳо; за рекой дар он тарафи дарё;(внут-ри чего-л., за чем-л.) аз таги…, аз зери…, ба даруни…, ба паси…; держать за пазухой дар зери бағал доштан; солнце скрылось за тучами офтоб дар паси абрқо пинҳон шуд 1
  7. с тв. (указывает иа предмет, орудие, средство действия, чаще с гл. «сидеть», «стоять» и т. п.) ба назди…, ба сари…, дар сари…, дар паҳлӯи…, дар пеши…; сидеть за столом ба сари миз нишастан; сидеть за рулём дар сари руль нишастан; сидеть за книгой китоб хондан; за работой время прошло незаметно дар сари кор вақт номаълум гузашт 1
  8. с тв. (при обозначении движения, следования за кем-чем-л.) аз паси…, аз паи…, аз кафои…, аз ақиби…, аз дунболи…; идти [вслед] за кемзал. аз дунболи касе рафтан; следуйте за мной! аз пасм ман биёед!; гнаться за зайцем харгӯшро дунболагирӣ кардан 1
  9. ств. (во время какого-л. занятия) дар аснои…, дар вакти…, ҳангоми…; читать за обедом дар аснои хӯрок китоб хондан
  20. с тв. (после, вслед за кем-чем-л.) баъди…, пас аз; за дождливой весной наступило жаркое лето баъди баҳори сербориш тобистони гарм омад // (вслед, чередуясь) аз паси…, паи ҳам; читать книгу за книгой паи ҳам китоб хондан; шаг за шагом қадам ба қадам; один за другим яке аз паси дигаре; день за днём рӯз ба рӯз
  21. с тв. (по причине, из-за) аз сабаби…, бинобар; за шумом никто её не расслышал аз сабаби ғало-ғула гапашро ҳеҷ кас нашунид; за истечением срока бинобар тамом шудани мӯҳлат; за неимением свободного времени бинобар набудани вақти холй; за ненадобностью бинобар даркор набудан; за отсутствием улик аз сабаби набудани далел
  22. с тв. (с какой-л. целью) барои…, ба мақсади…, ба; пойти за водой барои об рафтан; послать за врачом ба духтур кас фиристодан; занимать очередь за билетами барои билет навбат гирифтан
  23. с тв. (указывает на лицо, предмет, который является объектом ухода, надзора, наблюдения) ба; смотреть за детьми ба бачаҳо нигоҳубин кардан; ухаживать за больными ба беморон нигоҳубии кардан; следить за чистотой ба гозагӣ назорат кардан
  24. с тв. (указывает на лицо, предмет, от которого зависит наступление какого-л. действия) ба сабаби…, сабаби…; задержка за утверждением проекта сабаб ин аст, ки лоиҳа ҳанӯз тасдиқ нашудааст; очередь за мной навбати ман; за вами долг ба гардани шумо қарз ҳаст
  25. с тв. (указывает на лицо, иредмет, которому присущи те или иные свой-ства): замечать за кем-л. недостатки камбудиҳои касеро пай бурдан
  26. с тв. (в значении предлога «с») бо; приказ за подписью директора фармон бо имзои директор; дело за номером два делаи (кори) рақами ду
  27. с тв. (с гл. «свататься») ба; свататься за дочь соседа ба духтари ҳамсоя хостгор шудан // (чаще со сл. «замужем»): быть замужем за кем-л. зани касе будан

  Русско-таджикский словарь > за

 • 11 больно

  I
  1. нареч. сахт; больно ударить руку дастро сахт зада гирифтан; больно обидеть сахт озор додан
  2. в знач. сказ. безл. кому душвор (сахт, дарднок) аст; мне больно дышать дар вақти нафас кашидан синаам дард мекунад
  3. перен. в знач. сказ. безл. кому аламнок аст, азият медиҳад; ему было больно, что он не сдержал своего слова ба ваъдаи худ вафо карда натавонистанаш уро азият медод
  II
  нареч. прост. хеле, ниҳоят, бисёр; больно ты хитер ту хеле шайтонӣ; больно мне нужно! ба ман чӣ!, садқаи сарам!

  Русско-таджикский словарь > больно

 • 12 веселый

  (весел, -а, -о)
  1. шод, шодмон, хурсанд, хуррам, хандон, хушҳол, масрур; кто весел - тот смеётся касе ки шод аст механдад; стать веселым шод шудан; веселое лицо чеҳраи хандон
  2. сурурбахш, хурсандкунанда, хушҳолкунанда, хандаовар; веселая шутка шӯхии сурурбахш
  3. хушнамуд, зебо, хушрӯй; веселая светлая комната хонаи зебои равшан <> под веселую руку дар хушҳолӣ, дар димоғчоқӣ

  Русско-таджикский словарь > веселый

 • 13 вести

  несов.
  1. кого-что бурдан, гирифта бурдан, кашидан, етак кардан; вести за руку аз даст гирифта бурдан; вести лошадь под уздцы аспро етак кардан
  2. что роидан, ҳай кардан; вести машину мошин рондан; вести самолёт самолёт рондан
  3. что перен. (управлять, руководить) идора роҳбарӣ) кардан; вести хозяйство хоҷагиро идора кардан
  4. чем, по чему ҳаракат (молиш, сювиш) додан; вести смычком по струне камончаро ба тор молиш додан
  5. что (про-кладывать, протягивать) кашидан, гузарондан; вести телефонный провод сими телефон кашидан
  6. бурдан, рафтан; дорога вела к лесу роҳ ба беша мебурд
  7. к чему перен. (влечь за собой) сабаб (боис) шудан; малейшая неосторожность вела к гибели камтарин ноэҳтиёти боиси ҳалокат мешуд
  8. что навиштан; вести протокол қарор навиштан
  9. в сочет. с сущ. что: вести собрание маҷлисро бурдан; вести торговлю савдо (тиҷорат) кардан; вести борьбу муборира бурдан; вести научную работу кори илмӣ кардан; вести огонь по неприятелю ба сӯи душман оташ кушодан; он вел скромную жизнь ӯ хоксорона умр ба сар мебурд <> вести двойную игру кафтари дубома шудан, дурӯягӣ кардан; вести начало от когб-чего-л. аз касе, чизе сар шудан (ибтидо ёфтан), аз касе, чизе пайдо шудан; вести речь к чему-л. гапро ба сари чизе овардан; вести себя рафтор кардан, муомила кардан; вести свою линию гапи худро гузаронданӣ шудан; вести свой род от кого аз авлоде будан; и [даже] ухом (глазом) не ведет мижааш ҳам хам намехӯрад, пинакашро вайрон намекунад

  Русско-таджикский словарь > вести

 • 14 вправить

  сов. что
  1. ҷойгир (ҷо ба ҷо) кардан, ба ҷояш даровардан (андохтан), васл кардан; вправить вывихнутую руку дасти баромадаро ба ҷояш даровардан
  2. разг. андохтан, тиққондан, ҷо кардан; вправить брюки в сапоги шимро ба соқи мӯза тиққондан <> вправить мозги кому-л. прост. ақли (ҳуши) касеро ба ҷояш овардан

  Русско-таджикский словарь > вправить

 • 15 выбросить

  сов.
  1. кого-что партофтан, андохтан, ҳаво додан; выбросить мусор ахлотро бароварда партофтан; шлюпку выбросило на берег безл. [мавҷ] заврақро ба соҳил бароварда партофт
  2. что перен. разг. партофтан, баровардан; выбросить лишнюю цитату иқтибоси зиёдатиро партофтан
  3. что перен. разг. (истратить попусту) беҳуда сарф (исроф, харҷ) кардан
  4. что дароз кардан, андохтан, ҳаво додан, партофтан; выбросить руку вправо дастро ба тарафи рост дароз кардан
  5. что баланд бардоштан, афрохтан; выбросить флаг байрақ афрохтан
  6. что баровардан; выбросить ростки неш задан (баровардан)
  7. что разг. ба фурӯш баровардан; -выбросить товары на рынок молҳоро ба бозор баровардан <> выбросить дурь из головы прост. аҳмақиро (бемаззагиро) бас кардан; савдоро аз сар дур кардан; выбросить лозунг (призыв) даъват (эълон) кардан, шиор гуфтан (партофтан); - за борт кого-что радди маърака кардан, дур андохтан; выбросить за ворота кого-л. касеро аз кор (аз рӯзй) маҳрум кардан; выбросить из головы (из памяти) кого-что аз хотир (аз дил) баровардан; выбросить на улицу кого-л. 1) (выселить) касеро ба кӯча бароварда партофтан 2) (лиишть работы) касеро аз кор дур кардан

  Русско-таджикский словарь > выбросить

 • 16 выкинуть

  сов.
  1. кого-что партофтан," андохтан, ҳаво додан
  2. что перен. партофтан, баровардан, бароварда партофтан; выкинуть из статьй послёдний абзац аз мақола абзатси охиринро бароварда партофтан
  3. что дароз кардан, андох-тан, партофтан; выкинуть руку вправо дастро ба тарафи рост дароз кардан // баланд кардан, бардоштан; выкинуть флаг байрақ баланд кардан
  4. что (дать ростки, побеги) баровардан
  5. кого ы без доп. прост. бача партофтан
  6. что прост. (пустить в продажу) ба фурӯш баровардан, барои фурӯхтан овардан
  7. что разг. (проделать) ногаҳон ягон рафтори ғайриоддй кардан; выкинуть номер (шутку, колено, колёнце, фбкус) кирдоре (най-ранге) кардан <> выкинуть за борт кого-что радди маърака кардан; выкинуть за ворота кого-л. касеро аз кор (аз ризқу рӯзӣ) маҳрум кардан; выкинуть из головы (т памяти, из сердца) кого-что аз хотир бар-овардан; выкинуть дурь из головы прост. аҳмакиро(бемаззагиро) бас кардан; савдоро аз сар дур кардан; выкинуть на уицу кого-л. 1) (выселить) ба кӯча бароварда партофтан 2) (лишить работы) касеро аз кор маҳрум кардан

  Русско-таджикский словарь > выкинуть

 • 17 вынести

  сов.
  1. кого-что ба| дан, берун баровардан, бардошта баровардан; вынести вещи из комнаты чизҳоро аз хона берун баровардан
  2. разг. овардан, баровардан; вынести товар на рынок молро ба бозор бар
  3. что мондан, гузоштан; примечания в конец статьи дар охири мақола додан
  4. что мондан, гузоштан, пешниҳод кардан; вынести вопрос на общее собрание мас! ба муҳокимаи маҷлиси умуми гузоштан
  5. что карор кардан (баровардан); - решение карор баровардан
  6. кого--что (умчать) давон-давон бурдан, шитобон расондан // (выбросить) партофтан, бароварда партофтан; волна вынесла лодку на берег мавҷ қаиқро ба соҳил бароварда партофт
  7. что перен. пайдо кардан, ҳосил кардан; вынести хорошее впечатление таассуроти хубе ҳосил кардан
  8. что ба пеш дароз кардан, ба пеш баровардан; вынести вперёд руку дастро ба пеш дароз кардан;
  9. что тоқат кардан, тоб оварда тавонистан; вынести сильную боль ба дарди сахт тоб овардан <> вынести сор из избы гапи хонаро ба куча баровардан; вынести за скобки аз қавсайн баровардан; вынести на (свойх! плечах тамом бори ягон корро танҳо бардоштан; кривая вынесет прост. ягон гап (кор) мешудагист-дия; куда кривая вынесет, куда кривая ни вынесет прост. бахт асту таваккал, ҳар чӣ бодо бод

  Русско-таджикский словарь > вынести

 • 18 горячий

  (горяч, -а, -е)
  1. гарм, ҷӯшон, тафсон, сӯзон; горячие руки дастони гарм; горячая печь печкаи тафсон; горячее сонце офтоби сӯзон
  2. перен. пурҷӯшу хурӯш, гарму ҷӯшон, оташин, пурҳарорат; - ий привет саломи гарму ҷӯшон; горячая работа кори пурҷӯшу хурӯш; горячие сноры баҳсу мунозираи пурҳарорат
  3. перен. тундмизоҷ, оташинмизоҷ; горячий темперамент мизоҷи гарм; горячий конь аспи шӯх
  4. (о времени) авҷи…, долу зарб; горячая пора, горячее время авҷи кор, долу зарби кор; горячие дни экзаменов рӯзҳои авҷи имтиҳонсупорӣ
  5. тк. полн. ф. тех. гармогарм, хунук нашуда; горячая обработка металлов коркарди гармо-гарми металлҳо
  6. в знач. сущ. горячее с ризг. дами гарм <> горячая голова одами саргарм; по горячим следам, по горячему следу дар гармогармӣ, фавран, дарҳол; попасть под \горячийую руку кому-л. ба ғазаби касе гирифтор шудан

  Русско-таджикский словарь > горячий

 • 19 греть

  несов.
  1. что и без доп. гарм кардан, тафсондан; солнце греет офтоб гарм мекунад // (об одежде) гарм кардан; эта шуба плохо греет ин пӯстин нағз гарм намекунад
  2. кого-что гарм кардан; греть воду об гарм кардан; греть ноги пойҳоро гарм кардан; греть косточки разг. баданро гарм кардан, гарм шудан
  3. кого прост. сарзаниш кардан, дашном додан <> греть руки (руку) на чём таматтӯъ бурдан, баҳра бардоштан

  Русско-таджикский словарь > греть

 • 20 держать

  несов.
  1. кого-что доштан, даст гирифтан; держать за руку аз даст доштан; он держал в руке книгу вай дар даст китоб дошт // что перен. нигоҳ доштан, аз даст надодан; высоко держать знамя науки байраки илмро баланд нигоҳ доштан; держать рубеж ҳудудро аз даст надодан
  2. кого-что нигоҳ доштан; держать деньги в сберкассе пулро дар амонат-касса нигоҳ доштан; держать продукты в холодном месте озуқаро дар ҷои салқин нигоҳ доштан
  3. кого-что боздоштан, нигоҳ доштан, монондан; я не держу тебя, можешь идтй ман туро нигоҳ намедорам, майл дошта бошӣ, рав; кто тебя (его, вас и т. д.) дёржит? туро (вайро, шуморо ва ғ.) кӣ бозмедорад?; держать в плену дар асорат нигоҳ доштан; держать под стражей дар ҳабс нигоҳ доштан; держать на прйвязи баста мондан; долго держать библиотечные книги китобҳои китобхонаро муддати дароз дар дасти худ нигоҳ доштан
  4. кого-что монондан, нигоҳ доштан; - город на осадном положении шаҳрро дар ҳолати муҳосира нигоҳ доштан; держать в невёдении (в неизвестности) бехабар монондан; держать своих детей в строгости ба фарзандони худ сахтгир будан; держать в повиновении дар итоат доштан
  5. что такягоҳ будан, дошта истодан; балкон держат четыре колонны пешайвони болохонаро чор сутун нигоҳ медорад
  6. кого-что идора кардан, нигоҳ доштан; держать власть в свойх руках ҳокимиятро дар дасти худ нигоҳ доштан; держать бразды правления всвоих руках инони ҳокимиятро дар дасти худ доштан
  7. что риоя кардан; держать дистанцию фосиларо риоя кардан; держать в чистоте тозагиро риоя кардан
  8. кого-что доштан; держать корову гов доштан; держать оружие аслиҳа доштан
  9. рафтан, равона шудан, ҳаракат кардан; держать прямо рост рафтан; держи вправо! ба тарафи рост рав!
  10. в сочет. с сущ. что: держать экзамен имтиҳон додан; держать ответ масъул (ҷавобгар) шудан; держать совет маслиҳат кардан; держать речь нутқ кардан; держать контроль назорат кардан; держать корректуру тасҳеҳ кардан <> держать банк карт. банк гузоштан; держать верх над кем дастболо шудан; держать вожжи в руках зимом дар даст доштан; держать камень за пазухой қасди бад доштан; держать курс (линию) на что-л. роҳи чизеро пеш гирифтан; держать маркуиззати нафси худро нигох доштан; эътиборро ҳифз кардан; держатье парий гарав бастан, шарт кардан; держать путь (курс) куда роҳ рафтан, озим шудан, ба ҷое раҳсипор шудан; держать себя рафтор (муомила) кардан; себя в руках худдорӣ кардан; держать [своё] слово ба ваъда вафо кардан; держать сторону кого, чью ҳимоя кар-дан, тарафдорӣ кардан; держать ухо востро ҳама тан гӯш гардидан, гӯш ба қимор шудан; держать язык за зубами лаб фурӯ бастан, забонро доштан; держй карман [шире]! прост. хобатро ба об гӯй!; держать в ежовых рукавицах кого-л. нисбат ба касе сахтгир будан; держать в руках кого-л. касеро тобеи худ кардан; «V» в страхе тарсонда гирифтан; держать в тайне (в секрете) розро пинҳон доштан, махфӣ нигоҳ доштан; в умё (в голове, в мыслях) что дар хотир доштан; держать в чёрном теле кого-л. ба касе зулм кардан, касеро хору зор кардан; держать в шорах кого-л. ҷилави (таноби) касеро кашида истодан; держать на весу муаллақ шудан; \держать под замком маҳкам (қуфл) карда мондан; \держать под [свойм] крылышком кого-что ҳимоя кардан, ба зери каноти худ гирифтан; \держать при себе (взгляды, мнение и т. п.) изҳор (баён) накардан, ба дигарон нагуфтан; ноги не держат кого мадори поям рафт

  Русско-таджикский словарь > держать

См. также в других словарях:

 • Руку держать — чью либо (иноск.) быть на его сторонѣ, за одно съ нимъ. Ср. Бушевалъ пьяный поваръ. Пирожковъ долженъ былъ призвать дворника, но дворникъ держалъ руку повара... П. Боборыкинъ. Китай городъ. 4, 6. Ср. Родной дядя моей женушки мою руку держитъ и ко …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку на отсеченье даю! — Руку на отсѣченье даю! (увѣреніе въ истинѣ словъ) Ср. Вы, пожалуй, разболтаете «Анаѳема, хочу быть, коли скажу руку даю на отсѣченіе». Островскій. Свои люди сочтемся. 2, 7. Ср. Руку на отсѣченье даю, что Прокопка мерзавецъ укралъ (этотъ милліонъ) …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку иметь — Руку имѣть (иноск.) поддержку, протекцію. Ср. Ѳедотъ... гдѣ то имѣлъ «руку» и, слѣдовательно, считаетъ себя вправѣ колобродить, не стѣсняясь ничѣмъ, кромѣ усердія не по разуму. Салтыковъ. Пестрыя письма. 3. Ср. У перваго Ѳедота имѣетъ руку второй …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку — поясной поклон, который является обязательным (См. Фард) при совершении намаза. Руку также является необходимой составной частью намаза (См. Рукн и Шарт) совершаемой после кыяма (См. Кыям). Об этом упоминается в аяте Корана» «...и кланяйтесь с… …   Ислам. Энциклопедический словарь.

 • Руку запускать — въ сундукъ, карманъ (чужой), иноск. красть. Ср. Вѣдь онъ два раза запускалъ руку въ сундукъ!... Боборыкинъ. Василій Теркинъ. 3, 13 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку набить — (иноск.) понаторѣть, навыкнуть (намекъ на частую усиленную работу, которою руки набиваютъ до мозолей). Ср. Штабный изъ нѣмцевъ... немного набившій себѣ руку въ вицегубернаторствѣ трехъ губерній. П. Боборыкинъ. Изъ новыхъ. 2, 1. См. Зубы съесть …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку подымать — (на что̀, на кого) иноск. о насиліи. Ср. На беззащитныя сѣдины Не подымается рука. А. С. Пушкинъ. Братья разбойники. Ср. Смѣясь онъ дерзко презиралъ Земли чужой языкъ и нравы: Не могъ щадить онъ нашей славы, Не могъ понять въ сей мигъ кровавый.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • руку — нескл. roucou m., rocou m. Орлеан (краска и дерево). Мак. 1908. Во Французском регламенте, о крашении шолковых материй .. предписано,чтоб в бледноизабелловый и золотистый <цвет> составлять краску из малой доли року <так>… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • Руку и сердце предложить — (иноск.) предложить себя и любовь свою (сдѣлать предложеніе, жениться). Ср. Свѣтская поэзія (ухаживанія) не переходила для нея въ желанное прозаическое предложеніе «руки и сердца». Маркевичъ. Княжна Тата. См. Поэзия!. См. Проза …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку на себя наложить — (иноск.) лишить себя жизни самоубійствомъ. Ср. Одинъ я въ избѣ то, ни привѣта, ни отвѣта, просто хоть руки на себя наложить!... Гл. Успенскій. Черезъ пень колоду. Перестала. 2. Ср. Вдругъ вѣдь это поднялось тогда, ревизіи разныя... Гляжу, онъ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку (и сердце) предложить — РУКА, и, вин. руку, мн. руки, рук, рукам, ж. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»