Перевод: с испанского на болгарский

voy+a+intentar+darle+un+empujón+al+asunto

 • 1 intentar

  tr 1) опитвам се; 2) старая се, мъча се; започвам; 3) претендирам; intentar un proceso юр. завеждам дело.

  Diccionario español-búlgaro > intentar

 • 2 asunto

  m 1) материя; предмет; тема, въпрос; 2) сюжет; 3) работа; сделка, задължение.

  Diccionario español-búlgaro > asunto

 • 3 empujón

  m 1) силно блъскане, силен тласък; a empujónes прен., разг. а) със сила, рязко; б) неравномерно; 2) бърз напредък.

  Diccionario español-búlgaro > empujón

 • 4 abordar

  1. tr 1) мор. приближавам се; сблъсквам се (за кораби); 2) вж. atracar2; 3) прен. приближавам се към някого за разговор; 4) прен. залавям се за нещо, пристъпвам към нещо; засягам (въпрос, тема); abordar el asunto пристъпвам към въпроса; abordar un tema засягам дадена тема; 2. intr мор. влизам в пристанище, приближавам бряг, остров, акостирам.

  Diccionario español-búlgaro > abordar

 • 5 dar

  1. tr 1) давам; 2) подарявам; 3) връчвам; 4) присъждам, давам служба; 5) предлагам, прилагам; dar remedio (consuelo, consejo) намирам лек (давам утеха, съвет); 6) присъждам, връчвам; dar licencia позволявам; 7) предполагам, смятам; lo doy por visto мисля, че съм го виждал; 8) давам плод, рента; la higuera da смокинята ражда; 9) признавам, приемам; dar por inosente приемам (признавам) за невинен; 10) изказвам поздравления, съболезнования; dar la enhorabuena поздравявам с добре дошъл; 11): dar + sust означава изпълнявам действието, което същ. означава: dar un abrazo прегръщам; dar saltos скачам; 12) удрям; dar un bofetón удрям плесница; dar de palos удрям с тояга; 13) предизвиквам, доставям; dar gana имам желание; dar gusto приятно е; dar miedo плаша; 14) прожектирам, представям (филм, постановка); 15) преподавам; hoy darà la clase... днес ще преподава...; 16) отмервам (за време); el reloj dio las cinco часовникът удари (би) пет часа; 17) предчувствам, подсказвам; me da el corazón que sanaràs сърцето ми подсказва, че ще оздравееш; 2. intr 1) имам значение, означавам; que màs da! не е ли все едно; me da lo mismo все ми е едно; 2) удрям, бия; le dio con un palo удари го с тояга; 3) улучвам, схващам; dar en el punto улучвам проблема, целта; dar en el chiste схващам, разбирам шегата; 4) с някои същ. означава падам или удрям се; dar de espaldas падам по гръб; 5) сервирам; dar de comer храня; 6) намирам се в определено положение; la ventana da al norte прозорецът гледа на север; 7) извършвам, изпадам; dar en un error изпадам в грешка; 3. prnl 1) отстъпвам, предавам се; 2) отдавам се на; dar al estudio (a estudiar) отдавам се на учене; dar al vino (a beber) отдавам се на пиене; 3) с инфинитива на глагола, има неговото значение: dar a creer вярвам, повярвам; dar a imaginar въобразявам си, представям си; 4) с предл. por, смятам, че съм в определено състояние; dar por contento задоволявам се; se dio por perdido (por muerto) смяташе, че е загубен (че умира, че ще умре); dar a conocer показвам, обяснявам; dar a entender а) обяснявам; б) намеквам, загатвам; dar (darse) con una persona срещам (се с) някого; dar uno en el blando улучвам слабото място; не срещам съпротива; dar uno en duro прен. удрям на камък; dar en vacío (en vago) не успявам; darle a uno por alguna cosa изпитвам жив интерес към нещо; dar por bueno приемам нещо; dar por hecha (concluida) una cosa смятам за завършено (приключено) нещо, макар да не е; dar que hablar давам повод за одумки; dar, que van dando разг. око за око, зъб за зъб; dàrsela a uno измамвам; darse uno por sentido чувствам се оскърбен, показвам се засегнат; darse uno por vencido отстъпвам, признавам грешката си; dar tras uno преследвам; Ўtanto da! все едно!; Ўdale! Ўdale que dale! ама че инат!

  Diccionario español-búlgaro > dar

 • 6 espina

  f 1) трън, бодил; 2) кост (на риба); 3) тресчица (от дърво); 4) анат. гръбнак, гръбначен стълб; 5) прен. опасение, безпокойство, грижа, съмнение, подозрение; 6) прен. трудност, пречка, щета; darle a uno mala espina una cosa прен., разг. кара ме да се тревожа, безпокои ме; dejar a uno la espina en el dedo прен., разг. не излекувам докрай; estar en espinas в трудно положение съм; estar en la espina прен., разг. приличам на клечка от слабост; la espina cuando nace, la punta lleva delante proverb човек се ражда с наклонностите си; sacar la espina прен. изкоренявам злото, премахвам проблема; sacarse uno la espina прен. най-накрая си показвам рогата, правя или казвам дълго потискано нещо; tener a uno en espinas прен., разг. държа някого като на тръни.

  Diccionario español-búlgaro > espina

 • 7 fatiga

  f 1) умора; 2) pl прен. страдание, мъчение; 3) пат. задъхване; 4) pl отвращение, погнуса; darle a uno fatiga una cosa разг. имам скрупули, задръжки по отношение на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > fatiga

 • 8 frío,

  a 1. adj 1) хладен, студен; 2) прен. безразличен, равнодушен; 3) прен. безсилен, неспособен; 4) успокояващ, студен (за цвят, като синия, зеления); 5) прен. пресметлив, спокоен, невъзмутим; 6) прен. фригиден; 7) неверен, далеч от истината (при отгатване); 2. m 1) хлад, студ, мраз; 2) разхладителна напитка; 3) Амер. pl тръпки от студ, треска; dejar a uno frío, прен., разг. стъписвам някого, карам да онемее; no darle a uno frío, ni calor (calentura); no entrarle a uno frío, ni calor por una cosa прен., разг. все ми е едно, не ми пука за нещо (някого); quedarse frío, прен. оставам като гръмнат от нещо; hace frío, студено е; coger frío, простудявам се.

  Diccionario español-búlgaro > frío,

 • 9 giro

  m 1) кръгооборот, обращение; 2) кръгово движение; кръжене; 3) букв. прен. завой, обрат; 4) израз; giro idiomàtico идиоматичен израз; 5) превод (на пари); 6) търг. оборот, джиро; giro postal икон. пощенски запис; tomar uno otro giro прен. променям намерението, решението си; прен. правя завой; ese asunto toma mal giro тази работа взема лош обрат.

  Diccionario español-búlgaro > giro

 • 10 inmediato,

  a adj съвсем близък, непосредствен (по време и място); darle a uno por las inmediato,as прен., разг. настъпвам някого по болното място, притискам го; карам го да млъкне, да занемее; de inmediato, веднага, незабавно; llegar (venir) a las inmediato,as прен., разг. стигам най-горещата си точка (за спор, диспут и др.).

  Diccionario español-búlgaro > inmediato,

 • 11 lengua

  f 1) език; 2) език, наречие; lengua hablada жив разговорен език; lengua muerta мъртъв език; lengua materna (natural) роден език; 3) език на камбана; 4) език на даден писател или произведение; 5) ост. преводач; 6) езиче на теглилка; largo de lengua прен. дърдорко; lengua de loro прен. пелтек; lengua de escorpión (viperina) прен. клеветник, клюкар, злоезичник; mala lengua прен. клеветник, клюкар, злоезичник; darle a la lengua разг. говоря прекалено; irse de la lengua разг. говоря повече от необходимото; изпускам се; lengua bífida раздвоен език (на змии, гущери и др.); lengua de estropajo (de trapo) прен., разг. който мърмори неясно или произнася зле думите; lengua del agua а) земя, която се врязва в море, река и др.; б) линията, до която водата покрива потопено в нея тяло; lengua de oc езикът ОК, създаден от трубадурите (наречен още лимузен или провансалски); lengua de oíl древният език, говорен във Франция на север от Лоара; lengua de tierra тънко и дълго парче земя, навътре в море или река; lengua larga прен. мърморко, злоезичник; lengua madre език-майка, от който са произлезли група други езици; lengua santa еврейски език; lengua viva език, който в момента се говори в една страна; lenguas hermanas сродни езици; malas lenguas разг. злите езици; andar en lenguas прен., разг. в устата на хората съм, давам им повод да говорят за мен; atar la lengua прен. затварям устата (някому); buscar la lengua a uno прен., разг. предизвиквам някого към спор, скарване; con la lengua afuera, con la lengua de un palmo прен., разг. с изплезен език; de lengua en lengua от уста на уста; destrabar la lengua прен. развръзвам езика; hablar con lengua de plata прен. искам нещо, като предлагам пари, подаръци, подкуп; largo de lengua прен. който говори необмислено; morderse uno la lengua прен. прехапвам си езика, въздържам се да говоря; pegàrsele a uno la lengua al paladar разг. езикът ми е залепнал за небцето (от страх, смущение и др.); poner lengua(s) en uno прен. говоря лошо за някого; sacar la lengua a uno прен., разг. присмивам се на някого; изплезвам му се; tener una cosa en la punta de la lengua прен., разг. а) на върха на езика ми е; б) готов съм да кажа нещо; tener la lengua gorda прен., разг. езикът ми е надебелял, пиян съм; tener mucha lengua бърборко; tirar de la lengua a uno прен., разг. предизвиквам някого да говори.

  Diccionario español-búlgaro > lengua

 • 12 mascada

  f 1) дъвчене, сдъвкване; 2) Кол., Куб., Ч. хапка храна; 3) Ц. Амер., Арж., Ч., М., Пер., Ур. порция тютюн за дъвчене; 4) М. голяма копринена кърпа; 5) Ц. Амер., Кол., Екв. съкровище, имане, много пари; darle una mascada a uno прен., разг. Ц. Амер. сдъвквам някого, сурово го упреквам, карам му се; largar la mascada разг. Арж., Ч. повръщам.

  Diccionario español-búlgaro > mascada

 • 13 meter

  1. tr 1) слагам, поставям; 2) вкарвам, влагам, пъхам; 3) пускам (слух, приказка); 4) предизвиквам, причинявам (страх, шум и т. н.); 5) включвам (в сделка, мероприятие); 6) залагам пари (на хазартна игра); оставям в залог; 7) подгъвам плат (при шев); 8) представям, подавам (молба, иск); 9) измамвам, вкарвам в заблуда; 10) притискам, смествам, помествам, сгъстявам (букви, редове); 11) поставям, потапям; 12) разг. удрям, нанасям плесници, побой; 13) мор. поставям, закрепвам платната; 14) карам настойчиво някого да разбере нещо; 2. prnl 1) намесвам се, бъркам се, пъхам се; 2) влизам в близки отношения с някого; 3) прен. забърквам се, оплитам се; meter en un berenjenal прен. попадам в небрано лозе; 4) вливам се (за река, ручей); 5) хвърлям се срещу врага; 6) залавям се с нещо, ставам някакъв (за професия; с предл. a, de); 7) с предл. a залавям се с нещо, което не разбирам; meter a enseñar хващам се да преподавам (без да разбирам нищо); 8) навлизам навътре в морето (за нос, ивица земя), вклинявам се навътре в сушата (за море); 9) с предл. con скарвам се с някого; a todo meter с пълна скорост, с голям порив; estar uno muy metido con una persona прен. много съм близък с някого; estar uno muy metido en una cosa прен. доста съм се увлякъл в нещо, затънал съм до шия; meter a uno con otro въвеждам някого в компанията на друг, за да му помага; meterse uno con otro забърквам се с някого; meterse uno donde no le llaman (en lo que no le importa, en lo que no le toca, en lo que no le va ni le viene) разг. бъркам се, меся се, пъхам си носа, където не ми е работа; meterse uno en sí (mismo) прен. мисля, разсъждавам; meterse uno en todo прен., разг. пъхам се навсякъде, във всичко; meterse hasta el cuello en un asunto прен., разг. затънал съм до гуша в нещо; meterse uno por medio прен., разг. а) намесвам се в спор, проблем, ставам посредник; б) преча на нещо, възпрепятствам; no meterse uno en nada не искам да имам нищо общо; meterse en barajas обезпечавам успех (на работа); meterse de hoz y de coz разг. действам безразсъдно.

  Diccionario español-búlgaro > meter

 • 14 patada

  f 1) удар с крак, ритник, шут; 2) разг. стъпка, крачка; 3) прен., разг. постъпка, усилие за постигане на нещо; me ha costado esto muchas patadas прен., разг. това ми костваше голямо тичане; 4) прен., разг. отпечатък, следа; 5) Амер. нелоялност, неблагодарност; 6) Амер. ритване на оръжие при изстрел; 7) Амер. замайване от алкохол; tratar a patadas прен., разг. отнасям се зле; darle a uno cien patadas una cosa o persona прен., разг. непоносим(о) ми е; darle a uno la (una) patada прен., разг. удрям шута някому, изхвърлям от работа; en dos patadas лесно, без усилие, бързо; tener a patadas имам в изобилие.

  Diccionario español-búlgaro > patada

 • 15 pecuniario,

  a adj паричен; asunto pecuniario, паричен въпрос; pena pecuniario,a глоба; recursos pecuniario,s парични възможности.

  Diccionario español-búlgaro > pecuniario,

 • 16 penal

  1. adj 1) наказателен, углавен; código penal наказателен кодекс; derecho penal наказателно право; asunto penal наказателно дело; 2) тъмничен, затворнически; 2. m затвор.

  Diccionario español-búlgaro > penal

 • 17 vela1

  f 1) бдене; en vela1 без сън; estar a la vela1 нащрек съм; 2) нощна работа; 3) ост. нощна стража, охрана; 4) свещ; 5) бдение над мъртвец; 6) pl прен., разг. сополи; no darle a uno vela1 en este entierro прен. не позволявам някому да се бърка в чужди работи; estar (ir) a la vela1 (a media vela1) разг. пиян; a dos vela1s а) прен. без пукната пара; б) прен. нищо не разбирам (с гл. estar, quedarse).

  Diccionario español-búlgaro > vela1

 • 18 vena

  f 1) анат. вена; жила; 2) жилка на листо, дърво, камък; 3) рудна жила; 4) подземна река; 5) пояс с различен цвят (в почва, камък и др.); 6) прен. дарование; 7) прен. поетично вдъхновение, живец, импулс; 8) прен. настроение; darle a uno la vena прен. имам желание да лудувам; dar en la vena, hallar la vena прен. намирам средство, начин; estar uno en vena прен., разг. а) осенен съм от вдъхновение, в настроение съм за нещо; б) имам много идеи; coger a uno de vena прен., разг. улучвам някого в добро разположение; descabezarse una vena хир. спуквам се ( за вена).

  Diccionario español-búlgaro > vena

 • 19 vuelco

  m 1) преобръщане, прекатурване; 2) падане; darle a uno vuelco el corazón а) предчувствам нещо; б) прен., разг. сърцето ми се обръща (от страх, изненада и др.).

  Diccionario español-búlgaro > vuelco

См. также в других словарях:

 • Anexo:Episodios de Al salir de clase — La siguiente es una lista de episodios de Al salir de clase, serie española. Contenido 1 1º Temporada 2 2º Temporada 3 3º Temporada …   Wikipedia Español