Перевод: с испанского на болгарский

vale+postal

 • 1 postal

  1. adj пощенски; giro postal пощенски запис; tarjeta postal пощенска картичка; 2. f пощенска картичка.

  Diccionario español-búlgaro > postal

 • 2 vale

  m 1) разписка; полица; чек; купон; 2) похвална грамота; 3) безплатен билет за представление, гратис.

  Diccionario español-búlgaro > vale

 • 3 acompañado,

  a 1. adj 1) придружен; 2) разг. шумен, оживен; sitio acompañado, оживено място; 2. m 1) придружител; 2) Екв. гарнитура (към ястие); màs vale solo que mal acompañado, по-добре сам, отколкото в лоша компания.

  Diccionario español-búlgaro > acompañado,

 • 4 algo

  1. pron indef нещо, по нещо; 2. adv малко; algo es algo; màs vale algo que nada все е нещо; по-добре малко, отколкото нищо; por algo разг. с основание, има защо.

  Diccionario español-búlgaro > algo

 • 5 caracol

  m 1) охлюв, черупка от охлюв; 2) анат. външно ухо; 3) спирала; пружина на часовник; 4) препускане в кръг на кон; 5) къдрица от коса; 6) pl весела народна песен в Андалусия; Ўcaracoles! interj по дяволите!; no se le da (no importa, no vale) un caracol (dos caracoles) прен. не струва пукната пара, пет пари не струва; escalera de caracol вита стълба.

  Diccionario español-búlgaro > caracol

 • 6 casilla

  f 1) малка самотна къща; колиба; къщичка на жп. кантонер; 2) квадратче (шах, дама, начертан лист); 3) преградка, чекмедже, отделение и др.; 4) клетка (пчели); 5) Куб. капан за птици; 6) Екв. тоалетна; 7): casilla postal Амер. пощенска кутия; sacar a uno de sus casillas прен., разг. а) карам някого да промени начина си на живот; б) изкарвам от търпение; salir(se) uno de sus casillas прен., разг. излизам от кожата си, избухвам.

  Diccionario español-búlgaro > casilla

 • 7 fama

  f 1) слава, репутация, известност; 2) обществено мнение; 3) слух, мълва; correr fama носи се слух; dar fama прославям някого; echar fama публикувам, разпространявам; es fama знае се, говори се, известно е; cobrar fama спечелвам си слава, име; tener (echar) fama de прославям се, известен съм (с нещо); cobra buena fama y échate a dormir спечелЈ си слава и л˜жи върху лаврите Ј; màs vale fama que flama погов. доброто име струва повече от блясъка; unos tienen la fama, y otros cardan la lana един бие тъпана, друг обира парсата.

  Diccionario español-búlgaro > fama

 • 8 franquicia

  f 1) освобождаване от такса; 2) привилегия; franquicia aduanera икон. освобождаване от мито; franquicia postal безплатен транспорт на кореспонденция; franquicia tributaria данъчно облекчение.

  Diccionario español-búlgaro > franquicia

 • 9 giro

  m 1) кръгооборот, обращение; 2) кръгово движение; кръжене; 3) букв. прен. завой, обрат; 4) израз; giro idiomàtico идиоматичен израз; 5) превод (на пари); 6) търг. оборот, джиро; giro postal икон. пощенски запис; tomar uno otro giro прен. променям намерението, решението си; прен. правя завой; ese asunto toma mal giro тази работа взема лош обрат.

  Diccionario español-búlgaro > giro

 • 10 higa

  f 1) талисман, изобразяващ юмрук; 2) свит юмрук с палец между средния пръст и показалеца; 3) прен. презрение, насмешка; dar (hacer) a alguien una higa прен. показвам някому среден пръст; no dar por una cosa dos higas прен., разг. не ми пука за нещо; no importarle a uno una cosa una higa прен., разг. изобщо не ме интересува нещо; no vale una higa разг. не струва пукнат грош.

  Diccionario español-búlgaro > higa

 • 11 imperio

  m 1) империя; 2) владичество; 3) мощ, власт, влияние; 4) господство; 5) прен. високомерие, гордост; con imperio властно; esto vale un imperio прен., разг. цена няма, прекрасно е.

  Diccionario español-búlgaro > imperio

 • 12 malo,

  a 1. adj 1) лош, недобър (с гл. ser); 2) негоден, вреден; 3) неразумен, незаконен; 4) предвещаващ зло; 5) долен, престъпен; 6) болен, нездрав с гл. estar); 7) труден, недостъпен; 8) неприятен, неудобен; 9) прен. непослушен, палав; 10) разг. зъл, злобен; 11) развален, негоден, похабен; 12): lo malo, лошото, проблемът, трудността; 2. m: el malo, Дяволът (по-често pl); 3. m, f злият, лошият (като персонаж); a malo,as враждебно настроен (предимно с гл. estar, ponerse, andar); de malo,as а) не ми върви (с гл. estar), без късмет; б) недобронамерен, злонамерен (с venir); в) в лошо настроение (с estar, hallarse); màs vale malo, conocido que bueno por conocer proverb за предпочитане е познатото зло пред непознатото добро; por las malo,as o por las buenas волю-неволю.

  Diccionario español-búlgaro > malo,

 • 13 objeto

  m 1) обект, цел; 2) предмет, вещ, произведение; 3) намерение, цел; 4) лингв. допълнение; objeto postal пощенска пратка (писмо, колет и т. н.); al (con) objeto de с цел да, за да; sin objeto безпричинно, безполезно; hacer objeto de una acción a uno посвещавам, отправям към някого някакво действие.

  Diccionario español-búlgaro > objeto

 • 14 oro1

  m 1) злато; oro1 en barras (en lingote, en tejos) злато на пръчки (на кюлчета); oro1 batido златен слитък; oro1 de ley а) чисто злато; б) прен. добър, златен човек; no es oro1 todo lo que reluce погов. не всичко, което блести, е злато; 2) златна монета; tomar alguna cosa por oro1 de ley прен. вземам за чиста монета; 3) прен. богатство, капитал; se ha hecho de oro1 прен. направи голямо богатство; oro1 monetario икон. монетно злато; oro1 nativo икон. самородно злато; oro1 negro икон. черно злато (петрол); 4) pl каро (карти); 5) спорт. носител на златен медал; 6) жълт, златист цвят; a peso de oro1 на много висока цена; de oro1 прен. прекрасен, ненадминат, процъфтяващ, щастлив; Edad de oro1 Златният век; oro1es lo que oro1 vale proverb злато е това, което е ценно само по себе си ( а не парите).

  Diccionario español-búlgaro > oro1

 • 15 paquete1

  m 1) пакет; 2) вж. paquebote; 3) прен. досадник; 4) прен. този, който се вози зад или встрани от мотоциклетиста; paquete1 postal колет; paquete1 de programas икон. програмен пакет; paquete1 de software икон. програмен пакет; paquete1 de medidas прен. пакет от мерки; meter a uno en un paquete1 прен., разг. натиквам някого в миша дупка; наказвам го, коря го.

  Diccionario español-búlgaro > paquete1

 • 16 pito1

  m 1) свирка; 2) Амер. малка лула; 3) кастанети; щракване с пръсти; 4) цигара; 5) дреболия; 6) вулг. пишка; por pito1s o por flautas прен., разг. по един или друг повод, все за нещо; pito1s flautos разг. празни приказки; забавления; no se me da un pito1 разг. пет пари не давам; no vale un pito1 разг. не струва пукната пара; tocar el pito1 inglés Амер. разг. тръгвам си, без да се сбогувам.

  Diccionario español-búlgaro > pito1

 • 17 Potosí

  m Потоси, град и район на сребърни мини в Боливия; vale un Potosí струва цяло състояние.

  Diccionario español-búlgaro > Potosí

 • 18 sello

  m 1) печат, клеймо, щемпел; 2) марка; sello postal пощенска марка; sello de urgencia марка за бърза поща; 3) отдел за заверяване на документи; sello fiscal гербова марка; 4) прен. специфичен характер, печат; белязаност; белег; 5) мед. капсула (за лекарство); poner (echar) el sello прен. довеждам до съвършенство; sello distintivo своеобразие, специфика.

  Diccionario español-búlgaro > sello

 • 19 ser1

  1. intr 1) съм, съществувам; 2) ставам, наставам; случва се; 3) (de) принадлежа; 4) (a) струвам; 5) годен съм, достоен съм; 6) съответствам, засягам, отнасям се до; 7) произлизам от, съм от (страна, място); 8) за потвърждаване или отричане; 9) по професия съм; 10) съм (за ден, дата); 11): ser1 + que + изречение: извинение или причина; es que se me hace tarde работата (въпросът) е там, че закъснявам; érase una vez имало някога (за начало на приказка); a poder ser1 ако е възможно; Ўcómo ha de ser1! добре, съгласен съм; es a saber, esto es, o sea тоест, иначе казано; lo que fuere (sea), sonarà разг. времето ще покаже; no ser1 por ahí не е на прав път, не е така; ser1 muy otro има голяма промяна; ser1 alguien muy suyo прен., разг. много е затворен, голям особняк е; no ser1 quién para... не е моя работа да...; ser1 uno para poco не става (не е умен, силен и др.); si yo fuera (lo) que fulano ако аз бях еди-кой си; ser1 algo que vale струва си; sea como sea, sea como fuere както и да е; a no ser1 así иначе; a no ser1 que освен ако не; con ser1 макар, макар че; 2. aux употребява се за образуване на формите на страдателния залог; ha sido amado бил е обичан.

  Diccionario español-búlgaro > ser1

 • 20 tarde

  1. f 1) след обед; 2) вечер, вечерно време; привечер; Ўbuenas tardes! добър ден (употр. се след обед до свечеряване); 2. adv късно; tarde o temprano рано или късно; de tarde en tarde отвреме-навреме; haber nacido tarde прен. неопитен съм; para luego es tarde няма време за отлагане; màs vale tarde que nunca погов. по-добре късно, отколкото никога; tarde, mal y nunca след дъжд качулка.

  Diccionario español-búlgaro > tarde

См. также в других словарях:

 • vale — s. m. 1. Espaço entre duas montanhas. 2. Planície, no sopé de um monte ou à beira de um rio. 3. Talvegue. 4. Bacia de um curso de água. 5. Ordem de pagamento, feita pelo proprietário de fundos àquele que é depositário desses fundos. 6. Espécie de …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • Vale Verde — Administration Pays  Brésil Région Sud État …   Wikipédia en Français

 • Vale de Caes — Belém Pour les articles homonymes, voir Belém (homonymie). 1° 27′ 21″ S 48° 30′ 14″ W …   Wikipédia en Français

 • List of postal codes in Portugal — Aveiro districtMealhada municipality*3050 Antes *3050 Barcouço *3050 Casal Comba *3050 Luso *3050 Mealhada *3050 Pampilhosa *3050 Vacariça *3050 Ventosa do BairroMurtosa municipality*3870 Bunheiro *3870 Monte *3870 Murtosa *3870 TorreiraOliveira… …   Wikipedia

 • Maida Vale — For other uses, see Maida Vale (disambiguation). Coordinates: 51°31′39″N 0°11′24″W / 51.5274°N 0.1899°W / 51.5274; 0.1899 …   Wikipedia

 • Toolern Vale, Victoria — Toolern Vale Victoria The state primary school at Toolern Vale …   Wikipedia

 • Pinheirinho do vale — 27° 12′ 35″ S 53° 36′ 43″ W / 27.209722, 53.611944 …   Wikipédia en Français

 • Union Vale — Pueblo de los Estados Unidos Arroyo Sprout …   Wikipedia Español

 • Empire Vale — Administration Pays  Australie …   Wikipédia en Français

 • Meerschaum Vale — 28° 54′ 39″ S 153° 26′ 10″ E / 28.910813, 153.436089 …   Wikipédia en Français

 • Moss Vale — 34° 33′ 00″ S 150° 22′ 30″ E / 34.55, 150.375 …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.